Als door een adder gebeten reageerde vandaag het gehele College van B&W van Leeuwarden via de krant op een verhaal van gisteren (ook via de krant) van fractievoorzitter VVD alhier, Tom van Mourik.
En nog steeds gaat het over de OZB-blunder van de ambtenaren...


Reactie van het college van B & W van de Gemeente Leeuwarden op feitelijke onjuistheden in Te Gast 'Ondernemers draaien op voor Leeuwarder Belastingstrop' in LC van 7 mei 2001.

In de Leeuwarder Courant van 7 mei is een Te Gast verschenen over OZB, geschreven door Tom van Mourik, fractievoorzitter VVD gemeenteraad Leeuwarden. Dit artikel bevat feitelijke onjuistheden. Het voltallige college van B en W van Leeuwarden hecht eraan deze onjuistheden recht te zetten.
In het artikel wordt o.a. gesteld dat het college op basis van verborgen ideologische overwegingen kiest voor een gekunstelde oplossing - nl. het aanpassen van het tijdvakpercentage - waarbij de kosten eenzijdig worden verhaald op de ondernemers. Zonder een waardeoordeel te willen vellen over de gebruikte terminologie is het college van mening dat het in deze kwestie in essentie gaat om het herstellen van een fout en het uitvoeren van een eerder genomen democratisch besluit. De raad heeft vorig jaar unaniem besloten dat de lastendrukverdeling tussen woningen en niet-woningen een verhouding dient te hebben van 54-46. Dat wil zeggen dat woningen 54% van de OZB-opbrengsten voor hun rekening nemen en niet-woningen 46%. Als gevolg van de fout is deze verhouding nu in werkelijkheid: 60-40. Dit betekent dat het OZB-aandeel van de categorie woningen relatief (te) hoog is. Wij stellen voor om de verdeling terug te brengen naar de door de raad vastgestelde verhouding 54-46 door het zogenaamde tijdvakpercentage aan te passen.

De raming voor dit jaar (en komende jaren) is gebaseerd op 'ongewijzigd beleid'. Dat betekent geen lastenverhoging, ook niet voor de groep woningen. Omdat we van prognoses zijn uitgegaan - die (uiteindelijk) fors bleken af te wijken van de daadwerkelijke waarde - zijn de tarieven voor de niet-woningen te laag gecalculeerd: daardoor loopt Leeuwarden opbrengsten mis. Dit betekent dat de niet-woningen nu te weinig OZB betalen. Het herstelscenario van het college is erop gericht om de opbrengstenderving vanaf 2002 ongedaan te maken en ook om de in 2001 gemiste inkomsten bij de niet-woningen in de periode 2002 - 2004 te innen. Dit betekent dat de niet-woningen over de gehele belastingperiode 2001 - 2004 hetzelfde bedrag aan belasting betalen als ze zouden hebben betaald bij toepassing van het juiste tijdvakpercentage vanaf 2001.
Een feit is dat de OZB-opbrengsten dit jaar 5,2 miljoen gulden lager uitvallen dan op grond van eerdere raadsbesluiten kon worden verwacht en in de gemeentelijke begroting is opgenomen. Hier is geen sprake van een te optimistische raming van de inkomsten-OZB zoals Van Mourik suggereert.

De hersteloperatie die het college voor ogen staat typeren als 'een truc' achten wij ongepast en in strijd met de feiten. Naast de ingewonnen expertise van een belastingauthoriteit hebben ook de VNG en het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksaangelegenheden (BZK) de ingeslagen weg als reëel betiteld. Het college heeft de afgelopen twee maanden zeer intensief gewerkt aan het ongedaan maken van de gemaakte fout zonder dat belastingplichtigen daarvan de dupe worden. Dit jaar wordt het tekort van 5,2 miljoen afgedekt binnen de begroting; voor volgende jaren wordt dit tekort goedgemaakt door alsdan het juiste tijdvakpercentage te hanteren.
Herstel is in ieder geval noodzakelijk om te voorkomen dat het thans onjuiste tijdvakpercentage vele jaren zal doorwerken wat feitelijk betekent dat woningen 2,7% teveel zouden blijven betalen en niet-woningen 22% te weinig OZB afdragen.

Niet kiezen voor het herstelscenario betekent accepteren van een onjuiste verhouding woningen en niet-woningen: het betekent een andere verdeling van de lasten in Leeuwarden, een wens die nooit eerder door de raad is uitgesproken. Sterker nog: het is in strijd met een democratisch genomen raadsbesluit. Het betekent bovendien bezuinigen om de begroting sluitend te krijgen. Of accepteren dat de algemene reserve daalt onder het minimum-niveau van 15 miljoen gulden zoals door de raad vastgesteld.

Tot slot nog een laatste opmerking:
De gemeente Leeuwarden trekt geen 1 miljoen gulden uit voor het voeren van juridisch verweer. In ons voorstel is ¦150.000 uitgetrokken voor inhuur van juridische- en fiscale ondersteuning, terwijl ¦450.000 worden opgevoerd voor de verwerking van te verwachten bezwaarschriften.

College B en W van Leeuwarden.