DIRECTEUR JAARSMA (GKB) TRAPT VERDRUKTEN NA:
SP HEKELT HOUDING GKB
VAN BIJSTAND ALLEEN KOMT NIEMAND ROND


'Directeur Jaarsma (GKB) trapt verdrukten na: SP hekelt houding GKB'
Verklaring voorzitter Statenfractie SP, Ad van de Kolk 12/8/2005 plus:
'Van bijstand alleen komt niemand rond'
Uit de Volkskrant van 28/7/2005.


Wij hebben onlangs uitgebreid bericht over de GKB en haar directeur, de heer Jaarsma, in verband met enige door hem geuite wensen en gedane uitspraken. Zie "Schuldhulpverlening stuit op onwil van cliënten" uit de LC van 28/7/05 en "Korting op bijstand bij onwil klant" uit de LC van 6/8/2005.
Daarop zijn reacties gekomen, o.a. van de Statenfractie van de Socialistische Partij. Hieronder volgt de tekst:

12 augustus 2005

Directeur Jaarsma (GKB) trapt verdrukten na

(tekst: SP): SP hekelt houding GKB

De SP ergert zich aan de uitspraken van de directeur van het GKB in Fryslân.
Ze verwijt de heer Jaarsma de zoveelste stigmatisering van mensen met een bijstandsuitkering en schromelijke overdrijving van de feiten.
"Ik erger me groen en geel aan de houding van mensen die iemand die al op de grond ligt nog eens flink natrappen. Dat doe je gewoonweg niet, dat is te makkelijk", zegt Van de Kolk, voorzitter van de SP Statenfractie.

Maar vindt de SP dan dat mensen hun schulden niet zouden moeten betalen?

Van de Kolk: Natuurlijk moeten mensen hun schuld betalen en daar ook aan gehouden worden maar nog beter is het om schuld te voorkomen. Het beeld dat het GKB presenteert en de werkwijze die zij voorstelt zullen beslist niet leiden tot verbetering maar juist tot een verdere verschraling.
De problematiek zal alleen maar verschuiven, nog meer onzichtbaar worden.

Ik daag de heer Jaarsma uit om zelf eens een jaartje te gaan leven van een bijstandsuitkering, dan praten we verder.
Ook gaat de heer Jaarsma op een stoel zitten waar hij niet thuishoort, die wordt al bezet door de plaatselijke Sociale Dienst, die bepaalt de sanctie, niet het GKB. Die mag alleen maar melden. En als iemand aangeeft bij het Maatschappelijk Werk dat hij bijvoorbeeld zijn auto niet wil inleveren bereikt deze aanvraag het GKB al niet eens.
Uit een recente schatting van de Stichting Leergeld, een landelijk initiatief dat zich inzet voor kinderen onder de armoedegrens, blijkt dat er hier in Fryslân ongeveer 25.000 tot 37.000 kinderen van 4 t/m 18 jaar al onder die grens zitten. Die komen uit gezinnen die een maandelijks structureel tekort hebben van 50, tot 200 euro. Is het gek dat steeds meer mensen schulden krijgen en ze niet kunnen betalen?
Laat het GKB dat signaleren en waar nodig waarschuwen voor scheefgroei, dat is voorkomen van schulden. Dat lukt niet door er nog een schepje bovenop doen als het al te laat is.

Nog even en we krijgen hier ook voedselbanken, als we niet oppassen. Door de gemeenteraad van Leeuwarden is zoiets al eens besproken in de commissie Welzijn.
Daar komt bij dat uit het jaarverslag van het GKB zelf blijkt dat de groep waar de heer Jaarsma op duidt maar ongeveer 6% uitmaakt van het totale aantal mensen dat bij het GKB aanklopt voor hulp.
Trouwens, nu we het toch over procenten hebben, wist u dat het GKB een rente hanteert van zegge en schrijven 13%? En dat draagt wel bij tot het oplossen van schulden?

Storend is ook de eenzijdigheid van de benadering van de heer Jaarsma. Goed, mensen die niet willen betalen moet je aanpakken. Maar hoe zit het met de andere partijen die hierbij betrokken zijn?
Hoe makkelijk is het tegenwoordig niet om krediet te krijgen, er worden zelfs mensen naar toe gelokt met mooie reclames. Hoe makkelijk is het niet om als je wasmachine kapot gaat en je hebt geen geld, te bezwijken en een nieuwe te bestellen bij een of ander postorderbedrijf. Zonder dat er vragen worden gesteld; er kan immers winst worden gemaakt?
Vaak is dat de eerste stap op weg naar de afgrond.
Trouwens, wat is het voorbeeld wat gegeven wordt door directeuren en andere leidende figuren in den lande zelf? Er wordt gegraaid en gegraaid en niemand doet er werkelijk wat aan.

Als je dus het ene benoemt, benoem dan ook het andere en geef een reëel, objectief beeld van wat er plaats vindt, het helpt niet om zomaar een paar mensen als het ware te gaan stenigen. Dat is incidentbestrijding.
Wat er eigenlijk nodig is, is een cultuuromslag en de erkenning dat ons sociale stelsel bezig is uit elkaar te vallen met alle gevolgen van dien.
Het reëel besteedbaar inkomen holt achteruit. Dt zou het GKB zorgen moeten baren; dan doet de heer Jaarsma wat hij nu alleen maar pretendeert te doen.
Dt is het voorkomen van het maken van schulden door mensen die toch al weinig tot niets hebben.Maar wat doet het GKB? Welnu, het opent een heksenjacht met de nieuwe Wet Werk & Bijstand (WWB) in de hand.
Een wet die volgens ons overigens beter de Wet Water & Brood zou kunnen heten.

Ad van de Kolk.
voorzitter SP Statenfractie Fryslân.


Einde verklaring voorzitter SP-Statenfractie.

Ad van de Kolk :: 21 augustus 2005 01:30 :: e-mail :: website van ex-SP raadslid Ina Veenstra:

Deel van zijn commentaar op enige mensen die reageerden op zijn verklaring:


Wat ik vermoed is dat dit ballonnetjes zijn die door Jaarsma worden opgelaten om te zien hoever de W.W.B. (Wet Water & Brood) kan worden opgerekt ten nadele van mensen met bijv. bijstand.
Ook de WMO die er aan komt zal aan de traditie van verschraling en verarming die de laatste jaren snel opgang doet, een bijdrage leveren. Als Jaarsma en de gemeenten nu geen duidelijke signalen krijgen vanuit de samenleving dat ze te ver gaan in hun bezuinigingsdrift, d.m.v. acties bijv., is het einde van dit soort retoriek nog niet in zicht. Dat ben ik met Hennie eens.
Erger nog, er kon wel eens beleid op worden gemaakt.
Spreekt Jaarsma alleen voor de GKB of???

In het artikel sprak de SP de vrees uit dat het misschien niet lang zou duren voordat voedselbanken een noodzaak zouden worden in Fryslân. Niet lang daarna, ik meen vorige week, las ik in de LC dat de eerste voedselbank in Leeuwarden een feit is geworden. 450 gezinnen kunnen er gebruik van maken.
Natuurlijk ondersteunt de SP zo'n initiatief van harte en heeft ze respect voor de mensen die dit mogelijk maken , maar tegelijkertijd is er schaamte dat dit soort initiatieven in onze moderne maatschappij, dus ook in Fryslân, noodzakelijk zijn.
De overheid moet voor zijn burgers zorgen, die moet zorgen dat voedselbanken niet nodig zijn.

Nu blijkt ook dat verschillende woningcorporatie-bobo's waar Jaarsma claimt nauw overleg mee te hebben, hun zakken ongebreideld vullen met bonussen voor, nota bene, het slopen van huizen. Hoe meer ze slopen hoe meer bonus.
Misschien willen ze daarom wel zo rap met een dagvaarding zwaaien en met huisuitzetting dreigen.
Een huis leeg????
Slopen maar dan rinkelt de kassa voor de desbetreffende corporatie bobo weer flink.

Volgens mijn informatie kan dat uitzetten eigenlijk niet zomaar, iemand zijn/haar huis uit zetten.
Als je bijstand hebt en goede wil toont door bijv. een betalingsregeling aan te bieden van ten hoogste 107 euro (schriftelijk en aangetekend) dan moet de rechter er aan te pas komen om je geval te toetsen. En dat uitzetten zal dan niet altijd zomaar gaan.

[Die hier genoemde 107 euro komt bij ons weg. Helaas was dat bedrag onjuist:
Bij de "Handleiding bij het formulier 'Verzoek om kwijtschelding'" van de afdeling Belastingen van de gemeente Leeuwarden stond indertijd dat bij een schuldaflossing in totaal van meer dan f 300,00 alleen in zeer bijzondere omstandigheden kwijtschelding werd verleend. Dat zou nu neerkomen op EUR 136,00 wat nu ook inderdaad in hun Handleiding bij het formulier staat.
Als je dus een afbetalingsregeling aanbiedt van meer dan 136 euro per maand en de schuldeiser gaat akkoord, mis je wel je kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen zoals OZB-gebruikersdeel (wordt gelukkig afgeschaft in 2006 voor woningen) en vanaf 2006 het gebruikersdeel Rioolheffing dat Leeuwarden dan weer wil invoeren.
Ook de kwijtschelding van de gemeentelijke Afvalstoffenheffing loop je dan mis.
M.a.w.: Nooit regelingen treffen met schldeisers die in totaal meer dan 136 euro/mnd betreffen. Anders heb je jezelf te pakken en je zit al erg slecht als je schulden hebt.
Bij een bijstandsuitkering is 136 euro schuldaflossing ook nog erg hoog. Wettelijk mag echter maar 10 procent worden ingehouden op de bijstandsuitkering. Beter gezegd: Men mag zelf houden: 90 procent van het voor hem/haar/hen geldende bijstandsniveau. Bij een alleenstaanden uitkering bijstand die vanaf 1/5/2005 is: 769 euro plus 38,77 per maand vakantiegeldopbouw, samen 807,77 mag dan 80 euro worden ingehouden.
Een beslag kan plaats vinden bij de soos op de bijstandsuitkering maar ook op een bank- of girorekening.
Let op: De beslaglegger mag een hoger beslag leggen als de schuldenaar geen medewerking verleent aan de deurwaarder door niet te melden wat zijn/haar vaste lasten zijn en zijn inkomsten. De deurwaarder hoort aan de schuldenaar daarvoor een formulier toe te sturen. Dit gebeurt soms niet! Men kan het beste naar een advocaat gaan als het beslag hoger uitvalt.
Mijn advies bij het aanbieden van een betalingsregeling zou zijn: Bied aan: 10 procent van het voor jou geldende bijstandsniveau (inclusief vakantiegeldopbouw) maximaal. Bij gezinsbijstand kom je dan op 115 euro per maand maximaal. Heb je andere, hogere inkomsten, dan geldt ook dat men bij beslag af moet blijven van 90 procent van het voor jou geldend bijstandsniveau. Dat houd je dan slechts over en dat kan een forse inkomstenval betekenen. Dan is het zeker zinvol om met een redelijk aanbod voor een betalingsregeling te komen, omdat als het komt tot beslag bij de werkgever of uitkeringsinstantie, je veel meer kwijt bent per maand.]

[Over dat huisuitzetten: Als je geen huurschuld hebt of woonoverlast veroorzaakt kun je je huis niet worden uitgezet, stadsvernieuwingsellende zoals sloopellende, even buiten beschouwing latend. Bovendien kan de woningcorporatie of de huisjesmelker dat alleen via een vonnis van de rechter! Heb je diverse schulden, waaronder huurschuld, neem dan deze volgorde qua aanbod betalingsregeling:
Eerst de huurschuld, dan schuld waterleidingbedrijf, dan energiebedrijf, dan de rest. Zit je qua aflossing van de eerste drie schuldeisers al op of tegen de 136 euro per maand en dreigt een van de overigen met beslag op de bijstandsuitkering, dan kan die roet in het eten gooien:
Het beslag bij de soos gaat dan al eerst van je uitkering af en vervolgens kun je je betalingsregelingen niet meer nakomen. Dan stort de boel in en kan huisuitzetting dreigen.
Als de deurwaarder van de beslaglegger geen formulier stuurt, vraag er dan om per aangetekende brief en geef in die brief ook een waarheidsgetrouw overzicht van vaste lasten en reeds getroffen afbetalingsregelingen. Geen respons: Probeer dan beslag te voorkomen en ga naar een advocaat!]

Dat gegevens over het watergebruik nu gebruikt gaan worden om eventuele fraude met uitkeringen te kunnen aantonen is weer een druppel in de emmer die toch al overloopt.
Ronduit belachelijk maar wel een feit.

[Dit is niet nieuw: Kwam ooit al eens voor in Sneek. Dat was in 1 geval, nu wil een groot deel van de Friese gemeenten, waaronder Leeuwarden, dit systematisch doen door de gegevens op te vragen bij waterleidingbedrijf Vitens voorzover iemand minder dan 10 kub.m. water per jaar verbruikt. Helaas schijnt Vitens verplicht te zijn die gegevens te verstrekken. Mijn advies: Doe je eigen was thuis en als je thuis bent: Kruip ook daat even onder de douche en niet alleen elders. Dan zit je per jaar zo een eind boven die 10 kuub. en er komt ook eens wat verbruik op je elektrameter te staan. Je laat je partner toch niet voor alle kosten opdraaien?! Overigens is heel weinig water verbruiken nog geen sluitend bewijs van samenwoningsfraude.]

Steeds meer controle, steeds meer gaat de voordeur van ons huis open en wordt er een voet tussen gezet. Ik vind het een zorgwekkende ontwikkeling. Privacy wordt meer en meer geschonden en dat wordt meer en meer normaal gevonden. Wel, beste mensen, het is niet normaal, althans niet in mijn ogen. Het zijn mijn normen niet. Het moest niet mogen.

Met een vriendelijke groet, Ad van de Kolk


Einde nadere opmerkingen voorzitter SP-Statenfractie.
Commentaar tussen [].

Het onderstaande artikel uit de Volkskrant van 28/7/2005 kan in feite ook worden gezien als een soort antwoord aan de heer Jaarsma. Hij zou eigenlijk een jaartje bij deze stichting in Amsterdam een jaartje tewerkgesteld moeten worden, uiteraard "met behoud van uitkering". De bijstandsuitkering uiteraard...
Daarna kan directeur Jaarsma zich ook ervaringsdeskundige noemen, wat een verrijking van vakkennis betekent.
Uit de Volkskrant van 28/7/2005:

28 juli 2005

VAN BIJSTAND ALLEEN KOMT NIEMAND ROND

Verslaggever Jeroen Trommelen van de Volkskrant schreef het onderstaande artikel. Lees, huiver en schaam je!

AMSTERDAM - De stichting Service Platform in de Amsterdamse Bijlmer is een van de laatste plaatsen waar mensen met grote schulden hulp krijgen, elk jaar zo'n tweeduizend.

"Sorry dat ik wat later ben, ik had een moeder aan de lijn die zegt dat haar zoon zelfmoord wil plegen." Celine Barnwel, vrijwillig hulpverleenster in de Amsterdamse Bijlmer, bietst een sigaret, inhaleert diep en schiet in de lach. "Dat kan er ook nog wel bij. Een jongen met schulden die net is ontslagen. Hij staat op de galerij van de flat en dreigt te springen."

Het klinkt dramatisch, maar de medewerkers van stichting Service Platform Amsterdam kijken er niet meer van op. Vrijwel elke dag meldt zich wel een bizar spoedgeval op het kantoortje voor sociale dienstverlening, dat volledig wordt gerund door vrijwilligers.

Dat kantoortje bevindt zich in een voor buitenstaanders onvindbare krocht in galerijflat Egeldonk in de wijk Zuidoost, waar de huismeester de strijd tegen de pislucht in de trappenhuizen heeft opgegeven. De bel werkt niet. Wie naar binnen wil, moet wachten tot iemand de flat verlaat.

Toch weten de hopeloze gevallen uit een van de armste wijken van Amsterdam de weg te vinden. Bijna alles wat de krantenkoppen het afgelopen jaar te melden hadden over huisuitzettingen, snelle kredietverschaffers, armoedeproblemen of bijstandsfraude, kwam op het kantoortje in levende lijve langslopen. Gemiddeld tweeduizend mensen per jaar.

De eerste klant vanochtend is een Surinaamse alleenstaande vader met drie kinderen. Energieleverancier Nuon stond op de stoep om gas en elektra af te sluiten, vertelt hij. Anderhalf jaar lang kreeg hij een rekening van slechts achttien euro per maand. Nu moet hij in één klap 1100 euro inhalen, wat met een uitkering van 803 euro niet lukt.

[Men zal zichzelf meer bij moeten spijkeren om niet kopje onder te gaan. In dit geval gewoon moeten weten dat 18 euro voor energie per maand een onrealistisch bedrag is. Wellicht dat hij herhaaldelijk NUON heeft gebeld en de zaak gemeld. Mijn ervaring is, dat het NUON-call centra bevolkt wordt door autisten, rand-debielen en volslagen idioten. Tuig dus. Zo verkeerde dat gespuis ook nog altijd in de veronderstelling dat zij in Leeuwarden stroom leveren in plaats van Essent. Dit was nog voor de privatiseringsoperatie van de energieleveranciers...
Ik spreek hier uit eigen ervaring en wacht nog steeds vol belangstelling op afsluiting van elektra en gas...]

Ook de tweede klant heeft schuldproblemen. Door een hardnekkige administratieve fout ontvangt ze te weinig huursubsidie. De nerveuze vrouw heeft een dikke stapel betaalstrookjes meegenomen die dat kunnen aantonen, maar nog vóór het gesprek belanden ze in een waaier op de vloer.

[Bekend is, dat VROM het vertikt om in te gaan op meldingen van mensen met huursubsidie waarbij sprake is van onjuiste gegevens. Voorbeeld: Iemand belt op: Verhuurde eerst een kamer, maar latere huursubsidierondes niet meer. Toch blijft VROM uitgaan van dat oude gegeven, hoewel de andere persoon van dat adres af is in het Bevolkingsregister. VROM: "Ja, dat weten we wel, maar u moet maar een bezwaarschrift indienen." Ja, maar dit is nu al de tweede keer dat dit fout gaat. VROM: "U moet een bezwaarschrift indienen." Achtelijke autisten... Zo ontstaat nu juist rotzooi en ellende...
Het lijkt wel of het expres gebeurt uit ziekelijke machtswellust. Wat mij betreft is langzamerhand de enige goede ambtenaar een ontslagen ambtenaar...]

Ondertussen drentelt de volgende hulpvrager op de gang. De vrouw maakt een gebroken indruk. Ze is afgekeurd als gezinsverzorgster en valt elke zes maanden tussen wal en schip van WAO, WW en bijstand, vertelt ze. Sinds anderhalve maand krijgt ze geen enkele uitkering meer.

[Dit is duister: Eerst moet alle papiertroep erbij die ze hierover kreeg. Wie die rotzooi niet bewaart, is verloren... Dan uitzoeken waar het precies mis gaat en dat kan knap lastig zijn. Voor meteen: Voorschot bijstand eisen via een advocaat. Wil de soos niet: Kort geding. Niks meer te eten: Nu geld!. Eventueel brief advocaat naar Kabinet Commisaris van de Koningin en situatie uitleggen. Dan eventueel in de aanval tegen WAO of WW instantie m.b.v. bezwaarschriften. Uitkeringsinstanties kunnen onderling uitgaven verrekenen, bv. de bijstand met de WAO als later mocht blijken dat zij toch recht had op WAO.]

Een bejaarde vrouw is om tien uur 's ochtends binnengewandeld en wacht drie uur later zonder een spoor van ongeduld op haar beurt. In haar gefluisterde verhaal vallen de woorden huurschuld, Nuon en geblokkeerde rekening. Het wordt de eerste keer vandaag dat een klant daadwerkelijk kan worden geholpen. Met één telefoontje naar de Postbank wordt de blokkade opgeheven.

[Blokkade? Te hoge debetstand? Erfeniskwestie: Verklaring van erfrecht niet doorgedrongen bij Postbank?]

Een ding is duidelijk: de zelfredzame burger die veel politici voor ogen hebben, bestaat in dit kantoortje niet. En op acute probleemgevallen zijn de officiële instanties nog steeds niet ingericht.

Soms kunnen ze daar weinig aan doen, zegt John Walter, maatschappelijk werker in de WAO en stuwende kracht achter de stichting. "Op de sociale dienst is bezuinigd. Het is een formulierenbrigade geworden. En door de gemeentelijke reorganisaties zitten veel ambtenaren niet meer op hun eigenlijke werk. Zij kennen de regels vaak slechter dan wij."

[Dit is zonder meer waar: Reorganisatie na reorganisatie. De manager vertrekt en laat een ravage achter... Vervolg: Een evaluatie en... de volgende reorganisatie... Ik kon van hen geen website vinden, maar uit andere websites kon opgemaakt worden dat hier ook advocaten aan deelnemen. Kortom: Nog echte sociale advocatuur. Waar vind je dat nog...]

Maar sommige mensen worden bewust buitengesloten. Wie een verleden heeft met boetes, faillissementen, onbemiddelbare schulden of fraude-dossiers wordt wegens 'eigen schuld' niet meer door instanties bemiddeld.

[Raar, maar ik moet hierbij meteen aan de GKB denken. Op zo'n manier kun je nog beter beroepscrimineel zijn: Dan kun je altijd bij een advocaat terecht. Mr. Boone in Utrecht schijnt goed te zijn... Het is zonder meer positief dat deze stichting naar het lijkt ook 'alles' oppakt wat daar langs komt...]

'Maar wat is fraude?' vraagt hij. "Een alleenstaande moeder die intrekt bij haar zus, pleegt fraude wanneer ze dat niet meldt. Maar voor haar gezin bespaart ze 150 euro. Dat kan het verschil zijn tussen het net wél en niet redden."

[Alweer juist. 150 euro per maand extra is veel op minimumniveau. En wat nu fraude? Formeel wel, maar feitelijk? Stel dat betrokkene haar huis aanhoudt, wat je zeker moet doen in Amsterdam, wat is er eigenlijk dan echt mis: Uit die 150 euro besparing maak ik op dat haar zus haar en haar kind(eren) nu te eten geeft. Is dat zo erg? Nee, vind ik. Ze moeten het gewoon beter aanpakken: Zij terug naar huis en haar zus (als die het missen kan) geeft haar zolang cash elke maand 150 euro voor de huishouding.
De soos hier ooit informeel: "Zolang wij iets formeel niet weten of vermoeden, hoeven wij ook niets te doen." Dat ging dan om het feit dat bv. diaconieën en bepaalde particuliere fondsen mensen soms via via wel eens wat geld toeschoven.]

Veel klanten hebben thuis geen telefoon en kunnen niet eens instanties bellen, merkt hij. De mobieltjes zitten zonder beltegoed. De bijzondere bijstand van de sociale dienst is meestal geen gift maar een lening.
'Daarom komen die potjes ook nooit leeg.'

[Waar vind je nog een telefooncel? Nergens meer. En ook dan moet je eerst een kaart met beltegoed hebben gekocht. Ooit kon je het daar af met wat muntgeld. En al heb je nog wel telefoon: Vaak ook al onvoldoende: 'Ga maar naar onze website' heet het al te vaak.
Website: Er is geen computer, er is wel een pc zonder internetverbinding ed.
Dus: Geen telefoon, geen internetverbinding (meer), kabelTV afgesloten, analoge tv via de aloude tv-antenne straks ook uit de lucht, geen geld voor digitale tv-ontvangst of satelliet (vergt eerst een flinke investering), daarna de radio digitaal, zowel fm-radio als middengolf: Radiotuner of transistor ook waardeloos geworden...
Zo word je afgesloten en buitengesloten van alle informatie. De krant had je uiteraard al tijden geleden opgezegd. Informatie is handelswaar geworden en een zekere hoeveelheid informatie is net als brood: Je kunt niet helemaal zonder. Ook dit is het lelijke gezicht van de armoede!]

Advocaat mr. Leendert Kranendonk komt binnenlopen. Hij is al 25 jaar raadsman in de sociale advocatuur en onderschrijft het. "Het begon met de euro en werd erger toen de instanties de duimschroeven werd aangedraaid."

"De standpunten zijn verhard. Er is niets meer te regelen. Je wordt al ontruimd voor vijftig of honderd euro huurschuld." Hij spreekt er regelmaig over met medewerkers van de sociale dienst, zegt hij. "Privé geven ze het al lang toe: van een bijstandsuitkering kom je in Nederland niet meer rond."

[In Rotterdam stuurt een van de woningcorporaties bij een beetje huurschuld al meteen de deurwaarder. Als rechters voor 50 tot 100 euro huurschuld al een ontruimingsvonnis geven, dan kan ik dat moeilijk een redelijk vonnis meer noemen, maar is dat eerder een politieke stellingname. De rechter als verlengstuk van degenen die 'de macht' hebben: Al zo oud als de wereld.
Verder is het gewoon waar:
Van een bijstandsuitkering kom je vaak niet meer rond. Zo ontstaan dan vaak de schulden: Niet uit onwil, maar uit onmacht.
Van mij mogen ze dit treurige zooitje in Den Haag ruimen. Dat had indertijd preventief moeten gebeuren. Als Donner zijn zin krijgt, mag ik dat straks niet meer zeggen. Daarom nu maar even, nu het nog kan...
Overigens: Maart 2006 (raadsverkiezingen) is de eerste kans om dat als opiniepeiling te gebruiken m.b.t. je mening over dit kabinet.]


Einde VK-bericht. Commentaar tussen [].