Inspraakverhaal voor commissie stadsontwikkeling 21-3-2000.
Onderwerp: Gemeentelijke aanpaknotitie voor de Noordrand.


Aan de leden van de commissie stadsontwikkeling

Onderwerp: Gemeentelijke aanpaknotitie Noordrand

Leeuwarden, 21-3-2000

Geachte Commissieleden,

Pas gisteren ontvingen we als abonnementshouder op de Commissiestukken de stukken voor vanavond, uitgezonderd de notitie die nu aan de orde is. Deze moest vanochtend nog apart worden opgehaald.
Dit ligt niet zozeer aan degenen die de uitvoering verzorgen, maar m.i. aan de werkwijze van degenen daarboven: Proberen zoveel mogelijk in stilte te werken aan de grote 'kwaliteitsslag', zonder al teveel 'gezeur' door de bevolking. Dit blijkt temeer uit het artikel in de Leeuwarder Courant van hedenavond, waar opening van zaken wordt gegeven over de vertrouwelijke bijlagen bij deze 'Aanpaknotitie Noordrand'.
Hulde aan degene die het lef had dit te laten lekken in het belang van de openbaarheid! Natuurlijk zijn deze bijlagen nog onderwerp van onderhandeling, maar duidelijk is nu, welke uitwerking de aanpaknotitie concreet ongeveer zal gaan hebben.

Een van de consequenties is massale herhuisvesting van bewoners. In de notitie wordt gesteld dat het aantal hierdoor op te roepen 'verhuisbewegingen' maximaal 350-375/jaar mag zijn. Dat aantal komt dus bovenop de reguliere verhuizingen zoals vastgelegd via de Centrale Registratie Woningzoekenden van de corporaties. Waarop dat maximum is gebaseerd wordt niet duidelijk. B&W hebben eerder gesteld dat er een heel groot overschot is aan goedkopere huurwoningen, wel 1250 stuks. Als dat allemaal waar is, welnu, dan zou je verwachten dat je 1250 extra verhuisbewegingen in het eerste 'sloop-jaar' kunt genereren, door meteen al meer te slopen en in 1 keer je overschot weg te werken. Dat gebeurt niet en dat doet mij twijfelen aan het realiteitsgehalte van dat z.g. overschot. Ook de werkelijke leegstandscijfers, zoals onlangs door Aedes gepubliceerd wijzen erop dat er helemaal geen grote overschotten huurwoningen zijn. Leegstand corporatiebezit was 0,75%, het laagste cijfer in 20 jaar...
Kortom: Die massale sloop wordt een ramp voor de lagerbetaalden in Leeuwarden, terwijl IHS-boetes voor corporaties en gemeente dreigen als men merendeels duurder moet worden geherhuisvest.

Ons pleidooi zal bekend zijn en komt deels overeen met de PvdA-nota "Zo woont iedereen met plezier", van november jl. Hierin werd o.a. gesteld dat ook verkoop van flatwoningen onder voorwaarden mogelijk zou moeten zijn. Wij scherpen dit nog wat aan: Meer verkoop van flats plus minder sloop van goed gelegen en nog in goede staat verkerende flatblokken aan de huurders. B&W willen dit niet, want: Dan stort de markt maar in, alsof B&W de belangen van makelaars en projectontwikkelaars moeten verdedigen en alsof de koopprijzen langzamerhand niet absurd hoog zijn in de stad. Ik wijs ook op de Primos-rapportage waarin een forse toename wordt voorspeld van een- en tweepersoonshuishoudens. Juist voor hen kan een goede flat een heel goed en nog betaalbaar alternatief zijn voor laagbouw, mede in aanmerking genomen dat de Wet Bevordering Eigen Woningbezit deze zomer in werking treedt. B&W hebben gesteld dat deze woningen geen toekomstwaarde hebben en dat de kopers met dalende verkoopprijzen gekonfronteerd zullen worden. Roerend, die bezorgdheid, maar niet oprecht. Uit veel publicaties die al zijn geweest rond het thema 'Stedelijke Vernieuwing' blijkt, dat B&W het liefst gezinnen zien en de rest maar onzichtbaar moet worden, omdat zij maar de ideologie verstoren van de 'evenwichtige bevolkingsopbouw', een ideologie die weigert te werken met de realiteit van heden.

Dit verhaal is geen oproep om alle huurwoningen maar te verkopen en om nooit ergens te slopen: Meer verkoop, vooral van flatblokken en minder sloop, is ons verhaal. Sloop alleen wat onverhuurbaar is en redelijkerwijs niet goed verkoopbaar, dat is het verhaal.
En laat de bevolking qua 'opbouw' eens met rust: Die bepaalt zelf wel hoe zij zich wenst op te bouwen. Als er ergens van 'vrije markt' sprake is, dan is het daarbij wel. Sociale problemen zijn niet gekoppeld aan 'groepen' of wijken, maar aan persoonlijke omstandigheden in wisselwerking met maatschappelijke omstandigheden. Die los je niet op met stedebouw, maar met individueel maatwerk op het sociale vlak.

secretariaat Ver. P.E.L.