DEFINITIEVE VERZONDEN VERSIE ADVISERING CLIËNTENRAAD OVER NOTA
"MEERJARENBELEIDSKADER WERK EN INKOMEN 2005 T.M. 2009 EXPEDITIE WERK"


Na enige inderhaast belegde informele bijeenkomsten van de leden van de Cliëntenraad was men er uit inzake een definitieve tekst voor een gezamenlijke reactie op de nota 'Expeditie Werk'. Zie brief.
Mooi niet dus... Want vervolgens werd door het z.g. 'secretariaat' van de Cliëntenraad (het z.g. vooroverleg) de hele brief weer over de kop gegooid m.n. qua indeling en vervolgens verzonden...
Dat zonder overleg. Nu wil ik niet beweren dat de brief nu inhoudelijk slechter is geworden, maar het komt op mij over als een soort 'afdeling eindcontrole' die wel uitmaakt, wat er verzonden 'mag' worden. Dat terwijl betrokkene ook bij het informele vooroverleg was geweest, maar daar kennelijk deze feitelijke kritiek op het concept niet naar voren had gebracht. Op zo'n manier wordt het er niet werkbaarder op in de Cliëntenraad. Hoe dit ook zij, hieronder volgt de definitieve VERZONDEN versie van de brief:


Aan de leden van de
Raadscommissie Welzijn in de gemeente Leeuwarden,
mevrouw A. Zijlstra, commissiegriffier
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Onderwerp: advisering Expeditie werk
Meerjarenbeleidskader Werk & Inkomen 2005 t/m 2009

Leeuwarden, 21 juni 2004

Geachte dames en heren,

'Werk moet! Wie kan werken, moet werken. Het recht op uitkering is altijd verbonden aan een of meerdere verplichtingen. Werk gaat boven inkomen.'
Dit zijn de ideologische termen waarmee de overheid zoveel mogelijk mensen uit de bijstand wil laten stromen.

In bijlage 1 treft u onze adviezen aan bij Expeditie Werk, het meerjarenbeleidskader Werk & Inkomen 2005 t/m 2009, mei 2004.
In bijlage 2 zijn de toelichtingen bij de adviezen verwoord.

De adviezen worden unaniem onderschreven door alle deelnemende individuele leden en organisaties binnen de Cliëntenraad Sociale Zaken van de gemeente Leeuwarden.

Wij vertrouwen erop dat u onze adviezen en opmerkingen serieus zult betrekken bij uw beraadslagingen op 23 juni a.s.

Brief en bijlagen zullen ook per E-mail aan u worden toegezonden.

Voor eventuele toelichting en/of vragen kunt u contact opnemen met de volgende leden van de Cliëntenraad: mw. Margreet van der Laan, telefoon 2662095 of mailen naar mw. Inge Rodenhuis: corina74@wanadoo.nl.

Hoogachtend,
namens de Cliëntenraad Sociale Zaken,

P. Meijer-Torenstra, secretaris
p/a Secretariaat Sociale Zaken
E-mail: p.torenstra@zonnet.nl

bijlagen: 2

i.a.a.: sectorhoofden SoZa en W & I: de heer O. Herder en mevrouw J. Probst,

voorzitter Overlegorgaan: mevrouw C. Dijkstra


Bijlage 1 bij schrijven dd. 21 juni 2004

Adviezen Cliëntenraad Sociale Zaken
bij Expeditie Werk, het meerjarenbeleidskader Werk & Inkomen 2005 t/m 2009

1. WERKGELEGENHEID (blz. 1)

* Aantal beschikbare arbeidsplaatsen voor de doelgroep (blz. 2)

ADVIES I:
de gemeente dient haar verantwoordelijkheid te nemen voor het realiseren van voldoende reguliere arbeidsplaatsen voor de doelgroep, m.n. voor diegenen die zich hebben ingespannen om een reïntegratietraject te volgen.

3. WERK (blz. 6)

* Werk moet! (blz. 6)

ADVIES II:
De verplichting tot deelname aan een reïntegratietraject dient beperkt te worden.

ADVIES III:
Bij de invulling van een reïntegratietraject dient de eigen zeggenschap van de cliënt maximaal benut te worden.

ADVIES IV:
Er dient bij de invulling van trajecten sprake te zijn van een degelijke analyse van de situatie van de cliënt.

* Uitstroomversterking gericht op werkervaring (blz. 8)

ADVIES V:
Aan het beschikbaar stellen van werkervaringsplaatsen dienen strenge regelgeving en voorwaarden gebonden te worden om elk misbruik te vermijden.

* Inburgeraars (blz. 7)

ADVIES VI:
Schep geen verwachtingen die u niet kunt waarmaken!

* Maatschappelijke behoefte aan gesubsidieerde arbeid (blz. 9)

OPMERKING/VRAAG:
Het idee van 'semi-permanent gesubsidieerde arbeid' is ons ter ore gekomen. Bedoelt men daarmee het creëren van een grote banenpool waarbij onderling gerouleerd wordt op de beschikbare gesubsidieerde arbeidsplaatsen? In dat geval vrezen wij dat er een ongezonde situatie ontstaat doordat het leven van de cliënt wordt gedestabiliseerd.

vervolg bijlage 1 dd. 21 juni 2004

4. INKOMEN (blz. 12)

* Armoedebestrijding (blz. 12)

ADVIES VII:
Optrekking van de van toepassing zijnde bijstandsnorm van 105% naar tenminste 110%.

* Minimabeleid (blz. 13)

ADVIES VIII:
Herstel van de gemeentelijke regeling voor categoriale bijstand voor mensen van boven de 65 jaar.

ADVIES IX:
De zwemvangnetregeling door laten lopen tijdens de gehele periode waarvoor het meerjarenbeleidskader 2005 t/m 2009 van toepassing is.


Bijlage 2: toelichting adviezen bij schrijven dd. 21 juni 2004

Toelichting bij advies I:
De cliëntenraad vindt het in principe een goede zaak dat wordt geprobeerd zoveel mogelijk mensen aan betaald werk te helpen, maar is ook van mening dat het zwakke punt hierbij is het gebrek aan reguliere en passende arbeidsplaatsen. De raming laat zien dat er in de komende jaren slechts een beperkt aantal arbeidsplaatsen voor bijstandsgerechtigden in Leeuwarden beschikbaar zal zijn (Expeditie Werk: blz. 2).
Er wordt vanuit gegaan dat er eind 2004 ongeveer 4500 bijstandsgerechtigden zullen zijn. De komende vijf jaar zal het aantal arbeidsplaatsen in totaal met 3000 toenemen. Slechts 750 hiervan zijn beschikbaar voor uitkeringsgerechtigden. Per jaar zal dus het aantal arbeidsplaatsen voor bijstandgerechtigden met gemiddeld 150 toenemen.
Slechts 3% van de groep heeft dus zicht op een betaalde reguliere baan. Daarnaast is er voor 20% van de uitkeringsgerechtigden een reïntegratietraject beschikbaar (950 trajecten per jaar). Aanbod en vraag sluiten dus absoluut niet op elkaar aan.
Voor 800 cliënten in een traject is in Leeuwarden geen uitstroom mogelijk naar betaald regulier werk. Waarom sturen we al deze mensen op traject, terwijl er geen werk is? Om de reïntegratiebureaus in de markt te houden?

Toelichting bij advies II:
Er is een wettelijke verplichting om mee te werken aan een reïntegratietraject. De Cliëntenraad wijst u erop dat in de Memorie van Toelichting staat dat sociale activering niet verplicht mag worden gesteld, indien dit niet leidt naar betaald werk. Wij zijn van mening dat het niet reëel is om te veronderstellen dat 950 trajecten per jaar uitzicht bieden op reguliere arbeid.

Toelichting bij advies III en advies IV:
Een systeem dat alleen dwang en drang uitstraalt, wordt door ons verworpen.
Wat betreft maatschappelijke participatie, hieronder verstaan wij ook dat de cliënt vanuit huis kan deelnemen aan moderne communicatiemiddelen zoals internet en dergelijke.

Toelichting bij advies V:
In 'Expeditie Werk' wordt geconstateerd dat er grote behoefte is aan een uitstroomversterkend aanbod dat gericht is op werkervaring. Dit ondanks het zeer beperkte aantal beschikbare reguliere banen! V.w.b. a) 'het toestaan van werken met behoud van uitkering voor maximaal 6 maanden': wij menen dat dit in de commissie Welzijn alleen werd gesteund als dit 3 maanden betreft.
V.w.b. b) 'de mogelijkheid van een eenmalige verlenging van loonkostensubsidie': wij uiten onze bezorgdheid op dit punt.
In het bijzonder aan 'Werken met behoud van uitkering', maar ook aan 'gesubsidieerde arbeid' dienen voorwaarden te worden gesteld, zoals:
* het dient onderdeel te zijn van een traject en uitmonden in een reguliere baan
* er is begeleiding gegarandeerd
* in principe slechts voor een periode van 3 maanden
* een onkostenvergoeding is van toepassing
* er worden voorwaarden gesteld aan de betreffende werkgevers.

Wij voorzien dat er een nieuwe vorm van draaideurcliënten wordt gecreëerd. Wanneer na een traject van één jaar blijkt dat voor een cliënt een permanent gesubsidieerde arbeidsplaats het hoogst haalbare is - omdat het reïntegratiebedrijf hem/haar niet kan plaatsen op een duurzame reguliere arbeidsplaats -, dan zal deze cliënt zeker terugstromen in de bijstand.

vervolg bijlage 2 dd. 21 juni 2004

Toelichting bij advies VI:
Omdat bestaande gesubsidieerde arbeidsplaatsen worden afgebouwd, lijkt er geen plaats te zijn voor de categorie nieuwkomers die aangewezen is op deze voorziening.
De cliëntenraad wijst u erop dat schade berokkend kan worden aan een groot aantal cliënten door het wekken van valse verwachtingen.

Toelichting bij advies VII:
Steeds meer mensen komen in problematische situaties terecht door de verslechtering van hun financiële (on)mogelijkheden. Daarom adviseert de Cliëntenraad met klem dat de gemeente haar mogelijkheden voor inkomensondersteuning uitbreidt maar een bredere doelgroep.

Toelichting bij advies VIII:
Categoriale bijzondere bijstand is per 2004 verboden, zo staat er op blz. 21 bovenaan. De Cliëntenraad wijst erop dat dit verbod uitsluitend geldt voor mensen waarop de Wet werk en bijstand van toepassing is. Dus niet voor de categorie ouder dan 65 jaar!
Het is billijk om te trachten om binnen de wettelijke kaders zoveel mogelijk van het bestaande minimabeleid overeind te houden voor de groepen waarop dat niet meer op de meer effectieve en efficiënte wijze categoriaal geregeld mag worden.

Toelichting bij advies IX:
De folder 'Leer zwemmen!!' geeft zelf al aan hoe belangrijk Leeuwarden het vindt dat kinderen kunnen zwemmen. Wij wijzen u ook op de verplichting voor het voeren van een goed gezondheidsbeleid, waarbij wat ons betreft het zwemmen voor kinderen een belangrijke rol speelt. Wellicht is continuering mogelijk te maken door de EUR 1 miljoen die de gemeenteraad per motie beschikbaar stelde, mede hiervoor in te zetten.
Naar onze mening heeft de Raad destijds ook de EUR 1 miljoen beschikbaar gesteld om de negatieve gevolgen van de WWB voor een deel te compenseren. Uit het staatje op blz. 25 valt echter niet te achterhalen waaraan deze EUR 1 miljoen wordt besteed. Het zal ons ernstig teleurstellen wanneer dit bedrag niet conform de oorspronkelijke bestemming wordt ingevuld. Als dit nog niet is gebeurd, adviseren wij met klem om dit in de nabije toekomst alsnog te doen. Belofte maakt immers schuld.....


Einde definitieve VERZONDEN versie brief van de Cliëntenraad.