STICHTING SPORTWERK ONTSLAAT 90 MENSEN
In Leeuwarden nu 52 banen 'gewit'
Raadsvragen PvdA 26/11/2003:
PvdA schrikt van ontslag 90 ID-werknemers Sportwerk
Eigen bericht PEL d.d. 25/11/2003: Eerste bericht over ontslagen bij Sportwerk.


'Stichting Sportwerk ontslaat 90 mensen'
Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 26/11/2003 plus:
In Leeuwarden nu 52 banen 'gewit'
Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 20/11/2003 plus:
'Raadsvragen PvdA 26/11/2003: PvdA schrikt van ontslag 90 ID-werknemers Sportwerk'
Van de website van het on-line blad Liwwadders plus:
Eigen bericht PEL d.d. 25/11/2003:
Eerste bericht over ontslagen bij Sportwerk.


De taktiek van B. en W. die heet: "Pappen en nathouden" heeft succes opgeleverd bij zowel de Stichting Stadswacht als nu ook bij Stichting Sportwerk:
De eerste is de nek omgedraaid door de gemeente met instemming van een meerderheid van de Raad op 26 november jl., de tweede heft zichzelf maar op omdat de tekorten steeds verder opliepen.
Sportwerk speelt over heel Friesland voor uitzendbureau voor ID-werknemers voor organisaties die niet voldeden aan het criterium om zelf rechtstreeks werkgever te zijn voor ID-ers. Zo'n criterium was dat er dan minstens 1 werknemer op de loonlijst moest staan. De constructie werkte zo, dat Sportwerk de mensen op de loonlijst had staan en dat de inlenende non-profit organisatie dan met Sportwerk een z.g. 'overeenkomst tot aanneming van werk' afsloot.
Bijkomend voordeel van de detachering was, dat de penningmeester van de kleine non-profit club niet werd opgezadeld met de loonadministratie of dat men de loonadministratie tegen betaling moest uitbesteden bij een administratiekantoor.

In een brief die o.a. het PEL op 26/11/2003 ontving, werd aangekondigd dat de overeenkomst tot aanneming van werk door Sportwerk binnenkort wordt opgezegd. Tevens werd daarin aangekondigd dat voor al hun werknemers bij het CWI een ontslagaanvraag zal worden ingediend per 31/12/2003. Op 27/11 zou Sportwerk zowel in Leeuwarden als in Heerenveen een bijeenkomst voor het personeel beleggen. Alleen al in Leeuwarden gaat het om 37 mensen en over heel Friesland om 90 mensen.
Kortom: B. en W. hebben het voor elkaar ondanks alle mooie praatjes in januari jl. tijdens de grote bijeenkomst in de hal van het Stadskantoor. Mijn vermoeden is dat B. en W. het hier gewoon op aan wilden laten komen. I.t.t. de stadswachten is noch door B. en W. noch door de Raad hard gesteld dat men niet in de bijstand terecht komt. Wel heeft de toenmalige wethouder Arno Brok toen een 'inspanningsverplichting' toegezegd richting alle ID-ers. Dus spijkerhard is dat niet. Er zal nu wel geroepen worden: "Overmacht" en gezegd worden dat Sportwerk hiervoor zelf heeft gekozen door zich op te heffen. Kortom: De gebruikelijke laffe uitvluchten van de politiek. Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 26/11/2003:

STICHTING SPORTWERK ONTSLAAT 90 MENSEN

LEEUWARDEN - Stichting Sportwerk Fryslân heft zichzelf op per 31 december. De negentig medewerkers met een gesubsidieerde baan worden ontslagen. In Leeuwarden heeft de stichting 37 mensen met een gesubsidieerde baan aan het werk, allen bij vrijwilligersorganisaties.

De stichting kampt vanaf april, bij het ingaan van de bezuinigingen op de gesubsidieerde arbeid, met oplopende tekorten.
Verschillende Friese gemeenten compenseerden die voor een deel uit de zogeheten frictiepot, maar Sportwerk kijkt aan tegen een tekort van maandelijks EUR 40.000 Nu ook het provinciebestuur weigert bij te springen, ziet de stichting zich tot opheffing gedwongen.

[De gemeente Leeuwarden heeft ook enige malen geld gegeven uit de frictiepot, maar tot een plan van aanpak kwam het maar nooit. Steeds weer werd een beslissing voor zich uit geschoven. Dat heet "pappen en nathouden" en gewoon wachten tot men vanzelf stukdraait, net als bij Stichting Stadswacht. En de Raad: Die stond erbij en keek ernaar. Enfin, de doelstelling van Leeuwarden om het aantal ID-banen terug te brengen van 743 tot 600, een doelstelling die nog steeds niet is gehaald, komt zo makkelijk weer 37 dichterbij, alleen wel op de verkeerde manier.
Doorstromen naar de bijstand in plaats van naar regulier werk, wordt dit dus...]

"Dit maakt de weg vrij voor gemeenten om de werknemers van Sportwerk zelf in dienst te nemen", zegt directeur van Sportwerk Henk Woudstra.
Gebeurt dat niet, dan zullen die werknemers in de bijstand komen, voorspelt hij.

[Ik zie nog niet gebeuren dat de gemeente de 37 leeuwarder werknemers zelf in dienst neemt. Ja, een deel van de Stadswachten wel, nl. 30 van de 48 leeuwarder Stadswachten wel, hoewel daar ook 18 mensen maar moeten zien wat er terecht komt van mooie 'doorstroombeloften', maar de mensen van Sportwerk? Bovendien: Al zou de gemeente dat willen, heeft zij dan werk voor hen? Of zou de gemeente de constructie willen overnemen en de werknemers willen blijven detacheren bij de non-profit clubs? Hoogst onwaarschijnlijk. Wordt men daadwerkelijk per 31/12/2003 werkloos, dan rest voor de meesten een half jaar WW en vervolgens de bijstand, als men tenminste geen partner heeft die meer verdient dan bijstandsniveau. Is dat wel het geval, dan heeft men zelf helemaal geen inkomsten meer, maar kan de hand ophouden bij de partner. Geen prettig vooruitzicht!]

"Een achterlijke situatie", vindt Leeuwarder PvdA-raadslid Marco Florijn. Volgens zijn fractie is een overgangsregeling voor twee jaar gemakkelijk te bekostigen uit de frictiepot. Sportwerk heeft voor alleen haar Leeuwarder werknemers een halve ton nodig.

[Als ze nu eens flink schrappen in wat prestige-projecten, dan is die halve ton zo bij elkaar. Het hangt er nu dus van af of de gemeenteraad nu eindelijk eens wakker schrikt en bereid is nog iets te doen in de vorm van een overgangsregeling waarbij tijd wordt gewonnen om deze 37 werknemers alsnog aan regulier werk te helpen.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen []

De Cliëntenraad Sociale Zaken kreeg nog geen stuk te zien, maar de Leeuwarder Courant al wel: De aan de Cliëntenraad toegezegde rapportage inzake de voortgang van het omzetten van ID-banen in reguliere banen, ofwel: Het doorstromen vanuit een ID-baan naar ongesubsidieerd werk. Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 20/11/2003:

In Leeuwarden nu 52 banen 'gewit'

LEEUWARDEN - In Leeuwarden hebben 52 mensen een reguliere baan gekregen die in april dit jaar nog in de gesubsidieerde arbeid zaten.
Vooral in de zorgsector zijn veel subsidiebanen omgezet in contracten voor onbepaalde tijd.

[Bij Sportwerk was het gebruikelijk om eerst een contract voor 1 jaar te geven en dat na 1 jaar om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd.]

Dit blijkt uit een gemeentelijke voortgangsrapportage over het 'witten' van ID-banen, die deze week uitkwam. Het regulier maken van Instroom- en doorstroombanen maakt deel uit van bezuinigingen op de gesubsidieerde arbeid die begin dit jaar ingingen. Er mochten vanaf die tijd niet méér van zulke banen bijkomen.

[Het is vreemd, dat dat stuk waarvan was afgesproken dat het in de Cliëntenraad Sociale Zaken besproken zou worden, niet vandaag, 27/11/2003, daar ook niet op de agenda staat. Het LC-bericht is per slot al van 20/11/2003.]

De gemeente nam zich voor de 743 subsidiebanen die Leeuwarden heeft vóór 1 januari terug te brengen tot 600. Het aantal ID-banen staat nu op 638.

[Even rekenen: Van de 743 banen zijn 52 omgezet in regulier werk. Blijven over: 691. De stand heet echter 638 te zijn. Ik houd een gat over van 53 banen. Zitten die weer in de bijstand? Zijn ze ontslagen wegens slecht functioneren? Ik zou het niet weten. Overigens komt het verschil tussen 638 banen en 600 banen precies overeen met het aantal Stadswachten in Leeuwarden... Daarvan komen dus 30 in dienst van de gemeente en 18 kregen vage beloften over 'doorstromen'. Die 38 stuks komen ook bijna overeen met de ontslagen bij Sportwerk voorzover het Leeuwarden betreft...]

Volgens een afspraak die de vakbonden, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2002 maakten, kunnen werkgevers een eenmalige rijkssubsidie krijgen van EUR 17.000 wanneer zij een Melkertbaan omzetten in een contract voor onbepaalde tijd.

[Stichting Stadswacht wilde aanvankelijk die subsidie aanvragen, maar omdat de toekomst onzeker was, zag men daar maar van af. Per slot moet je ook betalen als werkgever als de subsidie na 2 jaar ophoudt. Mijn vermoeden is, dat de gemeente zelf voor 30 ex-stadswachten die subsidie wil opstrijken...]

Landelijk zouden tienduizend banen voor het einde van het jaar op die manier worden omgezet in regulier werk. Eind vorige maand waren dat er nog maar 2132. Leeuwarden zit vergeleken met de landelijke voortgang goed op schema.

[Kort geleden stond er in de LC een grote advertentie waarin het ministerie plus de sociale partners opriepen tot een eindspurt om alsnog de 10.000 banen te halen. Ik geef ze weinig kans.]

Volgens Probst komt dit doordat Leeuwarden niet zoals veel andere gemeenten afwacht hoe de nieuwe Wet werk en bijstand zal uitpakken.

[Mw. Probst is hoofd van de sector Additionele Werkgelegenheid van de afdeling Welzijn van de gemeente Leeuwarden.]

De wet, die volgend jaar ingaat, maakt de Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) en de ID niet meer van toepassing. Voor wie per 31 december in zo'n baan zit, komt voor de komende twee jaar een overgangsregeling.

[En bij dat laatste zet ik toch een heel groot vraagteken. Hoe zit dat? In gemeentelijke stukken kan ik daar niets over terugvinden. Het zou wel zo redelijk zijn als de gemeente Leeuwarden zou besluiten zo'n overgangsregeling te maken voor bijvoorbeeld Stichting Sportwerk. Dat zou namelijk betekenen dat men nog twee jaar langer bezig kan zijn om te pogen iedereen aan een reguliere baan te helpen. Volgens de LC van hedenavond, trekt internationaal de economie toch weer wat aan en dat heb je daarbij wel nodig. Een regeling waarbij je als gemeente probeert om de komende twee jaar de nu nog resterende ID-ers aan ongesubsidieerd werk te helpen zou gedwongen ontslagen zoals nu bij Sportwerk, kunnen voorkomen. Als B. en W. lijdelijk toezien wil dat nog niet zeggen dat de Raad dat ook moet doen.]


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Inmiddels heeft de PvdA-fractie vragen gesteld aan het College van B. en W. over Sportwerk. Van de website van het on-line blad Liwwadders van 26/11/2003:

PvdA schrikt van ontslag 90 ID-werknemers Sportwerk

(tekst: PvdA Leeuwarden en onderaan PEL)

Schriftelijke vragen van de fractie van de Partij van de Arbeid aan burgemeester en wethouders als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden.

Met grote verontrusting heeft de Partij van de Arbeid vernomen dat 24 november 2003 het bestuur van de Stichting Sportwerk Fryslân heeft besloten per 31 december 2003 het ontslag aan te vragen van 90 ID-werknemers in FryslÉn, waarvan 37 ID-werknemers in Leeuwarden (werkzaam bij 30 vrijwilligersorganisaties in Leeuwarden). Een andere oplossing kan de Stichting niet financieren.

Een enorme groep mensen zal terugvallen in de Bijstand. De raad heeft reeds uitgesproken het werk van de Stichting nuttig te vinden en heeft daartoe een frictiebudget toegewezen voor de jaren 2003, 2004 en 2005. De Stichting ziet mogelijkheden om met een aantal ID-werknemers en organisaties een oplossing te zoeken, maar heeft door een tekort aan financiën geen mogelijkheid dit te realiseren.

[N.B.: Reeds eerder heeft Sportwerk aan de organisaties gevraagd hoeveel zij zelf konden bijdragen. Omdat het vaak om kleine non-profit clubs gaat lukt dat de meeste clubs niet of slechts in geringe mate. Voor het PEL is het antwoord: We kunnen geen eurocent bijdragen, omdat we daar domweg de middelen niet voor hebben.
Gaat het qua oplossing deze kant op, dan zal men ongetwijfeld de clubs die zelf niets kunnen bijdragen, als een baksteen laten vallen.
Hoogop zou geprobeerd kunnen worden om dan te 'schuiven': Stroomt bij een organisatie die wel zelf wat kan bijdragen een ID-er door naar regulier werk, dan zou een ID-er bij een club die geen bijdrage kan betalen, wellicht kunnen doorschuiven naar een wat financieel sterkere organisatie. Maar dat hangt natuurlijk ook af van de geschiktheid en capaciteiten van de ID-er zelf. Een mens is geen pion die naar believen op het bord verplaatst kan worden.]

In het verleden is de kwestie Stichting Sportwerk Fryslân regelmatig aan de orde geweest:

1. In het vastgestelde verslag van de Commissie Welzijn van 24 september over de Stichting Sportwerk staat:

"Wethouder Brok kan zich voorstellen dat mensen in ID-banen zouden kunnen blijven werken via een andere constructie. Het is nu nog te vroeg om dat uitgebreid te bespreken. De raad kan er op vertrouwen dat mogelijke alternatieven door het college worden onderzocht."

De wethouder zegt in onderhandeling te zijn met de Provincie over de toekomst van de Stichting Sportwerk Fryslân.

[De provincie weigert zelfs ad-hoc bij te dragen volgens de door ons ontvangen brief van Sportwerk. Ik kan begrijpen dat men zich niet structureel wil vastleggen, maar ad-hoc om mee te helpen een overgangsregeling te maken, had moeten kunnen. Slechte beurt van gedeputeerde Ploeg.]

2. Op 9 november heeft Stichting Sportwerk Fryslân een notitie verzonden aan College en Raad van Leeuwarden om aandacht te vragen voor de langzamerhand onhoudbare situatie waarin de medewerkers, die in Leeuwarden werkzaam zijn, verkeren.

[Correct: De inlenende organisaties ontvingen toen die noodkreet.]

Nu de inspanningen van Provincie, Gemeenten en Stichting niets opgeleverd hebben en per 31 december de Stichting zal ophouden te bestaan, ontstaat er een groot probleem voor werknemers en maatschappelijke organisaties (o.a. wijkverenigingen). Wij hebben de volgende vragen:

1. wat gaat het college aan de situatie doen? Welke mogelijke scenario's heeft het college uitgewerkt om de problemen voor de ID-werknemers en de maatschappelijke organisaties zo goed mogelijk op te vangen? (Het college heeft reeds aangegeven dat zij onderzoekt welke constructies mogelijk zijn om de ID-werknemers te helpen.)

2. gezien de complexiteit van het probleem en het grote aantal betrokken partijen, kunnen wij ons voorstellen dat er een tijdelijk noodverband aangebracht kan worden (tijd winnen) door (delen van) het frictiebudget 2005 ook al in 2004 beschikbaar te stellen. Op deze manier worden de werknemers en organisatie niet met korte termijn crises opgescheept, maar hebben zij een jaar de tijd om andere oplossingen te proberen zoeken. Hoe staat het college tegenover deze suggestie?

[M.i. een goede suggestie. Gewoon tijd winnen en doorgaan met het zoeken van oplossingen en mensen aan regulier werk helpen waar maar mogelijk.]

Wij horen graag in de raad van 15 december wat het college gaat doen met deze problemen. Wij houden een motie achter de hand.

[M.a.w.: Sportwerk zou moeten wachten met haar ontslagen en het opzeggen van de 'overeenkomsten tot aanneming van werk' tot na de Raad van 15/12/2003.]


Einde vragen PvdA. Commentaar tussen [].

Ons eigen eerste bericht over deze zaak, verzonden op 25/11/2003 toen het personeel telefonisch was ingelicht. Morgen hopen we te horen hoe de personeelsbijeenkomst is verlopen donderdagmiddag 27/11/2003:

tekst PEL:

EIGEN BERICHT

Na Stichting Stadswacht stopt nu ook Stichting Sportwerk Fryslân en de werknemers zullen worden ontslagen. Dat is het resultaat van de pappen en nathouden tactiek van de gemeente Leeuwarden.

Ook andere gemeenten die werknemers hebben van Stichting Sportwerk hebben van de gemeente Leeuwarden een brief ontvangen, met wat vage nietszeggende kreten over 'belangen die in de gaten zullen worden gehouden' o.i.d.

In Leeuwarden gaat het om ik meen 37 werknemers van Stichting Sportwerk, die bij m.n. kleinere non-profit clubs hun werkplek hebben middels een z.g. "Overeenkomst tot aanneming van werk".

Morgen wordt een brief verwacht van Sportwerk aan hun werknemers en voor donderdagmiddag heeft Sportwerk een bijeenkomst belegd. Ik neem aan, dat ook de 'inleners', waaronder het PEL, een brief kunnen verwachten.

Toch heeft de Leeuwarder gemeenteraad bij herhaling uitgesproken dat er niemand na ontslag in de bijstand zou belanden. Een deel van de Stadswachten wordt door de gemeente zelf in dienst genomen, maar hoe zit dat met de 37 leeuwarder werknemers? En nog mistiger: Met hun werknemers die bij organisaties zijn geplaatst in andere Friese gemeenten?

Ook Vereniging P.E.L. raakt haar werkplek kwijt, maar zal er niet in trappen om vervolgens t.z.t. iemand die 'moet' 'werken met behoud van uitkering' op de werkplek toe te laten. Daar beginnen we dus niet aan, wethouder Arno Brok of straks wethouder Van Mourik!

Non-profit clubs die volledig steunen op werknemers van Sportwerk zouden straks wel eens onderuit kunnen gaan. Ondanks dat het PEL daar van oudersher niet op steunt, betekent dit ook voor ons verlies van arbeidskracht, waavoor het bestuur een andere oplossing zal moeten zoeken, bv. via het zoeken van 'echte' vrijwilligers, die niet gestuurd zijn door sociale zaken, maar die uit zichzelf vrijwilliger/-ster willen zijn.

M.b.t. hun werknemers vraag je je wel af of bv. vrije dagen en vakantiedagen die nog resteren nog wel uitbetaald worden.
Bekend is al wel, dat diverse werknemers de vakbond zullen inschakelen.

Secretariaat Vereniging P.E.L.