LEEUWARDEN SPLITST OZB EN RIOOLHEFFING WEER


'Leeuwarden splitst OZB en Rioolheffing weer.'
Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 3/7/2004.

De rioolheffing zit in Leeuwarden in de OZB (Onroerende Zaak Belasting) 'ingebouwd'. Dat is niet altijd zo geweest, maar heeft een voorgeschiedenis. Zie bv. "Waarde huis bepaalt voortaan rioolheffing", een LC-artikel van 27/10/1999.
En qua OZB-hoogte is Leeuwarden ook erg duur: Zie bijvoorbeeld: "Leeuwarden duurste stad in belastingtarieven OZB"
De laatste ontwikkelingen zijn dat de regering het gebruikersdeel van de OZB wil afschaffen, maar dat dit niet zoals gepland, ingaat per 1/1/2005 maar per 1/1/2006. Hoewel: Het kan net zo goed zijn, dat bij Prinsjesdag op de derde dinsdag in september a.s. wordt gezegd, dat dit helemaal niet doorgaat. In onze brief van 31/5/2004 aan de gemeenteraad in verband met de Kaderbrief 2004 en de OZB plus de Afvalstoffenheffing 2005, zijn we uitgebreid op het bovenstaande ingegaan.
M.i. heeft Leeuwarden met de OZB in 2004 al getracht extra geld binnen te halen, anticiperend op de mogelijke afschaffing van het gebruikersdeel in 2005.

Naast dit voornemen van de regering is men van plan de tarieven die een gemeente mag heffen, te maximeren. Hiermee wordt een misser die de Tweede Kamer indertijd maakte, hersteld. Tot nu toe is het namelijk zo, dat een gemeenteraad elk tarief kan vaststellen, ongeacht hoe hoog dat ook is...
Dat deze fout nu wellicht wordt hersteld door de Tweede Kamer, vinden B. en W. hier niet zo leuk: Ze ontdekten namelijk dat ze dan waarschijnlijk over die limiet heen schieten. Daarom gaan ze nu de OZB en het rioolrecht weer splitsen in twee afzonderlijke heffingen...
Daarmee komen de OZB-tarieven uit beneden die komende maximale limiet en dan hebben B. en W. ruimte om... de OZB-tarieven weer te verhogen!
Dus: OZB (OZB plus ingebouwde rioolheffing) nu hoger dan de toekomstige tarieflimiet OZB. Splits OZB en rioolheffing weer: OZB en rioolrecht samen even hoog, maar OZB onder de toekomstige tarieflimiet. Verhoog de OZB: Resultaat is OZB plus rioolheffing samen weer hoger dan nu...
Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 3/7/2004:

LEEUWARDEN SPLITST OZB EN RIOOLHEFFING WEER

LEEUWARDEN - De huizenbelasting (ozb) en de rioolheffing in Leeuwarden zullen weer worden gesplitst. Dat heeft wethouder Gerrit Krol laten weten. Aanleiding is de limiet die het rijk heeft aangekondigd voor de hoogte van de ozb-tarieven.

In Leeuwarden zou de voorgestelde limiet worden overschreden als de rioolheffing deel blijft uitmaken van de ozb-aanslag. De tarieven zijn in Leeuwarden aan de hoge kant, omdat de gemiddelde taxatiewaarde van de huizen er laag is, en omdat ook de riolering er uit wordt betaald. Van de ozb-opbrengst van EUR 30 miljoen belandt dit jaar EUR 8 miljoen in het rioleringsfonds.

[Dan zul je dus als je praat over de OZB-tarieven 2005 eerst de tarieven OZB 2004 fictief moeten verminderen met 8/30 deel en zo moeten herberekenen dat de opbrengst over 2004 dan EUR 22 miljoen is in totaal. De LC noemt de gemiddelde taxatiewaarde 'laag' maar per 2005 gaan de nieuwe WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) gelden zoals vastgesteld op de peildatum 1/1/2003 en die liggen weer een stuk hoger dan op de vorige peildatum. Bovendien stijgen die waarden niet mooi gelijkmatig per woningprijsklasse, maar in de ene prijsklasse meer dan gemiddeld, in de andere prijsklasse minder dan gemiddeld.
De vorige keer stegen de goedkopere huizen het meest in waarde, procentueel gezien.
Schaarste nietwaar? M.a.w.: De huurders en eigenaren van de goedkopere huizen gingen onevenredig meer OZB betalen...
Ik verwacht deze keer hetzelfde verschijnsel, want de schaarste nam alleen maar toe...]

De samenvoeging van de rioolheffing en de huizenbelasting bestaat pas vijf jaar. Er was in de gemeenteraad ter rechterzijde destijds flink verzet tegen, omdat eigenaars en gebruikers van dure huizen hierdoor meer moesten gaan betalen voor het riool. Dat zou de huishoudens met hoge inkomens afschrikken, terwijl de gemeente ze juist graag verwelkomt.

[Een citaatje uit de LC van 15/11/1999 plus stukje toenmalig commentaar: "Leeuwarden kende tot vorig jaar een systeem waarbij een gering aantal grootverbruikers opdraaide voor een groot deel van de totale aanslag. Particuliere huishoudens betaalden niets of een schijntje. [Indien waterverbruik lager lag dan 200 kub.m./jaar, woongroepen die maar 1 watermeter hadden kwamen gezamenlijk door die ene meter vaak boven dat verbruik en moesten wel betalen.]"

[Nog een stukje commentaar bij het toenmalig LC-bericht: "Er zijn 2 heffingen rioolrecht: Het eigenaarsgedeelte, dat gelijk is voor alle eigenaren en het gebruikersgedeelte dat een soort 'schijventarief' kent, waarbij meer wordt betaald naarmate meer water wordt verbruikt. Verbruik lager dan 200 kub.m./jaar was vrijgesteld, terwijl vanaf 1999 ook degenen met een verbruik beneden die 200 kuub een gebruikersheffing betaalden. De eerste 'schijf' qua verbruik liep van 0 tot 150 kub.m. waterverbruik/jaar.
Wat er nu mis was aan het idee dat degenen met het meeste waterverbruik - die dus het meeste profijt hadden van de riolering - het meest betaalden, is me nooit duidelijk geweest.
En het was n.b. ook nog een degressief tarief, dus als je meer water verbruikte betaalde je per kub.m. water minder dan als kleinverbruiker. Ik vond dat al een 'buiging' richting industrie ten koste van de kleinverbruikers."
]

[Over de situatie nu: Het zal wel weer uitdraaien op een eigenaarsgedeelte Rioolrecht en een gebruikersdeel Rioolrecht.
De toenmalige operatie was bedoeld om de grootverbruikende *bedrijven* zoals de Condens minder te laten betalen en de eigenaren en huurders van woningen meer. Ja, eigenaars en huurders van dure huizen klaagden toen, maar ze hadden er beter aan gedaan toenmalig wethouder Peter den Oudsten (daarvoor p.r-man bij de Condens) te bedanken voor zijn genereuze gebaar richting bedrijven die veel water verbruikten...
Als nu het huurdersdeel OZB wordt afgeschaft, wordt dat gecompenseerd door het Rijk via het gemeentefonds. Resteert natuurlijk het punt dat je met een opnieuw gesplitste OZB waar het geld voor de rioleringen uit is gehaald, je wel geld moet hebben voor die rioleringen t.b.v. vervanging, uitbreidingsgebieden (infrastructuur) ed. Maar de vraag is nu opnieuw actueel hoe je dat dan zo eerlijk mogelijk gaat doen. De simpelste vorm is GEEN eigenaarsdeel Rioolrecht heffen, maar het gebruikersdeel koppelen aan de hoeveelheid waterverbruik. Je zou daar dan een aantal kubieke meters water/jaar heffingloos moeten laten, laten we zeggen bv. 100 kub.m. water (is natuurlijk arbitair hoeveel kuub dat moet zijn) en het meerdere moeten belasten met het gebruikersdeel Rioolrecht. Wel vind ik dat dan mensen met een minimuminkomen daarvan kwijtschelding moeten kunnen aanvragen: Water is een eerste levensbehoefte n het moet niet zo duur worden dat minima ook nog moeten gaan beknibbelen op waterverbruik, mede uit oogpunt van de volksgezondheid: Douchen, in bad, de was doen ed. moet wel betaalbaar blijven. Ongetwijfeld komt er komende herfst een voorstel inzake de OZB-tarieven en het opnieuw opstarten van een apart Rioolrecht eigenaar en gebruiker in de Raad en uiteraard zullen we dan daarop verder reageren, eventueel met eigen voorstellen.]

Door de rioolheffing uit de ozb-aanslag te halen, ontstaat er voor het college zelfs ruimte om de huizenbelasting nog te verhogen.

[Dat zal ongetwijfeld ook geprobeerd worden en als naar verwachting in 2005 het gebruikersdeel OZB nog steeds bestaat en ongetwijfeld de WOZ-waarden nog veel hoger zijn geworden, wordt het nog moeilijker voor m.n. mensen die die net boven het minimum zitten en geen kwijtschelding kunnen krijgen, om de kop boven water te houden. Maar wellicht dat we dan 's avonds kunnen aanschuiven voor de warme maaltijd bij wethouder Krol thuis...]

Zo'n verhoging zou de zwaarte van de aangekondigde bezuinigingsronde wat kunnen verlichten. Maar dit ligt in de gemeenteraad erg gevoelig, omdat Leeuwarden zich niet uit de markt wil prijzen met een hoge lokale lastendruk.

[De Raad maakt zich wel druk om het bedrijfsklimaat, maar maakt de Raad zich ook druk om de enorme groep mensen tussen minimum en modaal? De mensen met een uitkering even boven het minimum, de mensen met de kleine baantjes, de mensen met de lage al dan niet gesubsidieerde lonen, de mensen in de sociale huurwoningen, de mensen in de goedkopere koophuisjes enz. Zij zijn het die dan nog zwaarder worden getroffen door een nog hogere OZB...
De minima kunnen kwijtschelding krijgen van de gemeentelijke belastingen en heffingen. Nu ja, officieel dan...
In werkelijkheid horen we verhalen van mensen in de bijstand, mensen met een WAJONG-uitkering ed. die melden, dat ze dit jaar GEEN kwijtschelding kregen, maar dat hun verzoek was afgewezen... Reden: Teveel vermogen...
De verdenking bestaat bij ons dat de gemeentelijke belastingdienst hen opzettelijk pas de aanslagen stuurde - de grote bulk werd eind februari jl. verstuurd - toen zij net hun vacantiegeld op hun rekening binnen hadden...
De WAJONG krijgt half mei vacantiegeld en de bijstand betaalt dit uit in de laatste helft van juni...
En je hebt om kwijtschelding te krijgen, al heel snel teveel geld op je rekening staan: De bijstandsnormen voor het z.g. 'bescheiden eigen vermogen' gelden namelijk niet voor kwijtscheldingen van de gemeentelijke belastingen...
We informeerden naar de normen hiervoor bij de gemeentelijke belastingafdeling: Er werd omheen gedraaid en dit bleef schimmig. We vroegen heel rustig door, assertief als we zijn. Daarna werd bij de gemeente door betrokken ambtenaar de hoorn op de haak gegooid....
De afdeling voorlichting van de soos is hierbij een wonder van vriendelijkheid...
Later werden we teruggebeld door het hoofd van de afdeling Belastingen: Kennelijk werd wel aangevoeld dat we het er niet bij laten zitten als openbare informatie in feite wordt geweigerd.
We kregen een stukje papier toegestuurd met 'de normen' maar echt helder en duidelijk is het nog steeds niet t.a.v. de vraag hoeveel geld er op je rekening maximaal mag staan als je kwijtschelding wilt. Heeft de gemeentelijke belastingdienst hierover wellicht een publieksfoldertje gemaakt? Nee dus, i.t.t. Sociale Zaken die allerlei foldermateriaal heeft, is hier niets...
In het verleden is ook al via de Cliëntenraad Sociale Zaken aangedrongen op voorlichtingsmateriaal, maar tevergeefs: De gemeentelijke Belastingafdeling vormt een gesloten, klantonvriendelijk bolwerk binnen het gemeentelijk apparaat...]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].