Voorstel aan het Overlegorgaan Cliëntenraad/Sociale Zaken over 'Lang-Laag' regeling 2003 voor mensen die al langdurig een minimum-inkomen hebben en geen betaald werk.


De volgende brief werd op maandag 12/5/2003 verzonden aan het Overlegorgaan Cliëntenraad/SZ:


VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN
TELEFOON: 058-2671636 E-mail: root@pel.xs4all.nl
URL website: http://clik.to/pel


AAN HET SECRETARIAAT VAN
HET OVERLEGORGAAN CLIENTENRAAD/SZ
[Naam ambtenaar]
POSTBUS 21000
8900 JA LEEUWARDEN

Onderwerp:
- Lang-Laag regeling
in 2003.

Leeuwarden,12/5/2003

L.S.,

tijdens het overleg op 27/3/2003 tussen de CliŽntenraad en de afdelingen Sociale Zaken en Additionele Werkgelegenheid is tijdens de rondvraag even gesproken over de z.g. "Lang/Laag" regeling voor het jaar 2003.
De gemeente Leeuwarden zou van dat rijksgeld vermoedelijk pakweg EUR 200.000 ontvangen en we nemen aan dat inmiddels via de mei-circulaire aan de gemeenten daarover meer duidelijkheid bestaat. Wij hebben tevens begrepen dat de gemeente ertoe neigt om dat geld te besteden aan de schuldhulpverlening.

Bij deze sturen wij twee stukken over deze regeling:

a. Een verslag d.d. 13/2/2003 tussen de staatssecretaris van SZW (Marc Rutte) en de Sociale Alliantie. Daarbij tevens gevoegd: De tekst over extra middelen in 2003 voor langdurige minima. (Goedgekeurde tekst zoals overeengekomen tussen SZW en de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten)

b. Artikel uit blad "Aanpak Nieuwsbrief" (maart 2003) van de Sociale Alliantie:
"Krijgen minima nu eindelijk eens het beloofde extra?"

Kern van de zaak is dat in 2003 langdurige minima zonder arbeidsmarktperspectief financieel kunnen worden ondersteund, waarbij de nadere uitwerking aan de gemeenten is.

Een citaat uit de "Aanpak Nieuwsbrief":
"Gemeenten kennen een grote variŽteit aan categoriale voorzieningen. Het is aan de gemeenten te bepalen hoe de combinatie van 'bestaand' en 'nieuw' beleid tot stand komt. Het is niet zo dat gemeenten alle bestaande categoriale voorzieningen moeten meenemen in bovenstaand plaatje. (N.B.: Zie grafiekje in het artikel) Gemeenten kunnen er desgewenst voor kiezen bepaalde voorzieningen buiten beschouwing te laten, bijvoorbeeld vanwege de aard van de kosten waar de voorziening betrekking op heeft." Einde citaat.

De gemeente Leeuwarden kent twee belangrijke regelingen:

a. De Bijstandsregeling Duurzame Gebruiksgoederen (witgoedregeling) Betaalt in 2003 uit op aanvraag:
EUR 185,00/jaar aan een huishouden zonder kinderen onder de 18 jaar.
EUR 230,00/jaar aan een huishouden met kinderen onder de 18 jaar.

b. De Declaratieregeling voor Minima. Betaalt uit in hetzij geld hetzij in vouchers (tegoed-bonnen).
Bedrag of geldwaarde: Maximaal EUR 54,00/per persoon/jaar.

Ons voorstel is de pakweg EUR 200.000 niet te gebruiken voor de schuldhulpverlening, omdat:

1. Het onduidelijk is of dat geld dan niet simpelweg bij het GKB belandt die er vervolgens bv. tijdelijk wat extra schuldhulpverleensters voor aanstelt.

2. Het risico bestaat dat de Raad bij bv. de Perspectiefnota dat geld aangrijpt om simpelweg gemeentelijke middelen voor schuldhulpverlening te verruilen voor deze rijksgelden; ofwel gemeentelijk geld te bezuinigen op die kostenpost.

3. Ook al zou het geld rechtstreeks ten goede komen aan diegenen die schulden hebben gemaakt, betekent dat wel dat in feite het maken van schulden wordt beloond en degenen die er toch in slagen ondanks het bijstandsniveau schuldvrij te blijven, een extraatje mislopen.

4. De gemeente heeft een paar jaar terug het 'Noodfonds' vrij geruisloos opgeheven. De oorspronkelijke gedachte van dat Noodfonds was, dat het een borgstellingsfonds zou zijn voor mensen met zulke problematische schulden, dat ook het GKB hen niet kon helpen.
Probleem echter ook met een gemeentelijk borgstellingsfonds is, dat vaak de betalingscapaciteit voor schuldaflossing zo klein is, dat ook zo'n fonds geen soelaas biedt als borgstelling achter een regeling, omdat die niet tot stand kan komen.

5. Het heeft onze voorkeur het geld rechtstreeks in te zetten in 2003 voor mensen die inkomsten hebben op minimumniveau en geen uitzicht hebben op korte termijn op betaald werk. Wij denken daarbij aan een regeling, soortgelijk of min of meer soortgelijk als in de gemeente Boarnsterhim.
Zie het bijgevoegde bericht uit de Leeuwarder Courant van 30/4/2003.

CONCRETE UITWERKING:

a. Wij stellen voor om de regeling zo simpel mogelijk te houden en alle huishoudens die langer dan drie jaar van een minimuminkomen moeten leven voor de regeling in aanmerking te laten komen. We verstaan onder minimuminkomen:
Het voor hem/haar/hen geldende bijstandsniveau.
We hakken qua criterium 'geen zicht hebben op betaald werk' op deze wijze de knoop door om ingewikkelde vaststellingsprocedures daarbij te vermijden, wat tevens uitvoeringskosten spaart.

b. Vraag rijst vervolgens of we alle bestaande categoriale regelingen eerst moeten optellen en vervolgens die optelsom 'vol moeten storten' tot respectievelijk EUR 450,00 (gezinnen), EUR 400,00 (1-oudergezinnen) en EUR 320,00 (alleenstaanden). Zie het grafiekje in de 'Aanpak Nieuwsbrief' bij 'Situatie 2', waarvan wij denken dat die het beste de Leeuwarder situatie weergeeft in de meeste gevallen.
In de meeste gevallen dus, want als bijvoorbeeld een gezin met drie kinderen zowel de witgoedregeling aanvraagt als gebruik maakt van de declaratieregeling, betekent dit in geld:
EUR 230,00 plus vijf maal EUR 54,00 is EUR 500,00. (EUR 50,00 hoger dan het vol te storten bedrag.) Op deze wijze krijgen zij dus niets.

Bovendien wordt dit scenario m.b.t. alle verschillende situaties die zich voor kunnen doen, samenhangend met huishoudensgrootte en het al dan niet hebben van kinderen jonger dan 18 jaar, zo gecompliceerd, dat de regeling die slechts eenmalig is, zijn doel voorbij schiet en de uitvoeringskosten hoog worden.

c. Daarom kiezen wij ervoor alle categoriale voorzieningen simpelweg buiten beschouwing te laten (o.i. heeft de gemeente die beleidsvrijheid) en aan de hand van het totaalbedrag wat Leeuwarden krijgt, een begroting op te stellen met een berekening van het aantal gezinnen, eenoudergezinnen en alleenstaanden wat via de gemeente drie jaar of langer een uitkering krijgt op minimumniveau. Deze bestanden heeft de gemeente zelf in huis.

Daarnaast dient a.h.v. het beschikbare cijfermateriaal een schatting te worden gemaakt van het aantal huishoudens dat drie jaar of langer een uitkering op minimumniveau krijgt van andere uitkeringsinstellingen, bv. een hele lage WAO-uitkering, een WAJONG-uitkering, een WW-uitkering op minimumniveau langer dan drie jaar (kan m.n. bij oudere, lagerbetaalde ex-werknemers voorkomen) ed.
Wij willen hen niet uitzonderen omdat wij uitgaan van de gedachte:
"Minimuminkomen en langdurig zonder werk" is minimuminkomen, ongeacht de bron van inkomen. Hun situatie is qua geld even slecht.
Met daarbij een schatting van de uitvoeringskosten is het bedrag te bepalen waar men recht op heeft. Dat bedrag staat qua huishoudensvorm in de verhouding 450 (gezinnen) staat tot 400 (1-oudergezinnen) staat tot 320 (alleenstaanden).

Wij verwachten overigens niet dat dergelijke berekening leidt tot hele grote bedragen die uitgekeerd kunnen worden, maar ook bv. 100 euro is nog altijd in oud geld ongeveer f220,00.

d. Wij stellen voor om de aanvraagprocedure als volgt te regelen:

- Via een bericht in de gemeentelijke rubriek 'Aan de Grote Klok' waarbij tevens het uit te knippen aanvraagformulier wordt afgedrukt.
- Idem via een advertentie in de twee plaatselijke dagbladen, i.v.m. de nog steeds problematische bezorging van het blad Huis aan Huis.
- Via een bericht op de Kabelkrant met een verwijzing naar het Stadskantoor.
- Via een aantal kopieŽn van de advertentie, neer te leggen bij het Stadskantoor.

e. Overwogen zou kunnen worden of het mogelijk is zonder aanvraag diegenen uit te betalen die voldoen aan alle criteria en voorkomen in de bestanden van de uitkeringen waar de gemeente zorg voor draagt. De huishoudens met minimum-uitkeringen uit andere bron zullen bij deze keuze nog steeds een aanvraagformulier moeten invullen.

Wij hebben begrepen dat de Lang-Laag regeling ter advisering terug komt in het Overlegorgaan CLPF/SZ.
Bij dringen er bij deze op aan dit punt te agenderen voor de vergadering van 5 juni a.s. en verzoeken u om hierbij deze brief plus bijlagen te betrekken.

Namens het Dagelijks Bestuur van de Vereniging P.E.L.,

met vriendelijke groet,

secretaris Ver. P.E.L.

Bijlagen:

- Verslag overleg SZW en Sociale Alliantie op 13/2/2003 incl. de tekst over extra middelen voor langdurige minima zoals overeengekomen tussen SZW en de VNG.

- Artikel uit blad 'Aanpak Nieuwsbrief' (maart 2003) van de Sociale Alliantie:
"Krijgen minima nu eindelijk eens het beloofde extra?"

- Artikel uit LC van 30/4/2003: "Minima Boarnsterhim krijgen extra bijdrage".
- Artikel uit LC van 1/5/2003: " 'Leefbaar' wil voor minima extraatje".


Einde tekst brief aan Overlegorgaan CLPF/SZ.