Het Werkbriefje


December 2000, jaargang 5, nummer 1


"WELKE IDIOOT HEEFT DIT BEDACHT!"

Aldus de voorzitter van het PEL toen duidelijk werd dat:

 1. Per 1-1-2001 er 'gaten' in de bijstandsuitkeringen zouden vallen omdat gezinnen en eenoudergezinnen op voorhand gekort gaan worden op teruggaven van de inkomstenbelasting.

 2. Deze teruggaven ('heffingskortingen') zelf moeten worden aangevraagd door het invullen van een formulier "Verzoek tot Voorlopige Teruggave".

 3. Er in totaal 10 (!) verschillende heffingskortingen bestaan en men in sommige situaties recht heeft op meerdere heffingskortingen die op voorhand gekort worden op uw uitkering en 'reparatie' van uw uitkering via deze belastingkortingen er op neer komt dat u daar zelf om moet denken! Bovendien wordt het extra gecompliceerd bij een (deeltijd) baantje samen met aanvullende bijstand...

LET OP: De 'kinderkorting' plus de 'aanvullende kinderkorting' mogen door Sociale Zaken niet op uw uitkering worden gekort!

SOCIALE ZAKEN ZEGT VOORSCHOTTEN TOE!

Tijdens de vergadering van het Cliëntenplatform van 16 oktober jl. wordt door dhr. Herder (Sectorhoofd Afd. Sociale Zaken) in verband hiermee de volgende TOEZEGGING gedaan:

"Als blijkt dat in januari cliënten onvoldoende geld hebben, doordat ze de VTB (maandelijkse teruggaven belastinggeld) nog niet hebben ontvangen, zal Sociale Zaken niet zonder meer compenseren. De algemene regel is: de heffingskorting waarvoor de cliënt in aanmerking kan komen, wordt gekort op de uitkering. Slechts als de VTB niet is uitbetaald buiten de schuld van de cliŽnt, ligt compensatie in de rede. Bij twijfel over de schuldvraag, krijgt de cliŽnt het voordeel van de twijfel." (notulen 16-10-2000)

In werkelijkheid is toen gesteld: "ALS HET NIET 100 PROCENT ZEKER IS DAT HET IEMANDS EIGEN FOUT IS DAT HIJ GEEN VOORLOPIGE TERUGGAVE KRIJGT VAN DE BELASTINGDIENST, DAN KAN DIEGENE EEN VOORSCHOT KRIJGEN!"

En nu maar hopen, dat bij het loket de zaak niet wordt omgedraaid in de zin van: "Het is altijd je eigen schuld dat je geen voorlopige teruggave kreeg, tenzij je spijkerhard bewijst dat dat NIET aan jou lag..."
Gebeurt dat: Neem dan contact op met het telefoonnummer dat in dit blad wordt genoemd.
Tip: Maak altijd een kopie van het 'Verzoek Voorlopige Teruggave' en verstuur e.e.a. aangetekend of geef het formulier af bij de Tesselschadestraat en vraag een ontvangstbewijs.

HET SLAGVELD OVERZIEN

Sociale Zaken heeft aan alle mensen met een bijstandsuitkering twee maal informatie gestuurd: Algemene info en informatie die specifiek bedoeld was voor uw gezinssituatie, met alleen bijstand of met aanvullende bijstand. Zij weigerden echter om een o.i. helder boekje hierover van het ministerie van Sociale Zaken ook naar alle cliënten te sturen. "Dat zou maar verwarrend werken", heette het.
Kortom: SZ ziet iedereen voor onnozel aan en wenst zelf te bepalen wat mensen 'mogen' lezen.
De gratis brochure van SZW: "Bijstand en het nieuwe belastingstelsel" is echter te bestellen via het (gratis) telefoonnummer: 0800-9051. Doen!
Het boekje geeft een goed overzicht van de meest voorkomende situaties.

EEN GELUK BIJ EEN ONGELUK

Er is 1 groep huishoudens die qua belastingteruggaven geen actie hoeft te ondernemen: Dat zijn alleenstaanden met uitsluitend een bijstandsuitkering.
De 'algemene heffingskorting' wordt door SZ zelf verrekend bij het maken van de jaaropgaven voor de bijstand.
Andere zelf aan te vragen heffingskortingen zijn er in die situatie niet.

DENKBARE PROBLEEMSITUATIES

Er zijn veel manieren waarop problemen kunnen ontstaan: Zo werkt de belastingdienst met een bestand dat maar tot 1-7-2000 is bijgewerkt, terwijl u bv. toen alleenstaande was en op bv. 1-10-2000 niet meer; de belastingdienst verdrinkt in januari en februari in het werk en betaalt te laat uit; u vergeet 2 heffingskortingen aan te vragen waar u ook nog recht op had maar Sociale Zaken kort deze toch; per 9-12-2000 werd een kind geboren en uw partner is spoorloos (U bent dan een eenoudergezin, maar de kinderkortingen moesten voor 1-12-2000 worden aangevraagd); de belastingdienst wijst uw verzoek om teruggave af; u bent samen met uw v.m. partner co-ouder voor de kinderen; enz.
Kortom: Er zijn zoveel ramp-scenario's te bedenken dat dit blaadje te klein is om ze op te sommen.
GAAT HET MIS: BEL ONS DAN!


Privatisering, het uitkleden van openbare voorzieningen

Het lijkt allemaal zo simpel. Er waren openbare nutsbedrijven, die voorzieningen leverden, die de naam zegt het al, nuttig waren voor iedereen.
Denk maar aan water, gas en licht en de kabeltelevisie en openbaar vervoer.

De prijzen konden, omdat er geen winst hoefde te worden gemaakt, relatief laag blijven en de structuur en arbeidsverhoudingen waren helder.

Totdat het spook van de privatisering opdook. Eerst in het buitenland, waar in Engeland Margaret Thatcher de oorlog met vakbonden en iedereen zonder witte boord aanging.
Daarna ook in Nederland. Eerst aarzelend, daarna hard hollend. De consument is hier de dupe van. Voortaan moet er winst gemaakt worden als doel op zich. Hogere prijzen en slechtere dienstverlening zijn het gevolg.
De gemeentelijke en provinciale nutsbedrijven zijn zo ook de afgelopen jaren in de verkoop gegaan, waardoor prijzen van gas, licht en water met gemiddeld 30% zijn gestegen.
Het geld dat de lokale overheden voor die uitverkoop hebben gevangen, is niet besteed in de geest, waar die nutsbedrijven voor waren opgericht; het creŽren en instandhouden van voorzieningen van algemeen nut.

Het gesjacher rond de kabel met als hoogtepunt de non-dienstverlening van de monopolist kabel-moloch UPC is een goed voorbeeld. De ooit ideële doelen van de oude stichting Kabeltelevisie zijn allang vergeten. Het resultaat is geen ruim aanbod van zenders van de ons omringende landen met een gevarieerd aanbod van kwalitatieve programma's, maar veel pulp; veel, veel van hetzelfde.

In 2002 worden zo ook de diverse bedrijfsdiensten, sociale diensten en het arbeidsbureau samengevoegd in een Centrum voor werk en inkomen. Er word gestreefd naar een één-loket voorziening. Welke kant dit uitgaat doet het ergste vrezen. Arbeidsvoorziening, zeg maar het Arbeidsbureau, is al bezig marktgericht te werken, dat wil zeggen bezig om alle diensten commercieel aan te bieden.

In Amerika, het land waar al deze ideeën vanuit overgewaaid zijn, hebben de excessen van dit schaamteloze kapitalisme al tot een zekere omslag geleid!
Aan de oostkust hadden diverse commerciële bedrijven zo'n potje gemaakt van het leveren van met name stroom, zo weinig geïnvesteerd in de infrastructuur, het onderhouden van kabels en verdeelstations, dat ze zijn gedeprivatiseerd.
Er werden gebruikersstichtingen opgericht die deze bedrijven hebben opgekocht en met succes als nutsbedrijf exploiteren!
Storingen worden verholpen, klanten worden als mensen te woord gestaan en de prijzen zijn met een kwart gedaald!

In Nederland moeten we wellicht nog een paar jaar wachten tot ook deze tegengestelde beweging ook hier terrein wint.
De gedachte dat de overheden dienstverlenende bedrijven zijn voor het nut van de burgers en dat basisbehoeften, zoals gas, licht, water, communicatievoorzieningen, openbaar vervoer, onderwijs, gezondheidszorg en inkomensgarantie geen handelsgoederen behoren te zijn, zal nog wel even op zich laten wachten.

Wij vrezen dan ook het ergste voor de ontwikkelingen rond het CWI.


MAATWERK: VRAGEN EN KLACHTEN

Het afgelopen anderhalf jaar zijn in de wijk Schieringen door bureau Maatwerk gesprekken gevoerd met langdurig werklozen. De bedoeling van die gesprekken was mensen met een bijstandsuitkering weer aan (vrijwilligers)werk te helpen of hen zover te krijgen dat ze een opleiding zouden volgen.
Bureau Maatwerk is een bedrijf dat door de gemeente is ingehuurd, het is dus geen onderdeel van het gemeenteapparaat. Hoe ging dat dan in zijn werk?
Mensen werden thuis opgezocht door Maatwerk of kregen een uitnodiging op hun kantoortje in Heechterp te komen.
Officieel was het dan zo dat Maatwerk samen met de betrokken mensen een plan maakte (waarbij uitdrukkelijk rekening werd gehouden met de wensen van die mensen) om hen weer aan werk te helpen.
Daarna werd er een contract opgesteld dat werd ondertekend door Maatwerk, de gemeente en de uitkeringsgerechtigde In dat contract werden de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd.
De laatste tijd hebben wij nogal wat vragen gekregen van mensen met een bijstandsuitkering hoe ze zich het beste op kunnen stellen tegenover Maatwerk. Ook hebben we enkele klachten binnengekregen over de contracten die Maatwerk mensen aanbiedt.
Enkele van de meest voorkomende vragen:

 1. Ben ik verplicht met Maatwerk in zee te gaan?
  Nee, dat bent u niet. Deelname aan het project is volledig vrijwillig. Dat verandert echter op het moment dat u het contract ondertekent. U bent verplicht u dan aan het contract te houden.
  Let op: het bovenstaande gaat veranderen. Deelname wordt binnenkort verplicht, of zoals de gemeente het zo leuk uitdrukt "is niet langer vrijblijvend".

 2. Als Maatwerk me vrijwilligerswerk aanbiedt ben ik dan verplicht dat te aanvaarden?
  Dat hangt er vanaf. Zoals gezegd bent u momenteel in het geheel niet verplicht met Maatwerk in zee te gaan. Het is dus nu nog zo dat u kunt weigeren.
  Over 'verplicht vrijwilligerswerk' hebben de gemeenten onlangs een overeenkomst gesloten met minister Vermeend van Sociale Zaken.
  In principe zouden met ingang van volgend jaar alle uitkeringsgerechtigden persoonlijk benaderd moeten worden met het aanbod voor een opleiding of (vrijwilligers)werk. Of u dan ook nog een aanbod voor vrijwilligerswerk kunt weigeren zonder problemen te krijgen met de Sociale Dienst is momenteel onduidelijk. Wij denken dat verplicht vrijwilligerswerk in strijd is met internationale verdragen waarin dwangarbeid verboden is. Het is echter mogelijk dat u in geval van weigering toch problemen krijgt met de Sociale Dienst. Als wij u waren zouden we dan een advocaat in de arm nemen en de zaak voor de rechter brengen.

 3. Stel, ik wil best met Maatwerk praten maar ik wil ze niet over de vloer hebben. Kan ik ze de toegang tot mijn huis weigeren?
  Ja, dat kunt u. Zeg gewoon dat u wel met hen wilt praten, maar niet bij u thuis. Wij hebben enkele klachten binnengekregen over medewerkers van Maatwerk die zich nogal opdringerig gedroegen en zo'n beetje eisten dat ze binnengelaten zouden worden. Dat hoeft u niet te accepteren. Stuur ze gewoon weg. Wanneer ze weigeren te gaan, bel dan de politie.

 4. Maatwerk heeft gedreigd te Sociale Dienst in te lichten omdat ik geweigerd heb een contract te ondertekenen. Wat moet ik doen?
  Maatwerk doet maar waar ze zin in heeft. Ze hebben nu nog geen poot om op te staan. Mocht de Sociale Dienst toch moeilijk gaan doen, neem dan contact met ons op.

'Het Werkbriefje' is een uitgave van Vereniging 'De Horzel', een samenwerkingsverband van:

KOMITEE VROUWEN EN BIJSTAND
STICHTING Blut
VERENIGING PEL, TELEFOON : 058 - 2671636

SPREEKUREN:
Voor individuele problemen met bijstandsuitkeringen, WIW-banen, I/D-banen, trajectbemiddeling enz.: Stichting Blut en Komitee Vrouwen en Bijstand: Op afspraak.

Voor algemene en individuele vragen over met name bijstandsuitkeringen, WIW en I/D-banen, trajectbemiddeling ed. en voor alle vragen op het gebied van huren (ook van kamers), het zoeken van een woning of kraken:
KLACHTENSPREEKUUR PEL: Alle werkdagen van 15.00-18.00 telefonisch (eventueel tel.nr. achterlaten op antwoordapparaat) of op afspraak.

Redactieadres: Postbus 1074 8900 CB LEEUWARDEN