Uit de Leeuwarder Courant van 17-7-1999:

PLAN BEWONERS VOOR LEEFBARE VEGELINBUURT


LEEUWARDEN - De gemeente Leeuwarden moet een scherpere controle gaan uitvoeren op onderhoud en verhuur van woningen in de Vegelinbuurt.
Op deze manier is de wijk weer leefbaar te maken en wordt sloop overbodig, stelt de bewonerswerkgroep Vegelin. De groep biedt in een eigen plan een goedkoop alternatief voor de sloopplannen van de gemeente.
[Die controle op het onderhoud is uitvoerbaar via de wet- en regelgeving, bv. via de nieuwe Exploitatieverordening voor kamerpanden, maar over de verhuur van woningen door huisjesmelkers heeft de gemeente niets te vertellen. De verhuurder kan weinig eisen stellen aan z'n huurders, want hij heeft z'n pand willens en wetens laten verkrotten en dus krijgt hij de huurders die hij verdient: De mensen die uitgekotst zijn door de corporaties: De junks en de dealers. De verhuurder vindt het best, zolang als hij z'n poen maar vangt; daar gaat het hem om. De 'ergste' panden opkopen en opknappen door bv. een WBC of door Stadsherstel - de laatste moet dan wel meer budget krijgen van de gemeente plus een ruimere taakstelling - zou wellicht kunnen, maar 1 vraag blijft onbeantwoord: Waar moeten de junks en de dealers dan wél wonen, ervan uitgaand dat men toch ergens moet wonen. Er is m.i. maar 1 radicale oplossing: Gratis heroïne op doktersrecept plus een gedoogruimte. Dit is de 'afkoopsom' die de maatschappij dan betaalt voor haar 'rust'.]

De Vegelinbuurt kampt al enkele jaren met grote problemen.
Huisjesmelkers hebben grote delen van de wijk opgekocht en verhuurd aan drugsverslaafden en dealers. Ondanks gesubsidieerde renovatieprojecten is de buurt dusdanig achteruit gegaan, dat de gemeente een drastische herstructurering noodzakelijk vindt. Op dit moment bereiden ambtenaren een verbeteringsplan voor, dat in het najaar zal worden gepresenteerd. Bewoners vermoeden dat de gemeente een flink deel van 260 woningen wil gaan afbreken.
[Bij de subsidie-aanvraag van de gemeente naar VROM toe, zaten drie begrotingen, waarvan 1 uitging van sloop en nieuwbouw. Ik denk dat de meerderheid van de Commissie Stadsontwikkeling wel kiest voor deze 'weg van de minste weerstand', als zijnde de makkelijkste oplossing van het probleem. Dus weer: Bouwkundige maatregelen tegen sociale problemen, de junks worden verplaatst en de beheersmaatregelen waarvoor al in het voorjaar geld was uitgetrokken, worden losgelaten op de duffe, saaie nieuwbouwwijk... Al snel blijkt dat daar qua beheer en extra politie niks te doen is, dus dat beheer sterft een zachte dood. Dat geld kun je je wel besparen, nietwaar? En tenslotte, maar niet onbelangrijk: Er komt interessante grond vrij en als je wat uitlopen maakt qua woningbouw richting Potmarge - die 'toevallig' juist nu zal worden worden schoongemaakt omdat de bodem en de oevers zwaar vervuild zijn - dan kunnen de rijken, de gemeente en de projectontwikkelaars tevreden aan de slag. De gemeente is 3 miljoen voor sanering toegezegd: Wat stond daar tegenover: Zelf ook een bijdrage leveren qua geld door bv. grondverkopen langs de Potmarge?]

'Het is hartstikke jammer om zo'n mooie oude buurt te slopen', zegt Johannes Borger van de werkgroep. 'Kijk naar de Hollanderwijk. Die wilden ze in de jaren zeventig ook afbreken. Bewoners vochten voor renovatie. Dat lukte en nu staat de wijk bekend als één van de mooiste van Leeuwarden. Dat willen wij ook.'

De gemeente gaat er vooralsnog vanuit dat de herstructurering van de buurt ¦90 miljoen tot ¦112 miljoen gaat kosten. Ook de omgeving van de Potmarge en Achter de Hoven zal worden opgeknapt, wat de kosten nog zou kunnen verhogen.

De werkgroep denkt dat het alternatieve plan veel minder geld kost.
Een scherpe controle op de voorschriften uit de Nationale Woningwet en de nieuwe kamerverhuurregeling [N.B.: Bedoeld wordt: De Exploitatieverordening voor kamerpanden] zouden huisjesmelkers het leven zo zuur maken, dat ze de wijk verlaten of op zijn minst hun woningen grondig opknappen.
[Dat 'grondig opknappen' is toch een misverstand, zoals al eerder bleek in de kwestie rond de woningrenovatie Van Asbeckstraat: Tot een bepaald bouwkundig niveau is dit afdwingbaar en dat niveau ligt bij kamerpanden nog iets hoger, gezien de eisen die aan z'n pand moeten worden gesteld. Per slot woont men daar met een aantal volwassenen in een aantal 'onzelfstandige woonruimten' en dat is toch wat anders dan bv. 2 mensen die samen een eengezinshuisje in totaliteit bewonen. M.n. de brandvoorschriften liggen bij kamerverhuur hoger. Voor de rest is het m.i. een kwestie van een scenario met deels subsidie en deels 'uitkoop'. Tevens zou je wellicht panden kunnen samenvoegen onder handhaving van het uiterlijke aanzicht, bv. waar ze 'rug aan rug' staan en binnen drastisch veranderen qua indeling.]


Uit de Leeuwarder Courant van 22-7-1999:

HANDTEKENINGEN VOOR SLOOP VEGELINBUURT

LEEUWARDEN - Zo'n honderd bewoners van de Vegelinbuurt en Achter de Hoven hebben een handtekeningenlijst ondertekend voor gedeeltelijke of gehele sloop van de Vegelinbuurt. Hiermee reageren zij op het plan dat de bewoners-werkgroep Vegelin vorige week presenteerde voor behoud van de woningen. Vijf bewoners hebben het initiatief genomen tot de handtekeningenlijst, die binnenkort zal worden ingeleverd bij de gemeente.
[Omdat ook Achter de Hoven wordt genoemd wonen de ondertekenaars deels ook buiten de Vegelinwijk. Dus: Derden-omwonenden stellen maar dat bv. JOUW woning maar plat moet ofwel: JIJ moet oprotten. Het is altijd 'die ander' die maar weg moet... Even verder in het bericht blijkt dat ze sloop de enige en onvermijdelijke oplossing vinden voor de 'kleine en vervallen huisjes'. Maar daar gaat het hen m.i. helemaal niet om: Zij kiezen voor het simplisme: De 'junks' verderop, die 'junkenbuurt' moet gewoon weg, thats all. Bovendien is het nog kortzichtig ook: Dan kopen de huisjesmelkers wel wat pandjes op in de rest van de wijk Achter de Hoven, waarvan de Vegelinbuurt een onderdeel is. En dan zitten 'de junks' naast hen...
Een ander deel van de handtekeningen-zetters woont, afgaande op het bericht, in de Vegelinbuurt zelf. Mijn vermoeden is, dat zij hopen op een beste prijs voor hun huis, m.a.w.: Zij hebben al gekozen voor hun individuele, korte-termijn eigenbelang. Dit kan zowel gaan om eigenaar-bewoners als om de ergste huisjesmelkers, die de Exploitatieverordening met haar bouwkundige eisen al aan zien komen.]

De initiatiefnemers zijn bang dat de bewonerswerkgroep door de gemeente wordt gezien als een vertegenwoordiging van de hele wijk. Ze zijn het niet eens met de plannen van de werkgroep, die wil proberen via verbetering van de woningen de Vegelinbuurt weer leefbaar te maken.
[Representativiteit: De Bewonerswerkgroep Vegelin zou er m.i. goed aan doen om haar representativiteit te versterken, door zich om te zetten in (voorlopig) een 'vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid'. Dit houdt in: Statuten maken, deponeren bij de Kamer van Koophandel (Kost ¦65,-/jr), leden werven in de buurt zelf (al vraagt men maar een symbolische gulden lidmaatschapsgeld) en snel een ledenvergadering houden, waarop hun plan verder wordt besproken/uitgewerkt. Daarnaast tevens een enquête houden in de Vegelinbuurt over opknapplan of sloop. De representativiteit van de anti-werkgroep, cq. de sloopvoorstanders blijft buiten beeld in het bericht: Het gaat om 5 anonieme personen, waarbij wellicht ook nog de mogelijkheid bestaat dat de gemeente de initiator is geweest tot hun handtekeningenactie... Kortom: Honderd 'nuttige idioten'...]

Ze vinden sloop nog de enige en onvermijdelijke oplossing voor de kleine en vervallen huisjes, waar veel drugs- en drankgebruikers wonen. [Let op de eigen inbreng van de journalist: Het zijn kleine en vervallen huisjes, het is maar dat je het weet. De aap komt hier overigens uit de mouw: Het gaat om de mensen die 'weg' moeten: Het zijn 'drugs- en drankgebruikers']. De opstellers van de handtekeningenlijst willen anoniem blijven. Ze vrezen represailles van andere buurtbewoners.
[Sluw gespeeld: Hiermee geef je aan hoe 'erg' het allemaal is en dat er redenen zijn om 'bang' te zijn. Schep je eigen 'realiteit' omdat je dat het beste uitkomt...
Dit bericht bestaat in feite uit twee delen: Het eerste deel gaat over de handtekeningen voor sloop en het tweede deel dat naadloos daaraan vast geplakt zit, gaat over een inspectieronde m.b.t. bouwkundige gebreken. De bedoeling is, bij de lezer de koppeling tot stand te brengen tussen het schijnbare motief van de handtekening-ophalers: 'kleine en vervallen huisjes' en de bouwkundige gebreken zoals Elle van der Veen van de gemeente die zag. Zij was daar niet op verzoek van de handtekeningen-ophalers, wat nog konsekwent zou zijn geweest, maar op verzoek van de Bewonerswerkgroep.]

Elle van der Veen van de gemeente heeft gistermiddag op verzoek van de bewonerswerkgroep een ronde door de buurt gemaakt om de toestand van de woningen te aanschouwen. 'Ik heb daar dingen gezien die echt niet kùnnen. Huizen waar brokken muur gegarandeerd naar beneden vallen. Lekke daken, slecht onderhoud. In één huis is de vloer gedeeltelijk weggerot. We hebben overigens nergens direct gevaar voor de bewoners waargenomen, maar we zijn dan ook niet ín de huizen geweest.'
[Allereerst: Pakweg 20 tot 25 jaar geleden werd hier een renovatie uitgevoerd: Op individuele basis werd verbetersubsidie gegeven. Sommigen deden mee, anderen weer niet. Die aanpak wreekt zich nu.
Ten tweede: Waar was al die jaren het normale bouw- en woningtoezicht van de gemeente Leeuwarden?! Ook toen waren er voorschriften en minimum-eisen waaraan een woning moest voldoen; ook toen was 'aanschrijving' door de gemeente mogelijk. Antwoord: Het 'handhavingsbeleid' m.b.t. de bouwregelreving is al die jaren pulp geweest! Kortom: Ook de gemeente draagt schuld aan de bouwkundige situatie.]

'We vragen ons af wat we er nu mee aan moeten', zegt Van der Veen.
'We kunnen huiseigenaren wel verplichten hun huizen nu op te knappen. Maar je kunt het tegenover hen niet maken om dan twee jaar later de huizen te slopen. We wachten eerst het besluit van de gemeenteraad hierover af.'
[Kortom: De ambtenaar praat ook al over sloop en de nieuwbouw-koopwoningen zullen verrijzen tot aan de schoongemaakte Potmarge aan toe. Prijzen: Vanaf 3,5 tot 5,5 ton, let maar op...]

secretaris Ver. P.E.L.