Banen werknemers Sportwerk op valreep voor half jaar gered door akkoord UWV en gemeente Leeuwarden:
LEEUWARDEN WEIGERT SPORTWERKERS RESPIJT
GEMEENTE DOET POGING ID-ERS AAN HET WERK TE HOUDEN
SPORTWERKERS KRIJGEN NOG HALF JAAR SALARIS


'Leeuwarden weigert Sportwerkers respijt.'
Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 18/12/2003 plus: 'Gemeente doet poging ID-ers Sportwerk aan het werk te houden.'
Uit het on-line blad Liwwadders van donderdag 18/12/2003 plus:
'Sportwerkers krijgen nog half jaar salaris'
Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 19/12/2003.


Op 27/11/2003 is bericht over het feit dat stichting Sportwerk Friesland 90 ID-werknemers wil ontslaan, waarvan 37 in Leeuwarden. Sportwerk is in feite een soort uitzendbureau voor ID-werknemers. Zie "Stichting Sportwerk ontslaat 90 mensen". Ook het PEL heeft 1 werknemer van hen ingeleend. Inmiddels is het volgende gebeurd: Stichting Sportwerk heeft een Verzoekschrift ingediend bij de kantonrechter om al hun werknemers te mogen ontslaan per 31/12/2003.
Tevens heeft Sportwerk een brief gestuurd naar het PEL en de andere organisaties die werknemers van Sportwerk hebben ingeleend, waarin de detacheringsovereenkomst tussen de organisatie en Sportwerk eenzijdig wordt opgezegd per 31/12/2003 omdat er onvoldoende ID-subsidie bij hen binnenkomt.
De Verzoekschriften bij de kantonrechter worden op woensdagochtend 7 januari 2004 behandeld. Inmiddels is Sportwerk er ook achter dat je op 7 januari 2004 niet met terugwerkende kracht ontslag kunt verlenen aan de werknemers per 31/12/2003.
Op 17/12/2003 deed de PvdA een reddingspoging in de raadsvergadering door een motie in te dienen, die het net niet haalde, door toedoen van PAL/GroenLinks die de hete aardappel laf doorschoof naar het UWV ofwel: Naar de instantie die na het ontslag de WW voor een half jaar moet verstrekken en die dan maar verder moest zorgen voor een reïntegratietraject... Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 18/12/2003:

LEEUWARDEN WEIGERT SPORTWERKERS RESPIJT

LEEUWARDEN - De 37 Leeuwarder werklozen met een in- en doorstroom baan bij Sportwerk Fryslân staan vanaf 7 januari op straat. Hierdoor dreigen her en der in de stad wijk- en buurthuizen te sluiten. De Leeuwarder gemeenteraad wees gisteravond met 19 tegen 13 stemmen een PvdA-motie af, die aanstuurde op financiële hulp van de gemeente totdat er een betere oplossing is gevonden.

[De bedoeling van de motie was om tijd te winnen zodat blijvende oplossingen konden worden uitgewerkt.]

PvdA'er Marco Florijn vindt dat de gemeente alles uit de kast moet halen om de 37 mensen aan het werk te houden, inclusief vergoeding van de loonkosten voor een beperkte termijn.
"Er is slordig en veel te laat naar een oplossing gezocht. Het is heel zwak om nu de stekker er uit te trekken", aldus Florijn.

Hij kreeg bijval van de SP, de FNP en de Christenunie en de halve tweemansfracties van Leefbaar Leeuwarden en D66. Het CDA noemde de motie "sympathiek", maar beschouwt een overbruggingskrediet als lapwerk. De VVD oordeelde dat de gemeente "al voor de stadswachten opdraait, terwijl de belanghebbende politie rustig toekijkt".

[Van Leefbaar Leeuwarden stemde Dolstra voor en Stoelinga tegen, van D66 stemde Crijns voor en Elzinga tegen. De VVD stemde uiteraard tegen, maar dat viel te verwachten, het CDA stemde ook tegen en hun mw. Gea Dames vond dat de inlenende organisaties dan hun contributies maar moesten verhogen om zelf de loonkosten te betalen... Als mw. Dames nu eens lid wordt van het PEL, dan kan het dagelijks bestuur de ledenvergadering voorstellen om een apart contributietarief voor haar in te stellen, dan kunnen we zelf rechtstreeks iemand op de loonlijst zetten...]

"De overheid moet niet alles wat een maatschappelijk belang heeft willen regelen en betalen", aldus fractieleider Aukje de Vries. Haar partijgenoot Tom van Mourik (wethouder sociale zaken) onderhandelt nog met uitkeringsinstantie UWV over het lot van de Leeuwarder Sportwerk-lD'ers.

[Tussen alles of niets willen regelen en betalen zit een groot grijs gebied.]

Het UWV vindt in beginsel dat de clubs en instellingen met een lD'er van Sportwerk deze arbeidskracht voortaan zelf maar moeten betalen. Maar Van Mourik meldde ook een recente doorbraak, nu het UWV zou hebben toegezegd per individueel geval te willen nagaan of de arbeid zich met het behoud van de uitkering verdraagt.

[In beginsel heeft het UWV gelijk en sommige buurthuizen waar het nuttigen aan de bar de voornaamste activiteit lijkt te zijn, zouden m.i. ook best een stukje van de loonkosten kunnen betalen, maar diverse kleine organisaties absoluut niet. T.a.v. het werken met behoud van uitkering; in dit geval met behoud van WW kunnen wij meedelen dat het bestuur van het PEL daaraan geen medewerking zal verlenen:
Men is ofwel bij ons echt vrijwilliger ofwel men krijgt op enigerlei wijze loon. Meer smaken hebben we niet.]

De wethouder vindt dat de mensen van Sportwerk "uiterst relevant werk" doen, maar waarschuwde de raad dat te veel coulance onheus zou zijn tegenover andere werkgevers van gesubsidieerde arbeiders.
"Als de gemeente bijpast, willen andere stichtingen die behandeling met terugwerkende kracht ook."

[Dat laatste zou natuurlijk kunnen, maar zijn er dan gedwongen ontslagen gevallen bij die clubs wegens geldgebrek? Zijn daar om die reden inmiddels ID-ers in de WW of in de bijstand beland? Ik heb indertijd over 1 mogelijk geval gehoord bij een kleine stichting (Von Laun) hoewel ook zij volgens de gemeentelijke Voortgangsrapportage wat geld kregen uit de z.g. 'frictiekostenpot'.
Overigens heeft de Voortgangsrapportage over het doorstromen van ID-ers naar regulier werk het ook over een overgangsregeling voor alle ID-ers en WIW-ers die per 31/12/2003 nog een dienstverband hebben en in het raadsdebat op 17/12 jl. herinnerde Marco Florijn van de PvdA, die de motie indiende, daar ook aan.
Hoewel? Op dit moment is het nog mistig hoe die regeling er dan uit moet zien.
Wel is uit een concept-stuk van B. en W. van november jl. op te maken dat in de eerste helft van januari daarover een voorstel moet worden voorgelegd aan de commissie Welzijn.
Op 18/12 jl. probeerde een van de ambtenaren van de gemeente in het overleg van Cliëntenraad SZ met Sociale Zaken, overigens het foefje uit, de datum van 31/12/03 die in de Voortgangsrapportage wordt genoemd als criterium voor het mee kunnen draaien met de overgangsregeling, te verschuiven naar 1/1/2004. Dit gekoppeld aan de opmerking van betrokkene dat de rechter wel ontslag zal verlenen 'met terugwerkende kracht', betekent dat bij Additionele werkgelegenheid het plan bestond om de werknemers van Sportwerk buiten die regeling te houden. Een typisch ambtelijk viezigheidje. Maar nu dit bekend is, hoeft niemand daar meer in te trappen. Nu gaat het mij er niet om te betogen dat per se die 'overgangsregeling' voor de werknemers van Sportwerk losgelaten moet worden, maar dan moet er wel een andere oplossing zijn en op dat moment was die er nog niet.]

Voor PAL/Groenlinks waren de lopende onderhandelingen met het UWV reden om uit de linkse linies te stappen en tegen de PvdA-motie te stemmen. Daarmee werd het lot van de Sportwerk-lD'ers feitelijk bezegeld. Vanavond bespreekt de raadscommissie welzijn het algemene beleid rond gesubsidieerde arbeid.

[Dit heeft de LC goed gezien: Het was PAL/GroenLinks in de persoon van ons ooit zo sociale raadslid André Roekiman die op zijn laatste avond als raadslid, de werknemers de das om deed. Dat was op die avond tenminste de stand van zaken. Want: Er waren tussen de gemeente en het UWV wel onderhandelingen gaande, maar op dat moment waren er nog geen resultaten te melden.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Het on-line blad Liwwadders van donderdag 18/12/2003 gaat wat meer in op de opmerkingen van wethouder Van Mourik van sociale zaken:

GEMEENTE DOET POGING ID'ERS SPORTWERK AAN WERK TE HOUDEN

De gemeente Leeuwarden zal zich tot het uiterste inspannen om de ID-werknemers van de Stichting Sportwerk Fryslân aan het werk te houden. Dat vertelde wethouder T. van Mourik gisteravond tijdens de gemeenteraad waar de PvdA een interpellatiedebat over de kwestie had aangevraagd.

Het PvdA-raadslid M. Florijn hekelde de gang van zaken rond de 37 werknemers die allerlei werkzaamheden verrichten bij meer dan 30 vrijwilligersorganisaties. Florijn maakte zich boos over het "slordige proces" waardoor de werknemers binnenkort in de bijstandsregeling terecht zullen komen. Al een jaar lang was bekend dat de steunmaatregelen voor deze groep beČindigd zouden worden. Florijn vroeg zich dan ook af waarom er zolang getreuzeld was om tot een oplossing te komen. Hij vond het gevoerde overleg tussen de gemeente Leeuwarden en het bestuur van de stichting onder de maat.

[Dat vind ik ook: In juni jl. had Sportwerk een overlevingsplan ingediend bij de gemeente, een feit waarover Van Mourik niet repte en vervolgens reageerden B. en W. niet op een brandbrief van hen in november jl. waarop vervolgens op 24/11/2003 het bestuur van Sportwerk besloot om de stichting maar te ontbinden per 31/12/2003 en ontslag aan te vragen voor de werknemers.]

Wethouder Van Mourik stelde dat het bestuur al vroegtijdig de handdoek in de ring had gegooid omdat andere gemeenten geen steun toezegden en ook geen bijdrage was te verwachten van de instellingen waarvoor werkzaamheden werden verricht. Hij liet weten dat de gemeente 60.000 euro ter beschikking had gesteld naast de 90 procent loonkostensubsidie voor de stichting. Daarnaast was nog eens 50.000 euro beschikbaar voor het opzetten van een nieuwe stichting.

[Dat vroegtijdig er mee kappen is gewoon niet juist. Tot en met september werden de tekorten die ontstonden door het voor tien procent niet meer subsidiëren van de loonkosten en het helemaal niet meer betalen van organisatiekosten door de gemeente weer afgedekt uit de frictiekostenpot.
I.t.t. wat werd gezegd, was in september bekend dat de onderhandelingen tussen Sportwerk, gemeente en provincie over tijdelijk extra geld van de provincie, waren mislukt. Dat was de reden dat de gemeente vanaf die maand geen geld meer gaf aan Sportwerk uit de frictiekostenpot.]

De wethouder liet weten dat inmiddels ook de uitkeringsinstantie UWV een houding heeft aangenomen die er op gericht is om tot een soepele oplossing te komen. De motie met een verplichtend karakter van de PvdA haalde het niet.

Datum: Donderdag, 18 december 2003


Einde bericht uit blad Liwwadders. Commentaar tussen [].

Op donderdag 18/12/2003 vergaderde de commissie Welzijn over de Voortgangsrapportage. Daar stond in hoeveel ID en WIW banen waren omgezet in regulier werk. Maar onvermijdelijk begonnen in dat verband toch weer raadsleden over de onbevredigende gang van zaken m.b.t. de werknemers van Sportwerk. Dit leidde tot het volgende bericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 19/12/2003:

SPORTWERKERS KRIJGEN NOG HALF JAAR SALARIS

LEEUWARDEN - De 37 werknemers van Stichting Sportwerk Fryslân zijn het komende jaar verzekerd van loonbetaling. De UWV (Uitvoering Werknemersverzekeringen) stelt bovendien EUR 200.000 beschikbaar om de sportwerkers aan een reguliere baan te helpen.

[Dat is gemiddeld EUR 5400 per werknemer voor een reïntegratietraject. Duidelijk werd die avond dat het nadrukkelijk gaat om loon voor een half jaar, gekoppeld aan een traject. Het lijkt er op dat het UWV het geld dat ze anders kwijt was geweest aan de WW-uitkeringen, beschikbaar stelt als haar bijdrage in de loonkosten en dat is vrij zeldzaam. Er is door de wethouder gesproken over loon en niet over werken met behoud van uitkering en dat is m.i. een groot winstpunt. Bij loon hoort een formele werkgever en dat wordt Reax BV te Leeuwarden, die voor 1/4/2003 bekend was onder de naam Stichting WerkWijzer.
Stichting Sportwerk heeft inmiddels gemeld dat zij op 24/12/2003 om 13.00 uur voor haar werknemers een bijeenkomst heeft belegd om mededeling te doen over de laatste stand van zaken.
Bij het PEL is op 20/12/2003 een brief van de gemeente binnengekomen waarin wordt meegedeeld dat voor de inlenende organisaties door de gemeente begin januari een bijeenkomst wordt belegd. Tevens wordt meegedeeld dat het werkgeverschap van 1/1/2004 tot 1/7/2004 bij Reax wordt ondergebracht en dat een concrete uitnodiging volgt.]

Dit is het resultaat van onderhandelingen tussen de gemeente en de UWV. VVD-wethouder Tom van Mourik benadrukte dat hiermee wel de werknemers voor een half jaar zijn beschermd, maar niet de werkplekken.
Dat betekent dat de sportwerkers evengoed elders kunnen worden geplaatst.

[Dat laatste zit er sowieso dik in, want in hetzelfde bericht staat dat de gemeente het komend half jaar zorgt voor 90 procent van de loonkosten. Het is een beetje raden naar de details, maar het zou als volgt kunnen zitten: Het UWV sluist het WW-geld door naar de gemeente. Dat is 70 procent van het laatstverdiende loon. Dat loon kan uiteenlopen van 100 procent WML (Wettelijk Minimum Loon) tot 130 WML. Het lijkt er op dat de gemeente dit aanvult met 20 procent tot 90 procent. Voor de laatste 10 procent moeten de inlenende clubs zelf in de loonkosten bijdragen, wellicht via een inleenvergoeding.
Zo ja, dan zijn we weer terug bij het oude verhaal van Sportwerk die dat ook wilde. En dan zijn we ook weer terug bij de uitkomst toen: Sommige grotere clubs kunnen dit, de kleintjes niet. M.a.w.: Dit kost werkplekken.
Variant hierop is als de gemeente (formeel Reax) bij een tijdelijk nieuw arbeidscontract voor een half jaar iedereen terugzet op 100 WML en minder dan 20 procent er zelf bijlegt: 70 procent van 130 WML als doorgesluisd WW-geld is dan 91 procent van het UWV...
Kortom: Het venijn kan in de details zitten.
Voor het PEL is het onmogelijk om een inleenvergoeding te betalen van 10 procent van de loonkosten, zodat wij in dat scenario alsnog moeten afhaken. Formeel-juridisch kunnen we dat want onze werkplek is niet van de gemeente of van Reax:
We hebben tm. 31/12/2003 een detacheringsovereenkomst met Sportwerk en daarna is er geen detacheringsovereenkomst meer tussen PEL en wie dan ook.
Als het allemaal wel kan, als we niets hoeven te betalen, zouden we een overeenkomst PEL/Reax kunnen afsluiten voor een half jaar.]

Sportwerk heft zichzelf per 31 december op, omdat het vanwege de bezuiniging op de gesubsidieerde arbeid kampt met enorme tekorten. De stichting plaatst Melketiers bij vrijwilligersorganisaties, bijvoorbeeld als beheerder van een buurthuis. Met de opheffing zouden in Leeuwarden 37 mensen op een WW-uitkering zijn aangewezen, uitkeringen waarvoor de UWV verantwoordelijk is. Het is een belangrijke reden dat de instantie haar bijdrage aan de reïntegratie levert.

In heel Friesland heeft Sportwerk nu nog negentig mensen aan het werk. Sommige gemeenten, zoals Smallingerland, kozen ervoor de werknemers vanaf volgend jaar zelf in dienst te nemen. In Leeuwarden sneuvelde woensdag in de raad een PvdA-motie die voorzag in een sociaal vangnet voor de sportwerkers. Die hulp komt nu dus niet van de gemeente, maar van de UWV.

"Dit is een mooi bericht, zo voor de kerst", concludeerde Van Mourik toen hij het onderhandelingsresultaat meedeelde aan de commissie welzijn. De gemeente blijft het komende half jaar zorg dragen voor 90 procent van de loonkosten.

[En dat laatste is nu precies de adder onder het gras, als er niet meer zijn. Zoals gesteld: Als dat betekent dat de organisaties zelf 10 procent loonkosten als inleenvergoeding aan Reax moeten betalen, zullen de kleine clubs zoals het PEL, toch nog moeten afhaken en gaan die arbeidsplekken verloren.
Tenslotte is het uiteraard zo, dat in de eerste helft van 2004 m.i. iedereen in principe zal moeten doorstromen naar regulier werk, anders wacht daarna toch nog de WW en vervolgens de bijstand...
Dat doorstromen zal nog een hele krachttoer worden, maar voorlopig lijkt tijd gewonnen om dit te proberen.]


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].