VAREN ONDER VALSE VLAG:
AANTAL ORGANISATIES ROEPT ZICHZELF UIT TOT 'CLIËNTENRAAD SOCIALE ZAKEN'


WERKGROEP MINSTBETAALDEN SABOTEERT OVERLEG CLIËNTENRAAD MET AFDELING SOCIALE ZAKEN
Belangenbehartiging klanten Sociale Zaken slachtoffer obstructie.


Geplaatst op website vereniging P.E.L. d.d. 29/12/2002:
'Varen onder valse vlag: Aantal organisaties roept zichzelf uit tot "Cliëntenraad Sociale Zaken."


Geplaatst op website vereniging P.E.L. d.d. 30/1/2003:
"Werkgroep Minstbetaalden saboteert overleg Cliëntenraad" Naar artikel.


EIGEN BERICHT - Al enige tijd gaat het niet goed met de Cliëntenraad Sociale Zaken Leeuwarden.
Lange tijd werd met Cliëntenraad aangeduid:
Het overleg wat een aantal organisaties in Leeuwarden heeft met de afdeling Sociale Zaken en Additionele Werkgelegenheid van de gemeente Leeuwarden.
Het doel hiervan is het formuleren van adviezen richting College van Burgemeester en Wethouders over bijstandszaken en zaken m.b.t. additionele werkgelegenheid. De wijze waarop dat overleg vorm moet worden gegeven is neergelegd in een 'Reglement'.
Op een gegeven moment ontstond de wens om ook een vooroverleg te gaan houden over de agendapunten die tijdens het overleg met sociale zaken aan de orde zouden komen.
Doel: Standpuntuitwisseling en zo mogelijk komen tot 1 standpunt over de inhoudelijke zaken die met afdeling Sociale Zaken besproken moesten worden. Op zich een nuttige zaak en niets mis mee.

Langzamerhand echter begonnen een aantal organisaties, t.w. de Arme Kant van Leeuwarden, de FNV-uitkeringsgerechtigden, de CNV-uitkeringsgerechtigden en de vertegenwoordiger van het CSO (Samenwerkingsverband 3 ouderenorganisaties KBO, PCOB en ANBO) die verenigd waren in de "Werkgroep Minstbetaalden" in dat vooroverleg meer te werken aan bestuurtje spelen en structuurtjes vormen dan aan het voorbespreken van de inhoudelijke onderwerpen. En het ging meteen al mis: Er 'moest' een 'gezamenlijke folder' komen over wat 'de cliëntenraad' is en doet. Dit leidde al in dat vooroverleg tot veel gesteggel over de tekst en wel zodanig dat de voorvergaderingen die langzamerhand uren duurden, geheel daaraan werden gewijd, in plaats van aan het voorbespreken van de inhoud van de stukken die op de agenda stonden voor het overleg met sociale zaken.
Achter op het foldertje zouden de diverse organisaties dan vermeld worden. Dat laatste werd door de Werkgroep Minstbetaalden aangegrepen om te stellen dat het P.E.L. het telefoonnummer daarbij niet 'mocht' vermelden en Blut haar e-mail adres niet. Dat telefoonnummer was voor ons belangrijk omdat het PEL als enige van de deelnemende organisaties een klachtenspreekuur heeft. Geen van de organisaties binnen de Werkgroep Minstbetaalden heeft een klachtenspreekuur voor individuele klachten om hun moverende redenen. Uiteraard is dat hun eigen zaak, maar al snel werd duidelijk dat zij ook de post wensten te centraliseren via een Antwoordnummer voor 'de Cliëntenraad' waarbij zij dan vervolgens individuele klachten dan wel weer zouden doorsturen. Na veel gepraat wisten we de tekst van de folder op dat moment zo bij te stellen dat duidelijk werd dat 'de Cliëntenraad' geen individuele klachten zou gaan behandelen, iets wat ook nimmer het doel was geweest van 'de Cliëntenraad' toen zij werd opgezet.
Tussen de regels door werd echter wel duidelijk dat sommige organisaties zichzelf zagen als 'intermediair' tussen de soosklant en afdeling sociale zaken. Dat riekte dus toch weer naar individuele klachtenbehandeling en dat 'intermediair' betekent dat men een soort welzijnswerk-achtige positie wenste in te nemen: Niet partij kiezen voor de klant of zijn belang in elk geval als uitgangspositie kiezen, maar wat 'bemiddelen'.

Langzamerhand werd dat 'vooroverleg' door m.n. de Werkgroep Minstbetaalden bestempeld als 'de Cliëntenraad' waarbij een meerderheid een minderheid haar wil kon opleggen.
Er is echter geen sprake van een formele structuur zoals bij een vereniging ed. Het gaat om een aantal zelfstandige organisaties die op reguliere basis overleg voeren met de afdeling sociale zaken van de gemeente. Zoals gesteld: Alleen dat laatste overleg is middels een reglement qua vorm vastgelegd.

Zoals eerder genoemd: Voor het eerst werd echt duidelijk welke koers een deel van de organisaties wenste te volgen toen zij weigerden om bij de vermelding van de deelnemende organisaties in de folder bij de vermelding van PEL het telefoonnummer op te nemen en bij BLUT het e-mail adres. Het Komitee Vrouwen en Bijstand was alvast maar helemaal weggelaten uit de lijst van organisaties...
Het heettte: "Het PEL staat al in het telefoonboek" en "Het PEL is al bekend genoeg". Dit was voor ons onacceptabel:
Wij zijn een onafhankelijke organisatie en anderen gaan niet binnen een non-structuur voor ons beslissen hoe onze vermelding qua organisatie eruit moet zien. Onderstaande brief werd verzonden:

VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN
TELEFOON: 058-2671636
E-mail: root@pel.xs4all.nl URL website: http://clik.to/pel


AAN DE VERTEGENWOORDIGERS
VAN DE CLIËNTEN SOCIALE ZAKEN
VAN HET OVERLEGORGAAN VAN DE
CLIENTENRAAD EN DE SECTOREN
SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID
VAN DE DIENST WELZIJN VAN DE
GEMEENTE LEEUWARDEN

Leeuwarden,1/11/2002

Onderwerp:
- Besluit Dagelijks Bestuur
Vereniging P.E.L.

Geachte vertegenwoordigers,

het Dagelijks Bestuur van de Vereniging P.E.L. deelt u bij deze het volgende mee:

In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Vereniging P.E.L. op 29/10/2002 is uitvoerig gesproken over de voortgang m.b.t. het ontwerp voor de gezamenlijke folder die de Cliëntenraad wil uitbrengen en over het feitelijk functioneren van het "vooroverleg van de Cliëntenraad".

Ten aanzien van de vraag of op de achterpagina van bedoelde folder naast de namen van de deelnemende organisaties ook het telefoonnummer en een eventueel webadres vermeld kunnen worden, is het bestuur van mening dat de deelnemende organisaties aan het overleg met Sociale Zaken ieder voor zich zelf behoren te bepalen, hoe zij vermeld willen worden, uiteraard met inachtneming van de beschikbare ruimte qua lay-out.
Wij hebben begrepen dat de andere deelnemende organisaties dit anders zien en bezwaar hebben tegen vermelding van telefoonnummer, webadres en e-mailadres van het P.E.L. en voor wat betreft het e-mail adres dit bezwaar ook geldt voor Stichting BLUT.

Het Dagelijks Bestuur van het P.E.L. heeft het volgende besloten:

Het telefoonnummer van het PEL plus webadres en e-mailadres komen bij onze adresgegevens te staan.
Het feit dat andere organisaties beslissingen nemen over onze vermelding, is niet acceptabel.
Indien bedoelde organisaties bij hun standpunt blijven, dan verleent de Vereniging PEL geen medewerking meer aan:

- Het maken van de folder voor de Cliëntenraad.
- Deelname aan het 'vooroverleg' door vertegenwoordigers van de Vereniging P.E.L.
- Wijzigingen van het vastgestelde Reglement van het overlegorgaan van de Clientenraad en de sectoren Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de dienst Welzijn van de gemeente Leeuwarden.

Het bovenstaande is tevens van toepassing indien uiterlijk 1 maand vanaf heden nog steeds geen definitieve tekst is vastgesteld met betrekking tot de totale inhoud van bovenbedoelde folder.

Namens het Dagelijks Bestuur van de Vereniging P.E.L., teken ik,

hoogachtend,

secretaris Ver. P.E.L.

Brief naar:
- Alle vertegenwoordigers van
cliënten Sociale Zaken.


Einde tekst brief.

Er kwam een briefje terug van de vertegenwoordiger van de FNV-uitkeringsgerechtigden, die in het 'vooroverleg' intussen door een aantal organisaties was 'gekozen' (let wel: Er is geen sprake van een gezamenlijke formele structuur, dus hoe kun je dan iemand kiezen) tot 'voorzitter van de Cliëntenraad'. Het kwam er op neer dat zij dit zo bij meerderheid hadden besloten...
Hierop werd de volgende brief verzonden:

Leeuwarden 14-11-2002

Aan: alle deelnemers cliëntenplatform

L.S.,

Naar aanleiding van het door de "cliëntenraad" genomen besluit het telefoonnummer van het PEL niet te vermelden in de folder en de daarop volgende briefwisseling, deelt het bestuur van het PEL u het volgende mede:

- het PEL zal geen medewerking meer verlenen aan de totstandkoming van de folder

- het PEL draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de folder en kan niet op die inhoud aangesproken worden

- het PEL zal met onmiddellijke ingang haar vertegenwoordiger uit het vooroverleg terugtrekken

- het PEL acht zich op generlei wijze gebonden aan in het vooroverleg gemaakte afspraken en zal zich van dergelijke afspraken dan ook in het geheel niets aantrekken

Tijdens het reguliere overleg van oktober 2002 werd dhr. Hengst door dhr. Brinks aangesproken als "voorzitter van de cliëntenraad". Een dergelijke functie bestaat niet. Dhr. Brinks is voorzitter van het overleg tussen de sector Sociale Zaken en de leden van de cliëntenraad.
Dhr. Hengst is niet meer dan technisch voorzitter van het vooroverleg.
Hij - of enig ander deelnemer aan het vooroverleg - kan dan ook niet namens de cliëntenraad naar buiten treden. Mocht dat wel gebeuren dan zullen wij ons daar publiekelijk van distantieren.

Aan het verder formaliseren van de positie van de cliëntenraad of het wijzigen van het bestaande regelement van het overleg zullen wij geen medewerking verlenen, tenzij daar een dwingende juridische reden voor bestaat (door nieuwe wetgeving bijvoorbeeld).
Mocht men zonder deze reden en zonder onze toestemming toch hiertoe overgaan dan zullen wij ons daar met alle mogelijke middelen - waaronder desnoods ook juridische - tegen verzetten.

Namens het bestuur van het PEL

Pyt van der Galiën

Cc - dhr. H. Brinks
- dhr. O. Herder
- dhr. H. Boonstra


Einde 2e brief.

Vervolgens werd duidelijk dat het 'vooroverleg' ook voortaan wenste te bepalen welke onderwerpen tijdens het regulier overleg met sociale zaken aan de orde mogen komen en welke niet.
Ook dit is onacceptabel: Tot nu toe had elke organisatie het recht om agendapunten aan te melden voor het regulier overleg met sociale zaken en nu zou plotseling de ene organisatie voor de andere gaan bepalen wat daar wel of niet aan de orde mocht komen....
Vandaar dat de volgende brief werd verzonden:

Leeuwarden 2-12-2002

Aan de deelnemers van het reguliere overleg tussen het cliëntenplatform Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het sectormanagement van de gemeentelijke sectoren Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

L.S.,

Naar aanleiding van de vergadering van het cliëntenplatform d.d. 21 november 2002 achten het bestuur van de vereniging PEL en de St. BLUT het nuttig hun positie verder te verduidelijken zodat we weer weten waar we met elkaar aan toe zijn.

Voor aanvang van de vergadering meldde dhr. Hengst, die wegens afwezigheid van dhr. Brinks optrad als voorzitter, dat het vooroverleg had besloten een ingekomen brief van het PEL niet ter vergadering te behandelen. Hoe amusant wij de pretenties van dhr. Hengst en de zijnen ook vinden, wij kunnen en zullen niet accepteren dat de deelnemers aan het vooroverleg gaan bepalen welke ingekomen post ter vergadering behandeld kan worden. Wanneer het vooroverleg in de toekomst weer een dergelijke actie onderneemt zullen wij dat volstrekt negeren en het punt wel gewoon agenderen. De gevolgen voor de vergaderorde komen dan geheel en al voor rekening van de deelnemers aan het vooroverleg.

Ook constateren wij dat dhr. Hengst zijn positie als plaatsvervangend voorzitter misbruikte door te trachten de vertegenwoordiger van het PEL het woord te ontnemen toen deze protesteerde tegen het eigenmachtig censureren van de ingekomen post door dhr. Hengst en de zijnen. Mocht dhr. Hengst in de toekomst weer op een dergelijke stuitende wijze misbruik maken van zijn positie dan zullen wij ons aan hem als voorzitter niets meer gelegen laten liggen. Ook in dat geval komen de gevolgen voor de vergaderorde voor zijn rekening.

Ten aanzien van het overbrengen van door de cliëntenraad ingenomen standpunten naar B&W en/of gemeenteraadsfracties geldt het volgende:
wij hebben er vanzelfsprekend geen bezwaar tegen dat dhr. Herder en/of mevr. Probst standpunten van het PEL en/of BLUT overbrengen aan B&W. Zoals wij al in een eerdere brief aangaven kan dhr. Hengst niet spreken namens de vereniging PEL en kan hij dus ook niet naar buiten treden namens de cliëntenraad. Wellicht ten overvloede wijzen wij er op dat dit ook geldt voor het formuleren van standpunten richting B&W of de gemeenteraad.

Mocht dhr. Hengst of iemand anders daar desondanks toch toe overgaan dan zullen wij ons daar in de Cie. Welzijn van distantiëren. Het bovenstaande wordt onderschreven door St. Blut.

Voor alle duidelijkheid: deze brief dient behandeld te worden als ingekomen post en derhalve geagendeerd te worden tijdens het reguliere overleg tussen de sector Sociale Zaken en de leden van het cliëntenplatform.

Namens het bestuur van de

Vereniging P.E.L.

Pyt van der Galiën

Namens het bestuur van de St. BLUT.

Kees Bloem

C.C. Dhr. H. Brinks
Mvr. J. Probst
Dhr. O. Herder


Einde 3e brief.

Wat niet had moeten gebeuren in het verleden, is het feit dat naast de onafhankelijk voorzitter van het Overlegorgaan tussen de organisaties en sociale zaken (dhr. Brinks) ook een plaatsvervangend voorzitter werd benoemd voor het geval de voorzitter verhinderd is. Deze benoeming had beter op dezelfde wijze kunnen geschieden als m.b.t. dhr. Brinks:
Middels vacature en sollicitatie van buiten af een onafhankelijk plaatsvervangend voorzitter aantrekken voor het leiden van het overleg tussen de organisaties en sociale zaken.
Nu zit het overlegorgaan tussen de organisaties en sociale zaken opgescheept met iemand die daar als vice-voorzitter qua inhoudelijke zaken nauwelijks weet waar het over gaat en geen enkel gevoel heeft voor wat belangrijk is en wat niet.
Voorbeeld: Het sectorhoofd van Additionele werkgelegenheid probeert in het overleg met SZ duidelijk te maken wat er qua bezuinigingen op gesubsidieerd werk allemaal op de gemeente af zit te komen vanuit Den Haag. Belangrijk qua informatie om te weten en duidelijk is dat men zich grote zorgen maakt binnen de afdeling Additionele Werkgelegenheid.
Vice-voorzitter Hengst kapt dit af...
(Mededeling van een van onze vertegenwoordigers aldaar.)

De volgende brief spreekt voor zich en was gericht aan de leden van de Raadsadvies Commissie Welzijn als feitelijke mededeling:

Leeuwarden 24-12-2002

Aan: alle leden van de Raadsadviescommissie Welzijn

Betreft: bestuur cliëntenraad

Geachte raadsleden,

Tijdens de vergadering van het cliëntenplatform dd 19-12-2002 werd ons meegedeeld dat een aantal organisaties, te weten FNV, CNV en Arme Kant van Leeuwarden, tezamen met enkele individuele leden een bestuur voor de cliëntenraad hadden gevormd. Genoemd besluit is genomen zonder onze instemming en zelfs zonder ons medeweten. Gevreesd mag worden dat dit bestuur bestaande uit dhr. Hengst, mevr. Meijer en mevr. Laanstra zich binnenkort ook daadwerkelijk zal gaan presenteren als zijnde het bestuur van de cliëntenraad.
Wij beschouwen deze handeling als niets anders dan een doorzichtige poging tot een machtsovername met als doel zichzelf naar buiten toe te kunnen presenteren als de enige echte vertegenwoordigers van de cliëntenraad.
Wij delen u hierbij dan ook mede dat wij dit bestuur niet erkennen.
Daaruit vloeit voort dat wij ons op generlei wijze gebonden achten aan uitspraken of toezeggingen door genoemd bestuur of één van de individuele leden van dit bestuur. Het betekent ook dat dit bestuur nu en in de toekomst niet kan spreken namens één van de onderstaande organisaties. Vanzelfsprekend houdt dit tevens in dat geen van de bovengenoemde mensen kan sprekens namens de cliëntenraad, aangezien onderstaande organisaties eveneens deel uitmaken van die cliëntenraad, maar bovengenoemd bestuur niet erkennen.
Mocht dhr. Hengst of iemand anders u te eniger tijd benaderen en verklaren dat hij of zij spreekt namens de cliëntenraad dan vindt dat 'spreken namens' uitsluitend plaats in de fantasie van de spreker.

Cc Het college van Burgemeester en Wethouders
Dhr. H. Brinks, voorzitter cliëntenplatform
Dhr. O. Herder
Mevr. J. Probst

Namens het bestuur van de Vereniging PEL

P. v. d. Galiën

Namens het bestuur van de St. BLUT

K. Bloem

Namens het bestuur van Komitee Vrouwen
en Bijstand

Mw. K. Ettema


Einde vierde brief.

Al een tijdje hing in de lucht dat een aantal clubs niet alleen een voorzitter en een secretaris wilden voor hun structuur, maar ook een penningmeester. Doel: De z.g. Cliëntenraad, bestaande uit hun organisaties uitroepen tot 'de cliëntenraad' en zoveel mogelijk geld hun kant op sluizen. Wat moet je anders met een penningmeester voor deze formeel niet bestaande club.

Natuurlijk hebben we in Nederland het recht op vrijheid van vereniging en vergadering en elke club of groep mensen mag zoveel organisaties oprichten als ze zelf willen. Dat is ons bezwaar niet.
Ons bezwaar is HET VAREN ONDER VALSE VLAG: Zij misbruiken de naam 'cliëntenraad' om die als vlag op hun structuurtjes te zetten, hiermee zowel de klanten van sociale zaken als het grote publiek als de gemeenteraadsleden misleidend.
Maar ook vereniging P.E.L., Stichting BLUT en het Komitee Vrouwen en Bijstand maken deel uit van de organisaties die samen in 'de cliëntenraad' zitten. Want het doel van het overleg met sociale zaken is ook om als organisaties een afspiegeling te vormen van wat er zoal leeft in de maatschappij en bij mensen in de bijstand en bij mensen die naar reïntegratiebedrijven moeten enz.
Aan niet-openbare vooroverleggen waar een aantal clubs wel even bepaalt waar het wel of niet over mag gaan in het overleg met sociale zaken en aan eenheidsworst heeft 'de klant' van de soos en o.i. ook de afdeling sociale zaken niets.
Uitwisseling van standpunten, dialoog met de soos, soms verschil van opvatting; dat alles richting soos ventileren en hun voorstellen kritisch bekijken, zelf soms met voorstellen komen, dat is belangrijk, niet voorzittertje en verenigingetje spelen.
Uiteraard blijven we deelnemen aan het reguliere overleg met de afdeling sociale zaken.
Per slot zijn zij de uitvoerders van het rijksbeleid en het gemeentebeleid en niet enige machtsbeluste lieden met veel te grote ego's...

secretariaat P.E.L.


EIGEN BERICHT

WERKGROEP MINSTBETAALDEN SABOTEERT OVERLEG CLIËNTENRAAD MET AFDELING SOCIALE ZAKEN

Belangenbehartiging klanten Sociale Zaken
en ID/WIW-werknemers slachtoffer obstructie.

LEEUWARDEN 30/1/2003 - Het regulier overleg tussen de Cliëntenraad Sociale Zaken en de gemeentelijke afdeling Sociale Zaken en de afdeling Welzijn (sector Additionele Werkgelegenheid) is hedenmiddag gesaboteerd door de weigering van de Werkgroep Minstbetaalden om te vergaderen. Hierdoor bleef de voorzitter van het Overlegorgaan geen andere keuze over dan de vergadering maar voortijdig te beëindigen.

De aanleiding was dat de Werkgroep Minstbetaalden van mening was dat hun 'vooroverleg' dat zij al eerder hadden uitgeroepen tot 'de cliëntenraad' "was gesaboteerd" zoals hun kennelijk vers benoemde woordvoerster Margreet van der Laan meedeelde. Wat deze 'sabotage' dan inhield, werd niet nader door haar toegelicht.
Daar dit 'vooroverleg' een besloten karakter had en heeft lijkt mij 'sabotage' daarvan al vrij lastig.
Het punt echter waar zij 'woest' over zijn is, dat drie organisaties die in de Cliëntenraad OOK zitting hebben vandaag de rollen hadden omgekeerd en exact hetzelfde hadden gedaan als zij:
Namelijk ook een 'vooroverleg van de Cliëntenraad' houden, met als grote verschil dat dit vooroverleg openbaar was.
We hadden dus vandaag zowel een besloten als een openbaar vooroverleg van organisaties in de Cliëntenraad.
Wij hadden al enige weken terug de voorzitter van het Overlegorgaan meegedeeld dat als de organisaties die aangesloten zijn bij de 'Werkgroep Minstbetaalden' niet zouden stoppen zich naar buiten toe te presenteren als 'de Cliëntenraad', de organisaties Stichting BLUT, Vereniging P.E.L. en het Komitee Vrouwen en Bijstand zich dan het recht zouden voorbehouden hetzelfde te doen. Met zoveel woorden is dit ook gezegd in het Overlegorgaan.

Afgezien van 'dit gedoe' was het inhoudelijk een geslaagd vooroverleg waar diverse mensen met een bijstandsuitkering of een ID/WIW-baan langs zijn geweest om hun verhaal te doen. Met enige mensen zijn nadere afspraken gemaakt om langs te komen op ons Klachtenspreekuur.
Kortom: Dit soort inloopochtenden lijkt voor herhaling vatbaar omdat je op deze wijze (naast ons Klachtenspreekuur) wat beter zicht krijgt op wat er zoal leeft en gaande is bij/met mensen in de bijstand en mensen die aangewezen zijn op gesubsidieerd werk.

Het kwalijke is nu echter dat hedenmiddag bleek dat de Werkgroep Minstbetaalden, waarvan deel uitmaken: Arme Kant van Leeuwarden, UG-wg FNV, UG-wg CNV en CSO (Samenwerkende Ouderenbonden), door hun eis om de Overlegvergadering te verdagen, niet de belangen behartigen van de klanten van Sociale Zaken en de werknemers met ID/WIW-banen.

Zo was o.a. het gemeenteraadsstuk geagendeerd over de bezuinigingen op de ID/WIW-banen en het was een mooie gelegenheid geweest om bv. te praten over de concrete uitvoering van het raadsbesluit. Want een raadsbesluit nemen dat er pakweg 143 ID-banen omgezet moeten worden naar regulier werk en dat vervolgens voor elkaar boksen is twee... Vandaar dat het m.i. heel zinnig was geweest om te praten met de sector Additionele Werkgelegenheid over de praktische uitvoering van de gewenste 'doorstroming' richting regulier werk, hoe er 'maatwerk' richting kleine werkgevers geleverd kan worden t.a.v. de per 1/4 as. verlaagde loonkostensubsidie enz.

Ook stonden o.a. de interne richtlijnen van Sociale Zaken waar in staat voor welke klanten van de soos eventueel 'een rustplan' van kracht moet zijn, op de agenda. Ook daarover was inhoudelijk best het nodige te zeggen geweest.

De 'inhoud' waar het om hoort te gaan ging dus door toedoen van de Werkgroep Minstbetaalden de mist in. M.a.w.:
De formele taak van het Overlegorgaan, nl. komen tot adviezen richting College van B. en W. werd niet waargemaakt en dat is een slechte zaak.

Nadat meteen bij het begin van de vergadering de Werkgroep Minstbetaalden had gesteld 'onze bijeenkomst wordt gesaboteerd' wat doelde op HUN vooroverleg stelde de heer Herder, sectorhoofd Sociale Zaken o.a.:
"De gemeente heeft waarde gehecht aan een brede samenstelling van het overleg. Het lijkt me zinvol om een bemiddelingsverzoek te doen. Wilt u bemiddeling accepteren?"
Hierna verzocht de Werkgroep Minstbetaalden om een schorsing en deelde via Margreet van der Laan (die overigens formeel een van de 5 individuele leden is) dat bemiddeling werd geaccepteerd "met de voorwaarde dat het doel moet zijn om te onderzoeken of democratische samenwerking mogelijk is", hiermee demonstrerend dat zij 'de Cliëntenraad' zien als één orgaan waarin de meerderheid de minderheid kan 'overrulen'. Gezien de 'machtsgreep' waar ze echter zelf mee bezig zijn, waarbij er plotseling niet een 'technisch' voorzitter maar een inhoudelijke voorzitter bleek te zijn van 'de Cliëntenraad' lijkt me dit een gotspe.

De druppel die de emmer deed overlopen en ons deed besluiten dan maar een openbaar vooroverleg te organiseren, is de begeleidende brief geweest van dhr. J. Hengst, de z.g. 'voorzitter van de Cliëntenraad' bij de folder van 'de Cliëntenraad' die door Sociale Zaken aan alle klanten van Sociale Zaken werd verzonden; de folder waarin geen enkel telefoonnummer 'mocht' staan omdat de Werkgroep Minstbetaalden dat niet wenste...
De eerste klachten over het ontbreken van telefoonnummers zijn echter al bij ons binnengekomen.
De begeleidende brief was ondertekend door de heer Hengst als 'voorzitter Cliëntenraad', hiermee alle klanten van Sociale Zaken misleidend.
Als de brutalen denken de halve wereld te hebben, wat kennelijk de gedachte was, zijn wij zo vrij de andere helft maar te claimen.

Van de kant van de vertegenwoordigers van PEL, BLUT en het Komitee Vrouwen en Bijstand bestond geen bezwaar tegen een bemiddelingspoging. Vervolgens wenste de Werkgroep Minstbetaalden de vergadering te verdagen, waarop de heer Herder (SZ) stelde: "Het lijkt mij verstandiger om te verdagen" en ook voorzitter Brinks zag geen andere keuze:
Als een deel van de organisaties weigert te vergaderen, wat rest je anders dan als voorzitter.
Van de kant van het PEL is gesteld dat verdaging wat hen betrof niet nodig was.
Per slot had je de problemen even kunnen laten rusten in afwachting van de bemiddelingspoging en wl de inhoudelijke punten kunnen afhandelen: Dat is per slot het doel waarvoor organisaties en 5 klanten van de soos ECHT in de Cliëntenraad zitten of althans behoren te zitten.

Zo eindigde vandaag de vergadering van het Overlegorgaan voortijdig en het spel is duidelijk:
Werkgroep Minstbetaalden wenst de overige organisaties uit het Overlegorgaan te werken, opdat zij voortaan in alle rust bestuurdertje kunnen spelen.
Op de grote vergadering van de gemeenteraad op 20/1/2003 over de slag rond de ID/WIW-banen waren ze uiteraard in geen velden of wegen te bekennen en zo zijn er meer voorbeelden te geven m.b.t. de afgelopen jaren.
Overigens liet de heer Herder van SZ tijdens de vergadering doorschemeren dat als de bemiddeling niet slaagt, de gemeente wel eens zou kunnen besluiten het hele Overlegorgaan Cliëntenraad/Sociale Zaken maar op te heffen.

Overigens is ondergetekende op persoonlijke titel vooralsnog van mening dat indien de bemiddelingspoging niet slaagt, je ook simpelweg in het bijbehorend Reglement Overlegorgaan zou kunnen kijken wie deel mogen nemen aan het overleg en stellen:
We vergaderen gewoon, wie komen wil komt, wie niet wil komen blijft maar weg en maakt zichzelf op termijn als gesprekspartner van SZ overbodig.
Ik zie geen formele beletselen die dat in de weg staan. Per slot is het SZ die in overleg met de voorzitter van het Overlegorgaan in de praktijk de meeste punten agendeert, zoals conceptstukken voor Commissie Welzijn ed.

M.i. moet simpelweg de oude 'status' van 'de Cliëntenraad' weer in ere worden hersteld:
Een vooroverleg voor het uitwisselen van meningen, standpunten ed. over de agenda voor het Overlegorgaan met SZ, elkaar geen dictaten opleggen door z.g. meerderheidsbesluiten binnen een overleg wat helemaal die bevoegdheid niet had en heeft, geen 'gezamenlijke woordvoerders' die maar brutaalweg menen voor anderen richting god, vaderland en de wereld te kunnen spreken enz.
Persoonlijk zou ik er voor willen pleiten als plaatsvervangend voorzitter van het Overlegorgaan ook iemand 'van buiten' aan te trekken conform de procedure voor een voorzittersbenoeming van het Overlegorgaan.

Tenslotte: Er is dus nu een onafhankelijk bemiddelaar en zoals gemeld zijn wij hiermee vanmiddag akkoord gegaan. We zullen nu even de verdere gang van zaken moeten afwachten.


secretariaat P.E.L.