RAAD IS TEGEN SCHRAPPEN VAN MELKERTBANEN
ID-BANEN LEEUWARDEN VOORLOPIG GERED
'Melketiers laten gat achter in samenleving'
Lijst van vrijwilligersorganisaties in Leeuwarden die inlener zijn van een of meer ID-werknemers van Stichting Sportwerk Fryslân.


Raad is tegen schrappen van Melkertbanen
Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 17/12/2002 plus:
ID-banen Leeuwarden voorlopig gered
Uit het Friesch Dagblad van dinsdag 17/12/2002 plus:
'Melketiers laten gat achter in samenleving'
Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 17/12/2002 plus:
Lijst van vrijwilligersorganisaties in Leeuwarden die inlener zijn van een of meer ID-werknemers van Stichting Sportwerk Fryslân.


Nadat bekend was geworden dat wethouder Brok honderden ID-banen en WIW-banen wilde schrappen (Zie "Leeuwarden schrapt honderden subsidiebanen") nog voordat dit zelfs nog maar in het College was besloten, was een raadsmeerderheid het zat.
Zij sturen vermoedelijk aan op hetzelfde scenario als de gemeente Amsterdam en Groningen doen: Ondanks de geplande rijksbezuinigingen op additionele werkgelegenheid wordt men in elk geval niet meteen ontslagen als bv. een jaarcontract afloopt, maar komt de gemeente zelf met geld over de brug. Maandagavond tijdens de Raadsvergadering was er formeel maar één aanknopingspuntje, nl. een in feite achterhaald voorstel van B en W om mensen met gedeeltelijke WAO, mensen met WW, Nuggers (vreselijk ambtelijk jargon voor niet-uitkeringsgerechtigden) en mensen die recht hebben op Anw (Algemene Nabestaanden Wet) uit te sluiten van het recht op een ID-baan.
Nu ben ik tegen de plicht om naar een ID-baan te worden gestuurd, maar wel voor het recht, als iemand daar zelf voor voelt.
Een raadsmeerderheid greep dit aan om de zaak veel breder te trekken en zijn onvrede te uiten over het verlies aan ID/WIW-plaatsen. Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 17/12/2002:

RAAD IS TEGEN SCHRAPPEN VAN MELKERTBANEN

LEEUWARDEN - De Leeuwarder gemeenteraad wil het aangekondigde verlies van 260 gesubsidieerde arbeidsplaatsen tegenhouden tot na de formatie van een nieuw kabinet. Een meerderheid bestaande uit PvdA, PAL, SP, D66, Leefbaar Leeuwarden en de ChristenUnie stemde gisteravond met 19 tegen 15 voor een motie van die strekking. VVD-wethouder Arno Brok legt de raadsuitspraak naast zich neer, omdat het onderwerp niet op de agenda stond. Formeel kon de motie, die was ingediend door de collegepartijen PvdA en PAL en oppositiepartij SP, alleen slaan op Broks voorstel de gesubsidieerde arbeid voortaan te beperken tot mensen die al lang in de bijstand zitten. Dit voorstel werd door de dezelfde meerderheid verworpen.
[Opvallend vond ik het feit dat de FNP de motie niet mede ondersteunde; waarom niet, werd mij niet duidelijk. De NLP steunde de motie ook niet, maar dat viel van deze overwegend rechtse partij ook niet te verwachten. Formeel gesproken zal wethouder Brok zijn voorstel om pakweg een kwart van deze arbeidsplaatsen te schrappen, aan de Raad moeten voorleggen, waarom vervolgens naar ik hoop een raadsmeerderheid zijn verhaal alsnog lek schiet via een motie. Het is al zwak dat hij zich nu moest redden met een formeel argument. Formeel is het echter wel zo dat het voorstel geen WAO-ers, WW-ers ed. meer toe te laten tot deze regeling, wel degelijk is afgeschoten door dezelfde raadsmeerderheid. Overigens is het wel zo, dat het voor de gemeente duurder is zelf te dokken voor de 260 ID-banen die ze nu wil schrappen, dan voor hen bijstand betalen: Bij deze mensen kan het gaan om gezinnen, eenoudergezinnen of alleenstaanden. Een startende ID-baan voor 32 uur heeft recht op 100 WML (Wettelijk Minimum Loon), een gezin in de bijstand krijgt hetzelfde, maar de anderen krijgen in de bijstand 90 procent of 70 procent WML, dus dat is goedkoper...
Kortom: Ondanks alle mooie praatjes gaat het m.i. B en W alleen om de centjes, verder zit er niet echt iets achter.]

PvdA'er Marco Florijn liet er echter geen misverstand over bestaan, dat hij uit was op de verijdeling van een collegebesluit om een kwart van de Leeuwarder Melkertbanen te schrappen. Burgemeester en wethouders beslissen daar vandaag over. In de wandelgangen werd gisteravond na afloop van de raadsvergadering al gezinspeeld op een spoedig vervolgdebat, mogelijk al vanavond maar in ieder geval voor de kerstdagen.
[Een extra debat alleen over deze kwestie is geen slecht idee.]

Brok zit ingeklemd tussen een linkse raadsmeerderheid, die bereid lijkt volgend jaar de lonen van de 'Melkertiers' uit de gemeentebegroting bij te passen en het bezuinigingsbeleid van de demissionaire rechtse regering, die de komende jaren landelijk EUR 680 miljoen wil korten op gesubsidieerde arbeid.
[Brok voerde aan dat de begroting voor 2003 al door de Tweede Kamer was aangenomen, waarmee de bezuinigingen landelijk al vast zouden liggen. Ik denk dan: Dan wijzigt de Kamer bij een nieuw kabinet de begroting maar.]

Staatssecretaris Marc Rutte van sociale zaken wil een deel van de gesubsidieerde banen omzetten in normale werkgelegenheid.
Maar al in 2003 - over twee weken dus - worden de gemeenten fors op de Melkertbaan-subsidies gekort.
Leeuwarden is tegen die korting formeel in beroep gegaan, maar gaat er veiligheidshalve toch van uit dat er veel minder geld uit Den Haag komt.

Hoewel VVD-wethouder Brok kritiek heeft op de ontijdige bezuinigingsmaatregel van zijn partijgenoot Rutte wil hij hem onder protest wel uitvoeren. "Leeuwarden heeft geen geld om het gat te dichten", aldus Brok, die gedwongen ontslagen tracht te vermijden door een onmiddellijke vacaturestop.
[Een half verhaal brengen wat de LC hier doet is ook een halve leugen presenteren: Kern van de zaak is, dat de loonkostensubsidie richting werkgevers die ID/WIW-mensen in dienst hebben, steeds 90 procent wordt van hun loon. Dus bij een loon van 100 WML wordt 90 procent daarvan betaald door de gemeente qua subsidie, bij 110 procent WML 90 procent van die 110 procent enz. Dit structurele gat wat hiermee bij die werkgevers ontstaan, is niet op te vangen als de werkgever geen winstgevende activiteiten heeft van waaruit extra geld komt. Deze maatregel gaat in per 1/4/2003 en kan het einde betekenen voor Stichting Stadswacht, Stichting Sportwerk, wellicht voor alle ID-banen bij de BV Sport ed. Het brengt alle non-profit clubs die rechtstreeks via deze regeling voor werkgever spelen, zoals het COS, ook in de problemen. En de inleners van Stichting Sportwerk die nu al vanaf 1 oktober jl. in feite door Sportwerk worden afgeperst om voor de inleenplek een maandelijkse 'verplichte donatie' aan Sportwerk te betalen (Wat het P.E.L. dus categorisch weigert!) kunnen het helemaal wel schudden...]

De wethouder wordt in de raad gesteund door zijn eigen VVD en door het CDA, dat aanvankelijk de motie mee had ondertekend.
"We moeten de tering naar de nering zetten", aldus CDA-woordvoerder Gea Dames na beraad met de fractie en CDA-wethouder Gerrit Krol. André Roekiman (PAL) bestempelde de ommezwaai van de christen-democraten als "onbetrouwbaar gezwabber".
[Dat is structureel bij het CDA. Het CDA is in feite ook geen partij, het is een 'kongsi' is er wel gezegd. Het is een soort belangen- en machtsconcentratie voor een bepaald slag lui.]


Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen []

Voor de volledigheid hieronder het verslag van de Raadsvergadering van 16/12/2002 uit het Friesch Dagblad van dinsdag 17/12/2002 onder de m.i. wel erg optimistische titel :

ID-BANEN LEEUWARDEN VOORLOPIG GERED

Leeuwarden - De groep mensen die in aanmerking komt voor een In- en Doorstroombaan (ID) in Leeuwarden wordt voorlopig niet beperkt. Een meerderheid van de Leeuwarder gemeenteraad verwierp gisteravond het voorstel van het college om de doelgroep fors in te perken, vooruitlopend op de bezuinigingen van het rijk.
PvdA-er Marco Florijn stelde voor om het beleid met betrekking tot de gesubsidieerde arbeid niet te wijzigen totdat duidelijk is wat het nieuwe regeringbeleid is. De motie werd ondersteund door PAL/GroenLinks en de SP.

Leeuwarden telt bijna elfhonderd mensen met een ID-baan (instroom-doorstroom, voorheen Melkertbanen). Staatssecretaris Rutte (VVD, Sociale Zaken) wil bijna 680 miljoen euro bezuinigingen op de gesubsidieerde arbeid. Als de bezuinigingen doorgaan, verliezen veel ID-ers hun werk.

Momenteel zijn vrijwel alle ID-banen ingevuld. Omdat alle ID-plaatsen worden 'gebruikt' en gezien de verwachte wijziging van het rijksbeleid had het college voorgesteld de doelgroep voor ID-banen te beperken tot bijstandsgerechtigden fase 3 en 4. Dit zou betekenen dat ID-banen niet langer beschikbaar zijn voor mensen met een WAO- of WW-uitkering.

De PvdA betwijfelde of de vacatures inderdaad allemaal zijn opgevuld.
"Eind juni vertelde de directeur van Stichting Werkwijzer dat honderd ID-banen niet vervuld waren. In een brief van half oktober stond dat alles vol was. Dat kan niet in zo'n korte tijd. Wij krijgen dus andere signalen. Bij Zorggroep Noorderbreedte, de stadswachten en BV Sport zouden nog 28 vacatures zijn", aldus M. Florijn (PvdA).

De meerderheid van de raad vond dat het college met het voorstel te veel anticipeerde op toekomstig rijksbeleid. Bovendien stelden sommige fracties dat het voorstel bepaalde groepen mensen, zoals gehandicapten en WAO’ers, onevenredig dupeert.
"Wij zijn luid en duidelijk tegen dit voorstel. Het is toch van de gekke dat mensen met een WAO-uitkering geen ID-baan kunnen krijgen", vond A. Roekiman (PAL/GroenLinks).

"De forse bezuinigingen op gesubsidieerde arbeid hebben geleid tot een enorme onrust bij mensen met een ID-baan. Ik vind het erg dat het beleid harder wordt", stelde A. Stoker (ChristenUnie) die een bijbelcitaat aanhaalde in dit verband: "Zij die afhankelijk zijn van de gunsten van de rechtvaardige vorst".
D66 vond dat de gemeente maar op een andere manier moest bezuinigen. "De uitgaven voor dure reïntegratiebureaus kunnen wel omlaag", aldus A. Crijns (D66).

De VVD hekelde de "emotionele manier" waarop de andere raadsleden reageerden op het voorstel. "We moeten zoeken naar creatieve nieuwe oplossingen om zoveel mogelijk mensen buiten de bijstand te houden. ID-banen zijn een hulpmiddel, niet meer en niet minder", oordeelde A. de Vries (VVD).
"De subsidie die wij krijgen voor ID-banen is vele miljoenen lager dan in voorgaande jaren. Dat betekent een financieel risico voor de gemeente. Daar kunnen we beter nu rekening mee houden", verdedigde wethouder Brok (Sociale Zaken) zijn voorstel.
Brok meldde dat het college bezwaar heeft aangetekend tegen de voorgenomen bezuinigingen van het rijk.


Einde bericht uit het FD.

De Leeuwarder Courant pleegde ook even een telefoonrondje langs diverse instellingen met ID/WIW-werknemers. Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 17/12/2002:

'Melketiers laten gat achter in samenleving'

LEEUWARDEN - De Leeuwarder samenleving krijgt grote klappen te verduren wanneer ruim 260 Melkertbanen worden geschrapt. Dit zeggen de betrokken instellingen. Klusjesmannen en maaltijdbezorgers in verzorgingshuizen, begeleiders van jeugdsozen, onderwijshulpen op scholen, peuterspeelzalen en in de kinderopvang laten een gat achter als hun banen verdwijnen.

"Wij hebben 110 mensen in dienst met een in- en doorstroombaan. Ze vormen eentiende van ons personeelsbestand", zegt Jaap Aagtjes van stichting Palet, die verzorgingshuizen als Greunshiem, De Hofwijck en Parkhove beheert.
[Palet is naar wat ik hoorde overigens een slechte werkgever voor de mensen met ID-banen: Zo is tegen ons wel geklaagd dat verzoeken om cursussen en studiekosten stelselmatig worden afgewezen. In feite horen al die banen gewone banen te zijn met een gewone CAO. Maar omdat de zorgsector door Paars stelselmatig te kort geld kreeg, kreeg je dit soort banen.]

"Even een schilderijtje ophangen, zout strooien met de vorst, eten rondbrengen. Dit werk van id'ers is een enorme verlichting voor onze reguliere medewerkers en de bewoners. Als de id'ers verdwijnen, gaat dat ten koste van onze zorg."

Stichting Wijkwerk Leeuwarden (SWL) moet binnen een jaar zeven van haar negen id'ers afstaan.
Dat is bijna de helft van de zestien werknemers.
"Vooral jeugdsozen worden getroffen. Daar is straks geen begeleiding meer voor", zegt directeur Jaap Braaksma.
Stichting Hulp en Welzijn maakt zich ook grote zorgen om haar 30 melketiers, vooral in de peuterzalen.

De winkel van de homoseksuele belangenvereniging COC moet straks dicht, zo verwacht secretaris Patrick Leushuis. De winkelmedewerker heeft namelijk net een reguliere baan gevonden. Er komt geen geld om hem te vervangen. Omroep Mercurius raakt straks twee technici en twee redacteuren kwijt.

Van de 136 id'ers bij ziekenhuis MCL moeten er volgend jaar 25 vertrekken. Stichting Kinderopvang Leeuwarden (SKL) ziet 4 van haar 40 id-ers verdwijnen.
"Wethouder Brok had veel eerder met ons om tafel moeten gaan zitten. Dan hadden we beter naar oplossingen kunnen zoeken", vindt SKL-directeur Marianne van Hall-Disch.
[En dan straks bij de nieuwe bijstandswet ook vrouwen met kinderen beneden de vijf jaar gaan verplichten om betaald werk te aanvaarden....]

Ze benadrukt dat doorstroom van melketiers nu zeer aantrekkelijk wordt voor werkgevers. Krijgt de id-er een reguliere baan, dan wordt zijn plek immers niet meer opgevuld.
[Ja, ALS... Om door te stromen is een werkgever nodig, terwijl we juist lezen over het ene ontslag na het andere bij bedrijven. Daar verandert die EUR 17000,00 eenmalige subsidie voor een werkgever als hij een ID-baan omzet in een reguliere baan weinig aan.]

Voor vijftien leerlingen van Palet valt de bezuiniging extra hard. Zij volgen hier een opleiding met garantie op een id-baan. Nu er een vacaturestop geldt, kan Palet deze belofte niet meer waarmaken.
[Ik kan niet beoordelen of een reguliere baan haalbaar is m.b.v. die EUR 17.000 subsidie. Wellicht voor 1 dag in dienst nemen als ID-er en dan de baan omzetten? Of kan de gemeente die ene dag loonkosten maal 15 mensen ook niet meer missen? Overigens moet je dan na het eerste jaar ook verder kunnen qua loonbetalingen. Voor de sector 'zorg' zijn in de brief van staatssecretaris Rutte van 4/12/2002 bij 'Aanvullende arrangementen per sector' nog enige zaken genoemd. Wellicht dat daar nog iets mee valt te beginnen qua geld.]


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].

In het bericht zijn de organisaties die zelfstandig geen ID-er in dienst konden nemen omdat ze niet aan de voorwaarden konden voldoen om zelf tenminste al 1 persoon op de loonlijst te hebben alvorens je voor deze regeling in aanmerking kwam, totaal vergeten.
Dit zijn de kleinere non-profit clubs die 'inlener' zijn van een of meer werknemers van Stichting Sportwerk Fryslân. Als die club instort of probeert om ook nog het gat van 10 procent van hun loonkostensubsidie wat per 1/4/2002 ontstaat de inleners in de maag te splitsen, is het einde verhaal voor m.i. de meeste van de volgende werkplekken in Leeuwarden.
Hieronder de complete lijst van werkplekken waar Stichting Sportwerk in Leeuwarden hun werknemers werk laat verrichten t.b.v. de inlenende organisaties:

Bij de volgende vrijwilligersorganisaties zijn via Stichting Sportwerk Friesland In- en Doorstroombanen.

1 Buurthuis De Vluchtheuvel
1 Ziekenomroep Noorderbreedte
2 Wereldwinkel
1 COC
1 Museum Ald Slot
2 Grutterswinkel
3 St. Uit- en Thuiszorg
1 St. Friesland Pop
2 De Popbunker
1 Vliegende keep
3 Wijkver. 't Knooppunt
3 Dierenambulance
1 Wijkvereniging Camminghaburen
1 Soc. dienst en volkshuisvesting (P.E.L.)
1 Buurtcentrum Valerius
1 Friese Dartbond
1 Jeu de Boulesvereniging
4 Circusschool
1 Wijkcentrum Nijlan
2 Wijkcentrum Aldlan 'De Frosk'
1 Wijkgebouw 'De Toekomst'
1 Wijkvereniging Schieringen
2 Wijkcomite Schieringen
1 Buurt- en Speeltuinver. Insulinde
2 St. Hulp- en Herplaatsing Huisdieren
1 Voetbalclub Flamingo
1 Sportwerk Friesland
1 Theatergroep D' Angel
1 WijkvHulp
1 St. Stadstheater


Einde lijst.

Een enkele club zou wellicht zo'n 10 procent loonkosten nog uit de baromzet kunnen halen zoals wellicht Wijkvereniging Het Knooppunt, maar voor de meeste van de 30 organisaties met hun 45 werknemers is het einde verhaal. Op zich draait Vereniging P.E.L. wel door omdat onze basis niet is opgebouwd rond ID/WIW-banen maar rond vrijwilligerswerk, maar het is niet de bedoeling geweest dat de ID-plaats zo snel weer zou wegvallen.
De ID-plaats was bedoeld om de basis (vrijwilligerswerk) te versterken, omdat vrijwilligers vooral bij de materie waar het PEL zich mee bezig houdt, erg dun zijn gezaaid.
Kortom: Geen onbetrouwbaardere club dan de overheid... Maar dat wisten we in feite al...


secretariaat P.E.L.