Vereniging P.E.L. aan gemeenteraad:
GEMEENTELIJKE BELASTINGKAMER MOET BLIJVEN!


VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN TELEFOON: 058-2671636
URL WEBSITE: http://clik.to/pel
E-mail: root@pel.xs4all.nl


AAN DE GEMEENTERAAD
VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN
POSTBUS 21000
8900 JA LEEUWARDEN

Onderwerp:
- Vaststelling
verordening
"Adviescommissie
bezwaarschriften"

Leeuwarden,16/1/2003

Geachte Raadsleden,

op de agenda voor de vergadering van de gemeenteraad op 20/1/2003 staat o.a. geagendeerd:
Vaststelling verordening 'Adviescommissie bezwaarschriften'.

Over een onderdeel van dat voorstel bij deze een aantal opmerkingen. Het gaat dan om het voorstel om de Belastingkamer op te heffen. Over de motivering hierbij van het College het volgende:

1. De formeel-juridische argumentatie die wordt gegeven bij het voorstel tot opheffing is juist.

2. Dat wil echter niet zeggen dat het ook politiek-inhoudelijk wenselijk is om zich slechts te beperken tot datgene wat volgens de Wet op de Rijksbelastingen minimaal wordt voorgeschreven.

In het jaar 2001 zijn nogal wat bezwaren ingediend tegen de hoogte van de hertaxaties van woningen en bedrijven die om de zoveel jaar plaats vindt in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ), ofwel tegen de bepaling van de hoogte van de WOZ-waarde.

Zoals bekend vormt de WOZ-waarde de grondslag voor de OZB (Onroerende Zaak Belasting) nadat die tarieven vastgesteld zijn door de raad; vormt de WOZ-waarde ook de grondslag voor het eigenaarsdeel Waterschapslasten en bepaalt de WOZ-waarde tevens de hoogte van het 'eigenwoningforfait' bij de inkomstenbelasting.

Uit meldingen via ons Klachtenspreekuur is gebleken dat in feite de Belastingkamer i.t.t. de vorige WOZ-waardebepaling in 1994 (vorige taxatieronde) door de gemeente al grotendeels buiten spel was gezet door bezwaarschriften tegen de WOZ-waarde procedureel als volgt af te handelen:

a. Op bezwaarschriften werd geen inhoudelijk verweer gegeven, maar zij werden simpelweg afgedaan met een afwijzende beschikking door de afdeling Belastingen, zonder enige motivering.

b. Indien mensen bij hun bezwaarschrift tevens hadden gesteld dat zij gehoord wilden worden door de Belastingkamer - wat op zich procedureel correct is want waarom heb je anders een door de Raad ooit ingestelde Belastingkamer - werd vanuit de gemeentelijke afdeling Belastingen getracht dit tegen te gaan door zelf een hoorzitting te beleggen met de ambtenaar die het bezwaarschrift reeds via een beschikking hierop had afgewezen, let wel:
Een hoorzitting ACHTERAF, weliswaar niet in strijd met de Wet op de Rijksbelastingen, maar daarom niet minder vreemd en onlogisch in de ogen van burgers.

c. Door precies hetzelfde briefhoofd te gebruiken als de Belastingkamer werd bij niet scherp oplettende bezwaarmakers de indruk gewekt als zou het gaan om een zitting van de Belastingkamer.
Vervolgens werd in een gesprek met de ambtenaar de bezwaarmaker vriendelijk nog eens verteld dat zijn bezwaren ongegrond waren en dat was het dan.

Er waren in 2001 ongeveer 10.000 bezwaarschriften ingediend waarvan ongeveer 6000 afkomstig waren van de lokale woningcorporaties. Uiteraard heeft niet iedereen aangegeven dat hij of zij ook gehoord wenste te worden, maar aangenomen mag worden dat er toch nog een substantieel aantal mensen over was die wel hadden gesteld dat zij gehoord wilden worden, waarop o.i. de afdeling Belastingen haar eigen 'oplossing' hiervoor heeft bedacht, mede gezien het grote aantal bezwaarschriften.

Het voorstel stelt op bladzijde 3 o.a.:

"Gezien het karakter van deze bezwaarschriften, alsmede de grote aantallen (gemiddeld 3000 per jaar, waarvan de Belastingkamer slechts een paar zaken per jaar behandelde), wordt dit gerechtvaardigd." Einde citaat.

De reden dat de Belastingkamer 'slechts een paar zaken per jaar behandelde' is gelegen in het feit dat de afdeling Belastingen dit zelf heeft veroorzaakt door de afgelopen jaren als 'zeef' te gaan fungeren tussen burger en Belastingkamer, hiermee voorkomend dat zaken ook inhoudelijk werden behandeld.
Trots wordt vermeld:
"Zo is een 60-tal verzoeken om gehoord te worden in het kader van de waardebezwaren op grond van de Wet waardering onroerende zaken en bezwaren rond de baatbelasting, buiten de Belastingkamer om afgehandeld. Dit met instemming van belanghebbenden." Einde citaat (Blad 4 bovenaan)
De praktijk is geweest dat eerst steeds getracht werd om mensen af te houden van de gang naar de Belastingkamer maar dat pas na een herhaalde en nadrukkelijke wens om door hen gehoord te worden, de afdeling Belastingen zwichtte. Dus wat heet ".. met instemming van belanghebbenden."

Het voorstel vervolgt op bladzijde 3 met:

"In de praktijk kan belanghebbende er baat bij hebben als hij op verzoek wordt gehoord door een ambtenaar die bij het be- treffende besluit is betrokken. Zo kan belanghebbende na uitleg besluiten de procedure in te trekken of kan tijdens een gesprek blijken dat er ruimte is om de zaak in de compromis- sfeer af te doen." Einde citaat.

Wellicht dat dat laatste voorrecht slechts een privilege is van de woningcorporaties? Hier staat eigenlijk met veel mooie woorden dat de belanghebbend ambtenaar de belanghebbende gaat vertellen:
"Trek je bezwaarschrift maar in, want je bent toch kansloos."
Dit zijn precies dezelfde praktijken als de afdeling Sociale Zaken soms toepast en die zelfs zover gaan dat mensen thuis worden opgebeld om hen te pressen het bezwaar toch vooral in te trekken.

Een meer principieel punt is, dat het o.i. niet aangaat dat de ambtenaar die zelf de afwijzende beschikking op een bezwaar- schrift maakt ook nog eens zelf een soort 'hoorzittinkje' houdt.
Meer in het algemeen wordt het veelal door burgers vreemd en niet meer van deze tijd gevonden als je bij het orgaan zelf wat de beslissing (WOZ-beschikking) heeft genomen, ook weer je bezwaar moet indienen.
Het feit dat er sinds de instelling daarvan door de Raad een onafhankelijke Belastingkamer was met externe deskundigen, verhielp dat probleem weliswaar formeel niet, omdat zij slechts (net als bv. de Sociale Zekerheidskamer) een advies konden uitbrengen aan het College van B en W, maar praktisch gesproken wel, omdat in elk geval derden een gemotiveerd oordeel konden geven, uitmondend in een advies en pas dan werd beslist op het bezwaarschrift.
Tevens had dit als voordeel dat de gemeente tijdens de procedure als verweerder werd gedwongen om haar motivering te geven bij de bestreden beschikking.
Een burger heeft er o.i. simpelweg recht op te weten waarom een bestuursorgaan zijn bezwaren afwijst!
Kortom: De Belastingkamer als onafhankelijke derden willen afschaffen is inhoudelijk de klok 50 jaar terugdraaien.

Tweede reden waarom wij pleiten voor het in standhouden van een Belastingkamer is het feit, dat als het voorstel wordt aangenomen, burgers na een afwijzing van hun bezwaarschrift en eventueel nog een praatje met betrokken ambtenaar, meteen gedwongen zijn om beroep aan te tekenen bij het Hof, wat proceskosten, griffierechten, eventueel inhuren van externe deskundigheid enz. met zich meebrengt. Kortom:
Voor de 'gewone' burger - en wij bedoelen niet alleen huiseigenaren maar ook huurders die immers het gebruikersdeel OZB moeten betalen - wordt hier een extra geldelijke drempel opgeworpen.
Het feit dat een Belastingkamer bestaat betekent namelijk dat al in een eerder stadium externe deskundigen zich over het meningsverschil buigen.

De Belastingkamer is laagdrempelig en de kosten zijn laag (wellicht wat papier, wat kopieerwerk en wat portokosten) wat laagdrempeligheid garandeert voor burgers, i.t.t. tot het Hof.
Inhoudelijke behandeling door de Belastingkamer zou o.i. burgers veelal de gang naar het Hof (beroepsschrift) kunnen besparen in de dubbele betekenis van het woord.

Voor wat betreft het advies van bureau Monsma en Partners kunnen we kort zijn:
Hun adviezen houden op dit punt simpelweg geen rekening met de belangen van burgers, maar alleen met de belangen van de gemeente, die hier per slot voor betaalt.
Bovendien zijn dit veelal adviezen van juridische aard over belastingtechnische zaken, waarmee niets ten nadele van hen is gezegd, maar onze bezwaren zijn van een andere aard.

Samengevat: Weliswaar is de Belastingkamer formeel-juridisch overbodig maar o.i. procedureel en praktisch (lage geldelijke drempel) politiek-inhoudelijk wel nuttig en wenselijk.
Mochten er andere fricties zijn m.b.t. het functioneren van de Belastingkamer dan zouden wij er voor willen pleiten om die te verhelpen, precies zoals ook geeigende maatregelen worden voorgesteld voor de andere Kamers en het secretariaat.

Tenslotte nog een aandachtspuntje indien onverhoopt een raadsmeerderheid akkoord gaat met het Collegevoorstel:
Wij zijn dan van oordeel dat de Belastingkamer niet eerder kan worden opgeheven dan dat daar de lopende zaken/bezwaarschriften zijn afgewikkeld.
Ten aanzien hiervan wordt in het concept-raadsbesluit niets geregeld, wat ons in strijd lijkt met algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Mede namens de overige leden van het Dagelijks Bestuur teken ik,

met vriendelijke groet,

secretaris Vereniging P.E.L.

C.c.:
- College van B en W
- Via e-mail: Alle raadsleden
voorzover hun gemeentelijk
e-mail adres functioneert.
- Dagelijks Bestuur P.E.L.
- Lokale pers