EIGEN BERICHT:
GEMEENTE LEEUWARDEN ZWIJGT OVER NIEUWE EENMALIGE INKOMENSREGELING VOOR LANGDURIG WERKLOZEN ZONDER ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF


GEMEENTE LEEUWARDEN ZWIJGT OVER NIEUWE
EENMALIGE INKOMENSREGELING VOOR LANGDURIG
WERKLOZEN ZONDER ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF

Cliëntenraad niet ingelicht over brief SoZaWe

EIGEN BERICHT

LEEUWARDEN 26/3/2003 De gemeente Leeuwarden en haar afdeling Sociale Zaken zien de Cliëntenraad Sociale Zaken niet voor vol aan en vertellen alleen wat ze kwijt willen. Die conclusie zou getrokken kunnen worden naar aanleiding van onderstaand bericht.
Er blijkt namelijk dat al op 17/2/2003 een brief van het ministerie ging naar de Colleges van B. en W., de directeuren van de sociale diensten ed. over een eenmalige uitkering in 2003 voor mensen zonder arbeidsmarktperspectief die langdurig te maken hebben met inkomsten op minimumniveau.
Hierover is door afdeling Sociale Zaken in het Overlegorgaan CR/SZ niets meegedeeld. Wil de gemeente haar deel van de 20 miljoen euro die voor deze regeling in 2003 is uitgetrokken simpelweg absorberen in het Gemeentefonds? Hieronder eerst het briefje wat we ontvingen van de Cliëntenraad Leiden:

Geachte Cliëntenraad,

Hieronder volgt een hoofdstuk uit de verzamelbrief van 17-02-2003 van het Ministerie van SZW aan colleges van Burgemeesters en Wethouders, directeuren van sociale diensten enz. over de eenmalige uitkering 2003. In feite betreft het hier de eenmalige uitvoering van een uitgeklede versie van de motie "Lang-Laag".

De gemeente Leiden heeft nog niet besloten hoe, wanneer en precies aan wie deze eenmalige uitkering (EUR 320-450,-) te verstrekken. Een probleem vormt de definitie van "zonder arbeidsmarktperspectief". De Leidse Cliëntenraad zou graag van andere cliëntenorganisaties vernemen hoe dit in hun gemeente wordt geregeld.

Ik verzoek u hiervoor contact met ons op te nemen.
Bij voorbaat hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

voorzitter Cliëntenraad SoZA Leiden


Einde e-mail brief.

Duidelijk is dat de gemeente Leiden op zich welwillend staat tegen het uitvoeren van deze regeling maar omworstelt met enige rare criteria, zoals: Wat is dat precies 'zonder arbeidsmarktperspectief'?
Duidelijk is echter ook dat Leiden haar Cliëntenraad daarover om advies heeft gevraagd en daar is een Cliëntenraad ook voor bedoeld en in het leven geroepen. Het PEL zal op 27/3/2003 in het overleg tussen Cliëntenraad en SZ de gemeente op opheldering vragen en vragen wat Leeuwarden aan deze regeling denkt te gaan doen.
Hieronder een hoofdstuk uit de bedoelde brief van het ministerie van SoZaWe van 17/2/2003:

Extra middelen voor langdurige minima zonder arbeidsmarktperspectief in 2003

In het najaarsoverleg met de sociale partners op 28 november 2002 is het volgende afgesproken: "De totstandkoming van de financiële regeling voor langdurige minima zonder arbeidsmarktperspectief waarin het Strategisch Akkoord voorziet, wordt door het kabinet in het kader van de voorbereiding van de nieuwe bijstandswet met de grootst mogelijke voortvarendheid ter hand genomen.

Het kabinet kiest ervoor reeds nu te komen tot afspraken met de gemeenten om al in 2003 de beschikbare middelen voor de gemeentelijke inkomensondersteuning toe te spitsen op deze doelgroep. Daarbij geldt dat de met de nieuwe bijstandswet vanaf 2004 voorziene uitname uit het gemeentefonds ad EUR 70 mln. nog niet in 2003 gerealiseerd zal worden. Dit zou kunnen door huishoudens die langdurig moeten rondkomen van een minimuminkomen en die geen arbeidsmarktperspectief hebben in 2003 een aanvulling te geven. Hiervoor stelt het kabinet in 2003 eenmalig een extra bedrag van EUR 20 mln. beschikbaar als aanvulling op de in het gemeentefonds beschikbare middelen voor gemeentelijk inkomensbeleid.
Uitgaande van uitkeringen van EUR 450 (voor gezinnen), EUR 400 (voor alleenstaande ouders) en EUR 320 (voor alleenstaanden), betekent dit dat het kabinet de helft van de kosten financiert."

[Commentaar: Ik vermoed dat dit de reden is dat B. en W. van Leeuwarden en de sociale dienst hier zwijgen: Ook de gemeente zal hier geld bij moeten leggen, nl. de andere helft. En daar heeft het College vermoedelijk geen trek in. Ze verdonderjagen liever hun geld aan de bodemloze tekorten in het kader van de stedelijke vernieling van de Vegelinbuurt en de Vrijheidswijk.]

Tussen SZW en de VNG bestaat overeenstemming over de volgende invulling van het bovenstaande:

1. Er wordt 20 mln euro aan het gemeentefonds toegevoegd. Dit bedrag wordt verdeeld via de maatstaven laag inkomen, bijstandsontvangers, uitkeringsontvangers en minderheden. De gemeenten ontvangen binnen enkele weken van de gemeentefondsbeheerders nadere informatie over deze toevoeging via de maartcirculaire gemeentefonds.
[Het is nu 26 maart 2003 en de brief van SoZaWe was van 17/2/2003, zodat waarschijnlijk de maartcirculaire van het gemeentefonds ook al binnen is bij de gemeente.]

2. De middelen zijn een aanvulling op de reeds via het gemeentefonds beschikbare middelen. Deze middelen, het zogenoemde fictief budget bijzondere bijstand, bedragen voor 2003 circa 510 miljoen euro. Langdurige minima zonder arbeidsmarktperspectief behoren tot de doelgroep van het gemeentelijk inkomensondersteuningsbeleid. Het beleid en de daarvoor beschikbare middelen voor 2003 zijn al eerder vastgelegd in de gemeentelijke begroting.

3. De 20 miljoen euro van het Rijk biedt gemeenten extra financiële ruimte om langdurige minima zonder arbeidsmarktperspectief financieel te ondersteunen.
De combinatie van de categoriale verstrekkingen op grond van het bestaande beleid en het nieuwe beleid resulteert voor de doelgroep in een aanvulling op het sociaal minimum (een inkomensniveau ter hoogte van de toepasselijke bijstandsnorm) voor gezinnen van EUR 450, voor alleenstaande ouders van EUR 400 en voor alleenstaanden van EUR 320 per huishouden.
[Hier staat m.i. dat dit jaar de categoriale bijzondere bijstand in 2003 nog niet verboden wordt en dat je daarnaast voor sommigen iets extra's mag doen. In Leeuwarden geldt ook dit jaar de 'Bijstandsregeling Duurzame Gebruiksgoederen' van EUR 185/jaar voor een huishouden zonder kinderen onder de 18 jaar en van EUR 230/jaar voor een huishouden met kinderen jonger dan 18 jaar.
Als ik het goed interpreteer, zou bv. een gezin wat hier categoriale bijzondere bijstand krijgt, daarnaast nog wat extra geld kunnen krijgen t.w.v. EUR 450 min EUR 230 mits voor die aanvulling wordt voldaan aan de (slecht hanteerbare) criteria.
Ik zou zeggen: Verklaar "zonder arbeidsmarktperspectief" iedereen die in de bijstand is ingedeeld in 'fase 4', dat spaart een hoop werk en burocratie. Hoewel: Het was m.i. beter geweest om gewoon wat meer geld te pompen in de bestaande regelingen, zodat je simpelweg de bedragen had kunnen verhogen. Maar dat wil men niet, want dan heet het weer dat men niet 'geprikkeld' wordt om werk te zoeken.]

4. De nadere uitwerking is aan de gemeenten; zij zijn immers het beste in staat om te bezien op welke manier de aansluiting tussen het bestaande beleid en de aanvulling tot stand is te brengen.

5. Gemeenten die reeds op grond van hun bestaande beleid de genoemde bedragen per huishouden verstrekken worden door de extra middelen in staat gesteld hun armoedebeleid te intensiveren, bijvoorbeeld op het terrein van de schuldhulpverlening.
[Leeuwarden verstrekt niet de genoemde bedragen, maar minder. Kortom: Alle reden om dit wel op te pakken, alles wat je kunt doen moet je m.i. simpelweg doen.]

6. Via monitoring zal inzicht worden verkregen in de wijze van besteding van het aandeel van de individuele gemeente in de 20 miljoen euro van het Rijk en in de bedragen per huishouden, die langdurige minima zonder arbeidsmarktperspectief op grond van het bovenstaande hebben ontvangen in 2003.
[M.i. betekent dit dat de gemeente Leeuwarden er niet mee wegkomt als ze simpelweg niks doen en het extra geld wat in het gemeentefonds komt ergens anders aaan gaan besteden.]


Einde hoofdstuk uit de brief van SoZaWe van 17/2/2003. Commentaar tussen [].