WAT DOEN POLITIEKE PARTIJEN VOOR ALLEENSTAANDEN?


"De verkiezingen zijn in aantocht; daarom de vraag: WAT DOEN POLITIEKE PARTIJEN VOOR ALLEENSTAANDEN?"
Uit het blad 'Individu en Samenleving' van het CISA, het Centrum voor Individu en Samenleving, nummer 54, eerste kwartaal 2003.


Hoewel de Tweede Kamer verkiezingen in januari jl. al weer voorbij zijn, leek het toch wel interessant om eens de standpunten te vermelden die politieke partijen hebben rond vraagstukken en problemen waar alleenstaande huishoudens zo al mee te maken hebben. Het Centrum voor Individu en Samenleving (CISA) had daarom een aantal stellingen aan de politieke partijen voorgelegd en gevraagd om een reactie.
Uit hun blad 'Individu en Samenleving' nr. 54 van het eerste kwartaal 2003 het volgende artikel:


De verkiezingen zijn in aantocht; daarom de vraag:

WAT DOEN POLITIEKE PARTIJEN VOOR ALLEENSTAANDEN?

Op 22 januari 2003 zijn er weer verkiezingen. Reden voor CISA de grootste zes Tweede-Kamerfracties een aantal prikkelende stellingen voor te leggen. De fracties is per stelling om hun standpunt gevraagd. Hieronder geven wij eerst per stelling de essentie van hun reacties met het oordeel daarop van CISA, gevolgd door een puntentoekenning.
Maximaal kunnen 18 punten worden behaald, drie per stelling:
'eens met de stelling' levert 3 punten op, 'gedeeltelijk eens' 2 punten en een 'vrijblijvende of twijfelachtige/ontwijkende reactie' 1 punt. 'Oneens of onjuist' wordt gehonoreerd met 0 punten.
Vervolgens kunt u de complete antwoorden op de stellingen van de verschillende fracties erop nalezen.

STELLINGEN | essentie, reacties en beoordeling

1. Financiële positie alleenstaanden

1.1 Stelling Belastingheffing: Heffingskorting (HK)

De enkelvoudige Algemene heffingskorting voor alleenstaanden doet geen recht aan hun verminderde draagkracht wegens het eenverdienerschap. In de loonbelasting worden zij belast volgens het tweeverdienerstarief. Aangezien de meerderheid in de Tweede Kamer de onredelijkheid van de afschaffing van de alleenstaandetoeslag (belastingherziening-Oort in 1990) erkende, zet mijn partij zich in om voor alleenstaanden een toeslag op de heffingskorting in te voeren.

CDA: Mee oneens. Wil kijken naar de draagkracht die aanwezig is per huishouden, ongeacht het aantal mensen waaruit dit bestaat. Hierbij is niet alleen aandacht voor de inkomsten, maar ook voor de uitgaven. Er zou meer aandacht moeten komen voor de afzonderlijke inkomens situatie; dat kan niet door iedereen dezelfde algemene heffingskorting te geven.
OORDEEL: Alleenstaanden verkeren in een fiscale uitzonderingspositie doordat voor de niet-werkende partner en eenoudergezinnen wél een extra belastingvrij bedrag is gehandhaafd: 0 punten.

VVD: De belastingtarieven zijn voor iedereen hetzelfde; er is dus geen sprake van een speciaal tweeverdienerstarief. Na de belastingherziening van 2001, waarbij ook partners zoveel mogelijk individueel belasting betalen, past een extra korting voor alleenstaanden niet meer zo goed in het systeem.
OORDEEL: Onjuist. Voor de thuisblijvende partner en eenoudergezinnen wordt een extra belastingkorting gegeven.
Na afschaffing van de alleenstaandentoeslag, een hogere belastingkorting wegens schaalnadelen, worden zij even zwaar belast als tweeverdieners: 0 punten.

[Dit klopt en is ook in strijd met de hoofdgrondslag van de hele inkomstenbelasting, nl. dat belasting naar draagkracht wordt geheven. Ten opzichte van alleenstaanden is die grondslag al sinds 1990, toen de belastingherziening 'Oort' werd ingevoerd, verlaten. Daarom is belastingtechnisch sprake van ongelijke behandeling die zijn oorzaak heeft in de wens cq. politieke keuze tot financiële ontmoediging van de alleenstaanden-status of zo men wil tot financiële repressie van alleenstaanden.]

PvdA: Wat je individueel verdient, wordt individueel belast. Dat past bij het principe van gelijke beloning voor gelijke arbeid. Voor de PvdA is het (lage) inkomen de maatstaf, niet de vraag of het gaat om gezin of alleenstaande.
OORDEEL: Onjuist. De thuisblijvende partner ontvangt van de Belastingdienst een belastingkorting in de vorm van een bedrag, zonder dat deze individueel verdient en belasting betaalt: 0 punten.

GrLi: De ongelijkheid tussen alleenstaanden en samenwonenden kan door omvorming worden opgeheven, waardoor een groot deel van de kostwinnersgezinnen de tweede heffingskorting kwijtraakt. De opbrengst wordt gebruikt voor verlaging van de belasting van de lagere inkomens in het algemeen. Er vindt zodoende herverdeling van samenwonenden naar alleenstaanden plaats.
OORDEEL: In veel gevallen gunstig voor alleenstaanden omdat zij oververtegenwoordigd zijn in de laagste inkomensgroepen. De ongelijkheid wordt deels opgeheven, doordat een deel van de zgn. kostwinnersgezinnen de toeslag behoudt, vandaar: 2 punten.
[Het is goed dat hier eens wordt vastgesteld dat alleenstaanden oververtegenwoordigd zijn in de laagste inkomensgroepen. Als er wordt gesproken over armoedeproblematiek gaat het veelal altijd om gezinnen en een-oudergezinnen, maar over alleenstaanden wordt gezwegen. Dat is eenzijdig en feitelijk onjuist.]

SP: Is geen voorstander van een alleenstaande-toeslag. De inkomensverschillen worden verkleind doordat meer naar draagkracht belasting wordt geheven.
OORDEEL: Onjuist. Door de tariefsverschillen betalen gehuwden en (geregistreerd) samenwonenden minder belasting dan alleenstaanden, ongeacht inkomen of welvaartspositie: 0 punten.
[M.b.t. speciefieke alleenstaanden-punten vindt ik de SP niet altijd even sterk; wel voor het opkomen voor lagere inkomens in het algemeen. Het gevaar bestaat dan dat er wel wordt gedacht aan gezinnen en eenoudergezinnen met weinig geld, maar dat alleenstaanden met weinig geld weer over het hoofd worden gezien.]

D66: Er wordt onvoldoende rekening mee gehouden dat alleenstaanden een groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan vaste lasten. De daarvoor gevraagde aandacht kreeg onvoldoende steun. Aangezien het hier vooral om woonlasten gaat, zou het waarschijnlijk de beste weg zijn om in die sfeer tot betere regelgeving te komen.
OORDEEL: Noemt geen concrete initiatieven om dat te bereiken: 1 punt.
[Inderdaad niet echt sterk: Concreet zou je kunnen denken aan verbetering van de huursubsidietabel voor alleenstaanden en de koopsubsidie voor alleenstaanden. Dit bv. door bij die regelingen het draagkrachtprincipe 70 procent voor alleenstaanden en 100 procent voor gezinnen te verlaten. M.i. moet je slechts één maal het draagkrachtprincipe hanteren bij een en dezelfde persoon, anders krijg je een negatieve opeenstapeling van effecten qua geld. M.i. leent de loon- en inkomstenbelasting zich praktisch gesproken het beste om het draagkrachtprincipe te hanteren. Daar is dan aan voldaan en daarna moet het afgelopen zijn.]

1.2 Stelling Belastingheffing: Successiebelasting (SB)

De belasting op schenkingen en erfenissen wordt losgekoppeld van de relatie met de verkrijger; de heffing moet voor iedereen gelijk zijn, ongeacht de keuze die de schenker maakt.

CDA: De relatie tussen erfgenaam en erflater moet in de heffing tot uitdrukking komen. Het is belangrijk dat de achterblijvende partner in de kosten van levensonderhoud kan blijven voorzien.
OORDEEL: Onjuist argument. Het motief voor de successiebelasting is, dat een erfenis extra is, waarvoor geen inspanning is gepleegd. Er zijn allerlei inkomensregelingen die voorkomen dat nabestaanden financieel in de problemen komen: 0 punten.
[De reden waarom succesierechten worden geheven is typisch een calvinistische reden: Foei, zomaar geld gehad zonder inspanning....
Ja, heel kwalijk hoor. Ook erg kwalijk van degene die overleed om dat zo maar te doen...
Persoonlijk ben ik van mening dat de overheid zich niet hoort te bemoeien met erfenissen: Geen successierechten meer dus. Ik vind het immoreel als niet alleen de familie maar ook nog eens de fiscus bij het graf staat.
Over het geld wat wordt nagelaten heeft de overledene bij leven al vele malen belasting betaald! Mag dat dan misschien bij de dood een keertje afgelopen zijn?!
Kennelijk niet. Ik vind persoonlijk ook dat de laatste wil van de overledene waarbij hij/zij heeft beslist waar de bezittingen heen gaan, onverkort gerespecteerd moet worden.
Men moet vrij zijn om zijn/haar bezit aan wie of wat dan ook na te laten, zonder enige belastingconsequentie, ongeacht of dat nu familie is, een of meer derden of een of meer instellingen.]

VVD: Onderschrijft de stelling. Bij de verdere modernisering van het schenkings- en successierecht moet het niet uitmaken van wie verkregen wordt. Wil op termijn de verschillen tussen de tariefgroepen verkleinen.
OORDEEL: Enerzijds zou het niet moeten uitmaken van wie verkregen wordt, anderzijds wil de VVD de verschillen tussen de tariefgroepen verkleinen, maar niet afschaffen: 2 punten.

PvdA: Is vóór handhaving van het lage tarief voor partner en kinderen, omdat het lage tarief goed aansluit op de zorgplicht en de zorgwens die zij voor elkaar hebben en op de sterke (familie)band.
OORDEEL: Voor de PvdA telt niet de sterke onderlinge band buiten die van het gezin en van de onderlinge zorg en de zorgwens buiten gezinsverband: 0 punten.
[Ook het tarief voor successierechten tussen broers en zusters is absurd hoog. De PvdA is ook op dat punt (familieband) niet consequent.]

GrLi: Zal zich inzetten voor een voor iedereen gelijke heffing, ongeacht de keuze die de schenker maakt.
OORDEEL: Komt tegemoet aan de behoefte die ook alleenstaanden hebben om hun dierbaren te gedenken: 3 punten.
[Dat is mooi, maar ik zou nog 1 stap verder willen gaan: Afschaffen die hele successierechten.]

SP: Houdt exclusief voor partners vast aan de lage successiebelasting.
OORDEEL: Wil de ongelijkheid in stand houden: 0 punten.
[Bovendien een erg ouderwets standpunt; beetje 50-er jaren achtig. De wereld is veranderd en niet zo'n beetje ook. SP is hier net zo conservatief als het CDA. Er zijn veel meer alleenstaanden dan vroeger. Waarom moet geld wat zij nalaten veel zwaarder belast worden dan het nagelaten geld van anderen?!]

D66: Dankzij een amendement van D66 is de eerste kleine stap gezet.
OORDEEL: Noemt geen concrete initiatieven om gelijke tarieven te bereiken. Omdat dankzij D66 de eerste kleine stap is gezet, toch: 2 punten.
[D66 laat het hier verder bij? Het lijkt zo. Wat mij betreft dan geen 2 punten, maar een 1 voor de moeite.]

1.3 Stelling Pensioen: Aanvullend pensioen (AP)

Pensioen is uitgesteld loon. Daarom moeten pensioenfondsen wettelijk worden verplicht hun pensioenregelingen zodanig aan te passen dat zij ook voor alleenstaanden voldoen aan het gelijke-beloningsbeginsel.

CDA: Wil niet verplichten tot gelijke behandeling; zij vindt de pensioenregelingen een verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers en pensioengerechtigden.
OORDEEL: Schuift de verantwoordelijkheid af, terwijl de overheid via wetgeving voor allerlei groepen ongelijke behandeling en discriminatie verbiedt: 0 punten. [Natuurlijk geeft het CDA niet thuis: Deze partij is van alle partijen de meest alleenstaanden-vijandige partij.]

VVD: Het verschil in het oudedagsinkomen wordt veroorzaakt door de AOW, waarbij alleenstaanden 70% van de 'gehuwden-AOW' ontvangen. Alleenstaanden kunnen het nabestaandenpensioen omzetten in een direct verdiend pensioen.
OORDEEL: Alleenstaanden betalen voor de gehuwden-AOW, maar kunnen door de lagere alleenstaanden-AOW nooit het maatschappelijk aanvaardbaar geachte pensioen van 70% van het laatstverdiende loon bereiken. Bovendien is de in de pensioenwet beloofde volledige compensatie voor het meebetaalde nabestaandenpensioen grotendeels teruggedraaid: 0 punten.

PvdA: Onderschrijft de stelling dat pensioen uitgesteld loon is, en dus gelijk moet zijn voor iedereen, ongeacht leefvorm. De weg daartoe is inmiddels ingeslagen.
OORDEEL: Onjuist, zie hiervoor. Erkent dat pensioen voor iedereen gelijk moet zijn, al noemt zij geen concrete initiatieven om dat te bereiken. Omdat de PvdA de stelling onderschrijft, toch: 2 punten.

GrLi: Onderschrijft de stelling, maar meent dat alleenstaanden ervoor kunnen kiezen om geen premie voor het voor het voor hen nutteloze nabestaandenpensioen te betalen.
OORDEEL: Gedeeltelijk onjuist, alleenstaanden blijven voor nabestaandenpensioen meebetalen, nl. voor de partner van de werknemer die voortijdig overlijdt. Omdat GrLi de stelling onderschrijft, toch 2 punten.

SP: Bij de pensioenopbouw wordt standaard rekening gehouden met een samenwonenden-AOW. De AOW voor alleenstaanden is niet voor niets lager, zij hebben ook lagere uitgaven dan samenwonenden. OORDEEL: Het is betwistbaar dat alleenstaanden lagere uitgaven hebben. Voorts gaat het hier om gelijke behandeling bij het aanvullend pensioen als uitgesteld loon, zie ook hiervoor: 0 punten.
[De SP doet hier m.i. precies hetzelfde als de overheid: Eerst zeggen dat in een regeling, in dit geval de AOW, het draagkrachtprincipe zit en vervolgens dat nog eens loslaten op het aanvullend (bedrijfs)pensioen. Dit is principieel scheef.]

D66: Onderschrijft de stelling, maar stelt dat dankzij D66 de AOW-franchise om deze reden is verlaagd.
OORDEEL: Pensioenfondsen zijn niet wettelijk verplicht tot een lagere AOW-franchise en hanteren dan ook bijna allemaal voor alleenstaanden een te hoge franchise. Hoe hoger de franchise, des te lager is het aanvullend pensioen. Omdat D66 de stelling wel onderschrijft, maar niets zegt over een complete compensatie voor het nabestaandenpensioen: 1 punt.

2. Individuele huursubsidie en Wet bevordering eigenwoningbezit (HKS)

2.1 Stelling woonlasten: Huursubsidie
De woonlasten voor alleenstaanden zijn onaanvaardbaar hoog. Omdat de huurlasten voor alleenstaanden gemiddeld niet lager zijn dan voor andere kleine huishoudens, dient de hoogte van de huursubsidie voor alleenstaanden en voor tweepersoonshuishoudens gelijk te worden getrokken.
[Er dient m.i. slechts één huursubsidietabel te komen die geldt voor allen. De reden is dat indien via een rechtvaardige inkomstenbelasting zo goed mogelijk naar draagkracht belasting is geheven, dat niet nog eens herhaald moet worden via compensatieregelingen voor woonlasten.]

2.2. Stelling woonlasten: Eigenwoningbezit
Als gevolg van de gehanteerde systematiek bij de Eigenwoningbijdrage hebben alleenstaanden te maken met onverantwoord hoge woonlasten en onaanvaardbaar grote risico's. Aangezien alleenstaanden geen '70-procenthuis' kopen, zet mijn partij zich in voor zodanige aanpassing van de Wet, dat voor alleenstaanden bij de Eigenwoningbijdrage dezelfde systematiek wordt gehanteerd als voor samenwonenden.
[Juist. Natuurlijk is het bekende smoesje van tegenstanders hiervan wel te voorspellen:
"Een gezin moet een groter en dus duurder huis kopen en moet dus meer koopsubsidie hebben."
Antwoord: Ook als de eigenwoningbijdrage geen onderscheid maakt tussen alleenstaaanden en gezinnen, krijgt degene met het duurdere huis meer koopsubsidie dan degene met een goedkoper huis. En de draagkracht-smoes dan? Dat was al in orde via de inkomstenbelasting.]

CDA: Wil een maximering voor huren op 15% van het besteedbaar inkomen en een fiscale heffingskorting op basis van normkosten en draagkracht per huishouden (dus ook alleenstaanden). Hetzelfde geldt bij de Eigen woningbijdrage.
OORDEEL: Maximering op 15% is vooral gunstig voor alleenstaanden, omdat zij gemiddeld het grootste deel van hun budget aan huur moeten besteden. Het is echter onduidelijk of de lasten via de fiscale heffingskorting voor alleenstaanden toch weer negatief uitpakken, daarom: 2 punten.
[De CDA-truc zit m.i. in die normkosten en draagkracht per huishouden. Er zal een hogere norm worden vastgesteld en een hogere draagkracht voor alleenstaanden, al was het alleen omdat het CDA uitgaat van groepsBELANGEN, d.w.z.:
Zoveel mogelijk het traditionele middle-class gezin voordeeltjes toeschuiven over de ruggen van anderen heen.
Maar het zal weinig te maken hebben met enige rechtvaardigheid qua lastenverdeling...
Het CISA trapt hier m.i. teveel in het CDA-verhaal, daarom: 0 punten. Eerst zien, dan geloven, met dat CDA.]

VVD: Geen gelijke huursubsidie voor eenpersoonshuishoudens aan die voor meerpersoonshuishoudens. Als het aanbod goedkope huurwoningen wordt vergroot, kunnen alleenstaanden weer tegen aanvaardbare huurlasten wonen. Wil ook aanvaardbare woonlasten voor alleenstaande woningbezitters bereiken door het aanbod goedkope koopwoningen te vergroten.
OORDEEL: Het probleem voor alleenstaanden zit in de subsidiesystematiek: 0 punten.
[Bovendien: Wat heet tegenwoordig nog een goedkope huurwoning of koopwoning? In oud geld zit je met de goedkoopste nieuwbouw eengezinskoopwoning pakweg op f300.000,- tot f325.000,- En dan moet je eerst behangen voordat de steigers weg kunnen...]

PvdA: Aan de naar verhouding hogere kosten voor alleenstaanden wordt tegemoet gekomen doordat een verhouding van 70 (alleenstaanden) 100 (paren) wordt gehanteerd. Hetzelfde geldt bij de Eigenwoningbijdrage.
OORDEEL: Onjuist. De 70-procentsnorm is ingevoerd omdat de vaste lasten voor alleenstaanden hoger zijn dan de helft van die voor samenwoners. Via de huidige subsidie-tabellen, waardoor geen gelijke maar hogere lasten worden opgelegd, wordt dat weer tenietgedaan: 0 punten.
[De PvdA verdraait de zaak:
Die 100 procent was indertijd voor een gezin met 1 werkende partner. Nu splitst de PvdA dat snel in een gezin met 2 werkende partners en zegt: Elk 50 procent.
En dus moeten die alleenstaanden hun handen dichtknijpen met die 50 procent plus 20 procent erbij, is 70 procent...
Het is hetzelfde trucje als indertijd bij de bijstand: Gezinnen 100 procent en alleenstaanden 30 procent minder bijstand. Draagkracht nietwaar? Vervolgens werd de uitkering van 70 procent in twee delen geknipt: 50 procent bijstand voor een alleenstaande plus 20 procent 'toeslag'. Maar nog steeds diezelfde 70 procent. Het was niet meer maar het klonk meer...
Het CISA zit hier ook fout omdat ze in de PvdA-redenering trapt:
De 70 procentsnorm is in werkelijkheid ooit ingevoerd omdat men vond dat alleenstaanden een GROTERE draagkracht hadden dan gezinnen en dus wel met minder huursubsidie toe konden. Samen met de inkomstenbelasting werd dus twee maal het draagkrachtbeginsel losgelaten op dezelfde persoon.
Dat de PvdA-redenering kul is, is simpel in te zien:
Als je de draagkracht van een alleenstaande op 100 procent stelt hoort daar volgens de PvdA een 70-procent norm bij qua huursubsidie. Een echtpaar heeft recht op de 100 procent norm qua huursubsidie. M.a.w.: Hun draagkracht ligt dus veel lager of anders gezegd: Hun kosten zijn veel hoger... Iedereen die een beetje nadenkt weet dat samenwonen kosten spaart.
Uiteraard zal er meteen weer geroepen worden dat samenwonenden een groter en dus duurder huis nodig hebben. Maar dat is niet zo:
In werkelijkheid zit er weinig lijn en verband tussen huurhoogte en woninggrootte.
Veel eerder zit er verband tussen bouwjaar van de woning en de huurhoogte, hoewel ook dat verband steeds minder zichtbaar wordt door de grillige en willekeurige huurverhogingen van de woningcorporaties, waarbij ook de 'gewildheid' van de woning een rol speelt. Kortom: Er zit niet veel lijn in qua huurhoogte. Ook bij slechts één huursubsidietabel zal bij een gelijk inkomen en verschillende huren degene met de hoogste huur de meeste subsidie krijgen. En of dat dan een alleenstaande is of een echtpaar, doet er dan niet meer toe.]

GrLi: Wil een nieuw huursubsidiestelstel, waarbij de belastingdienst de huursubsidie berekent en uitkeert. Na deze 'fiscalisering' moeten de huurlasten voor zowel eenpersoons- als meerpersoonshuishoudens uitkomen op ongeveer 15% van het besteedbaar huishoudinkomen van de huurder. Voor mensen met lagere inkomens die een huis willen kopen, worden eveneens de woonlasten op een vast percentage gemaximeerd.
OORDEEL: Kiest zonder omhaal voor maximering op ongeveer 15% voor eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens: 3 punten.
[Vraagpunt blijft, wat onder het besteedbaar huishoudinkomen moet worden verstaan. Als dan de slotconclusie uiteindelijk weer is dat dat hoger ligt voor een alleenstaande en de 'draagkracht' weer van stal wordt gehaald, worden alleenstaaanden toch weer achtergesteld.]

SP: De huursubsidie bedragen voor ouderen en alleenstaanden moeten worden verhoogd. De subsidietabellen moeten een glijdende schaal krijgen om te voorkomen dat één euro extra inkomen het verlies van meer dan honderd euro huursubsidie kan betekenen. Is tegen de wet op de koopsubsidie omdat het ondermeer huishoudens met een benedenmodaal inkomen aanzet tot het nemen van onverantwoorde risico's.
OORDEEL: Erkent de noodzaak van verhoging huursubsidie en heeft oog voor de onverantwoorde risico's van het systeem van de koop subsidie: 3 punten.
[De SP gaat niet zover dat ze één huursubsidietabel bepleit, maar ziet wel waar nu de knelpunten liggen. Reparatie daarvan is in elk geval beter dan niks doen.
Wat betreft een glijdende schaal in de subsidietabellen: Ofwel de SP heeft dat overgenomen van het PEL (!) of ze hebben dit idee her-uitgevonden...
Zie "Notitie PEL inzake armoedeval" van 23/5/2000.
Of de wet op de koopsubsidie aanzet tot het nemen van onverantwoorde risico's?
Dan zou je datzelfde kunnen zeggen over de huursubsidie en dat doet ook niemand.
Uiteraard moet je kopen met je verstand erbij, maar dat gold altijd al. Als je de koopsubsidie heel nuchter bekijkt als een stukje extra netto maandinkomen, dan is er m.i. niks aan de hand. Overigens is de koopsubsidie mede i.v.m. de huidige criteria en de idioot hoge woningprijzen m.i. alleen beperkt bruikbaar buiten de Randstad en vooral in het goedkopere deel van de woningmarkt in het Noorden. Zo zou je bv. een bestaand appartement in Leeuwarden kunnen kopen met inzet van wat koopsubsidie als je aan de inkomenscriteria voldoet.]

D66: Veranderingen op dit punt zijn niet makkelijk te realiseren. Blijft er steeds aandacht voor vragen, maar wil op dit punt geen gouden bergen beloven. De wet op de koopsubsidie is weinig succesvol, zodat het niet de moeite loont zich hiervoor krachtig in te zetten.
00RDEEL: Een enigszins afhoudende stellingname: 1 punt.

3. Stelling Combinatie zorg en arbeid (Z&A)

De verschillende vormen van (wettelijk) zorgverlof zijn toegesneden op gezins- en familierelaties. Dat doet geen recht aan de zorgbehoefte en verzorgingsbehoefte van alleenstaanden. Bij het vaststellen van regels die de werknemer recht op verlof toekennen voor de noodzakelijke verzorging in verband met ziekte of sterven, moeten aan alleenstaanden dezelfde mogelijkheden worden geboden om arbeid op een verantwoorde wijze met de zorg voor anderen te kunnen combineren.

CDA: Onderschrijft de stelling. Wil een levensloopregeling met fiscale steun. Hiermee kan individueel verlof opgebouwd worden, ongeacht of men tot een bepaalde doelgroep behoort.
OORDEEL: Houdt gelijke behandeling in voor alleenstaanden: 3 punten.

VVD: Ziet geen reden om specifiek de positie van de alleenstaande in deze context te verbeteren. Vindt dat deze zwaardere last voor de alleenstaande helaas in dit geval min of meer voor zich spreekt. De mogelijkheden om zorgverlof op te nemen zijn wettelijk gezien voor alleenstaanden en mensen met een relatie gelijk. In de Wet arbeid en zorg heeft elk individu dezelfde rechten.
OORDEEL: Volkomen onjuist. De wettelijke regelingen voor zorgverlof zijn uitsluitend toegesneden op gezins- en familierelaties: 0 punten.
[Dit zie je wel vaker: De feiten zoals de wetgeving die geeft eerst volkomen verdraaien, een totaal onjuiste voorstelling van zaken geven en dan hard 'nee' roepen. Kortom: De politiek op z'n slechtst.]

PvdA: De regeling koppelt verlof nog teveel aan kind-ouderrelaties. PvdA heeft gevraagd om alternatieven, bijvoorbeeld in de vorm van een strippenkaart, die naar eigen keuze kan worden gebruikt. Zij zal daar in de discussies op terugkomen.
OORDEEL: Betreft een concreet voorstel, waarbij alleenstaanden gelijk worden behandeld: 3 punten.

GrLi: Op een keuzekaart kan men een beperkt aantal mensen noteren voor wie men nu of in de toekomst wellicht zorgverlof zou willen opnemen. Deze vrijheid doet vooral recht aan de behoefte van alleenstaanden om zorg te verlenen en te ontvangen.
OORDEEL: Betreft een concreet voorstel, waarbij alleenstaanden gelijk worden behandeld: 3 punten.

SP: De bestaande verlofregelingen zijn ontoereikend, niet alleen voor alleenstaanden. Wil een betaald ouderschapsverlof, met de mogelijkheid van een dubbel verlof voor alleenstaande ouders. Een langdurig zorgverlof moet rekening houden met het feit dat mensen soms voor langere tijd mantelzorg willen verlenen, soms ook buiten de eigen familiekring.
OORDEEL: Erkent de extra zware last voor alleenstaande ouders, maar is wat zuinig, "soms", t.a.v. alleenstaanden: 2 punten.

D66: Zal bij de behandeling van nieuwe voorstellen voor een levensloopregeling nadrukkelijk aandacht vragen voor ook deze zorg- en verzorgingsbehoefte.
OORDEEL: Zet zich concreet in voor de zorg- en verzorgingsbehoefte van alleenstaanden: 3 punten.

4. Stelling alleenstaand directe discriminatiegrond in AWGB (GB)

Om aan alleenstaanden in de Algemene wet gelijke behandeling een gelijke rechtsbescherming te bieden als aan gehuwden/geregistreerden, dient - overeenkomstig de wens van de Commissie gelijke behandeling - alleenstaand als een aparte burgerlijke staat in de Wet te worden opgenomen.

CDA: Wil dit niet via een wettelijke status regelen, maar wil op tal van andere wijzen bereiken dat alleenstaanden gelijk behandeld worden.
OORDEEL: Vrijblijvend en inconsequent. Andere gronden, zoals sekse, seksuele geaardheid, samenwonenden/geregistreerde partners, zijn wel als discriminatiegrond (aparte status) opgenomen. Waarom zou dat dan voor alleenstaanden niet nodig zijn?: 0 punten.
[Kortom: Het CDA is het oneens met de stelling en dat is niet vreemd: Het CDA is een belangenclub voor traditionele gezinnen met eenverdieners waarbij ze menen dat die belangen het beste gediend worden door anderen dezelfde behandeling te ontzeggen die zij voor hun doelgroep vanzelfsprekend vinden.]

VVD: Wil dit nader bezien en betrekken bij wetsvoorstel.
OORDEEL: Geen concrete toezegging: 1 punt.

PvdA: Wil in de wet eventueel een verduidelijking.
OORDEEL: Verduidelijking lost het probleem niet op. Opneming als directe discriminatiegrond is de enige oplossing: 0 punten.

GrLi: Onderschrijft de stelling.
OORDEEL: Steunt het advies van de Commissie gelijke behandeling om alleenstaand als een aparte burgerlijke staat in de AWGB op te nemen: 3 punten.

SP: Is voor opneming van 'alleenstaand' als aparte status in de wet (AWGB).
OORDEEL: Steunt het advies van de Commissie gelijke behandeling om alleenstaand als een aparte burgerlijke staat in de AWBG op te nemen: 3 punten.

D66: Onderschrijft de stelling.
OORDEEL: Bepleit bij de behandeling van de evaluatie van de wet om alleenstaand als een aparte burgerlijke staat in de AWGB op te nemen: 3 punten.

   TOTAAL AANTAL BEHAALDE PUNTEN

   CDA VVD PvdA GrLi SP D66

HK   0  0  0  2  0  1 (Heffingskorting)
SB   0  2  0  3  0  2 (Successiebelasting)
AP   0  0  2  2  0  1 (Aanvullend pensioen)
HKS  2  0  0  3  3  1 (Huur- en Koopsubs.)
Z&A  3  0  3  3  2  3 (Comb. zorg en arbeid)
GB   0  1  0  3  3  3 (Gelijke behandeling)

TOTAAL 5  3  5  16  8 11

De resultaten zijn opvallend. GroenLinks scoort het hoogst, de VVD - de partij die voor het individu zegt te staan - het laagst. D66 komt redelijk uit de bus. De PvdA scoort onverwacht laag. Deze partij, die fel heeft geprotesteerd tegen de afschaffing van de alleenstaande- toeslag bij de belastingheffing en tegen de oneerlijke huursubsidieregeling, én die aanvankelijk bij het opstellen van de Wet gelijke behandeling leefvorm (alleenstaand) als aparte discriminatiegrond opgenomen wilde zien, blijkt nu een draai van 180 graden te hebben gemaakt.
[Wellicht dat ze dat gedaan hebben omdat ze de deur richting CDA alvast wat open wilden zetten... Kortom: Een echte politieke partij: Opportunistisch, onbetrouwbaar en een soort CDA, maar dan voor niet-christelijke mensen...]

Verspreidt de resultaten onder uw alleenstaande vrienden, kennissen, collega's en anderen van wie u weet dat zij alleenstaand zijn.
Pas wanneer het handelen van politieke partijen ten aanzien van de 2,4 miljoen alleenstaanden in het stemgedrag van de alleenstaanden tot uiting komt, zullen zij rekening met hen gaan houden.
U kunt hen ook wijzen op de CISA-site, waarop de resultaten eveneens zijn te vinden: www.cisasite.nl.


Einde artikel uit blad 'Individu en Samenleving'. Commentaar tussen []