DECLARATIEREGELING MINIMA IN 2002:
SOCIALE ZAKEN SCHEEPT MENSEN AF:
VEEL MINDER GELD OF VOUCHERS UITGEKEERD DAN IN VOORGAANDE JAREN


Eigen bericht. Verzonden d.d. 6/10/2002 naar alle leden van de Commissie Welzijn. Aangevuld d.d. 23/10/2002 met: "Problemen declaratieregeling minima: Hoe het verder ging:"


EIGEN BERICHT

LEEUWARDEN 6/10/2002 - Op 26/9/2002 was in de Cliëntenraad o.a. een evaluatienota aan de orde over de "Declaratieregeling minima" ofwel het Fonds Maatschappelijke Activiteiten. Het was ons al opgevallen dat er tot en met september van dit jaar veel minder pakketjes bonnen, ofwel vouchers, waren uitgegeven in het kader van deze regeling dan voorgaande jaren.
Het heette dat vaak in de herfst nog veel aanvragen binnenkwamen, maar dit werd niet aangetoond met behulp van bv. een op maand uitgesplitst overzicht over voorgaande jaren, zodat je had kunnen zien waar de pieken en dalen qua uitgifte zaten.
Op 18/4/2002 was dit jaar in de Commissie Welzijn ook een Evaluatienota Declaratieregeling Minima aan de orde geweest, waarbij de regeling was aangepast.
[Zie "Leeuwarder Raad wikt over extra's voor minima."]
Omstreeks die tijd bleek ook al dat diverse bijzondere bijstandsregelingen in de praktijk qua uitvoering niet echt lekker liepen.
[Zie bv. "Leeuwarden beschamend tegenover zwakkeren" met o.a. een LC-artikel van 18/4/2002.]

In ons eigen vooroverleg voor de vergadering van de Cliëntenraad hadden we ons al afgevraagd waarom het aantal verstrekte 'arrangementen' qua bonnen of vouchers dit jaar zo laag was. In de vergadering van de Cliëntenraad van 26/9/2002 stelde Sociale Zaken dat de informatiefolder wel was verstuurd, maar we horen nu van steeds meer mensen in de bijstand dat zij dit jaar geen folder kregen. Ook een verhaal in de gemeenterubriek in het blad 'Huis aan Huis' dit jaar kan ondergetekende zich niet herinneren.

Thans blijkt dat het nog gekker is:
MENSEN DIE EEN AANVRAAG INDIENDEN WERDEN AFGESCHEEPT EN MENSEN DIE BELDEN OM EEN AANVRAAGFORMULIER WERD VERTELD DAT DEZE 'OP' WAREN.

Een citaat uit een afwijzingsbrief van de gemeente Leeuwarden van 22/5/2002:


Geachte xx naam,

Op 14-05-2002 heb ik de stukken betreffende de declaratieregeling van u ontvangen.

Helaas kan hier geen beslissing op worden genomen. De regeling wordt in 2002 aangepast. Hiervoor ligt een voorstel bij de gemeenteraad van Leeuwarden. De gemeenteraad moet dit voorstel echter nog behandelen. Tot die tijd kunnen er geen aanvragen voor de declaratieregeling in behandeling worden genomen.

Wanneer er meer duidelijkheid is over de nieuwe regeling zal u hier over worden geinformeerd ofwel door een bericht in de Huis aan Huis, ofwel door een schrijven van de dienst.

Aangezien deze aanvragen zodra ze binnen komen niet worden afgehandeld door de contactpersoon, maar door een andere afdeling stuur ik u de stukken retour. Wanneer ik het in het dossier zou opbergen, is bij de andere afdeling straks niet bekend dat u de stukken heeft ingeleverd.

Ik hoop u op deze wijze voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

Naam ambtenaar
Casemanager


Einde afwijzingsbrief aan betrokkene.

Ten eerste is het onzin dat er geen aanvragen behandeld konden worden:
Een regeling hoort van kracht te blijven totdat deze door een nieuw raadsbesluit is opgeheven of vervangen door een andere regeling.
Dat lijkt me een algemeen principe van behoorlijk bestuur.

Ten tweede is het resultaat van deze brief geweest dat betrokkene de bewijsstukken retour kreeg en zich dus afgescheept voelde.

Ten derde is nu wel duidelijk waaraan het ligt dat het aantal verstrekte vouchers in 2002 t.o.v. voorgaande jaren zo is teruggelopen:
Geen folders verstuurd en naar wie toch een declaratie indiende een brief zoals hierboven geciteerd.

Sociale Zaken heeft dus weer eens tegenover de Cliëntenraad geen of onvoldoende opening van zaken gegeven over de oorzaken van het teruglopen van het aantal aanvragen en verstrekte vouchers in het kader van de Declaratieregeling Minima. De Cliëntenraad wordt dus nog steeds niet ECHT serieus genomen.
Wat moet er nu gebeuren:

a. Reeds op 18/4/2002 besprak de Commissie welzijn al een Evaluatienota Declaratieregeling Minima met daarin diverse wijzigingsvoorstellen.
Voorzover het in het nieuwe duale stelsel nodig is dat de Raad dit formeel goedkeurt, moet dit nu als een speer gebeuren en voorzover B en W dit zelf kunnen/mogen afhandelen moet een formeel B en W besluit volgen.

b. Daarna moet m.i. zo snel mogelijk op de regeling worden gewezen via een stukje in de gemeentelijke rubriek in de Huis aan Huis en behoren de mensen in de bijstand een folder te ontvangen inclusief een aanvraag/declaratieformulier, net als in voorgaande jaren.
Het mag niet zo zijn dat, nu er bezuinigd moet worden, dit gebeurt door op sneaky wijze mensen af te schepen en zich te verschuilen achter de gemeenteraad!

secretariaat P.E.L.


VERZONDEN D.D. 23/10/2002 NAAR LEDEN COMMISSIE WELZIJN EN NAAR MAILINGLIST "LIJST.BAANLOOS":

PROBLEMEN DECLARATIEREGELING MINIMA: HOE HET VERDER GING:

LEEUWARDEN 23/10/2002 Naar aanleiding van ons bericht over het afwijzen van aanvragen van mensen in de bijstand die bepaalde kosten wilden declareren op basis van de Declaratieregeling Minima, zijn in de vergadering van de Commissie Welzijn op 7 oktober jl. tijdens de rondvraag vragen hierover gesteld aan wethouder Arno Brok van Sociale Zaken.
Dit gebeurde door Jan van Olffen (PvdA), Gea Dames (CDA) en André Roekiman (PAL/GL).
Mw. Dames had daarvoor tevens gebeld met Sociale Zaken en een ambtenaar daar zou gesteld hebben, dat de Declaratieregeling liep "van april tot april", wat m.i. onzin is omdat de huidige regeling gewoon loopt tot het moment waarop zij wordt vervangen door de gewijzigde regeling.
De gewijzigde regeling gaat volgens de meest recente stukken niet in met terugwerkende kracht per 1/1/2002 maar per 1/1/2003.
Bedoelde ambtenaar zou ook gezegd hebben dat men geen folders had verzonden aan de klanten van SZ "omdat er al veel aanvragen voor declaraties binnen waren gekomen". En: De folders zijn ook wel duur...
Bedoelde folder bevat tevens het aanvraagformulier. M.i. is deze werkwijze niet in de haak en op zijn minst had het afdrukken van de regeling plus aanvraagformulier in de gemeentelijke rubriek van 'Huis aan Huis' niet verkeerd geweest. Helaas werd dit door geen van de raadsleden op 7/10 jl. als suggestie naar voren gebracht, hoewel toch duidelijk was dat het aantal verzoeken om vouchers tot dan toe ver achterbleef bij het aantal aanvragen over vorige perioden.

Enige navraag later leidt tot de reconstructie, dat in januari 2002 aan vermoedelijk de SZ-klanten met een achternaam die begint met de letters A en B van het alfabet nog wel een postronde folders werd verzonden, maar later niet meer.
Geruchten willen dat dat tevens te maken zou hebben met de euroconversie ofwel: De folders moeten herdrukt worden. M.i. had het maken van een simpel stickertje met erop: "Lees voor zoveel gulden zoveel euro" de foldervoorraad ook kunnen redden.
Aan de Verordening zelf lag het niet, want die was samen met alle Verordeningen waar guldenbedragen instonden keurig formeel via een Raadsbesluit tekstueel aangepast in december 2001.

In de Commissievergadering maakte wethouder Brok zich eraf door te stellen dat de afwijzingsbrief een incident geweest was; een eenmalige fout en dat er al aan werd gewerkt om dit te herstellen.
Dat was knap als je over een kopie beschikt van de brief waaruit de naam van betrokkene was weggelaten en het referentienummer ook.
Dit uit privacy-overwegingen. We hebben intussen betrokkene gevraagd of er van de kant van SZ al iets was vernomen over herstel van de 'fout'.
Zoals we wel dachten: Natuurlijk niet!
Kortom: De wethouder heeft maar wat zitten roepen en de raadsleden wijsgemaakt dat er aan werd gewerkt.
Wie dit overigens leest en in 2002 als soos-klant ook te maken heeft gehad met een afwijzing van gedeclareerde kosten of zelfs niet kon komen aan een folder plus aanvraagformulier: Stuur ons een e-mail, bel ons of schrijf ons!

Men zou kunnen stellen dat betrokkene SZ zou kunnen bellen en zich bekend zou kunnen maken, zodat SZ het 'eenmalig (?) incident' kan herstellen. Wij zijn echter met betrokkene van mening dat het resultaat dan als volgt is: SZ herstelt haastig de 'fout' IN DIT ENE GEVAL en dat is het dan, terwijl mogelijke andere afwijzingen niet hersteld worden.
Al te vaak komt SZ weg met deze werkwijze; dat hebben we in het verleden wel vaker meegemaakt: Incidenteel probleem van 1 persoon opgelost maar structureel veranderde er niets:
Wie zich neerlegt bij een afwijzing maar z'n mond niet opendoet krijgt niets.
Betrokkene hebben we aangeraden de aanvraag gewoon opnieuw in te dienen.

Het probleem lijkt ons vrij simpel op te lossen: Alle aanvragen doorkijken op afhandeling en de afwijzingsbrieven komen vanzelf boven water. Hierna betrokkenen benaderen en vragen hun declaratie alsnog opnieuw in te dienen of de aanvraag afhandelen indien de bewijsstukken aanwezig zijn en niet teruggestuurd zoals was gebeurd in dit geval.

Tenslotte: We zullen in de vergadering van de Cliëntenraad van 24/10/2002 aan SZ vragen om begin volgend jaar of in elk geval zo snel mogelijk cijfers te geven aan de Cliëntenraad over:
Hoeveel vouchers zijn over heel 2002 aangevraagd en uitgereikt en hoeveel aanvragen plus toekenningen van declaraties zijn er geweest over heel 2002.
We vinden ook dat de regeling alsnog in Huis aan Huis moet verschijnen incl. een uit te knippen aanvraagformulier. Dat lijkt ons de snelste manier om iedereen alsnog op de regeling te wijzen.

secretariaat P.E.L.