BELASTINGCOMPUTERS HAPEREN BIJ GEMEENTE
LEEUWARDEN DUURSTE STAD IN BELASTINGTARIEVEN OZB
NIET-BESTAANDE BELASTINGKAMER BEHANDELT TOCH NOG LOPENDE ZAKEN

"Belastingcomputers haperen bij gemeente" plus:
"Leeuwarden duurste stad in belastingtarieven OZB"
Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 19/2/2003 plus:
"Niet-bestaande Belastingkamer behandelt toch nog lopende zaken..." EIGEN BERICHT 21/2/2003


Het zit nog steeds niet echt goed bij de gemeente Leeuwarden met de afdeling Belastingen. Nu zijn het weer de computers die de schuld krijgen. Zeker weer Microsoft buggy software gebruikt...
Of software die apart is ontworpen waarbij m.i. een kwaal kan zijn dat men wel verstand heeft van het schrijven van programma's, maar veel minder van wat nu precies nodig is op een afdeling belastingen. In feite zouden dan mensen die daar werken en het totaal goed overzien, tevens moeten worden opgeleid tot systeemanalist en programmeur. Dan beheers je beide terreinen en kun je de software exact op maat maken. Toegegeven: Een eigen programmeursafdeling er op na houden, bv. voor alle software die de gemeente gebruikt, is een dure oplossing.
Wat er nu verder ook precies aan schort, de Leeuwarder Courant van woensdag 19/2/2003 meldde:

BELASTINGCOMPUTERS HAPEREN BIJ DE GEMEENTE

LEEUWARDEN - De problemen op het Leeuwarder stadhuis bij de verwerking en de inning van de gemeentelijke belastingen bestaan nog steeds.
Vooral het slecht functionerende computersysteem maakt correct werken nog een hele opgave voor de ambtenaren. Dit blijkt uit een rapport van bureau Deloitte en Touche.

PvdA-wethouder Hermien de Haan stapte ruim een jaar geleden op na een reeks fouten door gemeentelijke belastingambtenaren. Zelf maakte zij nog een begin met verbeteringen van de situatie. Haar opvolgers probeerden dit karwei te voltooien en lieten bureau Deloitte en Touche een aantal rapporten opstellen.
[Een van de domste fouten was toen een te groot tariefverschil aanhouden tussen het gebruikersdeel en het eigenaarsdeel van de OZB. Als het gebruikersdeel 100 procent is, mag het eigenaarsdeel maximaal 125 procent zijn. De software kreeg toen de schuld, maar als een ambtenaar toen slechts de zakjapanner had gepakt, was dat al te voorkomen geweest...
Kortom: Het is soms ook wel makkelijk menselijk falen aan de computer te wijten. Het Amerikaanse letterwoord is nog altijd GIGO, wat betekent: "Garbage in, garbage out".
Stop je rotzooi in je pc, dan komt er ook weer rotzooi uit, dat is alles...]

Vooral aan de organisatie van de administratie en de beheersing van de stroom inkomende documenten schort nog het een en ander, concludeert het bureau. De gemaakte fouten in de belasting voor onroerende zaken worden in hoog tempo gecorrigeerd, maar de gemeente is hiermee nog lang niet klaar.


Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Behalve dat de computers dus kennelijk geen fatsoenlijke software hebben, wordt intussen de burgers het vel over de oren gehaald. De Leeuwarder Courant van woensdag 19/2/2003 meldt namelijk ook:

LEEUWARDEN DUURSTE STAD IN BELASTINGTARIEVEN OZB

LEEUWARDEN - De gemeente Leeuwarden heft de hoogste tarieven voor onroerendezaakbelasting (ozb) van de 34 grootste gemeenten in het land.
Dit blijkt uit het jaarlijkse overzicht van het Coelo, onderzoekscentrum van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het centrum vergelijkt de woonlasten van de grote gemeenten, die samen 35 procent van de Nederlandse bevolking huisvesten. Hoewel Leeuwarden de toppositie inneemt bij de ozb-lasten, staat de gemeente in de totale heffingslijst op een 22ste plaats, met EUR 613 voor een gemiddeld gezin. Dit ligt nog iets boven het landelijk gemiddelde van EUR 607, een stijging van 7 procent ten opzichte van vorig jaar.
[Dat is dus veel meer dan het inflatiepercentage.]
Het duurste is hier Hilversum (EUR 722), de goedkoopste gemeente is Alkmaar met gemiddeld EUR 514. Meegerekend zijn ozb, rioolrecht en reinigingsheffing, na aftrek van de zogenaamde Zalmsnip van gemiddeld EUR 31.
[De aftrek voor de Zalmsnip die in Leeuwarden gaat via de gemeentelijke Afvalstoffenheffing, is hier hoger.]


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].

NIET-BESTAANDE BELASTINGKAMER BEHANDELT TOCH NOG LOPENDE ZAKEN...

EIGEN BERICHT

LEEUWARDEN 21-2-2003 Maar ook inhoudelijk blijft het vreemd gaan. Op 16/1/2003 stuurde het PEL een brief naar de gemeenteraad onder het motto:
De gemeentelijke Belastingkamer moet blijven.
De Raad behandelde op 20/1/2003 twee voorstellen van B. en W. Het eerste voorstel ging over de vaststelling van een nieuwe verordening "Adviescommissie bezwaarschriften" en daarin werd de Belastingkamer afgeschaft. Het tweede voorstel regelde de benoeming en het ontslag van de leden van de diverse Adviescommissies en het ontslag van de voorzitter plus het lid plus 2 plaatsvervangende leden van de Belastingkamer, wegens opheffing van de Belastingkamer. (Besluit nr. 525 op voorstel B en W van 14/1/2003, raadsstuk nummer bijlage 22, Raadsvergadering 20/1/2003)
In geen van beide Raadsstukken werd het nodig gevonden om in elk geval nog te besluiten dat de Belastingkamer de lopende bezwaarschriften in elk geval moet afhandelen. In onze brief was ook daar om gevraagd vanuit het oogpunt van algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Geen van de politieke partijen in de Raad vond het nodig ook maar iets op te merken over de beide B. en W. voorstellen, laat staan over onze brief. M.a.w.: Beide besluiten waren 'hamerstukken'...

Wie schetst onze verbazing toen ons onlangs werd bericht dat de Belastingkamer binnenkort toch weer een hoorzitting houdt i.v.m. een nog steeds lopend bezwaarschrift tegen een WOZ-beschikking uit 2001...
Kortom: De formeel per 20/1/2003 door de Raad ontslagen leden van de Belastingkamer gaan alsnog in elk gevaal 1 lopend bezwaarschrift verder afhandelen. Dat wil zeggen: Dat men moet komen tot een advies aan B. en W. over hoe de beschikking op het bezwaar zou moeten luiden, want dat was de taak van de Belastingkamer.
Je vraagt je dan wel af wat de status nu is van de ontslagen leden en het uit te brengen advies, nu NIET bij Raadsbesluit van 20/1/2003 (tevens) werd besloten dat de Belastingkamer blijft bestaan totdat zij haar lopende zaken heeft afgehandeld...
Kortom: Je blijft lachen of huilen in Leeuwarden, al naar je stemming...

secretariaat P.E.L.