Speelt wethouder Bilker dubbel spel met het verkoopverhaal van het Rode Dorp? Eerst een bericht uit de Leeuwarder Courant van 9-3-2000:

HUIZEN RODE DORP VOOR BEWONERS VEGELIN

LEEUWARDEN - Woningcorporatie Patrimonium moet leegstaande woningen in het Rode Dorp te koop aanbieden aan bewoners uit de Vegelinbuurt, waar veel woningen worden gesloopt. Het Leeuwarder college van burgemeester en wethouders eist deze bereidheid van Patrimonium.

De corporatie kondigde vorig jaar aan het Rode Dorp te willen verkopen aan de zittende huurders. Wethouder Bearn Bilker zei vanmorgen hiermee akkoord te gaan. Maar hij verbond hieraan wel de voorwaarde dat de huizen in goede staat worden opgeleverd.
[Het college 'eist' dus... Toe maar! Het college heeft niks te eisen. Ten eerste is het verkoopverhaal nog lang niet rond. Patrimonium is bezig met de woningen qua onderhoudsstaat in kaart te brengen en de eerste fase is klaar: Hoeveel typen woningen zijn er? Alle plattegronden zijn inmiddels op papier gezet. Ten tweede mag een eigenaar zijn woning verkopen aan wie hij wil, voor de prijs die koper en verkoper overeen komen. M.i. hoort t.z.t. een vrijkomende huurwoning in het openbaar, bv. via een makelaar te koop te worden aangeboden voor de marktwaarde. Dat de zittende huurders een lagere prijs bedingen voor aankoop van hun woning is een ander verhaal.
Het is dus niet zo, dat bewoners van de Vegelinbuurt die nu daar een koophuisje hebben van aankoop moeten worden uitgesloten, maar voorrang hadden ze wat mij betreft niet. Bovendien is het zo, dat ook zij zelf bepalen of en zo ja ze weer gaan kopen en welke woning.
Het college zou op zich kunnen gaan 'zieken' en 'klieren' door een negatief advies richting VROM te geven t.a.v. de voorgenomen verkoop. Verkoop van corporatiewoningen is nl. i.t.t. sloop van corporatiewoningen een z.g. 'Besluit van Aanmerkelijk Belang' waarbij de staatssecretaris toestemming moet geven, gehoord hebbende het advies van de gemeente. Als het echt hard tegen hard zou gaan, zou de gemeente ook nog de Wet Voorkeursrecht Gemeenten op het Rode Dorp van toepassing kunnen verklaren, zodat Patrimonium bij verkoop de huizen eerst aan de gemeente moet aanbieden. In dat geval kan 2 ton per stuk vragen echter ook altijd nog...
Voor wat betreft de opmerking van Bilker dat de woningen in goede staat moeten worden opgeleverd, denk ik, dat hierover geen verschil van mening bestaat tussen bewoners, Patrimonium en gemeente, hoewel er altijd bewoners zijn die menen 'dat ze zich wel redden met het huisje' in onopgeknapte staat. Ze zullen wel bedoelen dat 'beun de haas' zich hiermee wel redt... Maar ik heb niet de indruk dat de meerderheid daar het zo ziet.]

Bovendien moeten ex-bewoners van de Vegelinbuurt terecht kunnen in vrijkomende woningen in het Rode Dorp. De gemeente zoekt naar goedkope koopwoningen voor de mensen die straks wegmoeten, omdat hun huizen worden afgebroken.
[M.a.w.: Die goedkope koopwoning is nu al amper meer te vinden, of het is een krot waar eerst de aannemer los moet voor pakweg 80 mille of waar je zelf maar begint te spijkeren en hoopt dat je over 10 jaar eens klaar bent...
Alleen al hierom is het stom om de huisjes in de Vegelinbuurt te slopen. En er is nog iets: Als je het zo stelt, kan ook een verhuurder/huisjemelker straks kopen in het Rode Dorp. Ook hij is zijn 'belegging' kwijtgeraakt en zoekt iets anders. En van het verkoopplan komt niks meer terecht, want: Hoe ziet de koopacte eruit? Geen 'zelfbewoningsclausule'? Dan weet ik wel hoe dat afloopt: De los verkochte huisjes raken deels snel in de kamerverhuur en onderhoud ho maar...
Kortom: De gemeente heeft opnieuw een 'Vegelinbuurt', waar de eigenaar-bewoners die op het laatst de minderheid vormden, met lede ogen moesten aanzien hoe de buurt verpauperde door het slechte onderhoud van de kamerverhuurpanden en door sommige bewoners die tot hun nek in de (drugs)problemen zaten. Het directe gevolg van de opmerkingen van Bilker zijn m.i. nu, dat de bewoners van het Rode Dorp zich wezenloos schrikken vanwege de slechte beeldvorming rond de Vegelinbuurt. Zoals Jan Willem Duyvendak en Roelof Hortulanus in hun essay "De gedroomde wijk" al betoogden, is 'beeldvorming' rond een wijk een autonome factor bij het beantwoorden van de vraag hoe 'populair' een wijk is. Daarbij speelt geen rol of het beeld wel terecht is; het gaat erom dat het beeld zelf, ook al klopt het niet precies met de realiteit, medebepalend is. Gevolg kan nu zijn, dat vele bewoners van het Rode Dorp maar afzien van hun mogelijke koopoptie. Ik stel 'mogelijke', omdat uiteraard de inhoud van het definitieve verkoopverhaal (prijs ed.) nog niet precies bekend zijn.
Dan pas gaat iemand voor zichzelf knopen doorhakken: Wel/geen koop? Blijven huren of verhuizen? Ik zie het college niet aan voor achterlijk, dus neem ik aan dat met hun 'eis' een bepaald effect beoogd is, nl. een schrikeffect bij de huurders van het Rode Dorp.
Kortom: Speelt wethouder Bilker dubbel spel t.a.v. de verkoopoptie van Patrimonium en ziet het college in feite liever sloop?!]

Directeur Elzo Dik van Patrimonium was vandaag niet bereikbaar voor commentaar. Maar volgens Klaas Jansma van de ambtelijke werkgroep voor herstructurering, [Jawel, onze 'onpartijdige spreekstalmeester' op de inspraakavonden over herstructurering!] is de corporatie in grote lijnen akkoord met de eis.[Zie echter ook het tweede LC-bericht]

"De bewoners van de Vegelinbuurt zullen nooit op dezelfde manier en voor dezelfde lage prijs kunnen wonen", zei Bilker vanmorgen. "Maar er staat wel een betere woonkwaliteit tegenover."
[Dit wijst m.i. op een spreidingsbeleid, hoewel er weinig te spreiden valt omdat veel bewoners alleen maar een bijstandsuitkering hebben en daarom alleen al de keuze qua herhuisvesting beperkt is. Het zal deels wel uitdraaien op de goedkoopste laagbouw die er nog is en op het goedkopere deel van de flatwoningen. Ongewijfeld wordt een deel ook wel toegekletst naar flats die over enige jaren ook plat gaan...]

Het college blijft voorkeur houden voor sloop van grote delen van de verpauperde Vegelinbuurt. Bilker noemt 150 afbraakwoningen als streefgetal.

Sloop dient het liefst in de Vegelinstraatjes zelf plaats te vinden.
Mogelijk blijven slechts één of twee dwarsstraten als historisch aandenken over.

Het wijkbestuur van de Wielenpôlle is bezorgd dat de Vegelinbewoners straks naar deze wijk verhuizen. Ook andere wijken vrezen dat de drugsproblemen straks hun kant opkomen.
[Je kunt niet generaliserend stellen dat alle bewoners van de Vegelin drugsproblemen hebben. Sommige wel, anderen niet. We hebben al eerder betoogd dat er een gedoogruimte moet komen en gratis heroïneverstrekking voor diegenen die tot de harde kern behoren van de hard-drugs verslaafden. Maar gebeurt er gewoon weer niks, dan hebben deze wijken deels gelijk, zij het, dat ze generaliseren.
Vermoedelijk zal het B & W worst wezen of de Wielenpôlle eraan gaat: M.i. hebben ze ook al lang sloopplannen voor dat buurtje, mede omdat ze er nooit in zijn geslaagd die buurt te 'beheersen'.
Het wijkje waar de 50-er jaren laagbouw er nog goed uitziet, is een buurt waar je bij hoort of niet. Men is solidair, beetje a-so richting 'gezag' ed. Typisch een buurt waar de geheime zender zondags nog in de lucht komt, iedereen weet wie het is, maar naar buiten toe weet niemand iets.
Een buurt waar ook de politiewagen even op de kant gaat als de zender dreigt uit de lucht te worden gehaald... Kortom: Erg populaire buurt bij 'het gezag'.... Veiligheid 100 %, inbraakpercentage nul... Wee de inbreker die hen in handen valt...]

Bilker wil "rondpompen van de problematiek door de stad" voorkomen door de bewoners van de Vegelinbuurt goed te spreiden over de stad. Verder denkt hij de bewoners die overlast geven, gericht te kunnen begeleiden.
[Een 'spreidingsbeleid' dus, 'probleemverdunning' in het jargon.
Hierover het volgende: Als een eigenaar-bewoner in de Vegelin zijn huisje verkoopt, is hij/zij vrij te kopen waar hij/zij wil, wat Bilker ook roept. Probleem is alleen dat ook de goedkope huisjes lelijk in prijs zijn gestegen. Ten tweede hebben alle huurders ook recht op herhuisvesting, junkie of niet. Zij huren van particuliere huisbazen. Formeel hebben deze de plicht tot herhuisvesting van hun bewoners, maar zij zullen hen wel proberen eruit te schoppen, zodat hun bezit leeg opgeleverd kan worden. Toename aantal daklozen?
Het komt er op neer, dat de woningcorporaties gezien de sociale taak die ze althans op papier nog steeds hebben, wel met aanbiedingen van woningen zullen moeten komen.
Dit geldt ook voor eigenaar-bewoners die niet meer willen/kunnen kopen.
Kamerhuurders zou ik willen aanraden zich nu alvast maar bij de WBC's te laten inschrijven: Kamerhuurders worden gezien als 'starters'. Een starter is volgens het woonruimteverdelingssysteem een woningzoekende zonder zelfstandige woonruimte in Leeuwarden. Officieel gaat de woningtoewijzing bij starters op volgorde van inschrijving. Nu inschrijven betekent dat de klok begint te lopen. Het geeft bovendien iets meer keus dan wachten op een woningaanbieding. Dit laatste geldt ook voor huurders van zelfstandige woonruimte. Overigens zou een overweging bij de optie 'toch wachten' kunnen zijn, dat er misschien verhuis- en herinrichtingskosten gegeven zullen worden, hoewel voor huurders van particuliere woonruimte de gemeente tot nu toe niets geregeld heeft en ook niet voor eigenaar-bewoners! Zij worden geacht het zelf maar uit te zoeken bij gedwongen herhuisvesting... De corporaties geven hen uiteraard geen geld, want het zijn hun woningen niet.]

Einde eerste LC-bericht. Commentaar tussen [].


Uit de Leeuwarder Courant van 10-3-2000:

WEINIG RUIMTE VOOR BEWONERS VEGELINBUURT

LEEUWARDEN - Doorstroom van bewoners van de Leeuwarder Vegelinbuurt naar het Rode Dorp zal uiterst beperkt zijn. Dit verwacht directeur Elzo Dik van woningcorporatie Patrimonium.

Het college van burgemeester en wethouders wil dat vrijkomende woningen in het Rode Dorp door eigenaar Patrimonium te koop worden aangeboden aan mensen uit de Vegelinbuurt. De gemeente gaat in de Vegelinbuurt 150 huizen slopen en is op zoek naar vervangende woonruimte.

De corporatie heeft al langer plannen om huizen in het Rode Dorp door te verkopen aan zittende bewoners. Ze mogen ook blijven huren. Mochten huurders de wijk verlaten, dan komt hun woning vrij voor verkoop.
[Dit standpunt is m.i. correct. Iedereen moet gelijke kans hebben hier een leegkomende woning te kunnen kopen.]

Iedereen - en dus ook de bevolking van de Vegelinbuurt - maakt hier aanspraak op, aldus Dik. hij verwacht overigens niet dat er de komende jaren veel uitstroom is uit het Rode Dorp.
[Behalve dan als Bilker met zijn uitspraken probeert de uitstroom te bevorderen...]

Verder krijgen de bewoners van deze buurt waarschijnlijk zelf een stem in toelating van nieuwe bewoners. "We denken aan een vereniging van eigenaren, die hierover zeggenschap krijgt", zegt Dik.
[In het bericht over de sloopplannen voor Achter de Hoven/Vegelin heb ik hier al het nodige over gezegd, op basis van wat hierover in de samenvatting stond van het wijkplan. Hoe gaat dat nu?
Stel, de eerste koper wil zijn huis verkopen. Mag hij vrij verkopen, of gaat de Vereniging van Eigenaren bepalen met wie hij een koopovereenkomst afsluit?
Of erger nog: Moet hij verplicht terugverkopen aan Patrimonium onder afdracht van een deel van de winst aan hen en heeft het bestuur van de VvE 'inspraak' aan wie Patrimonium doorverkoopt?
Met die verplichte terugverkoperij voorzie ik problemen met de hypotheekrente aftrek in de IB-sfeer. Bovendien vind ik het afdragen van (een deel van) de winst uit verkoop aan de WBC zakkenvullerij van de WBC. Door de Vereniging Eigen Huis is hiertegen al gewaarschuwd.
Of is het zo, dat de VvE aan 'ballotage' gaat doen en de koper het gebruiksrecht van de woning ontzegt als zijn kop hen niet aanstaat en strandt aankoop dan op voorhand hierop? Lang geleden bracht Wim Kan in zijn oudejaars conferance een liedje over een Haagse timmerman die strandde op de ballotage van de VvE van een chique Haags appartementengebouw, toen hij hier wilde kopen. Het discutabele van de criteria bij 'ballotage' was hiermee scherp neergezet. Een VvE-bestuur zou dit niet moeten willen! Kortom: Dik spreekt zichzelf tegen in dit LC-bericht. De meeste VvE's van appartementen werken niet met ballotage, omdat dit het (vrijwilligers)bestuur in de praktijk voor een onmogelijke en ongewenste taak stelt, mede i.v.m. de anti-discriminatie wetgeving.
Kortom: Bilker wil de Vegelinbewoners naar het Rode Dorp en Dik wil juist uitselecteren. Beide uitgangspunten verwerp ik. Wel is het m.i. geoorloofd om de kring van kopers te beperken tot diegenen die zelf het huis willen bewonen, via een 'zelfbewoningsclausule' in de koopacte plus boetebeding plus een kettingbeding voor opvolgende kopers. Mag een berucht huisjemelker kopen in het Rode Dorp? Jawel, mits hij er zelf gaat wonen, zo simpel is het.]

Einde tweede LC-bericht. Commentaar tussen [].