COLLEGE NEGEERT VERZET TEGEN SCHRAPPEN BANEN
Persbericht B en W van Leeuwarden inzake instroomstop voor gesubsidieerde arbeid


College negeert verzet tegen schrappen banen.
Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 18/12/2002 plus:
PERSBERICHT B en W van Leeuwarden inzake instroomstop voor gesubsidieerde arbeid.
Uit blad Liwwadders van donderdag 19/12/2002.


De slag om de ID/WIW-banen is nu echt begonnen:
B en W negeren de motie die onlangs door een Raadsmeerderheid werd aangenomen.
Zie "Raad is tegen schrappen van Melkertbanen" uit de Leeuwarder Courant van 17/12/2002.
Zij kunnen dit alleen maar doen omdat formeel alleen maar een voorstel in de Raad aan de orde was om de ID/WIW-banen niet meer toegankelijk te maken voor (gedeeltelijke) WAO-ers, WW-ers, Nuggers en Anw-ers, een voorstel wat in feite al door de gebeurtenissen was achterhaald. Het schrappen van Melkertbanen was op 16/12/2002 formeel in de Raad niet aan de orde, maar ik vind dat het niet kan als B en W maar op eigen houtje aan het bezuinigen slaan zonder dat de Raad daar aan te pas komt. Een stadsdictatuurtje van een klein groepje mensen moet te allen tijde worden voorkomen! De Leeuwarder Courant van woensdag 18/12/2002 meldde het volgende:

COLLEGE NEGEERT VERZET TEGEN SCHRAPPEN BANEN

LEEUWARDEN - Het grootschalig verlies van Melkertbanen is gisteren door het Leeuwarder college bekrachtigd. Het plan van VVD-wethouder Arno Brok om 243 in- en doorstroombanen (id) en 20 wiw-banen te schrappen, is grotendeels overgenomen. Wel zal de gemeente haar best doen om Melketiers aan een reguliere baan te helpen. Voor mensen die tijdelijk werkloos dreigen te worden, komt overbruggingsgeld.
[Totaal onduidelijk is HOE de gemeente mensen zal helpen regulier werk te vinden en wat moet ik me voorstellen bij 'overbruggingsgeld'? Gemeentelijk geld? Uit welk geldpotje komt dat? Of is dit gewoon een vage kreet om aan te duiden dat iemand die is ontslagen buiten zijn schuld eventjes (hangt nu nog af van leeftijd en arbeidsverleden) recht heeft op WW? B en W zullen met iets concreets naar de Raad toe moeten komen; m.i. kan het niet dat zij maar op eigen houtje allerlei besluiten nemen met zulke gevolgen zoals ze nu doen.]

Een linkse meerderheid in de gemeenteraad vindt dat het college met de maatregelen moet wachten tot na de verkiezingen op 22 januari.
"De Tweede Kamer kan een heel andere samenstelling krijgen. Dan zijn de bezuinigingen misschien niet meer nodig", zegt PvdA-raadslid Marco Florijn.
[Dit hoop ik van harte, maar zo wat kijkend naar de opiniepeilingen van week tot week zit een centrum-links kabinet er m.i. niet in: Men haalt bij lange na niet een kamermeerderheid, terwijl D66 al weer lonkt naar CDA en VVD, schandalig genoeg. Het draait dus m.i. uit op een kabinet Balkenende II van CDA, VVD plus LPF (Herben was laatst ook al weer aan het stroopsmeren richting VVD) of plus D66. Een combinatie PvdA, SP, GL plus ChristenUnie haalt de 76 zetels niet.]

De linkse partijen overwegen om het uitstel begin januari af te dwingen via een raadsbesluit. De komende week bespreken ze dit met de betrokken werkgevers.
[Als men gaat praten met de werkgevers hoop ik dat met al dit bezuinigingsgeweld een klein puntje, maar voor naar verluidt 5 inleners van Sportwerk niet onbelangrijk puntje niet helemaal vergeten wordt:
Sinds 1 oktober 2002 eist Sportwerk van de inleners geld voor het feit dat de Sportwerk ID-werknemers bij die inleners hun werkplek hebben.
Vooralsnog gaat het om EUR 54,40/maand bij 32 uren/week qua werkweek. Een aantal kleine inleners, waaronder het PEL, kunnen dit als non-profit vrijwilligersorganisatie doodeenvoudig niet betalen. Sportwerk wil dat geld hebben omdat per 1/10/2002 hun startsubsidie die ze van de provincie Friesland kregen, was afgelopen. De consequentie is gewoon dat die werkplekken 'uitvallen', ook al was er geen sprake van gemeentelijke bezuinigingsplannen! In dit kader kan men Sportwerk het beste zien als een soort uitzendbureau voor ID-werknemers, maar als het uitzendbureau geen plaatsen meer heeft om mensen naar uit te zenden is het ook voor hen einde voorstelling. Zowel de Staten als Stichting Werkwijzer als de afdeling Additionele Werkgelegenheid van de gemeente beweren dat ze hier niks aan kunnen doen... M.a.w.: Zoek het maar lekker zelf uit.]

Het rijk stelt in de loop van volgend jaar extra geld beschikbaar om een deel van de id-banen in gewoon werk om te zetten.
De gemeente steekt EUR 500.000 in een overbruggingsregeling om mensen bij deze overstap te helpen.
[Dit slaat op de EUR 17.000 eenmalige subsidie voor werkgevers die een ID-baan omzetten in een reguliere baan. Alleen winstgevende bedrijven en bedrijfjes hebben hier iets aan, want er komt ook een tweede jaar waarin het loon betaald moet worden...
Voor wat betreft de gemeentelijke overbruggingsregeling: Wellicht is het verstandig een deel van dit geld te gebruiken voor scholings- en cursusactiviteiten maar dan ook te zorgen dat niet meer het leeuwendeel van dat geld aan de strijkstok van werkgevers zoals Sportwerk blijft hangen, zoals inleners van Sportwerk en werknemers van Sportwerk merkten...
Er was op jaarbasis niet eens genoeg budget over om een computercursus te regelen voor een van hun werknemers op de 'gewone' wijze.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

B en W van Leeuwarden kwamen intussen met een persbericht over deze zaak. Van de website van het blad Liwwadders van donderdag 19/12/2002:

Leeuwarden: instroomstop voor gesubsidieerde arbeid

Tekst: gemeente Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden stelt met ingang van 1 januari 2003 een instroom-stop in voor de In- en Doorstroom-banen (zgn. ID-banen) en voor de banen in het kader van de Wet Inschakeling Werkzoekenden (zgn WIW-banen). Het is één van de maatregelen die de gemeente treft om te voldoen aan de bezuinigingen die staatssecretaris Marc Rutte van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft opgelegd op het gebied van re´ntegratiebeleid. De herziening van het reïntegratie-beleid staat in het Strategisch Akkoord en beoogt een landelijke bezuiniging van EUR 680 miljoen in 2006 op het gemeentelijk reïntegratie-budget. Andere concrete maatregelen die de gemeente treft voor de ID-banen zijn:

Omvang aantal In- en Doorstroombanen
Het aantal In- en doorstroombanen per 1 december 2002 bedraagt ca. 743,6 Fte. De omvang van het aantal In- en doorstroombanen wordt in 2003 teruggebracht naar 500;

Beëindiging subsidie tijdelijk dienstverband De subsidie aan een werkgever met een ID-werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt beëindigd per einddatum van deze overeenkomst;

Uitstroom
De uitstroom van ID-werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zal worden gestimuleerd;

Loon- en organisatiekostensubsidie
Met ingang van 1 april 2003 wordt de loonkostensubsidie aan werkgevers beperkt tot 90% van het per categorie ID-werknemer beschikbaar subsidiebedrag. De organisatiekosten-subsidie per ID-werknemer die werkgevers nu ontvangen wordt geschrapt. Het bedrag dat op deze wijze in 2003 vrijkomt zal de gemeente voor een belangrijk deel aanwenden voor een zgn. "frictiekosten-fonds" van plm. 500.000 Euro. Dit budget zal worden aangewend om in voorkomende gevallen maatwerk te kunnen leveren om fricties bij de uitvoering van de bezuinigingen op de ID-banen op te kunnen vangen.

Voor de WIW-banen (Wet Inschakeling Werkzoekenden) worden de volgende bezuinigingsmaatregelen getroffen:

Omvang aantal Wiw-dienstbetrekkingen
De omvang van het aantal Wiw-dienstbetrekkingen wordt in 2003 teruggebracht van circa 325 naar 305;

Instroomstop
Met ingang van 18 december 2002 wordt een instroomstop ingesteld met uitzondering van de doelgroep in het kader van de wettelijke sluitende aanpak jongeren en voor personen voor wie een terugkeergarantie geldt;

Tijdelijke dienstverbanden
Tijdelijke dienstverbanden worden niet verlengd

Uitstroom
In 2003 zal nog meer dan voorheen actief worden aangestuurd op uitstroom uit de Wiw. Op maandag 16 december heeft wethouder Arno Brok de bezuinigingsmaatregelen toegelicht tijdens een gesprek dat hij voerde met de organisaties die ID-werknemers via de gemeente Leeuwarden in dienst hebben en/of waar Wiw-werknemers van de gemeente Leeuwarden zijn gedetacheerd. Op dinsdagavond 17 december is de raad geïnformeerd over het collegebesluit.

Datum: Donderdag, 19 december 2002


Einde persbericht van B en W uit blad Liwwadders.

Tenslotte: Zoals eerder gemeld, hebben zowel Stichting Stadswacht als Stichting Sportwerk tijdens het overleg met wethouder Brok op maandagochtend 16/12/2002 gesteld, dat zij ermee stoppen als deze bezuinigingen onverkort doorgaan. Het is m.i. met name bezuiniging op de loonkostensubsidie wat forse gaten veroorzaken zal in hun begroting vanaf 1/4/2003.


secretaris PEL.