Nieuwsbrief Rode Dorp


Een uitgave van ‘bewonersvereniging Rode Dorp’, januari 2000, nr. 2


Om te beginnen wenst het bestuur van bewonersvereniging Rode Dorp u een voorspoedig nieuw millennium toe.
Het is alweer enige tijd geleden dat u onze vorige nieuwsbrief ontving. In deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte stellen van onze activiteiten tot nu toe en een kleine blik op de toekomst werpen.

Stand van zaken vereniging
De bewonersvereniging Rode Dorp is inmiddels daadwerkelijk opgericht. Dit houdt in dat de vereniging ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel (nr. 01086640) en dat er statuten gemaakt zijn. De statuten kunt u op aanvraag kosteloos van ons ontvangen.
In het voorjaar van 2000 zullen we een algemene ledenvergadering houden. U ontvangt hierover uiteraard bericht.

Financiën
De vorige nieuwsbrief bevatte een antwoordstrook waarop mensen konden aangeven dat ze:

  1. lid wilden worden van de bewonersvereniging met contante betaling van ¦ 10,-.
  2. lid wilden worden van de bewonersvereniging waarbij ze ¦ 10,- per giro zouden overmaken wanneer de vereniging daadwerkelijk zou zijn opgericht en over een girorekening zou beschikken.
  3. geen lid wilden worden, maar wel door de bewonersvereniging vertegenwoordigd wilden worden.

Het Rode Dorp bestaat uit 151 huishoudens. In totaal zijn er 89 antwoordstroken ingeleverd. 29 huishoudens kozen voor optie a, en betaalden contant. 39 huishoudens kozen voor optie b, en zullen later per giro betalen. 21 huishoudens wilden (nog) geen lid worden maar stonden wel positief tegenover ons initiatief en kozen voor optie c.

Daarnaast heeft woningstichting Patrimonium toegezegd dat zij een voorlopige bijdrage van ¦ 10,- per woning aan de bewonersvereniging zal betalen.

In het kader van de Stedelijke Vernieuwing hebben we (op 20-12-1999) bij Burgemeester en Wethouders een voorlopige subsidie van ¦ 12.000,- aangevraagd. Dit geld denken we nodig te hebben om bouwkundige en juridische deskundigheid in te kopen teneinde het hele koopproces zo goed mogelijk te laten verlopen. Op deze aanvraag hebben we nog geen reactie ontvangen.

Door een samenloop van omstandigheden kunnen we u in deze nieuwsbrief nog niet melden wat het gironummer van de vereniging is. Dit zal hoogstwaarschijnlijk in de volgende nieuwsbrief vermeld worden.

Stand van zaken verkoop
Met enige regelmaat vinden er gesprekken tussen Patrimonium en de bewonersvereniging plaats. Deze gesprekken verlopen van beide zijden in een constructieve sfeer. Tot op dit moment kunnen de gesprekken het best aangemerkt worden als oriënterend. Met andere woorden: we zijn er nog lang niet.
Patrimonium heeft toegezegd dat zij zo spoedig mogelijk zal beginnen met een onderzoek naar het achterstallig onderhoud van de woningen. Bij dit onderzoek wordt ook de bewonersvereniging betrokken. De bedoeling is dan dat er na de bouwvakvakantie van het jaar 2000 begonnen kan worden met het op grote schaal wegwerken van het achterstallig onderhoud. Dit geldt voor het hele complex, dus zowel voor de woningen die verkocht zullen worden, als voor de woningen die verhuurd zullen blijven.
Het volgende gesprek met Patrimonium is gepland op dinsdag 15 februari 2000.

Gesprek SVK
Een delegatie uit het bestuur heeft een gesprek gehad met de heer Caffa, directeur van de Stichting Stadsvernieuwingskorporatie (SVK). De SVK is een bouw- en adviesbureau met meer dan 20 jaar ervaring in de particuliere woningverbetering in Leeuwarden en andere Friese gemeenten.
Het gesprek had het karakter van een brainstormsessie waarbij we onze ideeën over verkoop van het Rode Dorp konden toetsen aan de ervaringen en de knowhow van de SVK. Het was ons inziens een erg nuttig gesprek, waar misschien nog wel een vervolg op zal komen.

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met het bestuur.

Voorzitter:
E. Banda
Tuinbouwstraat 9
Tel. 058-2150760

Secretaris:
R. Kelder
Polderstraat 25
E-mail: r.kelder@gmx.net
Tel. 058-2152936

Penningmeester:
G. Winius
Boomgaardstraat 33
Tel. 058-2129903

Bestuurslid:
D. Schuurman
Achter de Hoven 324
Tel. 058-2133438

Bestuurslid:
C. Veldman
Huizumerlaan 19
E-mail: corveldman@hotmail.com
Tel. 058-2800571