VVD-MOTIE IN RAAD AANGENOMEN:


OOK IN 2003 ÉÉN TARIEFSYSTEEM AFVALSTOFFENHEFFING
VOOR ALLE WONINGEN.


EIGEN BERICHT

LEEUWARDEN 7/11/2002 Van de VVD-fractie ontvingen we onlangs het bericht dat bij de behandeling in de gemeenteraad van de z.g. "Programmabegroting" voor 2003 op 4 en 5 november jl. in de Leeuwarder gemeenteraad, een van hun moties werd aangenomen.

Het ging om een kwestie zoals door ons aangekaart in ons eerdere bericht van 24/10/2002 College B en W handhaaft hogere Afvalstoffenheffing 2003 en verhoogt tarieven zelfs extra.

B en W hadden nl. qua heffingssystematiek voor 2003 voorgesteld:
Een tariefsysteem voor hoogbouw op basis van huishoudensgrootte met 2 tarieven en een tariefsysteem voor laagbouw op basis van containergrootte. De vraag was of dat juridisch gesproken eigenlijk wel kon en het feit dat er twee tariefstelsels in 1 gemeente naast elkaar gaan bestaan zou naar onze mening kunnen leiden tot ongelijke behandeling en rechtsongelijkheid.
Dit zou zich kunnen voordoen bij een meerpersoonshuishouden in de hoogbouw in vergelijking tot een meerpersoonshuishouden in de laagbouw. De laatsten konden hun standaard container namelijk verruilen voor een kleine container, waarmee ze EUR 35,00/jaar bespaarden en net zoveel gingen betalen als een eenpersoonshuishouden in de hoogbouw.
In het verslag van de eerdere behandeling in de gezamenlijke commissies van de Programmabegroting, stond te lezen dat B en W advies hadden gevraagd aan Bureau Monsma, die gespecialiseerd is in belastingrecht.
Dat bureau zou gemeld hebben dat een heffingssystematief met twee stelsels in 1 gemeente op zich wel kon en dat dit wel in meer gemeenten voorkwam. Helaas zat hun advies niet bij de stukken voor de Raadsvergadering.

Maar kennelijk heeft een raadsmeerderheid dit toch niet vertrouwd en werd de VVD-motie hierover aangenomen.
In 2003 gaat dus net als nu 1 heffingssystematief Afvalstoffenheffing gelden op basis van huishoudensgrootte.
Hierbij heeft vermoedelijk ook de overweging een rol gespeeld, dat, als dan de tarieven zo hoog worden als ze worden, burgers eerder bereid zullen zijn in actie te komen en meer bezwaarschriften gaan indienen tegen de Afvalstoffenheffing dan tot nu toe.
Inmiddels hebben we begrepen dat er in december a.s. in de Raad een herzien voorstel komt van B en W voor de hoogte van de Afvalstoffenheffing, maar of dat nog leidt tot wat gematigder tarieven is volgens ondergetekende zeer de vraag. We blijven echter alert op het punt van de additionele woonlasten en komen daar, indien nodig, zeker op terug!


secretariaat P.E.L.