RUZIE VERLAMT CLIËNTENRAAD SOCIALE DIENST


Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 1/2/2003.
Zie ook: "Varen onder valse vlag. W.g. Minstbetaalden saboteert Overleg Cliëntenraad met afd. Sociale Zaken".


In verband met de inhoud van onderstaand bericht lijkt het zinnig eerst enige uitleg te geven over een paar formele zaken aangaande 'de Cliëntenraad' en over wat er gaande is. Het komt neer op het volgende:

1. Op een gegeven moment vond het Rijk dat elke gemeente een 'Cliëntenraad Sociale Zaken' moest hebben zodat klanten en vertegenwoordigers van klanten van de sociale dienst ook iets zouden kunnen zeggen over het beleid van de sociale dienst in hun gemeente.

2. De Leeuwarder sociale dienst nodigde daartoe op een gegeven ogenblik een aantal organisaties uit. Er startte een regulier overleg met de afdeling sociale zaken. Dit overleg werd in het spraakgebruik 'de Cliëntenraad' genoemd.

3. Voor dat overleg met sociale zaken werd uiteindelijk ook een Reglement vastgelegd waarin een aantal formele zaken op papier werd gezet. Bv. de procedure voor het benoemen van een onafhankelijk voorzitter, welke organisaties kunnen deelnemen aan het overleg enz. De formele naam van het overleg werd "Overlegorgaan van de Cliëntenraad en de Afdeling Sociale Zaken plus sector Additionele Werkgelegenheid".
In werkelijkheid komt dit neer op een nog langere volzin, die ik de lezer maar zal besparen. Vat je het kort samen dan heet de vergadering waar organisaties plus 5 individuele klanten van sociale zaken met de afdeling sociale zaken om tafel zitten: "Overlegorgaan CR/SZ".
Zo moet het ook, omdat de organisaties en de gemeente uiteraard elk hun eigen verantwoordelijkheid hebben en de organisaties niet een verlengstuk kunnen zijn van het gemeentelijk apparaat. Ook kan uiteraard het gemeentelijk apparaat niet verantwoordelijk zijn voor standpunten van de organisaties:
Die 2 dingen moeten goed gescheiden zijn. Het doel van dit 'Overlegorgaan' is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van B. en W. over standpunten inzake beleidszaken op het terrein van de afdeling sociale zaken en het beleidsterrein van de sector Additionele Werkgelegenheid (onderdeel van afd. Welzijn)

4. Let wel: Op dat moment bestond er helemaal geen 'vooroverleg' van de organisaties in 'de cliëntenraad'.
Door de afzonderlijke clubs werd wel een 'vooroverleg' gehouden: Een vooroverleg door het samenwerkingsverband 'Werkgroep Minstbetaalden Leeuwarden' en door het samenwerkingsverband 'Vereniging De Horzel'. Het doel daarvan is om de agenda en de stukken voor te bespreken die aan de orde komen in het Overlegorgaan CR/SZ.

5. Op een gegeven moment leek het handig om gewoon 1 'vooroverleg' te houden en de afdeling sociale zaken stelde daarvoor een ruimte op het stadskantoor ter beschikking.

6. In dat 'vooroverleg' werd om toerbeurt een 'technisch voorzitter' aangewezen. Op een gegeven moment meenden een aantal organisaties dat het wel handig zou zijn om een vaste 'technisch voorzitter' te benoemen.
Tot zover was er nog niets mis gegaan.

7. Daarna begon zich een scenario te ontwikkelen waarop een aantal clubs in dat 'vooroverleg' het etiketje 'de Cliëntenraad' op dat 'vooroverleg' begon te plakken en een 'secretaris' aanwees plus een 'penningmeester'.
Nu is er weinig op tegen wat dingen en afspraken op te schrijven, maar dat kan een notulist of notuliste ook doen.
Die penningmeester (die overigens nu weer werd gecamoufleerd als 'algemeen adjuct') was echt vreemd, alsof men zich warmliep om de onkostenvergoeding van de afzonderlijke clubs die SZ betaalt i.v.m. deelnamekosten aan het Overlegorgaan om te buigen in de richting van een nieuwe organisatie.

8. Vervolgens ging het echt mis toen het idee ontstond dat het goed zou zijn een gezamenlijke folder te maken. Sociale Zaken wilde de drukkosten wel betalen en de folder wel rondsturen aan haar klanten. Na het nodige gesteggel over de tekst (m.n. over het feit dat het leek of klanten van de soos ook met individuele klachten bij 'de Cliëntenraad' terecht konden, wat niet kan omdat het moet gaan over beleidszaken en men geen individuele klachten in het overleg met SZ kan behandelen) ontstond een echt probleem toen bleek dat Werkgroep Minstbetaalden er op tegen was dat bij de vermelding van de deelnemende organisaties in de folder telefoonnummers kwamen te staan. Wij vonden dat elke organisatie zelf moest aangeven op welke wijze zij vermeld wilde staan in de folder. Wij vonden dat belangrijk i.v.m. ons klachtenspreekuur voor individuele klachten.

9. Toen bleek duidelijk dat Werkgroep Minstbetaalden het 'vooroverleg' zag als een orgaan waar minderheids- en meerderheidsbesluiten konden worden genomen en een plaats waar een meerderheid een minderheid kan 'overrulen'.
Dat kan echter helemaal niet omdat het 'vooroverleg' helemaal geen (formele) besluitvormingsstructuur heeft!
Ofwel: Het is geen vereniging, het is geen stichting, het 'vooroverleg' is alleen een plaats waar onafhankelijke organisaties en samenwerkingsverbanden van organisaties om de tafel zitten om vergaderstukken voor te bespreken alvorens de clubs om de tafel zitten met 'sociale zaken' plus 'additionele werkgelegenheid'.

10. De situatie is nu zo dat door Werkgroep Minstbetaalden dat 'vooroverleg' nu 'de Cliëntenraad' wordt genoemd en het spel wordt gespeeld ALS WARE HET EEN ORGANISATIE WAAR MEERDERHEIDSBESLUITEN GENOMEN KUNNEN WORDEN over:

a. Wat wel/niet richting sociale zaken naar voren gebracht mag worden.
b. Hoe de agenda van het Overlegorgaan er uit moet zien.
(Tot nu toe mocht elke organisatie zelf rechtstreeks bij het ambtelijk secretariaat van het Overlegorgaan bespreekpunten aandragen. Tevens is het sociale zaken zelf die uiteraard de meeste inhoudelijke bespreekpunten aandraagt.)
c. Wie de post aan de afzonderlijke organisaties onderschept.

Ad. c: In de folder van 'de Cliëntenraad' wordt ook een Antwoordnummer vermeld voor mensen die 'de Cliëntenraad' willen aanschrijven. Daar men op z'n klompen wel kan aanvoelen dat de meeste mensen toch individuele klachten zullen sturen in plaats van structurele onderwerpen aansnijden, moet de post van mensen met individuele klachten aan de afzonderlijke organisaties worden doorgestuurd. Door het sturen van de folder van 'de Cliëntenraad' (waarvoor wij geen verantwoording willen dragen) aan alle klanten van SZ schep je een poststroom richting 'de Cliëntenraad' met vooral inhoudelijk individuele klachten. Maar 'de Cliëntenraad' en het Overlegorgaan CR/SZ behandelen geen individuele klachten en die post zou dan weer doorgestuurd moeten worden door 'de secretaris van de Cliëntenraad' aan een van de organisaties.
Daar alleen PEL, BLUT en KVEB (laatste twee clubs via ons telefoonnummer en BLUT ook rechtstreeks via e-mail) een Klachtenspreekuur hebben zouden dat soort brieven dus die kant op moeten, let wel: Nadat eerst de overige clubs eerst gezellig een individule klacht mee hebben kunnen lezen.
Want: De brief moet open, want hoe weet men anders of het een individuele klacht is?
Kortom: Andere clubs grijpen dus in in post die in feite voor ONS bedoeld is en gezien de huidige situatie bestaat het gevaar dat een deel van ONZE inkomende post wordt 'onderschept' omdat door de folder klanten van SZ op het verkeerde been worden gezet...
Dit onderstreept nog eens het belang van ons eigen telefoonnummer in de folder bij de vermelding daarin van de deelnemende organisaties.

Het is duidelijk dat dit hele scenario een soort machtsgreep is waarbij het einddoel is dat Werkgroep Minstbetaalden 'de Cliëntenraad' is en de andere organisaties uiteindelijk ook niet meer mogen overleggen met sociale zaken in het Overlegorgaan CR/SZ.
Om dit te forceren weigerde Werkgroep Minstbetaalden op 30/1/2003 om in het Overlegorgaan CR/SZ te vergaderen. Dit is in feite obstructie en een poging om SZ te 'chanteren' om te doen wat Werkgroep Minstbetaalden wenst.

Het bovenstaande verhaal was even nodig om de achtergronden te verduidelijken bij onderstaand bericht uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 1/2/2003:

RUZIE VERLAMT CLIËNTENRAAD SOCIALE DIENST

LEEUWARDEN - De cliëntenraad van de sociale dienst in Leeuwarden is door ruzie in twee kampen uiteen gevallen. PvdA-gemeenteraadslid Jan van Olffen zal als bemiddelaar proberen de breuk te lijmen. In afwachting hiervan is het overleg met de gemeente opgeschort.
[Dit op wens van de Werkgroep Minstbetaalden.
Het gaat hier dus om de vergaderingen van het Overlegorgaan CR/SZ.
In het Overleg op 30/1 jl. heeft het PEL zich uitgesproken tegen deze 'opschorting' i.v.m. de diverse vrij belangrijke inhoudelijke bespreekpunten waarover advies aan B. en W. moet worden uitgebracht:
De bezuinigingen op de ID/WIW-banen, de komende Wet Werk en Bijstand die de Bijstandswet moet vervangen plus de IOAW en IOAZ en het komende gemeentelijke beleid hierin enz. Het gaat niet aan om belangrijke inhoudelijke punten maar te laten liggen.]

De bom barstte donderdag. Op de achtergrond speelt onenigheid over de folder, die de raad kortgeleden over haar werk aan alle cliënten van de sociale dienst heeft toegestuurd. Enkele organisaties uit de cliČntenraad (Platform Een- en Tweepersoonshuishoudens, stichting Blut, Komitee Vrouwen in de Bijstand) zijn in reactie hierop donderdagmorgen een eigen, openbaar, vooroverleg begonnen, waar mensen met klachten terecht kunnen.
[De druppel die de emmer deed overlopen was voor ons de ondertekening van de begeleidende brief bij de folder van 'de Cliëntenraad' die was ondertekend met 'voorzitter Cliëntenraad J. Hengst', hiermee bij alle soosklanten de suggestie wekkend dat het hier gaat om één koepelorganisatie van clubs met een echt bestuur inclusief een echte voorzitter voor 'de inhoud'. En dat nu is ook exact hoe de 'Werkgroep Minstbetaalden' het wenst omdat zij qua aantal organisaties in de meerderheid zijn gekomen en nu hun kans schoon zien hun oude ideaal te realiseren, nl. bestuurdertje spelen en 'de baas' zijn...]

De Werkgroep Minst Betaalden (FNV, CNV, Arme Kant van Leeuwarden, drie ouderenorganisaties) en vijf individuele leden van de cliëntenraad pikten dit op hun beurt niet. Woordvoerder Margreet van der Laan vroeg donderdagmiddag bij aanvang van het reguliere overleg met de gemeente daarom meteen schorsing.
[Deze Margreet van der Laan is volgens het Reglement van het Overlegorgaan CR/SZ slechts een individueel lid in dat Overlegorgaan; een van de 5 soosklanten die zich vanuit het klantenbestand van SZ had aangemeld (sollicitatieprocedure uit 50 aanmeldingen waarbij elke klant van de soos kon solliciteren).]

Van der Laan vindt de opstelling van de andere organisaties grenzen aan sabotage. Piet van der Galiën, voorzitter van PEL, kaatst de bal terug. Volgens hem zijn de Werkgroep Minst Betaalden en de individuele leden zich gaan presenteren als dé cliČntenraad.
[Sabotage van WAT? Als Werkgroep Minstbetaalden de brutaliteit heeft zich op te werpen als 'de Cliëntenraad' mogen andere deelnemende organisaties dat net zo goed. Daar zij een 'besloten' vooroverleg hebben lijkt het me bovendien sterk dat iemand hun vooroverleg 'kan saboteren'.]

In de door alle zeven organisaties uitgegeven folder stond de FNV'er Johan Hengst als voorzitter van het bestuur genoemd. "Wij hebben gewoon wat taken verdeeld. Iemand moet het vooroverleg voorzitten", legt Van der Laan uit. PEL en de andere twee organisaties zeggen echter niet in deze beslissingen te zijn gekend.
[Het gaat erom dat 'de Cliëntenraad' geen formele structuur kent en men dus ook niet inhoudelijk voorzittertje en bestuurdertje kan spelen.
Meer principieel: Het hoogste orgaan in het PEL is de Algemene Leden Vergadering. Boven het PEL staat geen andere koepelorganisatie die kan bepalen wat wel en niet kan. Op overleggen met andere organisaties is niets tegen maar we hebben er wel iets op tegen als andere clubs de baas proberen te spelen door via blufpoker te doen alsof er plotseling een soort formele koepelorganisatie is waarin ZIJ uiteraard de dienst willen uitmaken. Van de hier genoemde folder hebben wij ons indertijd al gedistantieerd en gesteld dat wij daar niet meer mede-verantwoordelijk voor wilden zijn.]

De "krokodillentranen van mevrouw Van der Laan" zijn Van der Galiën in het verkeerde keelgat geschoten.

Van der Laan vindt niet dat de drie groepen er buiten zijn gehouden.
"Ze waren steeds van harte welkom. Die groep distantieert zich van het vooroverleg en saboteert zo de besluitvorming", meent zij.
[Hier valt Van der Laan door de mand met haar 'koepeltje': Ze spreekt over 'de besluitvorming' in 'het vooroverleg'. Haar opstelling hier is slechts BLUF en het SPELEN van verenigingetje...]

Tot het conflict is opgelost kan er volgens de Werkgroep Minstbetaalden niet vergaderd worden. PEL vindt dat een kwalijke zaak. Zo kon er donderdag niet worden gepraat over de bezuinigingen op de 'Melkertbanen'.
[Werkgroep Minstbetaalden probeert SZ in de tang te nemen, cq. te chanteren:
"Als SZ niet doet wat wij willen, willen wij niet met SZ praten."
Want dat is wat er in feite nu gebeurt.
Dat betekent dat Werkgroep Minstbetaalden de inhoudelijke zaken en de belangenbehartiging van/voor de klanten van SZ en de werknemers met ID/WIW-banen in de kou laat staan omdat ze kennelijk liever bestuurdertje speelt en machtsspelletjes belangrijker vindt.
Kortom: Wij vinden dat het Overlegorgaan CR/SZ gewoon haar reguliere vergaderingen moet blijven houden, met of zonder de Werkgroep Minstbetaalden!]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].