Steeds verder sluipt de twijfel over de hele Stedelijke Vernieuwingsoperatie de gemeenteraad binnen, terwijl ook de tot nu toe gemaakte kosten al uit de hand beginnen te lopen, geheel in leeuwarder traditie. Uit de Leeuwarder Courant van 21-12-1999:

RAAD KRIJGT JEUK VAN STEDELIJKE VERNIEUWING

LEEUWARDEN - De politieke twijfels over de stedelijke vernieuwing in Leeuwarden stapelen zich op. CDA-wethouder Bilker mag doorgaan met zijn sloop-, nieuwbouw- en herinrichtingsoperatie in enkele wijken, maar steeds hardnekkiger krabben de politici zich achter de oren: komt het allemaal wel goed?

Bilker werd gisteravond in de gemeenteraad bestookt met vragen en kritiek. Deugen de sloopcijfers wel? D66, SP, NLP, fractie De Haan, GPV/RPF/SGP en PAL/Groenlinks vinden ze gevaarlijk hoog: tussen de 1250 en 2000 woningen in vier jaar tijd.

Kan Bilker de woningcorporaties nog wel voor zijn karretje krijgen, na de clash van kort geleden? De partijen zien het, afgaande op de gebrekkige regie tot nu toe, niet echt voor zich. Of, zoals Bilkers partijgenoot Henk Drewel het verwoordde: 'De gemeente zit in een hachelijke positie. We zijn afhankelijk geworden van de bereidwilligheid van de corporaties. En we hebben geen wettelijke middelen om ze te dwingen.'

Is er eigenlijk nog wel een convenant met de corporaties, en hoe stevig is dat, wilde PvdA'er Willy de Jong weten. 'Het kaderplan wordt door een ieder onderschreven', gaf Bilker als ontwijkend antwoord. De door De Jong aangehaalde overeenkomst bevat voornamelijk procedure-afspraken.

Het project kost de komende vijf jaar een slordige ¦600 miljoen, terwijl niet duidelijk is hoeveel geld precies beschikbaar is.
'Zorgelijk', was de meest gehoorde kwalificatie.

Kritiek was er ook op de inspraakmogelijkheden van de wijkbewoners.
Zoals het in de Vegelinbuurt is gegaan, waar de ambtelijke projectgroep nauwelijks oor had voor de bevolking, moet het niet nog eens, vinden de meeste fracties.

Het grote streven naar goede wijken voor alle bevolkingsgroepen wordt door vrijwel alle fracties onderschreven. Een stevig inhoudelijk bezwaar kwam er alleen van het onafhankelijke raadslid Tineke de Haan. De voorgenomen sloop van goedkopere huurwoningen werkt volgens haar 'deportatie' in de hand. 'Men wordt maar ergens gedropt.'
[Dit was het duidelijste en hardste tegengeluid die avond.
M.b.t. mensen met weinig geld is dit de essentie: Er is een 'oververtegenwoordiging' van alleenstaanden, een-ouder-gezinnen, jongeren, allochtonen en vul maar in en je moet 'onze buurt' uit. Dat gebeurt simpel: Ze slopen gewoon je huis en je krijgt wat 'oprotpremie' (verhuis- en herinrichtingskosten) mee; op naar de toekomstige armen-ghetto's of op naar een duurdere huurwoning onder het aloude motto: Er is toch huursubsidie? Dat heet dan 'kwaliteitsverbetering', ook voor de mensen met weinig geld... De vuile hypocrieten!]

Bilker verweerde zich zonder veel overtuigingskracht. Nu de stuurgroep ontploft is, zal de gemeentelijke regierol volgens hem moeten bestaan uit 'praten en onderhandelen'. Hij heeft goede hoop te slagen.
Einde LC-bericht, commentaar tussen [].


Commentaar: Bilker zei ook dat op 18-1-2000 in de Commissie Stadsontwikkeling het 'Stappenplan communicatie Noordkant' aan de orde komt. Dit gaat over 'bewonersparticipatie' en met de noordkant wordt het noordelijk deel van de wijk Bilgaard bedoeld.
Over de Stuurgroep Stedelijke Vernieuwing zei hij dat deze is 'opgeschort'. M.a.w.: Deze functioneert niet meer.
Op een vraag van fractie De Haan zei hij, dat de Federatie van Leeuwarder woningcorporaties (nog) niet uit elkaar is. Hij beweerde dat het Kaderplan door alle partijen onderschreven werd, nu al door Stichting Volkshuisvesting en Woonservice. Hij noemde het overleg een 'kansenoverleg'. Hij beweerde dat 'de onderkant van de woningmarkt' in gevaar komt en stelde: 'We zitten ongelooflijk ruim in onze goedkope woningvoorraad. Het gaat ook om het doorbreken van trends. Er moet meer aanbod komen voor Leeuwarders die meer willen uitgeven.'
(Of moeten uitgeven, als hun woningen gesloopt worden. Dat aanbod voor die Leeuwarders die 'meer willen uitgeven' gaat over de ruggen heen van de mensen in de wijken waar veel gesloopt gaat worden. Op die plaatsen komen dure koopwoningen. Het is bovendien gewoon gelogen dat er zoveel goedkope woningen zijn. Na fase 1 van de sloopgolf zijn er gewoon te weinig woningen tot ¦600,- kale huur. Bovendien, als fase 1 afloopt in 2004, zijn de huren elk jaar weer gestegen, zodat alleen daardoor al steeds minder woningen 'goedkoop' zijn.)
Bilker stelt als doekje voor het bloeden, dat 'de onderkant' van de woningmarkt via 'effect-monitoring' zal worden gemeten. Dus om te zien hoeveel woningen er nog over zijn. Kortom: De modieuze kreet 'monitoring' vliegt weer eens over de tafel. Ze kunnen maar geen genoeg van dat woord krijgen: In bijna elk stuk van de gemeente staat het tegenwoordig wel. Doet het ook prachtig, al die monitoring op de computer, die ze tegenwoordig ook al hebben. Kun je ze leuk aan elkaar knopen, al die gegevens en zien of je NOG MEER aan de weet komt.
Tot schrik van B&W worden er op een gegeven moment 2 moties ingediend, als het Sociaal Plan aan de orde komt. Hierin staat o.a. de regeling van de verhuis- en herinrichtingskosten. De SP diende een motie in, waarin werd gesteld dat iedereen die gedwongen moest verhuizen, recht had op ¦8000,- conform de aanbevelingen in het Nibud-rapport en Fractie De Haan plus Addy Stoker van GPV/RPF/SGP diende een motie in waarin geen bedrag werd genoemd voor V&H-kosten, maar waarin werd gesteld, dat iedereen die zelfstandige woonruimte moest verlaten, een gelijk bedrag moest krijgen en degenen die onzelfstandige woonruimte kwijt raakten, een lager bedrag. (Dat laatste ging dus om kamers) De gemeente zou zich daarvoor moeten inzetten. Uiteraard was het CDA als echte 'gezinspartij' niet voor de moties: Stel je voor, de kleine huishoudens uit een flat zomaar evenveel geven als een gezin uit de laagbouw... Bilker vindt dat de moties om procedurele en inhoudelijke redenen niet gesteund kunnen worden. Hij stelt dat het Sociaal Plan het onderhandelingsresultaat is tussen een delegatie van de woningcorporaties en Woonconsumentenbelangen en dat de gemeente niet betrokken is bij het onderhandelingsresultaat. Stoker van het GPV gooit hem voor de voeten de gemeentelijke regierol eerst wel geldt en hier nu plotseling niet... (Bovendien is het zo, dat de gemeente haar eigen Verordening V&H-vergoeding nooit heeft ingetrokken, maar hier doodgewoon geen pot met geld naast heeft gezet in het Verdeelbesluit Stadsvernieuwing, omdat ze dat via 'herstructureringsgeld' liever uit Den Haag vangen om het dan door te sluizen naar de WBC's met sloopplannen. De gemeente zou zelf weer geld bij haar eigen regeling moeten zetten en zorgen dat een ieder weer net als vroeger hetzelfde bedrag krijgt bij gedwongen verhuizing.)
De PvdA vroeg schorsing i.v.m. de motie De Haan/GPV. Ze wilden nagaan hoe dat nu zat met het V&H-geld; waar dat geld weg kwam. Bij de gemeente? (Dom om niet te weten hoe het in elkaar zat.) Uiteindelijk steunden ze de motie niet. PAL/GL die de laatste tijd steeds warriger en 'rechtser' lijkt te worden steunde beide moties ook niet. De NLP (woordvoerder De Jong) vond 'een zekere differentiatie eerlijk' en was tegen de moties, terwijl Feddema (VVD) een gebaar van Bilker wilde dat hij dit als punt van aandacht zou inbrengen in het overleg met de corporaties.
Hij doelde daarbij op de motie De Haan/GPV. Wat de NLP zo eerlijk vond aan verschillende bedragen bij verhuis- en herinrichtingskosten, ontgaat me nog steeds: De verhuiswagen is half of helemaal vol even duur en het gaat eerder om het huis dat betrokken wordt qua inrichting dan het huis qua type en grootte dat wordt verlaten, zoals nu het criterium is. Uiteindelijk stemde alleen de SP voor haar eigen motie en stemden fractie De Haan plus GPV/RPF/SGP plus D66 voor de motie van De Haan/GPV.


Iets anders: Hoe zit het nu met al dat geld dat nodig is voor de grote sloop-operatie? Uit de Leeuwarder Courant van 22-12-1999:

TEKORTEN BEGELEIDEN STEDELIJKE VERNIEUWING

LEEUWARDEN - De aanloop tot de herinrichting van na-oorlogse wijken in Leeuwarden kost veel meer dan verwacht. Met de papieren fase is tot nu toe zeker ¦1,2 miljoen gemoeid. Dit is ruim twee keer meer dan waarop de gemeenteraad bij de start van de stedelijke vernieuwing rekende.
[Dit is leeuwarder traditie. Het leeuwarder College heeft al jaren hierin een beruchte naam...]

Halverwege dit jaar werd de eerste tegenvaller van ¦300.000 genoteerd. Gisteren meldden burgemeester en wethouders twee nieuwe tekorten. Onvoorzien was de inschakeling deze herfst van Plan- en Adviesbureau PAS uit Veendam. Dit moest de overlegcrisis met de woningcorporaties bezweren, hetgeen mislukte. De inzet kostte ¦70.000. Overigens wil de gemeente de helft van de PAS-kosten op de corporaties verhalen.
[Die is goed gek... Er ontstaat bonje, B&W geven zelf opdracht aan dure jongens om de boel te lijmen omdat ze zelf te incompetent zijn en willen een ander die geen opdracht gaf, laten meedokken... Dit zal de communicatie met de corporaties zeker verbeteren... Nee, wie de opdracht geeft, betaalt, zo ligt het gewoon.]

Een grotere kostenpost vormt het projectbureau zelf. De gedetacheerde ambtenaren werken in het oude Omrop-gebouw aan de Groeneweg. Ze hebben ¦140.000 meer nodig dan gedacht.

Verder claimt het projectbureau zeker ¦210.000 voor nieuwe plannen.
Zo mag het Rotterdamse stedenbouwkundige bureau West8 voor ¦50.000 een plan voor de Noordrand maken (onder meer Bilgaard en Vrijheidswijk). Bureau PAS levert hiervoor een startnotitie á ¦40.000. Het Leeuwarder bureau Penn en Partners van Klaas Jansma mag de operatie publicitair begeleiden voor ¦30.000. Tot slot zal bureau Seinpost voor ¦90.000 een onderzoek doen naar de kansen van een wijkontwikkelingsmaatschappij in Achter de Hoven en de Vegelinbuurt.

Burgemeester Loeki van Maaren tilt niet zwaar aan de overschrijding.
Omdat de werkwijze nieuw is en de materie complex, zijn de bedragen volgens haar moeilijk te ramen. 'Dat kun je hebben met deze gigantische projecten.'
[En dat zien burgers wel weer terug via de gemeentelijke belastingdruk, nietwaar?]
Van Maaren zei dat inmiddels een financieel deskundige uit de ambtelijke concernstaf is toegevoegd aan het projectbureau.
Einde tweede LC-bericht. Commentaar tussen [].