MODEL-BEZWAARSCHRIFT TEGEN WEIGERING OM ZALMSNIP 2005 TE VERSTREKKEN AAN AANVRAGERS ZALMSNIP


MODEL-BEZWAARSCHRIFT TEGEN WEIGERING OM ZALMSNIP 2005 TE VERSTREKKEN AAN AANVRAGERS ZALMSNIP
DATUM: 2/3/2005

Een tijdje terug hebben we op deze website een model-brief geplaatst waarmee mensen in 2005 konden proberen om de Zalmsnip aan te vragen. Zie voor die brief en de rest van de geschiedenis rond de Zalmsnip 2005 ons verhaal "Over geldgebrek niet klagen, Zalmsnip vragen"
Hieronder nogmaals eerst de reactie van de gemeente, daarna volgt een Model-bezwaarschrift.

Reactie gemeente Leeuwarden op de Model-aanvraagbrief Zalmsnip:

Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
Telefoon: 058 2338833

Algemene Zaken

Gemeente Leeuwarden

[NAAM GEADRESSEERDE]
[ADRES]
[POSTCODE LEEUWARDEN]

Onderwerp: Afschaffen Zalmsnip
Uw kenmerk - Sector Financiële Dienstverlening
Team Belastingen
Doorkiesnummer (058) 233 81 59 dhr. B. Sytsma
Bijlagen

Datum 25 januari 2005, verzonden: 26 jan 2005

Geachte [naam geadresseerde],

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van uw brief d.d. 18 januari 2005 over het afschaffen van de Zalmsnip.
Over het afschaffen van de Zalmsnip kunnen wij het volgende zeggen. De Raad van de gemeente Leeuwarden heeft bij het vaststellen van de begroting 2005 besloten in 2005 en verder geen zalmsnip meer te verstrekken. Dit, omdat het Rijk deze kosten niet meer aan de gemeente vergoedt. In het geval van Leeuwarden gaat het om een bedrag van EUR 2 mln per jaar!

Door het Rijk is in het wetgevingstraject rond de afschaffing van de zalmsnip een vormfout gemaakt. Het college heeft inmiddels besloten om deze vormfout te herstellen. Hierdoor wordt voorkomen dat de gemeente ten onrechte EUR 2 mln aan Zalmsnippen zou moeten uitbetalen.

Tegen dit besluit van het college is het niet mogelijk om bezwaar te maken. Op 2 februari aanstaande zal de raad van de gemeente Leeuwarden een definitief besluit over de reparatie van de vormfout nemen. Mocht u het met deze reparatie niet eens zijn dan verzoeken wij u hierover contact op te nemen met de gemeenteraad van Leeuwarden.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden, namens dezen,
drs. R.W.J. Westerveld,
Sectormanager Financiële Dienstverlening.


Einde reactie B. en W. op aanvraag Zalmsnip 2005.

Hieronder volgt de tekst van een MODEL-bezwaarschrift tegen deze afwijzing. Er is nog maar weinig tijd om dit bezwaarschrift in te dienen! De afwijzingen zijn verzonden op 26/1/2005, de termijn voor bezwaarschriften is 6 weken. Dit betekent dat uiterlijk 9 maart a.s. het bezwaar bij de gemeente binnen moet zijn. Advies: Geef het model-bezwaarschrift, uiteraard voorzien van uw eigen naam en adres, uiterlijk op 8 maart af bij de balie van het stadskantoor en vraag om een ontvangstbewijs. Per post sturen kan ook, maar doe dit dan iets eerder aangetekend met ontvangstbevestiging. Uiteraard kost dat geld, zelf afgeven kost niets.
Hieronder volgt de tekst van het Model-bezwaarschrift.


           COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
POSTBUS 21000
8900 JA LEEUWARDEN

Onderwerp:
BEZWAARSCHRIFT

Leeuwarden, [Datum invullen]

Geacht College,

hierbij dient ondergetekende een bezwaarschrift in tegen uw afwijzing d.d. 26/1/2005 van mijn verzoek om mij ook voor 2005 een bedrag toe te kennen ter grootte van de Zalmsnip, dan wel mijn aanslag 2005 van de Afvalstoffenheffing/Reinigingsrechten met dit bedrag te verminderen.

Mijn bezwaren zijn als volgt:

In uw afwijzing stelt u o.a.: "De Raad van de gemeente Leeuwarden heeft bij de vaststelling van de begroting 2005 besloten in 2005 en verder geen zalmsnip meer te verstrekken."

Indien dat juist zou zijn, waarom besloot het College dan op 18/1/2005 om de Raad voor te stellen om te besluiten tot de "Eerste wijziging van de Verordening reinigingsheffingen Leeuwarden 2005"?

Op 8/11/2004 behandelde de Raad de z.g. 'Programmabegroting 2005'.
Over de Zalmsnip was daarin bij 'Beleidsbegroting' '2.2. De paragrafen: Lokale heffingen' op pagina 132 o.a. het volgende te lezen:

"De bekendste lastenverlichtingsmaatregel is de korting lokale lasten, beter bekend als de Zalmsnip. In Leeuwarden kreeg elk huishouden hiervoor een korting van EUR 49 op de aanslag gemeentelijke belastingen. Ongeveer 42.000 huishoudens kregen de Zalmsnip uitbetaald voor een totaalbedrag van EUR 2.042.500. Met ingang van 2005 wordt de Zalmsnip door het kabinet Balkenende II afgeschaft. Voor Leeuwarden betekent dat een verlaging van de algemene uitkering met ongeveer eenzelfde bedrag. Wij stellen u dan ook voor de uitkering van de Zalmsnip eveneens te beëindigen." Einde citaat.

Simpel vertaald: Omdat het Rijk de Zalmsnip afschaft, ofwel geen geld hiervoor meer stort in het Gemeentefonds ('de algemene uitkering'), stoppen wij op onze beurt ook met de Zalmsnip aan de burgers te betalen.

In de Programmabegroting bij "Uitzettingen/Inkrimpingen Structureel" in 'Bijlage A' bij nr. 5.10. staat: "5.10 Dienst/omschrijving 2005 2043 (= bedrag maal 1000) Betreft de taakmutatie vanuit de algemene uitkering in verband met de afschaffing van de EUR 45,38 maatregel" Einde citaat.

Maar op 1/1/2005 had het Rijk de Zalmsnip helemaal niet afgeschaft, want de Wet van 23/12/2004, houdende wijziging van de Gemeentewet i.v.m. de afschaffing van de lokale lastenverlichting van EUR 45,38 en inhoudend dat artikel 229d van de Gemeentewet (waarin wordt geregeld dat een gemeente via die Zalmsnip aan lokale lastenverlichting kan doen) wordt geschrapt, trad pas op 5/2/2005 in werking.

M.a.w.: Per 1/1/2005 was er geen sprake van een 'taakmutatie' door het Rijk richting gemeenten waarbij aan Leeuwarden EUR 2.043.000 minder zou worden betaald via de 'algemene uitkering'. Het raadsbesluit bij de begrotingsbehandeling hield in feite niet meer in dan dat besloten werd dat het Rijk (!) een 'taakmutatie' uitvoert 'vanuit de algemene uitkering'. Alsof de gemeente KAN besluiten welke taken (geldstromen) het Rijk via het Gemeentefonds delegeert richting gemeenten.

De Raad ging bij de begrotingsbehandeling echter ook akkoord met de tekst waar in staat dat de gemeente eveneens de uitkering van de Zalmsnip stopt. (Zie eerdere citaat) En de Raad had die vrijheid op grond van artikel 229d Gemeentewet. Per slot mocht een Raad op grond van dat artikel besluiten een Zalmsnip te geven, maar daar stond niet in dat dit verplicht was.

Ondergetekende wil niet stellen, dat burgers niets met raadsbesluiten van doen hebben, maar hebben burgers toch niet in de eerste plaats van doen met de door de Raad vastgestelde Verordeningen die over de rechten en plichten van die burgers gaan? En artikel 8A van de Leeuwarder Verordening Afvalstoffenheffing zoals die gold ten tijde van de door mij ingediende aanvraag, sprak niet over het *kunnen* betalen van een Zalmsnip, maar gewoon van het verminderen van de Afvalstoffenheffing met het bedrag van de Zalmsnip zonder nadere voorwaarden.
Tot deze 'Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2005' werd besloten door de Raad op 20/12/2004, zes weken na bovenbedoelde besluiten inzake de Zalmsnip bij de behandeling van de Programmabegroting.

De enige voorwaarde die in die Verordening staat, was, dat de Afvalstoffenheffing niet met het bedrag van de Zalmsnip zou worden verminderd als op 1/1/2005 de Gemeentewet was gewijzigd (art. 229d uit de Gemeentewet). Kortheidshalve verwijs ik naar de artikelen 19 lid 5 en artikel 8A van de Verordening. Aan de hier bedoelde voorwaarde was echter niet voldaan, omdat de Gemeentewet pas werd gewijzigd op 5/2/2005. De redenen waarom zijn hier irrelevant: Dit zijn de feiten en daar gaat het om. Conclusie hieruit is, dat ten tijde van het verzoek, artikel 8A van de Verordening nog onverkort van kracht was. Ook de afwijzing van het verzoek door B. en W. vond plaats voordat de Raad op 2/2/2005 de Verordening wijzigde.

In de reactie wordt verder gesteld:

"Door het Rijk is in het wetgevingstraject rond de afschaffing van de zalmsnip een vormfout gemaakt. Het college heeft inmiddels besloten om deze vormfout te herstellen. Hierdoor wordt voorkomen dat de gemeente ten onrechte EUR 2 mln aan Zalmsnippen zou moeten uitbetalen."
Einde citaat.

*Deze* vormfout? Alleen het Rijk kan haar eigen vormfouten herstellen. En in dit geval kon dat niet 'met terugwerkende kracht' maar kon de wijziging van de Gemeentewet pas in werking treden op 5/2/2005. Het College had alleen besloten om de Raad voor te stellen de Verordening Afvalstoffenheffing met terugwerkende kracht te wijzigen. Dat mocht het College voorstellen en het is onzinnig te suggereren dat een burger tegen een voorstel van B. en W. richting Raad bezwaar zou willen aantekenen. Een duidelijke poging om de aanvragers te overbluffen. Kortom: Het College heeft niks te besluiten over reparatie van fouten van het Rijk, noch over het wijzigen van een lokale Verordening. Over dat laatste beslist de Raad, niet B. en W., hoe graag u dat ongetwijfeld zou willen, en trachtte te suggereren.

De afwijzing van mijn verzoek besloot met:

"Tegen dit besluit van het college is het niet mogelijk om bezwaar te maken. Op 2 februari aanstaande zal de raad van de gemeente Leeuwarden een definitief besluit over de reparatie van de vormfout nemen. Mocht u het met deze reparatie niet eens zijn dan verzoeken wij u hierover contact op te nemen met de gemeenteraad van Leeuwarden."

Het heet: 'tegen dit besluit van het college is het niet mogelijk bezwaar te maken' en even daarvoor staat: 'het college heeft inmiddels besloten om deze vormfout te herstellen'.

a. Het College besloot op dinsdag 18/1/2005 om de Raad voor te stellen de eerste wijziging op de verordening reinigingsheffingen 2005 vast te stellen.

b. Tegen *dat* Collegebesluit is inderdaad geen bezwaar mogelijk en daartegen richt zich dan ook dit bezwaarschrift niet: Het College is vrij aan de Raad welk voorstel dan ook te doen.

c. De reactie van het College die ondergetekende ontving op zijn verzoek, is echter een beschikking, waartegen bezwaar en beroep open staat. Het gaat namelijk om het afwijzen van het verzoek om vermindering van de Afvalstoffenheffing met een bedrag zoals genoemd in artikel 8A van de 'Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2005' zoals die gold zowel op het moment van aanvraag alswel op het moment van afwijzing.
Niet in te zien valt dat *daartegen* geen bezwaar en beroep mogelijk is.

Tenslotte ben ik van mening dat het verzoek zoals gedaan, door het College beoordeeld moet worden op grond van de relevante Verordening zoals die gold ten tijde van het verzoek en niet op grond van de gewijzigde Verordening die op dat moment nog niet gold. Dat houdt m.i. mede in, dat op het moment van het verzoek, de terugwerkende kracht die de gewijzigde Verordening zou hebben, niet kan gelden, omdat ook het met terugwerkende kracht in de plaats treden van de gewijzigde Verordening pas optreedt zodra de Raad de gewijzigde Verordening vaststelt.
De 'terugwerkende kracht' zit immers 'opgesloten' in *die* Verordening (Zie Artikel II van de eerste wijziging van de Verordening).
Wellicht was er sprake geweest van een andere situatie als het College op het verzoek afwijzend had beschikt *nadat* de Raad tot de gewijzigde Verordening had besloten, maar daarvan is in dit geval geen sprake geweest.

                  Hoogachtend,


                 (Handtekening)

NAAM:
ADRES:
POSTCODE/WOONPLAATS


Einde tekst MODEL-Bezwaarschrift

DEZE BRIEF VAN DE WEBSITE OPHALEN:

a. Markeer met de muis het tekstgedeelte waarin de brief staat.
b. Kopieer de tekst. (Rechtermuisknop)
c. Minimaliseeer browservenster.
d. Open programma Kladblok (Notepad) of tekstverwerker Word.
e. Maak de brief af m.b.v. uw persoonlijke gegevens en vergeet de datum van de brief niet.
f. Indien in Word: Voeg naar eigen smaak wat opmaak toe.
g. Print de brief twee maal en onderteken minimaal 1 exemplaar.
h. Geef tegen ontvangstbewijs het ondertekende exemplaar af bij balie Stadskantoor.