"BALKENENDE BEDONDERT UITKERINGSGERECHTIGDEN"


Opgehaald van website Sjakuus te Utrecht d.d. 15/1/2003:
"Balkenende bedondert uitkeringsgerechtigden"

Al eerder berichtten we over de enorm gestegen nominale ziekenfondspremie: "Premie voor ziekenfonds verdubbelt"
Bovendien probeert de regering ook nog leugenachtige smoesjes te verkopen over gedeeltelijke compensatie van die premie; een vlieger die niet opgaat als je een uitkering hebt: De zwakste schouders dragen de zwaarste lasten...
Opgehaald d.d. 15/1/2003 van website Sjakuus te Utrecht:

BALKENENDE BEDONDERT UITKERINGSGERECHTIGDEN

Ziekenfondsverzekerden hebben het gemerkt. Hun premie is fors omhoog gegaan.
"Geen nood", zegt Balkenende als hij daar op wordt aangevallen, "de mensen krijgen dat gecompenseerd via de belastingen". Dit is echter maar ten dele waar.

Wat is er aan de hand?
De Ziekenfondskas wordt langs verschillende wegen gevuld. Wie werkt ziet op zijn loon-strookje een bedrag dat wordt ingehouden op het loon, de Ziekenfondspremie. Voor een deel is dat een vast bedrag (de nominale premie) die voor iedereen gelijk is. Voor een ander deel is dat een percentage van het inkomen. De werkgever betaald echter ook mee aan de Ziekenfondspremie voor zijn werknemers.
Grofweg wordt een kwart van de noodzakelijke premie opgebracht door de werknemer en eveneens een kwart door de werkgever. De resterende helft wordt door de rijksoverheid in de Ziekenfondskas gestort.
Dat geld komt uit belastingopbrengsten.

Het kabinet Balkenende heeft besloten om 700 miljoen euro minder in de kas te storten. Dat doen ze niet om dat de ziektekosten minder zijn geworden. Ze doen dat als bezuiniging. Het geld moet dus ergens anders vandaan komen, namelijk van de verzekerden. Het is dus in feite een verschuiving van de "algemene middelen" naar de individuele Ziekenfondsverzekerden. Zij moeten met elkaar die 700 miljoen ophoesten. Dat is inmiddels te merken aan de premiestijging.

Hoe zit het dan met die compensatie?
Voor een deel heeft Balkenende gelijk. Er vindt compensatie plaats in de fiscale sfeer, via de belasting dus.
Technisch gebeurt dat via de arbeidskorting voor werkenden en voor ouderen via de ouderenkorting.
Die kortingen zijn aftrekbare bedragen, waarover geen belasting wordt betaald.
Of die belastingmaatregel de gehele premieverhoging compenseert moet worden afgewacht.

Wat Balkenende echter "vergeet" te melden is dat uitkeringsgerechtigden zo'n korting niet kennen.
Met andere woorden, zij worden niet gecompenseerd voor de hogere premie.
Als hij daar dan op wordt aangesproken is steevast zijn antwoord:
"Dat is een financiële prikkel voor uitkeringsgerechtigden om te gaan werken, want als ze werken hebben ze die compensatie wel".
Voor uitkeringsgerechtigden die (snel) aan het werk komen moge dat zo zijn, maar zeer veel mensen zullen er niet in slagen om aan het werk te komen. Zij zijn er dus zo'n 400 gulden op achteruit gegaan. Voor minima is dat een hele hoop geld en dat zal op geen enkele manier worden gecompenseerd!


Einde bericht van website Sjakuus.