Zoals onlangs al gemeld, lijkt het er op dat veel mensen in de bijstand geen 'Voorlopige Teruggave' formulier(en) naar de inkomstenbelasting hebben gestuurd.
Uit de Leeuwarder Courant van 6-1-2001:


SOCIALE DIENST STAAT VOOR GROTE BIJSTANDSKLUS

LEEUWARDEN - Woensdag is het D-day voor alle sociale diensten in Friesland.
Die dag verschaft de fiscus duidelijkheid over de vraag welke cliënten van de sociale dienst nog niet het belastingvoordeel hebben aangevraagd waarop zij per 1 januari recht hebben en dat in de bijstandsuitkering verrekend wordt.
[Het gaat hier om een bestandskoppeling via de computer tussen bepaalde gegevens bij de inkomstenbelasting en de sociale dienst. Hoe 'ver' deze koppeling gaat, m.a.w. welke gegevens worden - behalve dan die Voorlopige Teruggave aanvraag - nog meer gekoppeld, is mij niet bekend.]

De dienst in Leeuwarden verwacht dat zij circa vijfhonderd mensen als de wiedeweerga moet oproepen. Deze sociale dienst heeft tijdelijk vijf medewerkers extra in dienst genomen om de aanvraag alsnog zo vlot mogelijk te klaren. Uiterlijk per 1 april moet de zaak dan zijn geregeld.
[Hoe men komt aan de verwachting dat 500 rechthebbende huishoudens niet een aanvraag indienden?
Wellicht uit een inventarisatie van de afschriften van de aanvraagformulieren die men naar de soos 'moest' sturen?
Sociale Zaken vindt dat 'de klus' uiterlijk op 1-4 a.s. moet zijn geregeld, maar dit circus komt voortaan elk jaar terug, tenzij men de bijstand qua systematiek op dezelfde wijze gaat regelen als de lonen en de overige uitkeringen: Uitgaan van bruto-bedragen en mensen hun belastingteruggaven laten houden. Dan pas ben je af van deze tijd, geld en ergernis vergende operatie.
Over de tussentijdse mutaties in een jaar:
In de bijstand of uit de bijstand gedurende het kalenderjaar, heb ik het maar niet eens.]

De hele operatie is op gang gebracht door de nieuwe belastingwetgeving, die begin dit jaar van kracht is geworden. Zij heeft gevolgen voor de meeste Nederlanders.
Directeur Oebele Herder van de Leeuwarder sociale dienst schat dat 40 procent van de 4100 bijstandsgerechtigden in de Friese hoofdstad aanspraak kan maken op de zogeheten heffingskorting. Deze levert een maandelijks voordeel op van ¦289.
[N.B.: Dit is te simplistisch: Er zijn een heleboel heffingskortingen; voor de ene groep geldt dit, voor de andere groep weer dat.]

De sociale diensten op hun beurt moeten dit bedrag verrekenen met de uitkering aan hun cliënten. Herder: "Per saldo is het niet meer dan het rondpompen van geld. Maar voor ons is het een hele bewerkelijke operatie."

Bijstandsgerechtigden komen in problemen op het moment dat de sociale diensten de verrekening doorvoeren, maar zij het maandelijks belastingvoordeel nog niet hebben gekregen. Een fikse inkomensdaling is het gevolg. De aanvraag had uiterlijk 1 december vorig jaar ingediend moeten zijn.

Volgens Herder valt het met die liquiditeitsproblemen mee. "Wij willen niet dat mensen liquiditeitsproblemen. We zullen daarom die heffingskorting tijdelijk voorschieten."
[Het wordt steeds mooier naar buiten toe gebracht, maar ik moet het eerst zien en dan geloven.
Tijdens de vergadering van de Cliëntenraad van 16-10-2000 is door Herder gesteld: "Als het niet 100% zeker is dat het iemands eigen fout is dat hij geen voorlopige teruggave krijgt van de belastingdienst, dan kan diegene een voorschot krijgen."
Maar dan zal diegene toch om dat voorschot moeten vragen en ik moet nog zien hoe dat in de praktijk aan het loket afloopt.
Bovendien was het zo, dat (zoals we al meldden in het voorpagina-artikel in het blad 'Het werkbriefje' van december 2000) in de notulen van die Cliëntenraad al weer aardig gas was teruggenomen. Daarin stond nl.: "Als blijkt dat in januari cliënten onvoldoende geld hebben, doordat ze de VTB (maandelijkse teruggaven belastinggeld) nog niet hebben ontvangen, zal Sociale Zaken niet zonder meer compenseren. De algemene regel is: de heffingskorting waarvoor de cliënt in aanmerking kan komen, wordt gekort op de uitkering. Slechts als de VTB niet is uitbetaald buiten de schuld van de cliënt, ligt compensatie in de rede. Bij twijfel over de schuldvraag, krijgt de cliënt het voordeel van de twijfel."
Kortom: Mooi weer spelen tegenover de pers, maar het moet allemaal nog maar blijken. Bovendien ontgaat het me waarom het na 1 april gedaan zou moeten zijn 'met deze soepele opstelling'. Alsof er dan geen mutaties plaats vinden in of uit de bijstand en er tussentijds in het kalenderjaar dan geen VVT's moeten worden ingevuld, bv. als de huishoudenssituatie wijzigt.]

Tot dusver hebben in Leeuwarden pas een paar honderd van de 1700 bijstandsgerechtigden gemeld dat zij de heffingskorting krijgen. "Toch hebben wij indringend voorlichting gegeven", aldus Herder. Zo is al vorig jaar een apart telefoonnummer ingesteld.
[Het kranteartikel stelt dat 40% van de 4100 mensen in de bijstand recht heeft op een of meer heffingskortingen. D.w.z. 1640 huishoudens.
Die 1700 huishoudens klopt dus ongeveer. Als een paar honderd hiervan meldden dat zij de heffingskorting kregen, blijven ruwweg 1500 over die ofwel de heffingskorting niet kregen, ofwel dit niet hebben gemeld. Anderzijds stelt SZ in het verhaal dat ze verwacht 500 mensen te moeten oproepen omdat zij niets aanvroegen hoewel ze wel recht hadden op een heffingskorting. Dat klopt dus niet helemaal met elkaar.
Herder geeft in feite de cliënten de schuld omdat hij het gooit op de 'indringende voorlichting', maar het kan net zo goed zijn, dat er wel flink werd aangevraagd, maar dat velen inderdaad nog geen geld terugkregen van de inkomstenbelasting. Van die kant, zo valt me op, horen we bitter weinig.
Overigens vraag ik me af: Wat is het praktische nut van een melding dat je geld kreeg van de belastingen als SZ dat bedrag toch al heeft gekort??
En om het nog gecompliceerder te maken: De maandelijkse inkomstenbriefjes gaan voorlopig i.t.t. eerdere berichten over afschaffing per 1-1-2001 ook gewoon door. Wat te doen met een ontvangen heffingskorting? Dat opgeven als 'inkomsten'?? Met het risico van je nog eens wordt gekort?! Overdreven somber?
Leer me ze kennen; de burocraten...]

Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].