FEITEN UIT DE TROONREDE: PRINSJESDAG 17/9/2002.


ONDERSTAAND STUK GEEFT DE FEITEN UIT DE TROONREDE VOOR PRINSJESDAG DINSDAG 17 SEPTEMBER 2002. HIERMEE IS HET EMBARGO DOORBROKEN!
Vereniging P.E.L. heeft met embargo's niets te maken en brengt de feiten!
De voor het PEL relevante gedeelten, zoals VROM, SOZAWE en deels MINFIN zullen z.s.m. als afzonderlijke berichten geplaatst worden inclusief commentaar.


Prinsjesdag

Je mag onderstaande berichten alleen lezen als je je niet aangesproken voelt met 'M e d e d e l i n g voor de redacties '. Ik ben ook geen redactie, dus de mededeling geldt niet voor mij.

Ik ben wel iemand die is voor: vrij toegankelijk nieuws voor iedereen op Internet (zonder allerlei afschermingen met wachtwoorden etc. en direct na bekendmaking beschikbaar). Dus gratis alle berichten van alle persbureaus die afgeschermde gedeelten hebben (zoals onderstaande, maar ook alle buitenlandse) kunnen lezen en alle online kranten gratis en kunnen lezen.


nh2ba vanuit AustraliŽ

PRINSJESDAG-VOORPRODUCTIE
M e d e d e l i n g voor de redacties - prinsjesdag

PRINSJESDAG-VOORPRODUCTIE
M e d e d e l i n g voor de redacties - prinsjesdag

Het ANP is nu gereed met de verzending van de berichtgeving over de Miljoenennota 2003. Op alle berichten rust een STRIKT EMBARGO tot dinsdag 17 september 15.15 uur.

PRINSJESDAG-FINANCIEN-MILJOENENNOTA E M B A R G O TOT DINSDAG 17 SEPTEMBER 2002, 15.15 UUR PRINSJESDAG

Nederland leeft op te grote voet

DEN HAAG (ANP) - Nederland leeft al jaren op te grote voet. Door de hoge arbeidskosten heeft het zichzelf uit de markt geprezen. Bedrijven kunnen steeds moeilijker meer concurreren met het buitenland. Sinds 1997 is de Nederlandse concurrentiekracht met ruim 10 procent verslechterd ten opzichte van de andere EU-lidstaten. Die sombere boodschap brengt de Miljoenennota 2003, waarmee het nieuwe kabinet van CDA, LPF en VVD zich presenteert. Het stuk leest als ťťn grote schreeuw om loonmatiging. Die is volgens het kabinet dringend noodzakelijk, wil Nederland weer aansluiting vinden bij het gemiddelde in de Europese Unie. Of, zoals staatssecretaris Wijn (Economische Zaken) het zegt, om te voorkomen dat ,,Nederland een land van dozenschuivers wordt''. Alle signalen staan op rood, waarschuwt ook minister Hoogervorst (FinanciŽn). Hij vindt dat de overheid het goede voorbeeld geeft door de stijging van de ambtenarensalarissen op 2,5 procent vast te leggen. ,,Het is dan ook onbestaanbaar als de marktsector doorgaat met loonstijgingen van 3 Š 3,5 procent.'' Het kabinet waarschuwt dat de slechtere concurrentiepositie zijn weerslag krijgt op de arbeidsmarkt. Volgend jaar zal de werkgelegenheid voor het eerst sinds 1994 weer afnemen. De werkloosheid stijgt dit jaar al met 50.000 tot 300.000 personen. Volgend jaar komen er daar naar verwachting 95.000 bij. Economisch herstel lijkt voorlopig nog uit te blijven. De groei komt dit jaar naar verwachting uit op een half procent. Volgend jaar wordt dat 1,5 procent, een procent minder dan bij het opstellen van het regeerakkoord nog werd verwacht. In de periode 2001-2003 bedraagt de groei in Nederland zo'n 1 procent per jaar. Sinds begin jaren '80 is een dergelijk laag niveau niet meer vertoond. Voor de overheidsfinanciŽn heeft de lage groei grote gevolgen. De hogere uitkeringslasten en lagere belastinginkomsten leiden tot forse financiŽle tegenvallers. Enkele weken na het verschijnen van het regeerakkoord, waarin al aanzienlijke ombuigingen werden aangekondigd, zag het kabinet zich genoodzaakt tot aanvullende bezuinigingen van 1,8 miljard euro. In totaal bezuinigt het kabinet volgend jaar voor 3,5 miljard euro en komen er ook nog eens voor bijna 4,5 miljard lastenverwaringen. Daar staan uitgavenverhogingen van een dikke miljard en lastenverlichtingen van een kleine 2 miljard tegenover. Bezuinigd wordt er onder meer door alle departementen flink te korten op hun budget en door te snijden in het budget voor Melkertbanen. De belangrijkste lastenverzwaringen zijn de afschaffing van het spaarloon en van fiscale subsidies voor bedrijven die laaggeschoolden in dienst nemen. Ook verdwijnen er allerlei fiscale stimulansen voor milieuvriendelijk gedrag, zoals de regeling voor schone en nieuwe auto's en de vrijstelling van de ecotax voor groene stroom. Het extra geld gaat volgend jaar naar veiligheid (160 miljoen) en zorg (700 miljoen). Onderwijs komt er met 80 miljoen extra bekaaid af. Naast lastenverzwaringen zijn er ook wat lastenverlichtingen. Zo komt in plaats van het spaarloon een levensloopregeling, die werknemers die sparen voor allerlei vormen van verlof een bonus biedt. Ook gaat de arbeidskorting, een fiscale aftrek voor werkenden, omhoog. Een verlaging van de WW-premies met een half miljard is voorwaardelijk: het geld komt alleen op tafel als werknemers en werkgevers zich bereid tonen tot loonmatiging. Per saldo is volgend jaar sprake van een flinke lastenverzwaring. Dat heeft gevolgen voor de koopkracht. Vrijwel iederen gaat er volgend jaar op achteruit of blijft op nul steken. Als er geen rekening wordt gehouden met het afschaffen van het spaarloon en het schrappen de aftrek voor lijfrente - maatregelen die burgers niet meteen in hun portemonnee voelen - dan is er voor werkenden sprake van een klein plusje van een kwart of een half procent. Ondanks alle bezuinigingen zal er volgend jaar toch sprake zijn van een financieringstekort van 0,5 procent. Dat is in strijd met het regeerakkoord, waarin staat dat tekorten uit den boze zijn. Ook de doelstelling dat er in 2006 een begrotingsoverschot van 1 procent dient te zijn, dreigt het kabinet niet te halen. Volgens de huidige prognoses zal dat overschot niet meer dan 0,6 procent bedragen. LET OP E M B A R G O

PRINSJESDAG-HOOGERVORST E M B A R G O TOT DINSDAG 17 SEPTEMBER 2002, 15.15 UUR PRINSJESDAG

Hoogervorst heeft geen tijd voor 'politiek'

door Michel Reijns en Fons Kockelmans,
ANP DEN HAAG (ANP) - Zijn vuurdoop was niet gemakkelijk. Al enkele weken na zijn aantreden werd de nieuwe minister van FinanciŽn geconfronteerd met forse tegenvallers. Het financieringstekort dreigde zonder nader ingrijpen op te lopen tot 0,8 procent. Aanvullende bezuinigingen van 1,8 miljard euro bleken onontkoombaar om de afspraken in het regeerakkoord recht te doen. ,,In feite heb ik de hele begroting opnieuw moeten opschudden'', zegt Hans Hoogervorst terugkijkend. ,,Maar voor mij was dat wel een goede start. Ik ben meteen in het diepe gegooid.'' De VVD'er is tevreden over de manier waarop de besprekingen in het kabinet zijn verlopen. ,,Het ging misschien wat minder orthodox dan we de afgelopen jaren gewend waren, maar als ik het vergelijk met verhalen die ik hoor over het kabinet-Den Uyl viel het allemaal nog wel mee. Er is niet met deuren gegooid.'' Volgens Hoogervorst waren alle bewindslieden doordrongen van de noodzaak van extra bezuinigingen. Ook LPF-minister Heinsbroek van Economische Zaken, hoewel die in de media de indruk wekt lastenverlichting om de economie aan te jagen veel belangrijker te vinden dan het financieringstekort weg te werken. Hoogervorst is zeer te spreken over zijn samenwerking met premier Balkenende tijdens de begrotingsbesprekingen. ,,We hebben dezelfde financiŽle instincten.'' Van een zwakkere positie van de minister van FinanciŽn binnen het nieuwe kabinet is absoluut geen sprake, stelt hij. ...

PRINSJESDAG-FEITEN-TOTAAL E M B A R G O TOT DINSDAG 17 SEPTEMBER 2002, 15.15 UUR

De hoofdpunten van de Miljoenennota en de Rijksbegroting 2003

ALGEMEEN - Bijna iedereen gaat er in 2003 in koopkracht op achteruit. Alleen werkenden die niet gebruik maken van spaarloon, lijfrenteaftrek en geen eindejaarsuitkering ontvangen, gaan er een fractie op vooruit.
- De inflatie komt volgend jaar uit op 2,5 procent, maar de lonen in de marktsector zullen naar verwachting met 3,25 procent stijgen.
- De staatsschuld komt uit op 133,907 miljard euro. Dat is 49,8 procent van het bruto binnenlands product.
- Over die staatsschuld moet het rijk volgend jaar 10,2 miljard euro rente betalen.
- Ondanks de forse bezuinigingen is er volgend jaar een financieringstekort van een half procent van het bruto binnenlands product.
- De werkloosheid stijgt in 2003 met 95.000 personen tot 395.000.
- De economische groei wordt door het CPB geraamd op 1,5 procent van het bbp.

FINANCIEN, SOCIALE EN ECONOMISCHE ZAKEN

- De Zalmsnip ter waarde van 45,38 euro verdwijnt.
- De fiscale tegemoetkoming die herintreders op de arbeidsmarkt krijgen, sneuvelt eveneens (totaal 80 miljoen).
- De fiscale korting voor de aanschaf van een milieuvriendelijke auto wordt afgeschaft.
- De lijfrenteaftrek wordt geschrapt.
- De nominale (voor iedereen gelijke) ziekenfondspremie gaat met enkele tientallen euro's omhoog.
- De arbeidskorting, een belastingaftrek voor werkenden, stijgt met 119 euro.
- De ouderenkorting wordt verhoogd met 46 euro.
- De algemene heffingskorting gaat met 50 euro omhoog.
- Huishoudens en bedrijven die groene stroom gebruiken, moeten ecotax gaan betalen. Consumenten raken de helft van de vrijstelling kwijt en moeten 3 eurocent per kilowattuur betalen.
- De WW-premies voor werknemers en werkgevers gaan omlaag (totaal 500 miljoen euro).
- Het nieuwe WAO-stelsel wordt van kracht in 2005. De WAO is dan alleen voor volledig arbeidsongeschikten.
In 2006 mogen er nog maximaal 25.000 WAO'ers bij komen.
- De WAO-boete voor bedrijven met minder dan 25 werknemers wordt afgeschaft.
- De sollicitatieplicht voor werklozen vanaf 57,5 jaar wordt weer ingevoerd, te beginnen met mensen die recente werkervaring hebben.
- Spaarloon en financiŽle regelingen voor ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking verdwijnen. In de plaats daarvan komt de verlofknip: een spaarregeling voor onbetaald verlof.
- Het aantal gesubsidieerde banen (Melkertbanen) gaat met 20.000 omlaag....

PRINSJESDAG-MEV E M B A R G O TOT DINSDAG 17 SEPTEMBER 2002, 15.15 UUR PRINSJESDAG

Planbureau verwacht bescheiden herstel in 2003

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse economie zal volgend jaar een licht herstel vertonen. Dat komt doordat de wereldhandel aantrekt, die met 10 procent groeit, waardoor de export toeneemt. Maar Nederland profiteert niet optimaal van de internationale opleving. De hoge loonkosten en de sterke positie van de euro ten opzichte van de dollar tasten de Nederlandse concurrentiepositie aan. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dit in de Macro Economische Verkenning 2003. Dat stuk bevat de prognoses waarop het kabinet zich heeft gebaseerd bij het opstellen van de Miljoenennota voor volgend jaar. Het planbureau raamt voor volgend jaar een groei van 1,5 procent van het bruto binnenlands product, tegen 0,5 procent dit jaar. Bij het opstellen van het regeerakkoord ging het CPB nog uit van een groei van 2,5 procent in 2003. Het heeft dat cijfer naar beneden bijgesteld, omdat de opleving van de wereldeconomie minder uitbundig uitpakt dan eerder voorzien. De Amerikaanse economie herstelde zich begin dit jaar krachtig, maar door de tegenvallende winsten en de boekhoudschandalen sloeg de stemming bij bedrijven en consumenten al snel om. Toch verwacht het planbureau dat de Amerikaanse economie de komende maanden verder aantrekt en dat de groei volgend jaar op 3,25 procent uitkomt. In de Europese Unie verloopt het herstel moeizamer. Volgend jaar komt de groei in de EU uit op 2,5 procent, verwacht het CPB. Maar op wat langere termijn zijn de voorzichten wel gunstig. De lagere inflatie, die deels het gevolg is van de hoge eurokoers, is goed voor de koopkracht en zal tot een hogere consumptie leiden. Daardoor zal ook een einde komen aan het afnemen van de investeringen. Het planbureau waarschuwt wel voor onzekerheden. Een blijvend lage dollarkoers kan de concurrentiepositie van het eurogebied aantasten. Ook hogere olieprijzen als gevolg van politieke spanningen in het Midden-Oosten kunnen ongunstig voor de Nederlandse economie uitwerken. Het CPB wijst daarnaast op het probleem van de hoge loonkosten in Nederland, die bij lange niet gecompenseerd worden door een stijging van de arbeidsproductiviteit. Het marktaandeel van de Nederlandse export krimpt daardoor. Het planbureau verwacht dat de loonstijging maar langzaam vertraagt. Voor volgend jaar gaat het CPB uit van een gemiddelde loonsverhoging van 3,25 procent. Dat is nog steeds 0,75 procent boven de inflatie. Dit jaar stijgen de lonen met 3,75 procent. LET OP E M B A R G O

PRINSJESDAG-KOFFERTJE-PORTEMONNEE E M B A R G O TOT DINSDAG 17 SEPTEMBER 2002, 15.15 UUR PRINSJESDAG

Het koffertje van Hoogervorst en uw portemonnee

DEN HAAG (ANP) - Het dinsdag door minister Hoogervorst (FinanciŽn) gepresenteerde koffertje met daarin de Rijksbegroting voor volgend jaar bevat een groot aantal plannen. Wat betekenen die voor ieders portemonnee? Een greep uit de leuke en minder leuke maatregelen.
- De Zalmsnip ter waarde van 45,38 euro verdwijnt
- De fiscaal aantrekkelijke regeling om via het salaris geld te sparen, het spaarloon, verdwijnt. Deelnemers krijgen in 2003 hun tot aan het begin van dit jaar gespaarde geld terug, een jaar later volgt het in 2002 opzij gezette bedrag.
- De fiscale tegemoetkoming die herintreders op de arbeidsmarkt krijgen, verdwijnt (totaal 80 miljoen).
- De fiscale korting voor de aanschaf van een milieuvriendelijke auto wordt afgeschaft.
- De lijfrenteaftrek wordt afgeschaft.
- De fietsaftrek verdwijnt.
- De belastingsubsidies die beleggen aantrekkelijker moeten maken, gaan weg
- De nominale (voor iedereen gelijke) ziekenfondspremie gaat met enkele tientallen euro's omhoog.
- De arbeidskorting, een belastingaftrek voor werkenden, gaat met 119 euro omhoog.
- De ouderenkorting wordt verhoogd met 46 euro.
- De algemene heffingskorting gaat met 50 euro omhoog.
- De onbelaste feestdagenregeling verdwijnt (totaal 140 miljoen).
- Huishoudens en bedrijven die groene stroom gebruiken, moeten ecotax gaan betalen. Consumenten raken de helft van de vrijstelling kwijt en moeten 3 eurocent per kilowattuur betalen.
- De WW-premies voor werknemers en werkgevers gaan omlaag (totaal 500 miljoen)
- De stijging van de ambtenarensalarissen wordt vastgelegd op 2,5 procent. Het kabinet hoopt dat ook de sociale partners gezamenlijk tot loonmatiging overgaan.
- Een werknemer die via een 'verlofknip' onbetaald verlof kan financieren, krijgt een bonus van 30 procent als de vrije tijd voor bijvoorbeeld studie of zorg wordt opgenomen.
- Een strippenkaart wordt duurder, omdat Rijksoverheid subsidie vermindert. Hoeveel duurder is nog onderwerp van gesprek.
- De politie gaat vaker flitsen.
LET OP E M B A R G O

PRINSJESDAG-FINANCIEN-SCHULD E M B A R G O TOT DINSDAG 17 SEPTEMBER 2002, 15.15 UUR PRINSJESDAG

Nederlander staat voor dik 14.000 euro in het krijt

DEN HAAG (ANP) - Naast de slechte economische situatie heeft Nederland ook nog steeds te kampen met een torenhoge financiŽle schuld. Deze komt volgend jaar uit op ruim 14.619 euro per inwoner van Nederland.
In 2003 bedraagt deze zogenoemde EMU-schuld, de staatsschuld inclusief de tekorten van lagere overheden, namelijk 233,907 miljard euro. Dat is 49,8 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP), het bedrag dat alle Nederlanders met elkaar verdienen. Het kabinet wil zo snel mogelijk af van die hoge EMU-schuld, omdat het de schatkist jaarlijks ruim 10 miljard euro aan rente scheelt. Geld dat bijvoorbeeld liever ingezet wordt voor de oplopende kosten van de vergrijzing. Het aantal mensen van 65 jaar en ouder zal de komende decennia nagenoeg verdubbelen tot ruim 4 miljoen in 2040. Door de vergrijzing zullen de overheidsuitgaven voor AOW en zorg tussen nu en 2040 stijgen met 8,5 procent van het BBP. Procentueel slaagt het kabinet er in de overheidsschuld de komende jaren te laten dalen. Aan het einde van deze kabinetsperiode maakt de EMU-schuld nog maar 43,1 procent van het BBP uit. In absolute getallen neemt de schuld echter toe: van 230,582 euro dit jaar en 233,907 volgend jaar tot 232,080 in 2006. In dat laatste jaar wil het huidige kabinet ook een ruim begrotingsoverschot bereiken. CDA, LPF en VVD spraken in het strategisch akkoord af te streven naar een overschot van 1 procent. Dat wordt niet gehaald in 2006. Het kabinet blijft dan steken op 0,6 procent. Tot 2005 moet Nederland sowieso rekenen op een tekort. Dit jaar en volgend jaar sluiten de boeken waarschijnlijk met een tekort van een half procent. In 2004 moet dat zijn teruggebracht tot -0,2 procent. In 2005 mag ons land dan weer het genoegen smaken van een begrotingsoverschot, dat voormalig minister Zalm (FinanciŽn) na jarenlange tekorten in 1999 ook al bereikte. De staat zal verder in 2003 voor ongeveer 26,4 miljard euro aan staatsleningen uitgeven op de kapitaalmarkt om aan de financieringsbehoefte te kunnen voldoen. LET OP E M B A R G O

PRINSJESDAG-RAAD VAN STATE E M B A R G O TOT DINSDAG 17 SEPTEMBER 2002, 15.15 UUR PRINSJESDAG

'Kabinet moet naleving begrotingsregels EU afdwingen'

DEN HAAG (ANP) - De begrotingsregels die in de Europese Unie zijn afgesproken, worden onvoldoende nageleefd. De Nederlandse regering moet beter haar best doen om naleving af te dwingen. De Raad van State schrijft dat in zijn advies over de Miljoenennota voor volgend jaar. In de Economische en Monetaire Unie (EMU) zijn regels opgesteld die ervoor moeten zorgen dat de euro zijn waardevastheid behoudt. De belangrijkste daarvan is dat het financieringstekort van de lidstaten nooit boven de 3 procent mag uitkomen en dat de EU-landen zo snel mogelijk moeten zorgen voor een begrotingsevenwicht en als het even kan een overschot. De Raad van State constateert dat drie grote lidstaten - Duitsland, Frankrijk en ItaliŽ - het met deze afspraken niet zo nauw nemen. Ze hebben tekorten die 'gevaarlijk dicht' in de buurt van de 3 procent komen. Begin dit jaar wilde de Europese Commissie Duitsland hiervoor een gele kaart geven, maar door zware politieke druk uit te oefenen wist de Duitse regering dit te voorkomen. De Raad van State spreekt van 'een zorgwekkende ontwikkeling'.
De fundamenten van de EMU staan volgens het belangrijkste adviesorgaan van de regering op het spel. De raad vindt dat Nederland er te veel van uitgaat dat het saneren van de overheidsfinanciŽn een zaak van de lidstaten afzonderlijk is. Die houding maakt volgens de raad de kans alleen maar groter dat de EMU-regels niet worden nagekomen.
,,Ons land mag op dit punt niet afstandelijk optreden.'' In een reactie op het advies van de Raad van State ontkent het kabinet dat het onvoldoende oog heeft voor het naleven van de EMU-afspraken. Het heeft na lezing van het advies nog eens duidelijk in de Miljoenennota tot uiting gebracht dat de EMU-regels moeten worden nageleefd en dat op het overschrijden van de tekortgrens van 3 procent sancties staan. De Raad van State verwijt het kabinet verder dat het de ambtenarensalarissen te veel wil laten achterblijven bij die in het bedrijfsleven. Om te bezuinigen wil het kabinet dat de ambtenaren er volgend jaar niet meer dan 2,5 procent bijkrijgen, terwijl de lonen in de marktsector naar verwachting met 3,25 procent omnhoog gaan. Dat zal de kwaliteit bij de overheid niet ten goede komen, vreest de raad. Het kabinet zegt in een reactie dat de beperkte stijging van de ambtenarensalarissen bedoeld is als een signaal voor de marktsector om ook de lonen te matigen. LET OP E M B A R G O

PRINSJESDAG-AZ-KONHUIS E M B A R G O TOT DINSDAG 17 SEPTEMBER 2002, 15.15 UUR PRINSJESDAG

Bijna 4 miljoen euro voor koningin

DEN HAAG (ANP) - Koningin Beatrix krijgt voor volgend jaar bijna 4 miljoen euro, iets meer dan vorig jaar. Het grootste deel is voor de kosten die ze moet maken, zoals voor personeel. Het inkomensbestanddeel is 746.000 euro. Prins Claus moet het met 793.000 euro doen. De tweeverdieners Willem-Alexander en M xima krijgen respectievelijk 949.000 euro en 836.000 euro. Prinses Juliana kan in 2003 ruim 1 miljoen euro spenderen en prins Bernhard moet het jaar door met 652.000 LET OP E M B A R G O

PRINSJESDAG-HOOGERVORST-BEZUINIGING E M B A R G O TOT DINSDAG 17 SEPTEMBER 2002, 15.15 UUR PRINSJESDAG

Kabinet-Balkenende nog niet de grootste bezuiniger

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet snijdt volgend jaar dan wel fors in de overheidsuitgaven, maar zo erg als onder de kabinetten onder leiding CDA-premier Lubbers is het toch nog niet. Die boodschap wilde minister Hoogervorst (FinanciŽn) bij de presentatie van de Miljoenennota toch wel even overbrengen. Te vaak blijkbaar had hij de afgelopen weken gehoord dat het kabinet-Balkenende wel erg hard wilde bezuinigen. Uit een vergelijking met de laatste kabinetten van de afgelopen twintig jaar blijkt volgens de VVD-bewindsman dat de 0,8 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP) die nu bezuinigd wordt, het niet haalt bij de 4,3 en 4,2 procent van Lubbers I en II halverwege de jaren tachtig en de 1,7 procent van Lubbers III begin jaren negentig. De daaropvolgende kabinetten, Paars I en II, sneden daarentegen minder fors. Hoogervorst moest bekennen dat het huidige kabinet vooral in het eerste jaar van de regeerperiode hard ingrijpt. Een vergelijking met de vorige kabinetten wijst uit dat dan alleen Lubbers I en II zich bij hun debuut actiever hebben getoond bij het snijwerk in de rijksbegroting. Volgens de VVD-bewindsman kan het kabinet dat onder een ongunstig gesternte aantreedt, het beste maar meteen hard ingrijpen. Hij wees op het derde kabinet-Lubbers, dat de noodzakelijke maatregelen aanvankelijk voor zich uitschoof en vervolgens in de legendarische 'tussenbalans' nog veel forser moest bezuinigen. LET OP E M B A R G O

PRINSJESDAG-EZ-HEINSBROEK E M B A R G O TOT DINSDAG 17 SEPTEMBER 2002, 15.15 UUR PRINSJESDAG

Heinsbroek wil vertrouwensherstel

DEN HAAG (ANP) - Minister Heinsbroek van Economische Zaken lijkt zijn beperkingen te kennen. ,,Ik heb de economie niet aan een touwtje hangen. Ik bepaal niet of de economie groeit'', zei hij in toelichting op zijn begroting. Maar de LPF-bewindsman, die onlangs nog de heersende rol van het ministerie van FinanciŽn, ter discussie stelde, ziet voor 'zijn EZ' niettemin een doorslaggevende rol weggelegd om de haperende motor van de Nederlandse economie weer op gang te krijgen.
,,Herstel van vertrouwen'', is daarbij zijn credo. Consumenten en beleggers, ondernemers en investeerders moeten er weer in geloven. De Nederlandse economie moet ,,shockproof'' worden, aldus de minister.
Heinsbroek geeft ondernemers - vooral startende - de ruimte. Speerpunt daarbij is het terugdringen van bureaucratie en regelzucht. Dat wilde al zijn voorgangers ook, met niet al te groot succes. Maar Heinsbroek, die de operatie gaat leiden, is ervan overtuigd dat het hem wel lukt.
,,Ik ga het doen, dus gaat het gebeuren. Alle departementen moeten naar mij luisteren, zo eenvoudig is het. Ik ben anders dan mijn voorgangers: daadkrachtiger.'' De administratieve lasten die al die regels met zich meebrengen, moeten in 2006 ten opzichte van 1994 met 25 procent zijn verminderd. EZ veroorzaakt zelf 100 miljoen euro aan 'overbodige' lasten. Volgend jaar moet daar 6,1 miljoen euro van af zijn. Een forsere taak is het snijden in subsidies. EZ moet hiermee 200 miljoen euro besparen. Dat bedrag vormt bijna 20 procent van alle EZ-subsidies. Vijftig miljoen euro van het te bezuinigen bedrag haalt Heinsbroek uit de fiscale regeling Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). Die maatregel staat haaks op Heinsbroeks beleidsprioriteit om Nederland aan de 'innovatieve' top te brengen van Europa bij het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en technologieŽn. Maar de bewindsman ziet daar geen problemen. Hij wil onder andere voor elkaar krijgen dat naar Amerikaanse voorbeeld vanuit universiteiten meer ondernemingen worden gestart, die de markt op gaan met innovatieve producten. Geld hiervoor is volop beschikbaar, meent Heinsbroek. De durfkapitalisten staan in de rij. De vermogende Heinsbroek zou er zelf als particulier wel geld in willen steken. Maar het ministersschap brengt nu eenmaal beperkingen met zich mee. ,,Ik zou nu ook graag willen inkopen op de beurs, maar dat mag ook niet meer''. LET OP E M B A R G O

PRINSJESDAG-EZ-BEGROTING E M B A R G O TOT DINSDAG 17 SEPTEMBER 2002, 15.15 UUR PRINSJESDAG

'Boekhoudschandalen VS inspireren Heinsbroek'

DEN HAAG (ANP) - De wantoestanden in het Amerikaanse bedrijfsleven die onder consumenten en beleggers zorgen voor groot wantrouwen, zijn voor minister Heinsbroek van Economische Zaken aanleiding om maatregelen te nemen. Niet dat er ook in Nederland op grote schaal sprake is van bedrijven die rommelen met de boekhouding en de winsten mooier voorstellen dan ze in werkelijkheid zijn.
,,Ik heb alle vertrouwen in het Nederlandse bedrijfsleven.''
Maar onder het motto 'voorkomen is beter dan genezen' wil de bewindsman toch de touwtjes strakker aantrekken.
Bovendien: ,,Niemand is brandschoon.'' Zo wil Heinsbroek met het bedrijfsleven afspraken maken over optieregelingen. Hij mikt op een convenant, maar als dit 'herenakkoord' niet blijkt te werken is wetgeving op dit gebied niet uitgesloten.
Met het oog op de falende rol van accountants, zoals bijvoorbeeld bleek bij de teloorgang van het Amerikaanse energieconcern Enron, wil de minister de beroepsregelgeving van accountants een wettelijke basis geven. Er komt ook een bestuursorgaan dat toezicht houdt op de onafhankelijkheid en deskundigheid van accountants. Verder kondigt de bewindsman aan het toezicht op het reilen en zeilen van ondernemingen doorzichtiger te willen maken en de positie van aandeelhouders te versterken. Ook het toezicht op de financiŽle verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen wordt strenger. LET OP E M B A R G O

PRINSJESDAG-EZ-HANDEL E M B A R G O TOT DINSDAG 17 SEPTEMBER 2002, 15.15 UUR PRINSJESDAG

Wijn promoot Nederlandse waar in buitenland

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Wijn van Economische Zaken zal de traditie van zijn voorgangers voortzetten. Dat betekent dat ook hij veelvuldig naar het buitenland zal reizen om het Nederlandse bedrijfsleven te verkopen. Maar de CDA-bewindsman, die zich in het buitenland mag voorstellen als minister voor Buitenlandse Handel, kiest wel voor een andere aanpak. Voordat hij afreist, zal hij zich er naar eigen zeggen van vergewissen dat zo'n bezoek ook iets gaat opleveren. Het promoten van Nederlandse waar in het buitenland is hard nodig, aldus Wijn. Handelscijfers lijken erop te wijzen dat het goed gaat met de Nederlandse export, maar dat is schijn. De groei komt voor rekening van de export vanuit Nederland van elders gemaakte producten. ,,Veel te lang is er sprake geweest van een goed-nieuws-show, ook vanuit Economische Zaken.'' Zo blijkt dat de exportwaarde van in Nederlandse producten dit jaar 3,5 procent afneemt. Volgend jaar stijgt dit marktverlies naar verwachting tot 5,5 procent. Als die ontwikkeling zich doorzet dreigt Nederland een land ,,van dozenschuivers'' te worden, aldus Wijn. Onderdeel van Wijns promotieactiviteiten is een ,,tour der toetreders'', het bezoeken van landen die op de nominatie staan om toe te treden tot de Europese Unie, zoals Polen. Met collega Van Ardenne voor Ontwikkelingssamenwerking gaat hij India en landen in Oost-Afrika bezoeken. Bij deze gecombineerde bezoeken is Wijn ,,de koopman'', met als motto: ,,Het bedrijfsleven is niet vies en voos.'' LET OP E M B A R G O

PRINSJESDAG-EZ-FACTSHEET E M B A R G O TOT DINSDAG 17 SEPTEMBER 2002, 15.15 UUR PRINSJESDAG

Hoofdpunten begroting Economische Zaken

- Economische Zaken heeft in 2003 1,74 de miljard euro te besteden. De grootste post (588 miljoen euro) is 'Bevorderen innovatiekracht'.
- Aan ontvangsten denkt EZ 2,86 miljard euro binnen te halen. Het merendeel komt uit aardgasbaten (80 procent).
- EZ moet 200 miljoen bezuinigen. Dat gebeurt door het snijden in subsidies. 50 miljoen euro komt uit de aanscherping van innovatieregeling WBSO.
- De energiemarkt wordt per 1 oktober 2003 volledig geliberaliseerd. Iedereen kan dan zijn eigen gas- en stroomleverancier kiezen.
- De vrijstelling van energiebelasting (ecotax) op groene stroom wordt voor consumenten beperkt. Het fiscale voordeel voor producenten vervalt.
- Producenten van duurzame stroom op het Nederlandse elektriciteitsnet kunnen gedurende tien jaar rekenen op een tegemoetkoming.
- De procedures voor de plaatsing van windmolens worden vereenvoudigd. Uiterlijk in 2004 komt er minimaal een windmolenpark in zee.
- Telecomwaakhond Opta fuseert met de Nederlandse Mededingsautoriteit (NMa). De NMa krijgt de status van een zelfstandig bestuursorgaan.
- CommerciŽle radiofrequenties worden via een vergelijkende toets verdeeld. Uiterlijk per 1 september 2003 moeten de zenders hun plek hebben.
- EZ cordineert de aanpak van regelzucht en bureaucratie. De administratieve lasten die overbodige regels veroorzaken moeten in 2006 een kwart lager zijn.
LET OP E M B A R G O

PRINSJESDAG-SOZA-WAO E M B A R G O TOT DINSDAG 17 SEPTEMBER 2002, 15.15 UUR PRINSJESDAG

De Geus wil afgerekend worden op de WAO

DEN HAAG (ANP) - ,,Het is now or never met de WAO.'' Minister De Geus van Sociale Zaken verbindt zijn lot aan de invoering van een nieuw WAO-stelsel per 1 januari 2005.
Een jaar later, nog net binnen zijn ambtsperiode, mag de Tweede Kamer hem afrekenen op daling van het aantal arbeidsongeschikten, zo maakte de CDA-bewindsman bekend bij de presentatie van zijn begroting voor 2003. De Geus vindt dat het hem ,,aardig is gelukt'' los te komen van het vorige kabinet. ,,De tanker moet op een groot aantal terreinen de koers verleggen.'' En voor de oud-vakbondsman is de WAO, waar nu bijna een miljoen mensen in zitten, h't belangrijkste terrein. ,,Als het stelsel niet verandert en de instroom in de WAO niet daalt, dan is mijn beleid mislukt'', zegt De Geus onomwonden.
Hij heeft zich ten doel gesteld in 2006 de instroom van volledig arbeidsongeschikten in de WAO te hebben teruggebracht met 40 procent tot maximaal 25.000 per jaar. Het zal voor de minister zeer lastig worden om 2005 te halen omdat er grote onenigheid bestaat met de werkgeversorganisaties en vakcentrales en omdat de wetgeving bovendien zeer tijdrovend is. Zonder steun van die twee kan De Geus een nieuw WAO-stelsel, dat gaat gelden voor nieuwe gevallen, vergeten.
Werkgevers en bonden hadden over de hoofdlijnen van de WAO een akkoord bereikt, maar ze vinden dat De Geus, ondanks dat hij grote delen overneemt, te veel bressen slaat.
De minister laat alleen volledig arbeidsongeschikten toe in de WAO. Mensen met psychische klachten zijn niet meer welkom. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten krijgen een aanvuling op hun loon. WAO'ers die niet werken belanden in de WW en daarna in de bijstand. Strenger keuren moet de drempel tot de WAO verhogen.
Als de maatregelen effect sorteren, kan de WAO-uitkering omhoog van 70 naar 75 procent en de WAO-boete voor bedrijven met meer dan 25 werknemers worden afgeschaft.
Tot grote ergernis van de sociale partners heeft De Geus in afwachting van het nieuwe WAO-stelsel alvast besloten dat werkgevers met ingang van 1 januari 2003 ook in het tweede ziektejaar van werknemers opdraaien voor het loon.
Hij verwacht zo de instroom alvast wat te kunnen keren.
LET OP E M B A R G O

PRINSJESDAG-SOZA-INKOMEN E M B A R G O TOT DINSDAG 17 SEPTEMBER 2002, 15.15 UUR PRINSJESDAG

Krappere beurs voor bijna iedereen

DEN HAAG (ANP) - ,,Eerst het zuur, dan het zoet''. Premier Balkenende bereidde Nederland de afgelopen maanden alvast voor op de minder leuke boodschap die het kabinet met prinsjesdag zou brengen voor de portemonnee. En die boodschap komt uit: heel veel mensen gaan er in 2003 in koopkracht op achteruit, gemiddeld 0,7 procent, zo blijkt uit de begroting van Sociale Zaken. Alleen werkenden die nu geen gebruik maken van de spaarloonregeling en lijfrenteaftrek en geen eindjaarsdouceurtje ontvangen, krijgen ruim een kwart procent meer te besteden. Paars 2 had in nog gunstig economisch tij in 2001 een gemiddelde koopkrachtverbetering van 3 procent in het vat en beloofde voor dit jaar een groei van 1 procent. Minister De Geus van Sociale Zaken erkent dat het kabinet in 2003 van bijna iedereen ,,een offer'' vraagt. ,,Voor veel mensen ziet het er rottiger uit.'' Het zou volgens hem niet goed zijn volgend jaar bakken met geld uit te trekken om de koopkracht op peil te houden. ,,Dat werkt misschien op de korte termijn. Maar wij gaan voor het versterken van het perspectief op werk en duurzaam herstel van de economie, waar we dus op de lange termijn wat aan hebben.'' De ongunstige ontwikkeling van de koopkracht komt doordat het kabinet volgend jaar enkele leuke-dingen-voor-de-mensen schrapt, terwijl het pas in 2005 begint met het uitdelen van cadeautjes. Dat zijn bijvoorbeeld het afschaffen van de onroerendzaakbelasting, teruggave van het Kwartje van Kok, alsmede zorgtoeslagen en kinderkortingen voor met name mensen met lagere inkomens..
Het afschaffen van de spaarloonregeling en de lijfrenteaftrek opgeteld bij de economische tegenwind resulteert in een ,,onvermijdelijke'' teruggang, waarbij geprobeerd is de laagste inkomens zo veel mogelijk te ontzien. Een gezin met een modaal inkomen (bruto 28.910 euro per jaar) dat volgend jaar het spaarloon en de lijfrenteaftrek in rook op ziet gaan, gaat er 1,25 procent op achteruit. Tweeverdieners met kinderen komen een half procent in de min. 'Het slechtst' af is een kostwinnergezin met een inkomen van twee keer modaal. Dat ziet de koopkracht met 1,75 afnemen. AOW'ers en een gezin dat rond moet komen van een minimumloon zijn 'het beste' af. Hun koopkracht verandert niet. Overigens is een kanttekening bij de koopkrachtcijfers op zijn plaats.
Ze komen zelden zo uit als op prinsjesdag wordt voorspeld. Bovendien gaat het nadrukkelijk om gemiddelden. Individuele verschillen worden niet meegenomen.
LET OP E M B A R G O

PRINSJESDAG-SOZA-EMANCIPATIE E M B A R G O TOT DINSDAG 17 SEPTEMBER 2002, 15.15 UUR PRINSJESDAG

'Geweld tegen vrouwen uitbannen'

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Phoa van Emancipatie- en Familiezaken wil echt iets gaan doen aan geweld tegen vrouwen. Hij kondigde tijdens de presentatie van zijn begroting maatregelen aan om de veiligheid van in het bijzonder allochtone vrouwen op straat en in huis te vergroten. Phoa wil als proef met een aantal gemeenten een zogenoemde Vrouwen Veiligheidsindex ontwikkelen. Vrouwen kunnen daar melding maken van geweld. Phoa beschikt weliswaar niet over cijfers, maar heeft sterk de indruk dat in Nederlandse gezinnen, maar meer nog in allochtone families, mannen vrouwen wel eens slaan of soms nog erger toetakelen. ,,De bereidheid en het vermogen dat te melden is nu afwezig.'' De kersverse LPF-staatssecretaris van Sociale Zaken hoopt dat het in het leven roepen van meldpunten daar verandering in brengt.
Daarnaast zal dit najaar een groep ambtenaren van verscheidene ministeries zich buigen over hoe genitale verminking, seksueel geweld in asielzoekerscentra, vrouwenhandel en systematische verkrachting kunnen worden voorkomen. Drie jaar lang zullen ze plannen uitdokteren om de veiligheid van vrouwen te verbeteren. Ook brengt Phoa plannen van het vorige kabinet in de praktijk om te komen tot ťťn instantie die kinderalimentatie vaststelt en int. Het komt nu vaak voor dat de ouder die na een scheiding het kind niet verzorgt, meestal de man, eenvoudigweg niet betaalt. Dat betekent niet zelden dat de vrouw in de bijstand belandt. Phoa wil dat mannen worden gedwongen over de brug te komen. Zo wordt 190 miljoen euro op de bijstand bezuinigd.
LET OP E M B A R G O

PRINSJESDAG-SOZA-PHOA E M B A R G O TOT DINSDAG 17 SEPTEMBER 2002, 15.15 UUR PRINSJESDAG

'Man moet 40 procent zorgtaken op zich nemen'

DEN HAAG (ANP) - ,,Een echte vent durft papa te zijn.'' Premier Balkenende, vader van een dochter, gaf enkele maanden geleden de aanzet. De kersverse staatssecretaris van Emancipatie en Familiezaken Phoa, vader van drie dochters, wil er voor zorgen dat papa's de schroom defnitief van zich afgooien. Met de campagne Mannen in de hoofdrol wil de LPF-bewindsman bereiken dat mannen in 2010 40 procent van de zorgtaken in en om het huis op zich nemen. Vrouwen kunnen dan meer werken. Veertig procent? Phoa weet zelf ook niet waar dat percentage op is gebaseerd. ,,Het lijkt me in ieder geval meer dan nu. Maar hoe de verhoudingen nu liggen, weet ik eigenlijk ook niet.''
LET OP E M B A R G O

PRINSJESDAG-SOZA-ARBEID E M B A R G O TOT DINSDAG 17 SEPTEMBER 2002, 15.15 UUR PRINSJESDAG

Schrappen ,,nuttige banen'' deert Rutte niet

DEN HAAG (ANP) - ,,Mijn doel is niet dat nuttige functies overeind worden gehouden''. Staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken maakt geen geheim van zijn inzet voor 2003. Het mes gaat fors in de gesubsidieerde arbeid (Melkertbanen).
Dat daardoor veel banen dreigen te verdwijnen in sectoren met tekort aan personeel, zoals stadswachten en conciŽrges, vindt Rutte niet zijn probleem, maar dat van gemeenten. De VVD-bewindsman schrapt volgend jaar een kleine 20.000 gesubsidieerde banen. Over de hele kabinetsperiode tot 2006 bezuinigt hij 850 miljoen euro op het aan het werk helpen van moeilijk bemiddelbare mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Gemeenten krijgen vanaf 2003 een vast budget voor reïntegratie.

PRINSJESDAG-SOZA-FEITEN E M B A R G O TOT DINSDAG 17 SEPTEMBER 2002, 15.15 UUR PRINSJESDAG

Hoofdpunten begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

- Uitgaven ministerie van Sociale Zaken in 2003 20,6 miljard euro (20,3 miljard in 2003). Grootste deel, 20,3 miljard, gaat naar sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid.
- Nieuwe WAO-stelsel van kracht in 2005. WAO alleen voor volledig arbeidsongeschikten. Instroom volledig arbeidsongeschikten in 2006 omlaag met 40 procent tot maximaal 25.000 per jaar.
- Werkgevers betalen loon van zieke werknemers twee jaar door in plaats van ťťn jaar. - WAO-boete voor bedrijven met minder dan 25 werknemers afgeschaft.
- Sollicitatieplicht voor werklozen vanaf 57,5 jaar heringevoerd, te beginnen met mensen die recente werkervaring hebben.
- Spaarloon en financiŽle regelingen voor ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking verdwijnen. In de plaats daarvan verlofknip: een spaarregeling voor onbetaald verlof.
- Aantal gesubsidieerde banen (Melkertbanen) met 20.000 omlaag. Uiteindelijk besparing van 850.000 euro in 2006 op reïntegratie.


Naar het vervolg: Deel 2.