"Verhoging gemeentelijke belastingen alleenstaanden.
DISCRIMINATIE"


Uit de rubriek 'Ingezonden stukken' van de Leeuwarder Courant van dinsdag 7/1/2003:
"Verhoging gemeentelijke belastingen alleenstaanden. DISCRIMINATIE"


Op zaterdag 28/12/2002 meldde de Leeuwarder Courant: "Hogere last Friezen die alleen wonen". Er stond o.a. in dat met name de tarieven Afvalstoffenheffing procentueel voor alleenstaanden veel sterker stegen dan voor gezinnen. De gemiddelde lasten in Leeuwarden voor alleenstaanden qua gemeentelijke belastingen stijgen in 2003 met 21 procent en voor gezinnen in een eigen woning met 12 procent. En nog was dit een appels met peren vergelijking want bij alleenstaanden keek de krant naar een huursituatie en bij gezinnen naar een koopsituatie qia woning... En zoals bekend hakt het eigenaarsdeel OZB er ook flink in... Zelden lees je echter protesten van alleenstaanden tegen deze financiële repressie. Echter: In de rubriek 'Ingezonden stukken' in de Leeuwarder Courant van dinsdag 7/1/2003 stond de volgende brief:

Verhoging gemeentelijke
belastingen alleenstaanden

DISCRIMINATIE

Wat een prettige mededeling zo aan het einde van het jaar. Je vraagt je af of er in al die gemeenten geen partij opkomt voor al die alleenstaanden, die bewust of onbewust alleen zijn komen te staan. Het is algemeen bekend, dat de groep alleenstaanden een steeds grotere groepering vormt in onze maatschappij. Dan is het te begrijpen dat deze gemeenten denken: waar kunnen wij de gemeentekas mee spekken. Als er dan maar wel een begrijpelijke redenering aan ten grondslag zou liggen. Ik ben niet overtuigd door de redenering die door de gemeente, via de krant, ons werd medegedeeld.

Alleenstaanden zijn vaal: weinig thuis, eten buiten de deur. Met andere woorden: alleenstaanden zijn niet de grootste vervuilers. Wat dat betreft is de verhoging onbegrijpelijk. Denk eens aan een gezin met kleine kinderen. Alleenstaanden worden al jaren gediscrimineerd. Als je alleen op vakantie gaat moet je beduidend meer betalen dan twee of meerdere personen. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen.
Wat betreft de gemeente Leeuwarden is bekend dat er al jaren een financieel wanbeleid wordt gevoerd. De ene na de andere financiële blunder. En intussen de burger deze ellende maar in de schoenen schuiven. Een gemakkelijke oplossing nietwaar: de alleenstaanden er grotendeels voor op laten draaien. Er is hier maar één woord op zijn plaats: schandalig.

Leeuwarden F. Bergstra

Einde tekst ingezonden brief in LC.

Commentaar: Het is me niet duidelijk welke motivering de gemeente 'via de krant' dan wel gaf. M.i. was het LC-bericht hierover een eigen bericht van henzelf en een weergave van een gemeentelijke motivering over de vraag waarom de Afvalstoffenheffing voor alleenstaanden disproportioneel stijgt staat er niet in.
Meest voor de hand liggende verklaring is, dat het 'makkelijk' is om een groep extra te belasten die toch nauwelijks politiek is georganiseerd en dat voor veel raadsleden de stelling van Marx opgaat dat het materiële het bewustzijn bepaalt.
M.a.w.: Veelal zelf samenwonend of gehuwd al dan niet met kinderen, gaat je belevingswereld niet verder dan die situatie. En: Als je niet een onredelijke verhouding vaststelt tussen de tarieven Afvalstoffenheffing voor 1 persoon en voor meer personen maar een redelijke, betekent dat dat je zelf meer moet betalen...
Want er moet domweg een zekere hoeveelheid geld op het kleed komen.
Kortom: Als het voordeel oplevert voor de overheid erkent men ten volle het verschil qua situatie tussen de verschillende huishoudensvormen, zoals bij bijstand, huursubsidie, rechtsbijstand, pensioenen, inkomstenbelasting enz.
Alles onder het mom van het 'draagkrachtprincipe'. Maar als het andersom is dan geeft de overheid niet thuis. Toen de tarieven Afvalstoffenheffing op 17/12/2002 (vervolg van de op 16/12/2002 geschorste raadsvergadering) werden vastgesteld, welke partij heeft toen iets gezegd over de wanverhouding tussen de 2 tarieven Afvalstoffenheffing? Geen enkele....
Het is de hoogste tijd dat de Raad een redelijke verhouding vaststelt tussen deze 2 tarieven. Bij bv. de OZB heeft de wetgever vastgelegd dat het eigenaarsdeel daarvan niet hoger mag zijn dan 125 procent van het gebruikersdeel. (100 procent) Over deze verhouding kun je discussie voeren, maar je hebt in elk geval duidelijkheid en rechtszekerheid, wat van de tariefsverhouding bij de Afvalstoffenheffing niet gezegd kan worden. Een raadsbesluit zou dat kunnen verhelpen.

Secretariaat P.E.L.