COLLEGE B EN W HANDHAAFT HOGERE AFVALSTOFFENHEFFING 2003 EN VERHOOGT TARIEVEN ZELFS EXTRA!


Uit de Leeuwarder Courant van 23/10/2002:
"College handhaaft hogere afvalheffing"
Bericht tevens verzonden naar leden Commissie Bestuur en Middelen.


Zoals eerder gemeld stuurde het PEL een brief naar Raad en Commissie Bestuur en Middelen over de tariefvoorstellen 2003 van B en W voor de Afvalstoffenheffing. Zie onze eerdere brief van 27/9/2002.

Het voorstel van B en W zoals dat er lag hield in:

Hoogbouw/flats tweetarieven systeem op huishoudensgrootte:

   1-persoonshuishoudens   EUR 235,00
   Meerpersoonshuishoudens EUR 270,00

Laagbouw tarief op basis grootte container:

   Kleine container    EUR 235,00
   Standaard container EUR 270,00

De Leeuwarder Courant van woensdag 23/10/2002 meldt nu echter het volgende:

COLLEGE HANDHAAFT HOGERE AFVALHEFFING

LEEUWARDEN - Het gemeentebestuur blijft erbij dat de Leeuwarder huishoudens volgend jaar veel meer afvalstoffenheffing moeten betalen. Doordat het laten ophalen van grofvuil op last van de gemeenteraad gratis blijft, komt er zelfs nog een extra verhoging met EUR 6 per voordeur.

De gemeente gaat aparte tarieven berekenen voor hoogbouw en laagbouw. Voor een kleine container en alleenstaanden op een flatje wordt het tarief EUR 241 per jaar. Huishoudens met een grote container en gezinnen in flats zullen EUR 276 kwijt zijn.


Einde LC-bericht.

Commentaar: In de hoogbouw verschuift hiermee de verhouding qua tarief tussen eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens nog weer iets ten nadele van eenpersoonshuishoudens. Die verhouding is al jaar na jaar steeds sluipenderwijs verschoven ten nadele van eenpersoonshuishoudens. In onze brief aan de Raad zijn wij hier al op ingegaan.

Het wordt dus nog erger met dit stuk additionele woonlasten!
Op geen enkele wijze wensen B en W haar burgers te ontzien, nu de Zalmsnip die werd verrekend via de Afvalstoffenheffing per 1/1/2003 wegvalt.
Van een van de raadsleden hoorden we dat het laatst in de Commissie Bestuur en Middelen weinig had gescheeld of de raadsleden hadden ook de kwijtschelding OZB en Afvalstoffenheffing die mensen met inkomsten op bijstandsniveau tot nu toe hebben, gedeeltelijk opgeheven...
Kortom: Een mentaliteit waarbij 'rijk' vijandig lijkt te staan tegen 'arm'...

Over gedeeltelijke kwijtschelding voor mensen met inkomsten net boven bijstandsniveau hoor je niemand meer, laat staan dat de gemeentelijke belastingafdeling daarover eens een fatsoenlijk foldertje maakt:
Door de opeenstapeling van additionele woonlasten zoals OZB (Goedkoopste flatjes relatief gezien het meest in WOZ-waarde gestegen!), Afvalstoffenheffing en ingezetenenheffing Waterschappen worden de mensen met zeg maar inkomsten pakweg 50 of 100 euro boven bijstandsniveau volgend jaar zo wel financieel kapot gemaakt!
Daar hoor je niemand over, want dat zijn vaak toch maar kleine huishoudens met weinig geld en die moesten via veel woningsloperij via Stedelijke Vernieuwing toch al de stad uitgewerkt worden...
Dus hoe eerder kapot gemaakt hoe beter.

Er is echter nog een ander punt: Tot nu toe hadden we juridisch gesproken 1 tariefstelsel in de gemeente voor de Afvalstoffenheffing, maar vanaf 1/1/2003 zijn er twee systemen:

Het tariefsysteem voor hoogbouw op basis van huishoudensgrootte met 2 tarieven en het tariefsysteem voor laagbouw op basis van containergrootte.
De vraag is nu of dat juridisch gesproken eigenlijk wel kan?! Het feit dat er twee tariefstelsels in 1 gemeente naast elkaar gaan bestaan zou naar onze mening kunnen leiden tot ongelijke behandeling en rechtsongelijkheid. Een voorbeeld:

Een meerpersoonshuishouden in de laagbouw heeft een standaard container en betaalt in 2003 daarvoor EUR 276,00 Maar omdat dat EUR 35,00 per jaar scheelt met een kleine container nemen ze een kleine container en betalen EUR 241,00 per jaar.
Een meerpersoonshuishouden in een flat, laten we zeggen 2 personen, heeft die mogelijkheid echter niet en betaalt altijd EUR 276,00
Zij zeggen: "Twee personen in de laagbouw betalen minimaal EUR 241,00 en wij moeten meer betalen, alleen omdat we in een flat wonen. Maar wat heeft dat te maken met de hoeveelheid afval die we per jaar produceren?!"
Kortom: Krijgen we een hoop narigheid met de Afvalstoffenheffing, net als in 2001 met de OZB?!
B en W zouden er o.i. verstandig aan doen om adviesbureau Monsma (heet nu adviesbureau Bos naar we begrepen) om juridisch advies te vragen hierover en hun advies bij de Raadstukken te voegen als de tarieven Afvalstoffenheffing daar aan de orde komen.

Tenslotte: De 'egalisatiereserve' Afvalstoffenheffing lijkt geruisloos te zijn verdwenen (opgeslokt door de Algemene Reserve?) in plaats van deze in te zetten om de tarieven Afvalstoffenheffing in elk geval iets te matigen.


Secretariaat Ver. P.E.L.