Op 21-3-2000 werd in de Commissie Stadsontwikkeling de z.g. "Aanpaknotitie Noordrand" van B&W behandeld. Zoals eerder gemeld, was dat de notitie zonder bijlagen; bijlagen die de Leeuwarder Courant echter te pakken had gekregen en die avond in de krant waren verschenen.
De door B&W gewenste sloopaantallen plus de financiële tekorten stonden daar in plus wat B&W dan graag op die plaatsen als nieuwbouw wilden zien verschijnen. Het ging om interne stukken van het College op basis waarvan ze wilden gaan praten met de corporaties. Er bleek, dat ook de leden van de Commissie Stadsontwikkeling die bijlagen niet hadden...
Maar er werd eerder gezeurd over hoe dat nu kon dat die stukken op straat lagen dan dat iemand geschrokken leek van de voornemens.
Kortom: In feite heerst er een verstikkende 'consensus' over de 'noodzaak tot massale sloop'. En dan over 10 jaar mekkeren over de nu al te voorziene gevolgen. Maar dan zijn we pakweg weer 2 raadsverkiezingen verder...
Uit de Leeuwarder Courant van 22-3-2000:

'EE-EILAND' VALT GOED BIJ RAADSCOMMISSIE

LEEUWARDEN - De raadscommissie stadsontwikkeling van Leeuwarden is wel gecharmeerd van een wooneiland waarin het Havankpark en een deel van oostelijk Bilgaard worden opgenomen. Eis is wel dat er niet alleen dure woningen komen maar ook onderkomens voor mensen met een modaal inkomen.
[Niemand had het echter over de kosten van het graven van een westelijke tak van de Dokkumer Ee vanaf de Hermesbrug tot Vierhuis bij de woonschepenhaven plus de kosten van een extra brug of aquaduct op van en naar het 'schateiland' te gaan.]

Een deel van de fracties, de VVD voorop, vindt het kappen van een stuk Leeuwarder Bos ten behoeve van nieuwbouw langs het Havankpark uit den boze.
[Het gaat erom dat het eiland een hap bos ten westen van het Havankpark ook op dat eiland doet belanden net als het Havankpark en dat daarna dat stuk bos gekapt wordt voor extra uitbreiding van het Havankpark ten westen van deze nieuwbouwwijk. De bewoners daar zijn woest: Hen was beloofd dat hun huizen in een bos-omgeving zouden staan, met uitzicht op het Leeuwarder Bos, maar nu ze pas iets gekocht hebben, blijkt dat allemaal niet waar. Onlangs was een intern memo van het College uitgelekt waarin wethouder Peter den Oudsten zelf stelde dat dit in feite onbehoorlijk bestuur was en dat bewoners niet kansloos zouden zijn als ze dit voornemen aanvochten.... Mijn indruk uit het inspraakverhaal van een van de bewoners van het Havankpark was, dat ze zeker juridische stappen zullen zetten en uiteraard werd flink geciteerd uit het bewuste krantebericht...
Ook voor de bewoners van de met sloop bedreigde Meenthe is het gunstig als het Havankpark gaat procederen: De extra woningen op de plaats van dat stuk Leeuwarder Bos zijn 'kostendragers' voor de tekorten op het sloopplan in dat deelgebied. Hoe meer kostendragers onderuit gaan, hoe onhaalbaarder het verhaal wordt.]

De commissie besprak gisteren de 'aanpaknotitie Noordrand' van wethouder Bearn Bilker.

De PvdA staat niet afwijzend tegenover Bilkers voornemens, maar verwacht verlaging van het aantal te slopen woningen nu de leegstand in de stad terugloopt.
[Maar over hun eigen notitie van afgelopen herfst waarin werd gesteld dat soms ook flats wel verkocht konden worden gezien ook de toenemende vraag naar koopwoningen bij kleine huishoudens, werd niet meer gesproken.]
Woordvoerder Willy de Jong zei verontrust te zijn dat het 'Ee-eiland' voorrang krijgt boven aanpak van de Vrijheidswijk, waar het meest sprake is van sociale achteruitgang.

De linkse partijen willen niet dat het Ee-eiland een luxe enclave wordt.
[Daar lijkt het wel op: De rijken moeten tegen de armen beschermd worden door een eiland te maken; makkelijk te bewaken door bv. Randon beveiliging, betaald door de rijken, een brug die je uiteraard kunt ophalen t.b.v. de langskomende luxe jachten, videocamera's die het water plus brug bewaken; ik schets even een beeld naar de trend in de USA. Maar... de natuur slaat een keer terug bij een strenge winter en weg is de water-barriere...]
Voordat de raad definitief ja zegt tegen de stedelijke vernieuwing langs de Dokkumer Ee moet het college een financiële onderbouwing geven en een argumentatie voor de noodzaak van sloop in het gebied van De Meenthe, dat nu De Stijl heet. De achthoogflat aan de Jan Evenhuisstraat kan wat de commissie betreft gerust plat.
[Ook van de SP-vertegenwoordiger in de commissie, Freerk Kalsbeek... Dit, terwijl fractievoorzitter Ronald Boorsma - die niet in deze commissie zit - me later meedeelde dat men binnen de SP het hier nog over moest hebben en dat men nog geen standpunt had bepaald...]
Einde eerste LC-bericht. Commentaar tussen [].


Uit de Leeuwarder Courant van 22-3-2000:

WIJKEN NOORDRAND KRIJGEN TOCH INSPRAAK

LEEUWARDEN - De bewoners van Bilgaard en het Valeriuskwartier [??! Bedoeld zal hier zijn: Lekkumerend/Vrijheidswijk, of het moet een freudiaanse verschrijving zijn, omdat op termijn ook een sloopaanval is te verwachten op het Valeriuskwartier vanwege m.n. de stedebouwkundige ideëen van Bureau West-8.] krijgen toch gelegenheid zich dit voorjaar uit te spreken over de stedelijke vernieuwing in hun wijken.
Wethouder Bearn vindt openbare wijkbijeenkomsten "zeer wel mogelijk en ook gewenst", zo zei hij gisteravond in de raadscommissie stadsontwikkeling.

Hoe ver de inspraak reikt bleef onduidelijk. De wethouder meent dat in het Kaderplan eind vorig jaar de grote lijnen al zijn uitgezet, zodat deze niet meer voor discussie vatbaar zijn.

Enkele commissielden hekelden het summiere en abstracte karakter van de informatie, die b. en w. tot nu toe hebben verstrekt. Vooral de financiële onderbouwing van de sloop- en nieuwbouwplannen is duister.
[Volgens Bilker zou het verhaal zoals dat in de LC had gestaan met de opmerking dat voor 1 nieuwe huurwoning die een verlies van ¦40.000 zou opleveren er 2 koopwoningen naast gebouwd moesten worden, een corporatie-verhaal zijn dat niet door de gemeente werd gedeeld.]

Bilker wees er op dat de gemeente armslag wil hebben voor zakelijke onderhandelingen met de betrokken woningbouwcorporaties. Inzet hierbij is dat de gemeente tot 2004 zijn eigen financiële inspanning beperkt tot ¦10 miljoen uit een rijksfonds voor de aanpak van arme stadswijken.
[Maar de gemeente had ongeveer 32 miljoen toegezegd gekregen van Remkes. Willen ze 22 miljoen voor de tweede fase voor de jaren daarna bewaren? De corporaties zullen ongetwijfeld meer financiële inzet van de gemeente willen bij de komende onderhandelingen over alle plannen in de negen deelgebieden in Bilgaard en Lekkumerend.]
Einde tweede LC-bericht. Commentaar tussen [].