Ondanks de opvallend lage leegstandscijfers van corporatie-huurwoningen gaan gemeente en woningcorporaties door met hun sloopplannen. Voor het eerst sinds een hele tijd is er m.b.t. Bilgaard en Lekkumerend weer het nodige slechte nieuws te melden. Hieronder twee berichten:


Leeuwarder Courant 8-3-2000

Voorpagina:

LEEUWARDEN SLOOPT DUIZEND WONINGEN

Van een onzer redacteuren

LEEUWARDEN - Leeuwarden sloopt de komende vier jaar maximaal duizend huurwoningen in Bilgaard en in de Vrijheidswijk. Met de sloop moet het woonklimaat in de betreffende wijken verbeteren. Een half jaar geleden was nog sprake van de sloop van tegen de tweeduizend woningen. Dat blijkt financieel echter geen haalbare kaart te zijn. Meer hierover op pagina 15.
[Deels loopt de sloopgekte dus stuk op de centen, zoals we al hoopten. In onze Nieuwsbrief aan de leden waarschuwden we echter al voor teveel optimisme, omdat ook als de gemeente slechts deels slaagt in haar sloop-opzet, de schade qua gesloopte woonruimte nog enorm is, afgezien nog van de persoonlijke drama's die zich kunnen afspelen, vooral als het oudere mensen betreft.]


pag. 15

AKKOORD OVER SLOOP DUIZEND HUURWONINGEN

LEEUWARDEN - Ter verbetering van het woonklimaat in Leeuwarden zullen in Bilgaard en de Vrijheidswijk de komende vier jaar maximaal duizend huurwoningen worden gesloopt. Na een half jaar touwtrekken hebben de gemeente en de woningcorporaties maandag over deze opgave overeenstemming bereikt. In september gold nog dat in zes jaar 1250 a 2000 woningen tegen de vlakte zouden gaan. Geldgebrek heeft de ambities getemperd.

Om tot overeenstemming te komen moest de gemeente aan de corporaties toezeggen dat zij de kapitaalsvernietiging door sloop elders in de stad mogen compenseren met nieuwbouw. Ook Leeuwarden-Zuid komt daarvoor in aanmerking, al ziet wethouder Bearn Bilker (CDA) liever dat de revenuen van gronduitgifte in deze wijk worden besteed aan een snelweg tussen Marssum en Werpsterhoek.
[De bewoners van De Meenthe in Bilgaard hebben inmiddels een brief in de bus gekregen van WBC BWL dat hun woningen gesloopt zullen worden, zo werd ons vanuit die wijk gemeld. Als reden werd opgegeven, dat BWL al zoveel geld in de woningen had gestopt, maar dat dat niets zou hebben geholpen. Dit is dus dezelfde Henk Deinum die enige maanden terug hoog van de toren blies dat De Meenthe niet gesloopt zou worden. Hypocriete Henkie is omgekocht, heet het op De Meenthe. Zij stellen ook dat daar al vijf jaar lang niks aan onderhoud is gedaan. Dat laatste klopt niet helemaal: Enige maanden terug werden de woningen aan de buitenkant weer geschilderd, wat me toen een hoopvol teken leek, mede gezien de toen gaande zijnde heibel tussen BWL en de gemeente. Bewoners op De Meenthe vrezen ondanks de huursubsidie bij herhuisvesting meer huur te moeten gaan betalen vanuit vaak een bijstandssituatie en stellen dat bij hun nog sprake is van 'burenhulp', een vrij zeldzaam fenomeen.
De sloop heeft betrekking op de gehele Meenthe of althans "daar moet een flink deel van de bestaande bebouwing worden afgebroken om plaats te maken voor woningen en woonmilieus die aan woonwensen van vandaag en de toekomst voldoen." Zo heet het althans in een gemeentelijke Nieuwsbrief Stedelijke Vernieuwing. Dit wordt 'Havankpark-Zuid' met dure koopwoningen. Kortom: Ook hier moeten de armen wijken voor de rijken.]

Om de plannen financieel haalbaar te maken wordt gestreefd naar een raamovereenkomst voor de hele stad en vervolgens deelakkoorden tussen de gemeente en een of meer corporaties per gebiedje dat op de schop gaat.

Hoeveel de hele operatie moet kosten is nog niet duidelijk. De eerste fase (het Ee-eiland en Lekkumerend-zuidwest) kost zo'n fl. 100 miljoen.
Wethouder Bilker is somber over een grotere rijksbijdrage over de eerste vier jaar dan de al toegezegde fl. 32 miljoen.
[Men zal zich wel weer flink rijk gerekend hebben qua grondverkoop en koopwoningen. Wedden dat in 2001 als de OZB i.v.m. de WOZ-hertaxatie grof omhoog gaat voor huurders en woningeigenaren, de tarieven niet omlaag gaan?
Zo betalen de leeuwarders fijn mee aan de sloop van hun eigen onderdak...
Dat Ee-eiland wordt in de plannen gemaakt door vanaf de Ee-brug parallel aan de Dokkumer Ee een kanaal te graven dat doorloopt tussen Meenthe en De Kei en uitkomt bij het gehucht Vierhuis dat ligt bij het oostelijke uiteinde van de Vierhuisterweg. Daar sluit het kanaal dan weer aan op de Dokkumer Ee. Resultaat van deze stedebouwkundige gril is, dat het Havankpark ten noorden van De Meenthe en straks dan Havankpark-Zuid op een eiland liggen. Wat daar nu de meerwaarde van is en waarom daaraan zoveel geld verdonderjaagd wordt is mij een volslagen raadsel. Maar wellicht kan dat beter aan de psychiater van Bilker en Den Oudsten gevraagd worden. Megalomane grootheidswaanzin over de ruggen van de gewone bevolking heen; een andere verklaring kan ik hier niet voor geven. "Wonen aan het water en in het groen", stelt de gemeentelijke Nieuwsbrief hierover. Lijkt me erg ongezond; wordt ook geregeld voor gewaarschuwd: Water als verspreider van allerlei vreemde ziekten, als je daar bovenop gaat wonen. Ik meen dat twee hoogleraren al een hele tijd aan het waarschuwen zijn tegen dat 'wonen temidden van water-en-groen' gedoe.]

In Noord-Leeuwarden hebben de corporaties De Meenthe in Bilgaard en de Jan Evenhuisstraat en de Gebroeders Wierdastraat in de Vrijheidswijk als eerste sloopgebieden op het oog. In de Vrijheidswijk is de noodzaak van forse ingrepen het grootst, maar de mogelijkheden om het benodigde geld terug te verdienen zijn er juist gering. In afwachting van verdere plannen zullen de corporaties door intensief beheer en renovatie (Canadezenlaan/Dragoonsplein) de wijk trachten op te krikken.
[Wat betreft een vrij wazig plankaartje in de Nieuwsbrief Stedelijke Vernieuwing: Hier is met wat moeite uit op te maken, dat langs de noordrand van Bilgaard op de Gealanden, Hooidollen, Jokse en De Kei alleen de 4-hoog flats nog overeind staan. Op de Meenthe staat volgens het kaartje alleen de S5 (splitlevel 5-hoog flat) nog overeind, maar dat lijkt me niet sporen met hun overige kreten over De Meenthe. Kortom: Het lijkt erop DAT ALLE 12-HOOG FLATS PLUS DE 7-HOOG FLATS AAN GEALANDEN EN DE KEI PLAT GAAN! Arme bewoners, waarvan sommigen juist uit de pas gesloopte 7-hoog flats Hooidollen/Jokse hier zijn geherhuisvest. "Voor de bulldozer uit" heet dat sinds mensenheugenis. Het is om te vloeken of om te janken, al naar je gemoedsgesteldheid. En waarom moeten deze huizen dan weg: M.i. voor nieuwbouw-koopwoningen langs een (verbrede) Kalkvaart met een 'zwaaikom' voor de dure jachten van de rijken ten noorden van de Gealanden. En zo krijg je dan 'een geschakeerde bevolking' om in termen van de gemeentelijke Nieuwsbrief te spreken.
Want in de ogen van B&W deugen mensen die in flats wonen niet: Het zijn geen gezinnen met geld. (Uitgezonderd later natuurlijk gepensioneerde wethouders die dan in een 'penthouse' van 5 ton terecht komen...)]

De stedelijke vernieuwing moet in Noord-Leeuwarden korte metten maken met leegstand en verpaupering. Doel is om te komen tot een lichte en ruime wijk met een geschakeerde bevolking. De winkelcentra zullen worden uitgebreid met andere voorzieningen.
[Leegstand op de Meenthe is een leugen. Bijna alles is bewoond, zoals ik met eigen ogen heb gezien. Ook wat dat betreft is het huis aan huis bezorgen van boekjes "De gedroomde stad" erg nuttig...
Voor 'geschakeerde bevolking' kan gelezen worden:
Wij als College voeren oorlog tegen alles wat arm is en ook nog niet eens in (volledig) gezinsverband woont. Dat zal nooit hardop gezegd worden, maar dat druipt hier gewoon van de z.g. 'Stedelijke Vernieuwing' af als je maar goed leest en oplet. Kortom: Stedelijke Vernieuwing is ook een eufemisme voor 'bevolkingsdeportatie'....]

Einde eerste LC-bericht. Commentaar tussen [].


Uit de Leeuwarder Courant van 8-3-2000:

FLATS LANGS EE GAAN EERST TEGEN DE VLAKTE

LEEUWARDEN - De gemeente wil de stedelijke vernieuwing in Noord-Leeuwarden beginnen aan weerszijden van de Dokkumer Ee. Van de driehonderd huurwoningen in De Meenthe (nu: De Stijl) gaat het leeuwendeel tegen de vlakte. De achthoogflat aan de Jan Evenhuisstraat, die al jaren op de nominatie stond, wordt binnenkort gesloopt. Er is een huurstop afgekondigd.
[Onzin: Al jaren geleden is met o.a. hulp van het PEL voor bewoners een proces tegen - toen nog - St. Josph aangespannen omdat de WBC de fietsenbergingen had afgesloten omdat de kelder daar steeds blank stond. De kantonrechter kwam toen zelf kijken, wat een zeldzaamheid is, en was overtuigd: Geen huurverhoging totdat dit hersteld was en de mensen hun fietsenbergingen weer konden gebruiken.
Dit gebrek is echter nooit hersteld, hoewel de in die tijd opgerichte Bewonersvereniging S8 (Opgericht met hulp van het PEL omdat zij geen enkele steun kregen van het gezins-ideologisch gerichte wijkcomitee) nog wel enige successen boekte, zoals afsluiting van de portieken en nog wat verbeteringen. Toen de initiatiefnemers echter later verhuisden, is m.i. de vereniging wat verwaterd. Dat is gevaarlijk; je moet continue doorgaan, totdat je qua sloopdreiging de flat in veilig vaarwater weet te loodsen. Kortom: Die huurstop dateert al vanaf bovengenoemde rechtszaak.]

De betrokken huishoudens krijgen er elders betere of tenminste gelijkwaardige huisvesting voor terug. Hiervoor wordt een 'centraal makelaarspunt' ingesteld. De gemeente stelt bovendien een 'coach' aan wiens bijstand elk huishouden kan inroepen voor het vinden van een nieuwe plek in de stad.
[Ofwel: Er wordt een of andere glijerige 'goog' op je losgelaten die alle trucjes die op zijn school heeft geleerd, op je loslaat om je geestelijk rijp te maken voor sloop van je huis plus probeert je verplicht vrijwilligerswerk te laten doen, zit te wroeten in je privé-zaken enz. De enige remedie is werkelijk en grof en doelbewust a-so gedrag tegen dat betaalde overheids-verlengstuk. Kortom: De kwaadaardige 'bemoeizorg' van 'tante' Hermien de Haan, wethouder ministerie van Bemoeizucht, kent geen grenzen.]

Voor winkelcentrum Bilgaard wordt gedacht aan nieuwe bejaardenwoningen daar vlak omheen.
[Waar zouden die dan moeten staan? Of moet daar wat anders voor plat?? Of bouwt men de parkeerplaatsen vol bij het winkelcentrum? Dan komen er de helft minder klanten, omdat veel mensen van buiten de stad hier boodschappen halen.]
Ter plaatse van de gesloopte flats van De Jokse en De Hooidollen is vooral beplanting voorzien. De Kei zal worden gerenoveerd, waarbij beperkte sloop niet is uitgesloten. De zevenhoogflat aan De Kei krijgt misschien een opknapbeurt.
[Geloof ik niks van: Geblaat van Deinum. Al jarenlang is onderhoud en bv. een keukenrenovatie door BWL uitgesteld. Ik houd het er gezien het kaartje in de Nieuwsbrief op, dat alleen de 4-hoog flat aan De Kei blijft staan.]

De gemeente en de corporaties willen een nieuw kanaal graven van de Eebrug tot aan de woonschepenhaven bij Vierhuis. Zo ontstaan een eiland westelijk van de Ee. Hier gaan driehonderd woningen tegen de vlakte. Er komen vierhonderd nieuwe terug, waarvoor een strook Leeuwarder Bos rond het Havankpark wordt gerooid. Het gekapte stuk bos moet elders worden vervangen, mogelijk op grondgebied van Leeuwarderadeel.
[En de EEG-subsidie voor dat bos dan? Eerst al het Havank-park op de plaats van een deel van het bos, nu nog meer. M.i. wordt 'Brussel' gewoon belazerd.]

De toekomst van de Vrijheidswijk blijft onzeker. Aan de Gebroeders Wierdastraat zal een kleine, slecht verhuurbare flat worden weggebroken.
[Jarenlang hebben bewoners met hulp van het PEL een gevecht geleverd tegen de verouderde en qua stookkosten te dure blok-CV. Woonservice 94 (Nu gefuseerd tot Nieuw Wonen Friesland; nou ja, nieuw...) heeft het altijd verdomd om deze te vervangen en sjoemelde met de eindnota's gas van de blok CV. Anton Weda heet deze bekwame boekhouder, die oorspronkelijk wegkomt bij St. Joseph dat met het Gemeentelijk Woningbedrijf indertijd samenging tot Woonservice 94.) Deze sloop lijkt waarachtig wel een wraakneming tegen de bewoners...
Maar vermoedelijk gaat het m.i. ook om uitbreiding van het kleine winkelcentrum waarvoor men moet wijken. Dat zou mij althans niet verwonderen.]

Wat er met de bebouwing aan de Espels gebeurt, moet binnen een jaar duidelijk worden.
[Volgens de Nieuwsbrief gaat het om sloop van de S8-flat Jan Evenhuisstraat, die op voor projectontwikkelaars interssante grond aan het water staat en op termijn de gerenoveerde S5 Mariniersespel en de indertijd ook gerenoveerde S12-flat Jan Evenhuisstraat waarschijnlijk ook gesloopt worden, evenals het grootste deel van de laagbouw. Hoezo renovatie: Geen probleem: Als de kapitaalvernietiging maar wordt gecompenseerd kan alles...
En voor wat betreft de laagbouw: De gemeente houdt niet van veel allochtonen die bij elkaar wonen, alsof je niet veel eerder moet bevorderen dat iedereen zoveel als z'n portemonnee toelaat, zelf z'n woonplek uitzoekt. Over de 3 split-level flats Annie Westlandstraat e.o. blijft de Nieuwsbrief wat mistig. Kennelijk moet de 'compensatie' voor BWL daar nog bij elkaar geharkt worden.]

Einde tweede LC-bericht. Commentaar tussen [].