Op dinsdagavond 21-3-2000 werd o.a. het gemeentelijke Concept-Wijkplan Achter de Hoven/Vegelin behandeld in de Commissie Stadsontwikkeling.
Uit de Leeuwarder Courant van 22-3-2000:

MEERDERHEID RAAD: MATIG SLOOP VEGELIN

LEEUWARDEN - Volkshuisvestingswethouder Bearn Bilker (CDA) van Leeuwarden krijgt vooralsnog geen ruimte voor een forse sloop in de Vegelinbuurt en flinke nieuwbouw in het groene gebied tussen Achter de Hoven en Huizum-Dorp. Het college gaat uit van de sloop van circa 150 woningen, maar de collegepartijen PvdA en PAL/GroenLinks willen met de oppositiepartijen NLP, D66 en SP lang niet zo ver gaan. Dezelfde fracties vinden ook dat de bebouwing van de tuinderijen bij Achter de Hoven beperkt moet blijven.
[Ze noemden dat het 'mimimum-scenario'. Ondergetekende heeft bij het inspraakverhaaltje voor het PEL ervoor gepleit om achter de zuidkant van de bebouwing Achter de Hoven steeds slechts 1 rij woningen te bouwen. Daarmee is de 'rafelrand' van de tuinen van deze woningen verdwenen omdat daar dan de achterzijde van de rij nieuwbouwwoningen aan grenst. Het leeuwendeel van de Potmarge noordzijde blijft daarmee 'groene zone'.]

Bilker waarschuwde dat het rijk alleen geld in stedelijke vernieuwing wil steken als er grootscheeps gesloopt wordt in verpauperde wijken. B. en w. willen ¦10 miljoen van de toegezegde rijksslooppremie van ¦26 miljoen in de Vegelinbuurt steken. Volgens Bilker kan het niet bij summiere sloop voor wat meer "licht en ruimte" blijven.
[Het plan dat de bewoners samen met de SVK hadden gemaakt en dat uitging van de sloop van 47 woningen plus drastische verbouw, samenvoegingen en herindeling van diverse andere woningen, hield wel wat meer in dan 'wat meer licht en ruimte'. Deze opmerking van Bilker getuigt van miskenning van hun plan.]
Het huidige intensieve beheer ter bestrijding van criminaliteit en drugsoverlast is niet jaren achtereen vol te houden, aldus de wethouder.
[Hier komt een aap uit een van de mouwen: Behoorlijk beheer is iets waar de gemeente weinig geld voor over heeft. Beheer wordt in het teken gezet van 'tijdelijk, in afwachting van sloop' en sloop wordt gebruikt of misbruikt als middel tot 'probleemverdunning' dus een 'spreidingsbeleid', waarna het beheer weer terugglijdt naar het bekende minimale niveau, totdat de volgende 'probleembuurt' manifest zichtbaar wordt, waarna het hele spel opnieuw begint...]

De raadscommissie stadsontwikkeling oefende gisteren veel detailkritiek uit op het plan voor Achter de Hoven/Vegelin. Zo werd de eventuele verhuizing van verpleeghuis Parkhove, ten behoeve van lokalen van de scholengemeenschap Comenius, als irreëel bestempeld. Hetzelfde geldt volgens een aantal fracties voor spoedige woningbouw op het terrein van de confijterij Steensma.
[Aan de zuidkant van de Potmarge, naast het v.m. veilingterrein. Ook het veilingterrein zelf zou in het gemeentelijke plan bebouwd moeten worden.]

De PvdA en de NLP stelden principieel dat er helemaal geen 'woonbrug' nodig is tussen Achter de Hoven en Huizum. D66 en Addy Stoker van GPV/RPF/SGP pleitten fel voor het wegzenden van de chemische fabriek Atoglas, die in de weg staat en bovendien voor overlast zorgt. De wijkbewoners mogen dinsdag hun zegje doen op een hoorzitting in het FEC.
In mei beslist de raad.
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].


Uit het Friesch Dagblad van 22-3-2000:

Politici oneens over aantallen

ONZEKERHEID BLIJFT OVER SLOOP IN VEGELINBUURT

LEEUWARDEN - Bewoners van de Vegelinbuurt in Leeuwarden blijven in onzekerheid over de sloopplannen in hun wijk. De politiek in Leeuwarden kon gisteravond niet bepalen hoeveel van de bijna tweehonderd arbeiderswoningen uit de jaren '20 [m.i. zijn ze ouder] tegen de vlakte moeten. De bewoners zitten al meer dan een jaar in onzekerheid over de sloopplannen in hun wijk.

Leeuwarden wil de Vegelinbuurt en omgeving grondig aanpakken. Het dagelijks bestuur van de stad vindt dat de arbeiderswoningen niet meer van deze tijd zijn. Van de bijna tweehonderd woningen moeten er 150 tegen de vlakte. De overigen kunnen - na een flinke opknapbeurt - blijven staan. "Mede om de herinnering aan de buurt levend te houden", aldus wethouder Bilker. De hele buurt opknappen heeft volgens hem geen zin. "De woningen zijn dat niet meer waard."
[Bedoelt hij hiermee dat de 'vrije marktwaarde' ook daarna laag zal zijn? En zo ja, wat zou daarmee dan mis zijn? Waarom moet elk huis 'duur' zijn?! Als je bv. het plan zou uitvoeren van de bewoners plus SVK blijven ruim 150 huizen staan, die worden verbouwd, samengevoegd enz. en zoals dat heet 'voor het goedkoopste marktsegment' een functie kunnen hebben. In de prijsklasse tot pakweg ¦100.000 moet op de koopmarkt ook aanbod blijven. Niet iedereen kan maar hypotheken afsluiten van 2 ton, 3 ton enz.! Als de huisjes bouwkundig goed zijn en mensen daar zonder allerlei overlast om de deur weer rustig kunnen wonen, wat is daar dan mis mee?]

De bewoners vinden ook dat hun wijk opgeknapt moet worden. Zij staan echter veel minder sloop voor. Een door de bewoners ingediend plan rept van de sloop van 47 woningen. De rest moet opgeknapt worden. Veel bewoners willen in de buurt blijven, omdat de huizen er erg goedkoop zijn.

De Leeuwarder politiek bleef gisteravond verdeeld tijdens de commissie Stadsontwikkeling . De mening varieerde van nauwelijks sloop tot een massale bulldozer-actie. De politici hoefden ook geen definitief standpunt in te nemen. Zij hoefden slechts een 'richting gevende mening' te ventileren.

Bepalend in de Leeuwarder politieke verhoudingen is het standpunt van de Partij van de Arbeid. De sociaal-democraten hebben dertien van de 37 zetels in de Leeuwarder gemeenteraad. Zij hoeven de steun van een paar fracties te vinden om er voor te kunnen zorgen dat hun plan een meerderheid krijgt.

De PvdA wil dat "ongeveer de helft van de woningen" gesloopt wordt, aldus raadslid mevrouw W. de Jong. De rest van de woningen kan opgeknapt worden. De partij hecht aan het behoud van de karakteristieke buurt voor Leeuwarden.
[Zij wilden van de bijna-rug-aan-rug woningen steeds om en om 1 rij slopen, wat ik persoonlijk een veel te simplistisch idee vindt in vergelijking tot het veel slimmere plan van de bewoners dat een aantal 'vondsten' heeft zoals bv. een 'seniorenhofje'. Dat komt omdat veel creatiever is 'geschoven' met indelingen en het selectief slopen van woningen.]

Voor de zomer moet de knoop worden doorgehakt. Buurtbewoonster T. Sietsma riep de politici op de Vegelinbuurt te behouden.

Potmarge
Een ander onderdeel van de plannen voor het gebied is de bouw van woningen langs het riviertje de Potmarge. De oevers van het zwaar vervuilde riviertje [dat overigens dit jaar wordt schoongemaakt] worden door velen gezien als de 'groene long' van de stad.

Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden willen langs de oevers ongeveer tweehonderd woningen bouwen. In het plan blijft een strook van minimaal vijftig meter naast het water 'groen'. Een meerderheid in de Leeuwarder politiek vindt het aantal woningen te groot. Zij pleiten voor de zogenoemde minimum-variant, waarin wordt voorgesteld ongeveer zeventig huizen te bouwen langs het water.
Einde FD-bericht. Commentaar tussen [].