LEEUWARDEN SCHRAPT HONDERDEN SUBSIDIEBANEN


Uit de Leeuwarder Courant van maandag 16/12/2002 + ingekomen reactie.


Ondanks alle eerdere ferme uitspraken van VVD-wethouder Arno Brok gaat hij nu toch ID-banen en WIW-banen schrappen...
Zie voor zijn eerdere z.g. flinkheid bv. 'Negeren rijksadvies Melkertbanen riskant'
Uit de Leeuwarder Courant van maandag 16/12/2002:

LEEUWARDEN SCHRAPT HONDERDEN SUBSIDIEBANEN

LEEUWARDEN - Ruim 260 gesubsidieerde banen verdwijnen komend jaar in Leeuwarden. Werknemers met een in- en doorstroombaan die een tijdelijk contract hebben, krijgen geen verlenging. Voor wiw-banen geldt een vacaturestop. VVD-wethouder Arno Brok heeft dit bezuinigingsvoorstel vanochtend bekend gemaakt. De betrokken instellingen zijn ontsteld.
[Van wat er uitlekte van het overleg tussen wethouder Brok en de werkgevers met mensen met ID/WIW-banen zouden van de 730 ID-banen nog maar 500 moeten overblijven in 2003. De mensen met bv. een jaarkontrakt kunnen zich daarna meteen weer gaan melden voor een uitkering...
Voor wat de vacaturestop betreft: Mijn indruk is dat deze algemeen was, ook voor ID-banen en dat staat verderop ook in het LC-bericht.]

"De stadswacht wordt gehalveerd. Ik verwacht dat we tegen de zomer van 2003 nog maar 35 van onze 70 Leeuwarder werknemers overhebben", zegt directeur Cita Brandsma van Stadswacht Friesland. De werkgevers moeten straks bovendien een deel van het salaris van de id-werknemers betalen.
"Dat brengt ons zwaar in de financiële problemen."
[Gehoord: Per 1/4/2003 wordt niet meer de volle 120 procent WML aan de werkgevers als loonkostensubsidie betaald, maar 90 procent van die 120 procent, wat op 108 procent WML neerkomt. Dit levert vooral problemen op bij werkgevers die al meerdere jaren mensen in dienst hebben. Zo mogen de ID-banen qua loonbetaling stijgen van 100 procent WML naar 130 procent WML en als een organisatie niet een winstgericht bedrijf is, is het duidelijk dat er tekorten ontstaan. Dat is m.i. de achtergrond van de opmerking van Cita Brandsma.]

Brok wil het aantal id-banen terugbrengen van 743 naar 500. De huidige 150 tijdelijke contracten worden niet verlengd, terwijl nog eens 100 mensen worden gestimuleerd om door te stromen naar regulier werk.
[Hoe, vertelt hij er niet bij. Het enige aanknopingspunt hierbij is de brief van staatssecretaris Rutte "Aanvullend pakket maatregelen inzake gesubsidieerde arbeid".
Hij wilde EUR 170.000 beschikbaar stellen om 10.000 ID-banen om te zetten in reguliere banen. M.i. gaat het hierbij om een eenmalige loonkostensubsidie van EUR 17.000 voor een werkgever die een ID-baan omzet in een reguliere baan. Maar daar heeft een club niks aan als die club het tweede jaar niet zelf het loon kan betalen van die werknemer.]

Daarnaast dienen 20 wiw-banen te verdwijnen, waarschijnlijk door natuurlijk verloop. Voor beide regelingen geldt vanaf heden een vacaturestop.

"Wy verwachtsje dat alle minsken mei in fêst tsjinstferbân bliuwe kinne", zegt Brok, die het plan morgen nog in het college moet bespreken. Het banenverlies is een gevolg van bezuinigingen door VVD-staatssecretaris Marc Rutte.
[Vertaling: "Wij verwachten dat alle mensen met een vast dienstverband kunnen blijven."
Allereerst worden 150 mensen met ID-jaarcontracten plus 20 WIW-ers met tijdelijke contracten aan de dijk gezet, dus 170 mensen. Hun kans op regulier werk acht ik klein. En die doorstroming naar regulier werk voor 100 ID-banen zie ik in de meeste gevallen in deze tijd van teruggang ook niet lukken. Als dat niet lukt, denk ik dat zij alsnog worden ontslagen. Maar het feit dat vanaf 1/4/2002 de gemeente slechts 90 procent van 120 procent WML aan de werkgevers wil betalen is in feite de doodklap voor clubs als Stichting Stadswacht, Stichting Sportwerk en andere clubs die nu eenmaal geen loonvormende bedrijven zijn.
Naar verluidt zou Sportwerk Friesland van mening zijn dat zij er dan wel mee kunnen stoppen. Dat betekent dan ontslag voor al hun 110 werknemers, verspreid over heel Friesland.
Zouden ze toch doorgaan, dan kan dat betekenen dat zij bv. 120 min 108 is 12 WML gaan vragen aan hun inleners.
Nu al vragen zij vanaf 1/10/2002 EUR 54,40 per maand voor de inleenplek aan al hun inleners. Sommige daarvan, zoals het PEL, kunnen dat al niet eens betalen, laat staan als die 'donatie' fors wordt opgeschroefd. Dat leidt dan in zo'n scenario ook tot een fors verlies van arbeidsplekken waaraan hun werknemers kunnen worden uitgeleend. En als de arbeidsplekken op raken voor hun werknemers, leidt dat ook tot gedwongen ontslagen. M.a.w.: Geloof van die fraaie uitspraken van Arno Brok maar geen woord!]

De gemeente Groningen betaalt de melkertiers voorlopig zelf, maar hiervoor zit Leeuwarden te krap bij kas, volgens Brok. De vakbonden en werkgevers maakten vorige maand een plan om gesubsidieerde banen te redden. De gevolgen hiervan voor Leeuwarden zijn nog niet duidelijk.

[Er zou een stimuleringsregeling komen om een aantal ID-banen om te zetten in reguliere banen en daarbij zou volgens het Najaarsakkoord en de brief ook een convenant gesubsidieerde arbeid worden afgesloten waarbij ook de VNG partij zou zijn. Hieronder het relevante deel uit die brief:

Implementatie-ondersteuning

Om te bevorderen dat betrokken partijen de stimuleringsregeling zoveel mogelijk benutten, waarbij gemeenten en werkgevers een belangrijke rol vervullen, zullen ook brancheorganisaties binnen sectoren worden betrokken. Met sociale partners en de VNG zal het kabinet afspraken maken over de facilitering van werkgevers in de sectoren en gemeenten bij het benutten van de stimuleringsregeling en de dynamisering van het bestand gesubsidieerde arbeid. Deze afspraken zullen worden vastgelegd in een convenant gesubsidieerde arbeid.

Maar als diverse gemeenten zo handelen als wethouder Brok nu doet, wat leidt tot het verdwijnen van een fors aantal ID-banen, vraag ik me af wat daarvan dan terecht komt. Als hoofdoorzaak van ook het verdwijnen van ID-banen waarvan de werknemers een vaste arbeidsovereenkomst hebben, zie ik het korten van de loonkostensubsidie richting werkgevers.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Tenslotte: De eerste reactie is er ook al: Op 16/12/2002 was in de Raad o.a. een voorstel aan de orde om de ID-banen voortaan niet meer open te stellen voor mensen met (gedeeltelijke) WAO en mensen in de WW.
Met name de PvdA trok de zaak gezien bovenstaand LC-bericht uiteraard breder en vroeg zich af of het hele voorstel niet compleet achterhaald was gezien de ontwikkelingen en het verhaal wat Brok hedenochtend richting werkgevers had gedaan.
Uiteindelijk werd na een schorsing in tweede termijn een PvdA-motie ingediend waarin werd gesteld dat er niet bezuinigd moest worden en dat maar gewacht moest worden tot na de verkiezingen op 22/1/2002.
Dat ging dus formeel om alleen dit Raadsvoorstel met het nummer 22, maar een Collegebesluit morgen waarin Arno Brok zijn verhaal daar er door krijgt, zal m.i. weer door een gelijksoortige motie kunnen worden getroffen...
Voor de motie stemden PvdA, PALGroenLinks, SP, ChristenUnie en Leefbaar Leeuwarden en daarmee was de motie aangenomen.
Het CDA (mw. Dames) had aanvankelijk ook getekend, maar wenste in tweede termijn dat hun handtekening er weer af ging. Hierop verweet Roekiman van PAL hen onbetrouwbaarheid, waar hij m.i. wel gelijk aan had.
Morgen komt het verhaal van Arno Brok in het College en daar zal het wel worden aangenomen, maar vervolgens moet het nog naar de Raad, waarvan te hopen is dat de meerderheid de rug recht houdt en alle bezuinigingen blokkeert tot aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer.

secretaris Ver. P.E.L.

Op het bericht is inmiddels een reactie binnengekomen:

From: xxx.
To: root@pel.xs4all.nl
Op ma 16-12-2002, om 22:21 schreef pel:

[Gehoord: Per 1/4/2003 wordt niet meer de volle 120 procent WML aan de werkgevers als loonkostensubsidie betaald, maar 90 procent van die 120 procent, wat op 108 procent WML neerkomt. Dit levert vooral problemen op bij werkgevers die al meerdere jaren mensen in dienst hebben. Zo mogen de ID-banen qua loonbetaling stijgen van 100 procent WML naar 130 procent WML en als een organisatie niet een winstgericht bedrijf is, is het duidelijk dat er tekorten ontstaan. Dat is m.i. de achtergrond van de opmerking van Cita Brandsma.]

Zoals het hier staat lijkt het alsof er sowieso 108% wml betaald zal worden.
Dus zeg maar, zoals het nu is met de 120%.
Dat is echter niet zoals ik het vanmorgen begrepen heb.
Volgens mij zeiden Brok en Probst:
voor iedere individuele ID-er wordt bekeken wat deze persoon verdient, vervolgens krijgt de werkgever 90% van die loonkosten vergoed. Oftewel: voor iemand die op 100% wml zit, krijgt de werkgever 90% wml vergoed. Voor iemand die op 110% wml zit, krijgt de werkgever 90% van die 110% vergoed, etc.

xxx

PS. Er moet dus per individuele ID-er een berekening gemaakt worden. Ben benieuwd wat dat kost aan extra inzet van ambtenaren. Zal er dan nog iets van die bezuiniging overblijven?