CONTROLE RIJK OP EXTRAATJE VOOR MINIMA


Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 12/7/2003:
"Controle Rijk op extraatje voor minima."
Uit het Friesch Dagblad van donderdag 17/7/2003:
"Friezen in de bijstand wachten nog op beloofd 'extraatje'.".


Zoals bekend, heeft de Cliëntenraad Sociale Zaken op 5/6/2003 op voorstel van het PEL aan het College van B. en W. unaniem geadviseerd het geld van het Rijk voor een 'Lang-Laag' regeling 2003 te gebruiken voor alle huishoudens die drie jaar of langer moeten rondkomen van een minimumuitkering.
Ook personen met AOW maar zonder pensioen zouden daar volgens de Cliëntenraad voor in aanmerking moeten komen. Dat op voorstel van de vertegenwoordiger van de gezamenlijke ouderenbonden. Nu gun ik hen dat graag, maar m.i. zijn de regels bij dit geld helaas zo, dat het mag worden besteed aan personen tot 65 jaar.
Overigens mag het geld ook aan de schuldhulpverlening besteed worden, maar daar heeft de gemeente inmiddels andere dekking voor gevonden, afgaande op hun nota over de organisatie van de schuldhulpverlening.
Overigens waren wij er niet voor om dit Lang-Laag geld daaraan op te maken.
Bovendien is er maar EUR 196000 in totaal en is het de laatste keer dat de gemeente categoriaal iets extra's kan doen voor langdurige minima.

Een van de gemeenteambtenaren die ook deelnam aaan het overleg vermoedde echter dat het geld besteed gaat worden om de tekorten binnen de gemeente dekkend te krijgen...
(Bron: Notulen Overlegorgaan CR/SZW van 5/6/2003)
Als dat gebeurt, zal het PEL zich daar niet bij neerleggen, maar contact opnemen met het ministerie van Sociale Zaken en daar melding van maken. Dat gaat niet in het geniep: Bij deze wordt dat openlijk aangekondigd. Wij menen dat we dat dan terecht zouden doen, want in de Leeuwarder Courant van zaterdag 12/7/2003 lazen we het volgende bericht op de voorpagina:

CONTROLE RIJK OP EXTRAATJE VOOR MINIMA

Gemeenten laks of in de fout

DEN HAAG (GPD) - Alle gemeenten zullen aan het eind van de zomer worden gecontroleerd of het geld dat zij hebben gekregen voor armoedebestrijding wel bij de minima terecht komt. Staatssecretaris Mark Rutte (Sociale Zaken) heeft hiertoe besloten na een onderzoek van Groenlinks.

[Hieruit blijkt wel hoe onwillig veel gemeenten zijn om iets te doen voor mensen met een minimum-inkomen. In feite is het een vorm van verduistering om dat rijksgeld aan andere dingen te besteden.]

Hieruit bleek dat 93 procent van de gemeenten het door het kabinet beloofde geld nog niet hebben uitbetaald dat bedoeld is voor mensen die al langdurig in de bijstand zitten.
In sommige gevallen is het geld zelfs aan andere dingen uitgegeven.

[Ook Leeuwarden heeft de EUR 196.000 die ze hiervoor van het Rijk kregen, tot nu toe in de zak gehouden en zoals hierboven gemeld, neigt Leeuwarden er toe het geld te laten verdwijnen in hun eeuwige tekorten..
Zoals gesteld pikken we dat niet.]

Rutte wil de vinger aan de pols houden. Hij benadrukt dat gemeenten in principe tot het einde van dit jaar de tijd hebben om het geld uit te keren. Wel maakt hij zich zorgen over de traagheid waarmee gemeenten werk maken van de regeling.

Het kabinet heeft voor dit jaar eenmalig EUR 20 miljoen uitgetrokken, die gemeentes mogen verstrekken aan mensen die al langere tijd op het sociaal minimum zitten. Dit om het koopkrachtverlies waar alle burgers mee te maken kregen in de meest schrijnende gevallen op te vangen.

[Dat geld is voor alle gemeenten samen. Leeuwarden kreeg ongeveer EUR 196.000 om te verdelen onder de mensen die langdurig moeten rondkomen van een minimum-inkomen.]

Uit onderzoek van Groenlinks blijkt dat nu het jaar al voor de helft voorbij is, dit geld bij de meeste gemeenten nog op de bank staat. Slecht 7 procent heeft het geld al uitbetaald, de rest nog niet.
Meer dan de helft van de gemeenten is nog niet eens begonnen met de inventarisatie wie er voor de uitkering in aanmerking komt.

[Het is ook maar zeer de vraag of Leeuwarden bezig is aan een inventarisatie zoals hier bedoeld, als ze andere bedoelingen heeft met dat geld. Het zal me zelfs benieuwen of de Commissie Welzijn ooit iets krijgt te horen of dat het geld geruisloos aan iets anders wordt besteed.]

"Sommige gemeenten, zoals Krimpen aan den IJssel en Slochteren hebben het geld zelfs voor andere dingen gebruikt, zoals voor lantaarnpalen en stoeptegels", zegt GroenLinks-kamerlid Ineke van Gent.

[Zulke gemeenten verdienen een bestuurlijke aanwijzing uit Den Haag, daar vragen ze om. Je zult maar in zo'n gat van een plaats wonen...]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

FRIEZEN IN DE BIJSTAND WACHTEN NOG OP BELOOFD 'EXTRAATJE'


In aansluiting op het bericht "Controle Rijk op extraatje voor minima", meldt het Friesch Dagblad, dat zij onderzoek naar de betaling van het 'Lang-Laag' geld deed bij alle Friese gemeenten. Uit het Friesch Dagblad van donderdag 17/7/2003:

FRIEZEN IN DE BIJSTAND WACHTEN NOG OP BELOOFD 'EXTRAATJE'

Leeuwarden - De meeste 'minima' in Fryslân hebben de extra uitkering van 320 of 450 euro, die hen vorig jaar beloofd is, nog steeds niet ontvangen. Verreweg de meeste Friese gemeenten hebben het extraatje voor hun minst bedeelde inwoners, dat is toegezegd in het Najaarsakkoord, nog niet uitgekeerd.

Alleen inwoners van de gemeenten Boarnsterhim, Smallingerland en Sneek die langdurig op een uitkering zijn aangewezen, hebben het extraatje al gekregen.

Dat blijkt uit onderzoek dat het Friesch Dagblad heeft gedaan bij alle Friese gemeenten.

Ruim zes maanden geleden werd het Najaarsakkoord gesloten. Hierin maakten de rijksoverheid, gemeenten en sociale partners afspraken over de loonontwikkeling in 2003. Een onderdeel van dit akkoord was dat langdurig uitkeringsgerechtigden een eenmalige uitkering zouden ontvangen: een bedrag van 320 euro (alleenstaanden) tot 450 euro (gezinnen). Het rijk zou hiervoor twintig miljoen euro verdelen over alle Nederlandse gemeenten. Dit geld is inmiddels overgemaakt via het Gemeentefonds. Afgesproken werd dat de gemeenten de hen toegewezen uitkering uit eigen zak zouden verdubbelen.

[Ik kan me voorstellen dat een arme gemeente denkt: Dat verdubbelen van het ontvangen rijksgeld komt me bijzonder slecht uit. In dat geval kan ik er nog begrip voor opbrengen dat je DAT niet doet als gemeente, maar ik kan er geen begrip voor opbrengen als een gemeente het door het Rijk gegeven geld gewoon zelf in de zak steekt en het voor heel andere zaken gebruikt.]

Gemeenten zijn strikt genomen niet verplicht het uitgekeerde geld ook te gebruiken voor de zogenoemde 'lang-laagregeling'. Wel heeft staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken sterk aangedrongen op uitvoering van het voorstel. Maar als gemeenten vinden dat ze al genoeg steunregelingen hebben voor hun inwoners die in de bijstand zitten, mogen ze ook besluiten iets anders te doen met het geld.

[In de regeling staat dat gemeenten het geld ook mogen gebruiken voor de schuldhulpverlening, maar de gemeente Leeuwarden heeft blijkens haar nota over de schuldhulpverlening die op 26/6/03 in het Overleg CR/SZW ter kennisname was, voor extra geld daarvoor al een andere dekking gevonden: Er was namelijk nog een overschot over vanuit het geld voor de Algemene Bijstand over 2001 en 2002 en dat wordt daarvoor ingezet.
Sectorhoofd Herder suggereerde dat het 'Lang-Laag' geld wordt ingezet voor de Bijzondere bijstand omdat daar tekorten zouden zitten. Dat staat echter niet in de notulen van deze vergadering. Wat er wel in staat, was, dat een ambtenaar die ook aanwezig was, vermoedde dat het geld zou worden gebruikt 'om de tekorten binnen de gemeente dekkend te krijgen'.
Het een HOEFT het ander hier niet uit te sluiten. Of het inzetten van het geld voor Bijzondere bijstand binnen de bestedingsmogelijkheden valt zoals het Rijk die aangeeft?
Strikt genomen niet, als we kijken naar dat deel van de afspraken bij het Najaarsakkoord.]

'Leuk voor de Kerst'

Negentien van de 31 Friese gemeenten hebben inmiddels besloten om het geld wel uit te keren aan de minima, maar zijn daar nog niet daadwerkelijk toe overgegaan. Tot deze groep behoren Achtkarspelen, Ameland, het Bildt, Bolsward, Dantumadeel, Dongeradeel, Franekeradeel, Gaasterlân-Sleat, Harlingen, Kollumerland, Lemsterland, Littenseradiel, Menaldumadeel, Nijefurd, Ooststellingwerf, Schiermonnikoog, Terschelling en Tytsjerksteradiel, Vlieland en Wûnseradiel.
De langdurige minima in deze gemeenten kunnen het extraatje komend najaar verwachten.

Zo keert Terschelling in november uit, samen met de andere jaarlijkse gemeentelijke uitkering.
"Dat is administratief gemakkelijker. Bovendien net voor de Kerst en dus leuk voor de doelgroep", verklaart een woordvoerder.
November is weliswaar niet binnen de gestelde termijn ('vóór september), maar volgens Terschelling is september geen verplichte maar een streefdatum.
Heerenveen, Leeuwarden, Skarsterlân en Weststellingwerf hebben nog geen besluit genomen over het al dan niet uitvoeren van het voorstel.


Einde FD-bericht. Commentaar tussen [].