HET SLOOPFRONT IN DE GEMEENTE LEEUWARDEN IS UITEENGEVALLEN!!


Nadat directeur Henk Deinum van WBC B.W.L. afgelopen vrijdagavond op een PvdA-bijeenkomst over stedelijke vernieuwing/herstructurering onverwacht en tot verrassing van wethouder Bilker en de woningcorporaties Woonservice en Volkshuisvesting had aangekondigd dat B.W.L. en Patrimonium over 14 dagen zelf met een eigen plan zouden komen voor de stedelijke vernieuwing, is de bom gebarsten. Dat gebeurde dinsdag 30-11 jl. tijdens het reguliere overleg van de Stuurgroep Stedelijke Vernieuwing. Uiteindelijk bliezen B&W de zaak zelf op. Die dag werd door hen het volgende persbericht uitgegeven:

GEMEENTE LEEUWARDEN

PERSBERICHT

Datum: 30 november 1999

Onderwerp: Stedelijke Vernieuwing

De Gemeente Leeuwarden heeft het overleg in de stuurgroep Stedelijke Vernieuwing tijdens de vergadering van dinsdag 30 november opgeschort.

Aanleiding was de vertraging die zich in de voortgang voordoet doordat met name de woningcorporatie BWL publiekelijk afstand neemt van gemaakte afspraken.

Daarmee wordt volgens het College de gemeentelijke regierol op verstorende wijze ondermijnd.

Tijdens de bijeenkomst, waar dit besluit is meegedeeld, hebben de vertegenwoordigers van BWL en Patrimonium de wens uitgesproken om volledig bij het Stedelijk Vernieuwingsproces betrokken te blijven.

Afgesproken is dat dit vanuit een gemeentelijke regierol bij de invulling van concrete plannen mogelijk is. Er zal speciaal voor de Noordrand snel aan deze concretisering worden gewerkt. Hiertoe worden de komende dagen afspraken gemaakt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Wethouder Bilker 058-2332311 of met: Frits Veldmeijer Projectleider Stedelijke Vernieuwing 058-2338863
Einde persbericht College van B&W van Leeuwarden


De realiteit is minder koel dan de toon van dit persbericht.
Dat bleek wel 's avonds in de Commissie Stadsontwikkeling bij de bespreking van het vaststellen van de definitieve versie van de Kadernota Stedelijke Vernieuwing. Plotseling begon het VVD-raadslid Wyb Feddema over het bij verkoop van woningen ook een 'volkshuisvestelijk toetsingskader' toepassen, terwijl hij juist zo pro-verkoop was. Volgens hem zou Deinum gezegd hebben: 'Minder of geen sloop en meer verkoop.' Als dit waar is, dan komt dit een eind in de richting van wat wij willen:

  1. De nadruk op beter beheer in bestaande wijken, optreden tegen huisjesmelkerij (kamerverhuurpanden) door toepassing van de Exploitatieverordening op de kamerpanden enz.
  2. Geen of weinig sloop. Alleen sloop van complexen waar niemand meer in wil.
  3. Beperkte verkoop van goedkopere laagbouwwoningen en van flats in de middenprijsklasse. Dit onder voorwaarden: Opknapplan, garanties voor onderhoudsreservering, zelfbewoningsclausule (verhuur is verboden), prijs maximaal 80% van de marktwaarde. Hierbij steeds in de gaten houden of er nog wel voldoende huurwoningen overblijven in de prijsklasse tot ¦600,- kale huur. Het aantal te verkopen woningen wordt daardoor beperkt tot een bepaald (elk jaar opnieuw te bezien) maximum.
  4. Geen sloop t.b.v. 'stedebouwkundige inzichten'. Geen gemekker meer over 'evenwichtige bevolkingsopbouw'. De bevolking bepaalt zelf wel hoe zij zich wenst samen te stellen.
Wethouder Bilker stelde t.a.v. het tekort aan geld voor de Stedelijke Vernieuwing dat ISW-geld was aangevraagd voor 'fase 1 SV'. Dit zou 'informeel' al akkoord zijn. Hij stelde dat het convenant met de gezamenlijke corporaties (De Federatie) niet was opgezegd, maar 'opgeschort'. BWL had het gewaagd zomaar 'het Collectief' te verlaten, stelde hij, althans daar kwam zijn betoog op neer. Stout, stout, stout...
Ik ken dit soort bla bla: Er moet met 1 mond worden gesproken naar buiten toe, men moet zich bewegen binnen 'het denkmodel', uiteraard uitgedacht door B&W enz.
Op woensdag 1-12-1999 kwam de Leeuwarder Courant met een hoofdredactioneel commentaar van Pieter Sijpersma, waarin o.a. stond: 'Ooit tooiden ze zich met een naam die zo uit Star Wars leek te komen: de federatie. Eind vorig jaar spatte dat verbond uiteen. Sindsdien woedt er een bittere oorlog in het universum van de Leeuwarder corporaties. Het lijkt erop dat er nog vele afleveringen zullen volgen. Er zullen gewonden vallen, maar het voornaamste slachtoffer wordt het slagveld: Leeuwarden. De hoofdstad van Friesland is dringend toe aan een totaalplan voor renovatie, sloop en nieuwbouw. Dat is het belang dat nu op het spel staat.'

Kortom: Het gebruikelijke gepraat. Volgens hem moet burgemeester Loeki van Maaren voor Obi Wan Kenobi spelen en volgens hen zou ze op 30-11 gezegd hebben dat de corporaties de gemeente als regisseur moeten accepteren. Hij vindt, dat zij de federatie weer bijeen moet brengen, alsof er ook en vooral niet een verschil van inzicht ligt tussen enerzijds BWL en Patrimonium en anderzijds B&W. Als we dan toch in Star Wars terminologie vervallen, dan is er eerder een 'Evil Empire' (ook bekend als 'Het Collectief') in de vorm van B&W met wethouder Den Oudsten als de kwade genius en Bilker als Darth Vader...
Welke rol Deinum in dit verhaal gaat spelen, m.a.w.: Wat is zijn alternatieve plan, hopen we binnenkort te kunnen melden. In elk geval: Het gaat goed. Hoe meer er fout gaat, des te beter is dat voor mensen met weinig geld. Hoe meer het 'ambitieniveau' van B&W daalt, hoe dichter men weer terugkeert met beide benen op de grond.
Bovendien: Verschillen van mening geven derden zoals het PEL, de kans om met alternatieven te komen.

Over dat 'ambitieniveau' van B & W:
Het begon allemaal met het verhaal dat 'het draagvlak' onder de voorzieningen die Leeuwarden heeft, moest worden vergroot door mensen met geld naar Leeuwarden te halen. Er moest geconcurreerd worden met de dorpen. Vandaar dat water en bos de wijk in moest en de wijk het bos in, volgens de stedebouwkundige kreten. Een imitatie van wonen in een landelijke omgeving. Maar in het Commissiestuk bij de Kadernota heettte het op 30-11 jl. met zoveel woorden dat het PEL hen niet hoefde te vertellen dat de mensen niet terugkwamen uit de dorpen. Kortom: Een sjagrijnige reactie... Maar in het stuk heette het ook, dat het er om ging de midden- en hogere inkomens van buiten Friesland naar Leeuwarden te halen. Dat was nieuw. Maar wethouder Bilker stelde, dat er nieuw gebouwd werd om de Leeuwarders vast te houden. M.a.w.: Sloop en veel nieuwbouw leidt tot het 'rondpompen' van Leeuwarders. Hij was tegen het PvdA-plan om het aantal te verkopen woningen te verhogen tot 4500 stuks, want dan 'kwam de doorstroming tot stilstand'... Een onthullende reactie! Dit betekent dat B&W doelbewust extra doorstroming op gang willen brengen, wat leidt tot extra leegstand omdat er voornamelijk Leeuwarders bij betrokken zijn, waarna er weer flink gesloopt kan worden enz. Kortom: Dit bevestigt alleen maar wat we al dachten: Leeuwarden moet een stad worden voor de rijken, want verhuizen betekent vaak duurder wonen.
Goed wonen voor een redelijke prijs: Vergeet het maar over een aantal jaren, als B&W er in zouden slagen hun plannen onverkort uit te voeren. Daarom is het zo belangrijk dat hun plannen zo veel mogelijk doorkruist worden door de weerbarstige realiteit, simpelweg om erger te voorkomen.
De Leeuwarder Courant van 1-12-1999 schrijft over het uiteen vallen van het sloopfront:

OVERLEG WIJKVERNIEUWING SPAT UITEEN

LEEUWARDEN - Het overleg over de stedelijke vernieuwing in Leeuwarden is gistermiddag ontploft. Tijdens een korte bijeenkomst van de stuurgroep die de sloopplannen moet vormgeven, hebben de wethouders Bearn Bilker en Peter den Oudsten de samenwerking met de gezamenlijke woningcorporaties opgezegd. [In het persbericht van B&W kreeg echter in de eerste plaats BWL de zwarte piet en werd ook Patrimonium genoemd.]

Breekpunt vormde het alternatieve plan dat directeur Deinum van verhuurder BWL vrijdag plotseling aankondigde. Na een reeks incidenten was dit de druppel die de emmer deed overlopen, verklaarde Bilker gistermiddag.
[Ja, als je je niet voegt naar 'Het Collectief', dan zijn de rapen gaar...]

De vier Leeuwarder corporaties en de gemeente werkten al maanden aan plannen voor het herontwikkelen van naoorlogse stadsdelen. De afspraken voor de noordelijke wijken Bilgaard en Vrijheidswijk verkeerden in een afrondende fase. Gisteren zouden er spijkers met koppen worden geslagen.

In plaats daarvan constateerde Bilker dat er 'in essentie een gebrek aan vertrouwen is'. Door vrijdag publiekelijk afstand te nemen van gemaakte afspraken, heeft Deinum de gemeentelijke regierol ondermijnd, aldus de wethouder. 'De deelbelangen van afzonderlijke corporaties zijn doorslaggevend gebleken. Samenwerken lukte dus niet. Omdat het College geen verdere vertraging wil, hebben we gezegd: tot hier en niet verder.'
[Alsof B&W ook geen deelbelang vertegenwoordigen, maar een algemeen belang, waarvoor dan het deelbelang moet wijken. Dat is een heel oude truc. B&W proberen alleen maar om de corporaties hun wil op te leggen, maar met name BWL ziet m.i. forse geldproblemen als ze doen wat het College graag wil, nl. veel sloop. Ook had de projectleider Stedelijke Vernieuwing, Frits Veldmeijer al eens gezegd dat hij verwachtte dat BWL en Patrimonium op den duur failliet zouden gaan. Dat heeft ongetwijfeld ook kwaad bloed gezet, plus de vieze streken van directeur Andries Zwart van Woonservice. Toen Woonservice, BWL en Patrimonium nl. fusiebesprekingen voeren en Wobbe de Vries nog directeur was bij Volkshuisvesting, leek dat te lukken. Wobbe wilde niet mee doen, omdat Volkshuisvesting de rijkste WBC is. Waarom alles delen met armere clubs? Wobbe ging en Dick Vergunst werd eind september 1998 directeur bij Volkshuisvesting. Andries Zwart stapte daar toen heen en even later waren Woonservice en Volkshuisvesting fusiebesprekingen begonnen... Zwart ging gewoon voor het geld van Volkshuisvesting en BWL plus Patrimonium die beide niet rijk zijn, kregen de dolkstoot in de rug. Deinum is m.i. van plan hem dit betaald te zetten... Intussen is Vergunst van Volkshuisvesting al weer van het toneel verdwenen. Wat er precies gebeurd is, weet ik niet. Per 1-1-2000 fuseren Volkshuisvesting en Woonservice en Andries Zwart is tijdelijk directeur bij Volkshuisvesting. Ik denk niet dat er daar nog afzonderlijk een directeur wordt benoemd.]

Bilker en Den Oudsten willen de zaken nu anders aanpakken. Ze zullen zelf een ideaalbeeld schetsen, waarop de corporaties afzonderlijk kunnen intekenen. 'De gemeente trekt de kar en de partijen kunnen daar op ingaan.' In de loop van volgende week zullen Volkshuisvesting en Woonservice al aanschuiven.
[Het scheelt vast dat Bilker en Zwart dezelfde religie hebben; dan kunnen ze elkaar mooi de bal toespelen...]

'Ik ben teleurgesteld dat het na al die maanden is mislukt', zegt de wethouder. 'Aan de andere kant: de vaart was er toch al wat uit.'
Voor het alternatieve plan van BWL en Patrimonium heeft hij geen belangstelling. 'Daarover moet ik dan zeker onder hun voorwaarden onderhandelen. Dat wil ik niet.'
[Nu was het precies andersom, terwijl uiteindelijk de WBC wel de eigenaar is van de woningen. Dat een WBC maar zou doen wat ze wil met haar woningen is niet goed, maar er niks meer over te vertellen hebben en de gemeente laten dicteren wat er moet gebeuren is ook niet goed. B&W hebben gespeeld en t.a.v. met name BWL de eerste slag verloren...]
Ambtelijk projectleider Frits Veldmeijer liet een ander geluid horen: 'Ik ben altijd nieuwsgierig naar inhoudelijk opvattingen.'

Op de vraag of de gemeente überhaupt haar geambieerde regierol kan waarmaken, antwoordde Bilker dat hij daarvoor voldoende middelen heeft: 'We hebben grond, infrastructuur en voorzieningen.' Maar geen huizen, die Deinum wel heeft. Bilker: 'Als Henk Deinum wat wil, heeft hij de gemeente nodig.'
[Sloop van woningen is geen z.g. 'Besluit van Aanmerkelijk Belang' meer waarover B&W het Rijk moeten adviseren, maar verkoop nog wel. Bij dat laatste ligt het lastige punt indien BWL zegt: Minder sloop, meer verkoop.]

De bewoners van de noordelijke wijken worden in de loop van de winter geïnformeerd over de plannen. BWL, in de noordrand een prominent huizenbezitter, heeft al laten weten binnenkort de meningen te zullen peilen.

De raadscommissie stadsontwikkeling reageerde gisteravond teleurgesteld het het nieuws. De commissieleden legden de schuld grotendeels bij de twee dissidente verhuurders, die hun eigen belang voorop stellen.
[Als uit hun plannen zou blijken dat hun eigenbelang dichter ligt bij het belang van mensen met lagere inkomens dan de sloopscenario's van B&W, dan is dat alleen maar gunstig of in elk geval minder ongunstig voor het PEL]
Tegelijkertijd kreeg Bilker het verwijt dat hij als regisseur eerder aan de noodrem had moeten trekken.
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].