Uit de Leeuwarder Courant van 8-3-2000:

SLOOPPLAN BIEDT VEGELIN NOG WEINIG DUIDELIJKHEID

LEEUWARDEN - In en rond de Vegelinbuurt zullen in totaal honderd tot tweehonderd huizen gesloopt worden. Twee andere scenario's zijn hiermee van de hand gewezen: helemaal geen sloop, dan wel afbraak van 260 huizen.
[In een huis aan huis brief van 8-3-2000 van de gemeente wordt o.a. het volgende gesteld: "Over de aanpassingen in de Vegelinbuurt heeft overleg plaatsgevonden tussen het Projectbureau Achter de Hoven-Vegelin en de Werkgroep Vegelin. Tussen het Projectbureau en de Werkgroep Vegelin is een compromis omschreven. Er is vastgesteld dat flinke ingrepen in het hele studiegebied Vegelinbuurt nodig zijn om de woonkwaliteit te verbeteren. Daarbij wordt uitgegaan van een evenwichtige aanpak met renovatie, nieuwbouw en sloop."
Kennelijk meende de bewonerswerkgroep Vegelin dat ze met het Projectbureau de zaak konden uitonderhandelen tot een compromis tussen hun plan het het plan van de gemeente. Geen onbegrijpelijke gedachte, maar... niet heus, want in de brief staat verder: "Het college kiest liever voor een andere benadering. Om een kwaliteitsslag in Achter de Hoven/Vegelin te kunnen financieren en uit te voeren, is volgens het college een flinke sanering nodig. Dit betekent sloop van 120 tot 150 woningen in de Vegelinbuurt. Deze twee modellen worden nu uitgewerkt. Het resultaat wordt voor advies aan de Commissie Stadsontwikkeling voorgelegd. Daarna worden definitieve besluiten genomen."
Kortom: Omdat de Stedelijke Vernieuwing zo duur is, moeten we veel grond vrijmaken voor koopwoningen en met de winst uit de grondverkoop proberen we de verliezen wat te dekken. Dat betekenen de opmerkingen over kwaliteitsslag en financiering in relatie tot de sloopaantallen eigenlijk.]

Nieuw element in het besluit van burgemeester en wethouders is dat ook een aantal woningen in de Bernardus Bumastraat en de Van Asbeckstraat tegen de vlakte moet.
[Dat is niet nieuw; uit een eerder plankaartje was dat al op te maken. Op de plankaart in het boekje van de gemeente: "Het wijkplan samengevat" staat m.b.t. een deel van deze straten: "Uithollen t.b.v. licht, lucht en ruimte".
Gezien de breedte van deze straten kun je in de stad wel tientallen straten deels slopen als je dit als criterium neemt. Nu ja, criteria zijn er om al naar de wensen van B&W ter plekke verzonnen te worden, veel meer betekenis hebben ze niet. In de huis aan huis brief heet het overigens weer dat deze kreet op de plankaart fout is en dat er moet staan: "Renovatie van woningen".
Of zou deze sloop-optie een ordinaire wraakneming zijn omdat m.n. bewoners van de Van Asbeckstraat niet wilden meewerken aan een z.g. 'verplichte' renovatie van hun koopwoningen, waarbij de gemeente hen tot meer wilde verplichten dan op grond van de Woningwet afgedwongen kon worden?
En waarbij door het PEL via een brief van Vereniging Eigen Huis de bluf en het gedreig met dwang van Appie Timmermans onderuit kon worden gehaald?
Het kan m.i. alleen zo zijn: Woningen die niet voldoen aan de Woningwet moeten worden aangeschreven, voor gewenste meerdere verbeteringen is de gemeente aangewezen op vrijwillige medewerking van de eigenaren. Enige subsidie kan hierbij als 'smeergeld' dienen.]

Maar nog steeds is niet precies duidelijk welke huizen afgebroken worden, tot frustratie van veel buurtbewoners.

Wel blijkt uit het plan dat scholengemeenschap Comenius op de Potmarge-oever geen grote campus mag bouwen. De school kan wel een beperkte aanbouw plegen en mogelijk een tweede vestiging openen op de plek waar nu verpleeghuis Parkhove zit.

Een groot deel van het gebied tussen Achter de Hoven en het riviertje wordt bebouwd met huizen. Ook het terrein van confiturefabriek Steensma (zuidoever) en de voormalige veiling is bedoeld voor woningbouw. Aan de oostkant van de splitsing Potmarge-Wirdumervaart komen twee villa's.

Het fietspad langs de Potmarge wordt tussen Atohaas (v.m. Casolith) en Steensma verlegd naar de noordkant van de Potmarge. Het Van Hall-instituut krijgt hier de gehele zuidoever tot zijn beschikking. Hier loopt het fietspad nu nog.

Een deel van de bewoners is gisteravond in restaurant De Brasserie door wethouder Bearn Bilker voorgelicht over het college-besluit. De reacties waren gelaten.

"We weten nog steeds niet welke huizen worden gesloopt. De onzekerheid blijft", aldus bewoners.
De leden van actiecomité Behoud Groene Long Potmarge vinden dat het open gebied bij Achter de Hoven te veel wordt aangetast. Ze zijn ook bezorgd of de Potmargebrug naar Huizum-Dorp behouden blijft.
[In de huis aan huis brief van de gemeente stond: "Voor de Potmargezone bestaan verschillende mogelijkheden, variërend van een zeer brede strook met weinig bebouwing tot bebouwing tot aan een groenstrook langs de oevers. B en W zijn voorstander van een compromis-oplossing: gedeeltelijke bebouwing, met een royale ruimte voor wandelen, fietsen en recreëren langs de Potmarge. een aantal kassen kunnen dan gehandhaafd blijven."
Compromis tussen wie? De ene partij is duidelijk: De actiegroep Behoud Groene Long Potmarge, maar de andere partij dan? B&W zelf natuurlijk. En tussen beide partijen sluiten B&W nu 'een compromis'.
Dus tussen zichzelf en de actiegroep... Dit is geen gedeeltelijke overwinning van de actiegroep, maar een kwestie van in het begin 'overvragen' van B&W door het te doen voorkomen alsof tot het water volgebouwd zou worden...]

De bewoners krijgen vandaag huis-aan-huis bericht over het plan. De gemeenteraad hoopt op 19 juni een definitief besluit te nemen.
Einde eerste LC-bericht. Commentaar tussen [].


Maar wat wordt er nu gesloopt? In de samenvatting van het wijkplan is een kaartje afgedrukt: "Tussenmodel Woonblokken Potmarge zone". Maar het hele gebied vanaf de spoorlijn naar Groningen t.m. de rondweg staat erop. Vermoedelijk gaat het hier om het compromismodel Projectgroep/Werkgroep Vegelin, dat niet de voorkeur heeft van B&W.
Dat moet men goed in de gaten houden! Waar er wordt gesloopt staat niet aangegeven. Vanaf de noordkant van Achter de Hoven tot aan de Verstolkstraat aan de oostkant en vanaf de achterzijde van de huizen aan de Spoorstraat tot men met de Eerste Vegelindwarsstraat is ingekleurd als 'aandachtsgebied'.
Er lijkt wat nieuwbouw ingetekend tussen Achter de Hoven en Vegelinstraat, maar verder is uit dit deel van de kaart weinig op te maken. Op het plein bij de Van Sytzamastraat is nieuwbouw ingetekend, zo te zien 9 woningen. De flat aan de Fruitstraat wordt tot 'aandachtsgebied' verklaard, maar het heet dat 'aan de achterzijde van het winkelcomplex een nieuwe voorkant komt van ateliers en bedrijfjes. De appartementen erboven worden opgeknapt.'
Maar het blijft uitkijken, want ook heet het: "Het plein aan de Fruitstraat wordt nu door het winkelcomplex aan het zicht onttrokken. Volgens het wijkplan moet het veld worden uitgebreid." Aj, de flat met winkelcentrum op de begane grond staat toch niet in de weg, mag ik hopen??
De duplexen aan de Spoorstraat en de flats langs de Pieter Stuyvesantweg aan de binnenkant van de rondweg zijn 'aandachtsgebied in relatie met de Schepenbuurt'. Lees hier maar 'sloop op enige termijn' plus het verrijzen van iets 'upgradings' in plaats daarvan...
Het Rode Dorp wordt wellicht verkocht. Het heet: "In het Rode Dorp waar de meeste huizen in handen van Patrimonium zijn, zou het een mogelijke oplossing zijn; renovatie en een garantie voor toekomstig verkoop is dan wel gewenst. De renovatiekosten worden deels goedgemaakt door de verkoopopbrengst."
Betekent dat: Achterstallig onderhoud hersteld en meegesmokkeld in de verkoopprijs?
Het heet verder: "De huizen zouden in eerste instantie verkocht kunnen worden aan de huidige huurders. een nog op te richten organisatie van Eigenaren kan ervoor zorgen dat het noodzakelijk onderhoud goed wordt uitgevoerd. Als de huurders vertrekken kan diezelfde organisatie van Eigenaren een rol spelen bij de verkoop, een aantal kleine huurwoningen kan worden samengevoegd om meer ruimte te bieden voor groeiende gezinnen."
M.i. komt dit uit de koker van Elzo Dik, directeur Patrimonium. Dus: De Vereniging van Eigenaren gaat doen aan ballotage door even uit te maken wie 'mag' kopen en wie niet. Het zal er dan wel op neer komen dat naar analogie van het appartementsrecht een koper - m.i. kan aankoop nooit belet worden - zijn gebruiksrecht wordt ontzegd. M.a.w.: De VvE ontzegt hem zijn eigen woning te betrekken. En uiteraard worden woningen buiten de openbaarheid verkocht aan een opvolgende koper, zodat lekker bijna niemand een kans maakt, behalve de vriendjes van Elzo Dik, want ik weet hoe dat werkt.
Uit een brief van een VvE aan de notaris:
"Overweging - om 'ballotage' af te wijzen - hierbij is ook geweest, dat het middel van 'ballotage' in de praktijk een bestuur voor een lastige opgave stelt: Wat moeten de kriteria zijn en hoe wordt dan vermeden om in strijd te beslissen met bestaande anti-discriminatie bepalingen in de wet?"
Kortom: De meeste VvE die er bij appartementen van rechtswege zijn, willen van ballotage niets weten. Het enige wat ik zou willen adviseren is een 'zelfbewoningsclausule' in de koopacte plus boetebepaling erbij plus kettingbeding voor opvolgende kopers.
Dat zou mij voldoende lijken. Tenslotte blijft althans volgens deze plankaart de zuidrand van Achter de Hoven vanaf het spoor tot de bocht bij de J.H. Knoopstraat gevrijwaard van sloop terwijl ook de Huizumerstraat blijft staan. Een deel van de noordkant van de straat is nog steeds 'aandachtsgebied Vegelin', geheel onterecht vind ik.
En het spoortrace wordt 'geupgraded', i.v.m. het in de toekomst geplande dubbelspoor. Goedkope duplexhuisjes langs een deel van het spoor kunnen dan 'natuurlijk' niet meer: De reizigers willen dan de trein niet meer in. Kortom: Zou dat t.z.t. de smoes worden bij sloop van de duplexen aan de Spoorstraat?


Uit de Leeuwarder Courant van 9-3-2000:

SNELLE CONCENTRATIE COMENIUS UITGESLOTEN

LEEUWARDEN - Scholengemeenschap Comenius kan al haar gebouwen onmogelijk binnen twee jaar bundelen in de wijk Achter de Hoven-Vegelin, zoals de directie graag wil. Mogelijk komt de plek van verpleeghuis Parkhove, op circa 300 meter, vrij voor nieuwbouw. Maar dit is onzeker en duurt nog lang, aldus wethouder Bearn Bilker.

De school wil het liefst alle leerlingen bijeenbrengen op de hoofdlokatie aan Achter de Hoven. Daarvoor zou een campus moeten verrijzen die tot aan de Potmarge reikt. Dit kan niet, want het college wil een brede groenstrook behouden. Comenius mag aan de achterzijde wel een klein stuk aanbouwen. Maar hiermee is nog niet voldoende ruimte verkregen om alle leerlingen op te vangen.

Het terrein van Parkhove kan mogelijk worden gebruikt voor de uitbreiding, wanneer het verpleegtehuis naar Bilgaard [Naast de Anjen en de Tylkedam? Te regelen door Patrimonium?] of Westeinde zou verhuizen. Wethouder Hermien de Haan overlegt hierover met ouderenstichting Palet, die Parkhove beheert.

Comenius heeft volgens Bilker ook nog mogelijkheid tot uitbreiding bij haar nevenvestiging aan de Cornelis Trooststraat.
Einde tweede LC-bericht. Commentaar tussen [].


Uit de Leeuwarder Courant van 10-3-2000:

JAAR PRATEN MET BILKER LEVERT VEGELIN NIKS OP

LEEUWARDEN - "De gemeente had ons vorig jaar net zo goed meteen kunnen vertellen dat de Vegelinbuurt plat moet. Een jaar praten heeft niks opgeleverd", zo reageerden leden van de bewonerswerkgroep Vegelin in Leeuwarden gisteravond op de sloopplannen van wethouder Bearn Bilker.

Hoe Bilker op 140 tot 150 af te breken woningen komt, snappen ze niet. "In ons eigen plan van afgelopen herfst stelden we voor 47 huizen te slopen. Dat is onze limiet."

Veel woningen in de Vegelinbuurt zijn in prima staat, zegt de werkgroep. De gemeente baseert zich op verkeerde cijfers wanneer ze dit tegenspreekt, zo menen de bewoners. Ze gaan de ambtelijke cijfers binnenkort proberen te weerleggen.

"Ze pompen ons straks rond door de stad. Wij hebben bijna allemaal woonlasten onder de ¦500 per maand en wonen prima. Dat krijgen we nergens anders weer terug."
[Dat is ook niet de bedoeling. Het elfde gebod luidt: "Gij zult weinig geld overhouden om te leven, maar de banken en de projectontwikkelaars spekken en veel geld besteden aan wonen". Zo houden wij ons 'systeem' draaiende en jij zult dat dienen, tot je dood aan toe.]

Zelfs drugsverslaafden en andere mensen met problemen kunnen prima in de buurt blijven als ze maar intensief geholpen worden, meent de werkgroep. De bewoners gaan door tot het bittere einde. Femke Jellema: "Ik blijf hier wonen tot de laatste snik."
[Ik hoor niks m.b.t. eens een goede advocaat zoeken en je voorbereiden op een onteigeningsgevecht. Het zijn per slot koophuisjes. Ook is merkwaardig genoeg de wet voorkeursrecht gemeenten bij mijn weten niet op dit gebied van toepassing verklaard. Maar al was dat wel zo, dan kun je nog altijd 2 ton vragen en zo niet: "Tot ziens dan maar bij de onteigeningsrechter..."]
Einde derde LC-bericht. Commentaar tussen [].