LEEFBAAR LEEUWARDEN WIL EXTRAATJE VOOR MINIMA


Uit de Leeuwarder Courant van do. 1/5/2003:
'Leefbaar' wil voor minima extraatje.
Tekst schriftelijke vragen Leefbaar Leeuwarden aan B. en W. over de Lang-Laag regeling voor 2003 d.d. 30/4/2003.
Uit de Leeuwarder Courant van wo. 30/4/2003:
Minima Boarnsterhim krijgen extra bijdrage.


Al eerder schreven we over de z.g. 'Lang-Laag' regeling voor 2003 waarbij mensen die langdurig van een minimuminkomen rond moeten komen en die ook zowat geen kans hebben op betaald werk, dit jaar iets extra's zouden kunnen krijgen. Sociale Zaken in Leeuwarden heeft in de Cliëntenraad meegedeeld dat zij dat extra geld wil stoppen in de schuldhulpverlening, maar nu dacht ik dat de gemeenteraad nog altijd beslist hoe dat geld wordt besteed.
SZ stelde dit nadat wij hier navraag naar hadden gedaan, omdat Leeuwarden er eerst het zwijgen toe deed m.b.t. tot het bestaan van deze regeling.
Zie "Gemeente Leeuwarden zwijgt over nieuwe eenmalige inkomensregeling voor langdurig werklozen zonder arbeidsmarktperspectief."
Zie voor nadere stukken het "Verslag van het overleg tussen staatssecretaris Marc Rutte (SZW) en de Sociale Alliantie op 13/2/2003" met daarbij de nodige nadere stukken.
Inmiddels heeft Leefbaar Leeuwarden alhier vragen gesteld over de regeling aan het College van B. en W. Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 1/5/2003:

'LEEFBAAR' WIL VOOR MINIMA EXTRAATJE

LEEUWARDEN - De raadsfractie van Leefbaar Leeuwarden wil dat de gemeente langdurig werklozen eenmalig een paar honderd euro uitkeert. Zo'n douceurtje is volgens LL-leider Katie Dolstra mogelijk dankzij een extra rijksuitkering aan de gemeente op grond van het najaarsakkoord tussen het kabinet, werkgevers en vakbeweging. Boarnsterhim maakte deze week bekend aan de ruim negentig bijstandsgezinnen EUR 320 tot EUR 450 te zullen verstrekken.


Einde LC-bericht.

Niet alleen volgens 'LL-leider' Katie Dolstra maar ook volgens de regeling zelf en volgens regering en vakbeweging is dit mogelijk.
SZ KAN binnen de regeling het geld besteden aan schuldhulpverlening maar het KAN ook worden besteed aan eenmalig wat extra geld voor mensen die al 5 jaar of langer het met een minimuminkomen moeten doen. Ik ben voorstander van dat laatste, in plaats van dat geld richting GKB te sluizen zodat het daar op gaat aan allerlei uitvoeringskosten m.b.t. de schuldhulpverlening. Dit mede omdat bekend is, dat het GKB nogal wat mensen met problematische schulden niet kan of wil helpen.
N.B.: Die 5 jaar is niet 'hard' voorgeschreven:
Het mag ook 3 jaar zijn of anders en de regeling mag aansluiten bij het bestaande gemeentelijke beleid, zo lezen we in de tekst van het akkoord.

Hieronder de letterlijke tekst van de vragen zoals Leefbaar Leeuwarden op 30/4/2003 stelde aan het College van B. en W.:


Onderwerp: Extra bijdrage minima

Schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en wethouders als bedoeld in artikel 41 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden.

Geacht college,

In de Leeuwarder Courant van woensdag 30 april 2003 stond een artikel over de minima in Boarnsterhim die een extra bijdrage ontvangen wanneer zij langer dan drie jaar in de bijstand zitten en geen uitzicht hebben op een baan.

Volgens de "Leeuwarder Courant" krijgen bijstandsgerechtigden in Boarnsterhim een eenmalige subsidie van 400 Euro per meerpersoonshuishouden. Alleenstaanden en alleenstaande ouders ontvangen 320 Euro, vooruitlopend op de nieuwe bijstandswet.

Hiervoor heeft de regering ter overbrugging aan de gemeenten extra geld beschikbaar gesteld.

De fractie van Leefbaar Leeuwarden stelt hierover de volgende vragen.

a.. Is deze regeling bekend bij B en W?

b.. Zo ja; heeft gemeente Leeuwarden hiervoor inderdaad geld ontvangen van het Rijk?

c.. Is bij het college bekend of Leeuwarden bijstandscliënten heeft die voor deze subsidie in aanmerking komen?

d.. Ervan uitgaand dat bovenstaande vragen positief beantwoord worden, heeft gemeente Leeuwarden de intentie om op korte termijn dit geld beschikbaar te stellen aan de bijstandsgerechtigden die hiervoor in aanmerking komen?

Namens Leefbaar Leeuwarden,

Katie Dolstra


Einde tekst vragen LL aan B. en W.

In de vragen wordt verwezen naar een artikel uit de Leeuwarder Courant van woensdag 30/4/2003:

MINIMA BOARNSTERHIM KRIJGEN EXTRA BIJDRAGE

GROU - Huishoudens in Boarnsterhim die langer dan drie jaar van een minimuminkomen leven en waarvan leden geen zicht hebben op een baan, kunnen binnenkort een extraatje verwachten.
Hiermee is deze gemeente tot nu toe de eerste Friese gemeente die zich houdt aan de afspraken van het kabinet in het najaarsakkoord.
[In de tekst van het akkoord werd gesteld dat het aan de gemeenten werd overgelaten of het nu 3 jaar, 5 jaar of anders is. De regeling mag gewoon aansluiten bij het bestaande gemeentelijke beleid.]

Dit akkoord loopt vooruit op de nieuwe Bijstandswet die volgend jaar van kracht wordt. Ter overbrugging heeft de regering extra geld voor de gemeenten beschikbaar gesteld.

De gemeenten zijn veel te afwachtend met het uitvoeren van de gemaakte afspraken, zo blijkt uit een enquête van de FNV. De vakbonden CNV en FNV hebben begin februari alle gemeenten in een brief gevraagd naar hun extra inspanningen voor langdurige minima.

In Boarnsterhim kunnen de meerpersoonshuishoudens met een minimuminkomen rekenen op een eenmalige subsidie van EUR 450. Voor alleenstaande ouders en alleenstaanden ligt er respectievelijk EUR 400 en EUR 320 klaar. Dit extraatje komt naast de zogenoemde witgoedregeling. Minima krijgen nu al EUR 300 die ze kunnen besteden aan bijvoorbeeld een wasmachine of een koelkast. In Boarnsterhim gaat het om zo'n negentig huishoudens.
[In Leeuwarden is dat minder: EUR 185,00 als iemand een huishouden zonder kinderen heeft en EUR 230,00 bij een huishouden mét kinderen.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].