Reactie op rapport 'tussenbalans kamerverhuur'

Op de agenda voor de vergadering van de Commissie Stadsontwikkeling stond als punt 'Ter kennisname' het rapport 'Tussenbalans Kamerverhuur'. De gemeente heeft sinds mei jl. nl. o.a. een zogenaamde 'Exploitatieverordening' voor kamerverhuurpanden. Dit houdt m.n. in, dat er een vergunningstelsel nodig is voor kamerpanden met 3 of meer kamers en 3 of meer bewoners. Het rapport gaat over de voortgang van het in kaart brengen van de kamerpanden en de weerstand van kamerverhuurders tegen de verordening, hun ontwijkingspogingen via 'constructies' ed.
Tevens gaat het er om dat voor panden die na 1-7-1996 een omzettingsvergunning moet zijn afgegeven. Panden waarbij dat niet het geval is, moeten worden onderzocht, stelt de notitie.
Dit heeft ook te maken met het 'quoteringsbeleid', d.w.z. niet meer dan zoveel kamerpanden per straat, wijk of gebied. Over dat 'quoteringsbeleid' waren we nooit enthousiast vanwege de aanvankelijk aangevoerde argumentatie, die zich voornamelijk richtte tegen 'de kamerbewoners' als groep.
Later werd het accent qua argumentatie hierbij door B&W verlegd naar meer volkshuisvestelijke aspecten, zoals: Door de onttrekking aan de woonruimte (Omzetting van woning in kamers) wordt de voorraad goedkopere koophuisjes kleiner. Die voorraad wordt steeds belangrijker voor de lagere inkomens en gezien de enorm gestegen koopprijzen worden ze inderdaad schaars. Indien hierbij scherp in het oog wordt gehouden door B&W of er wel voldoende kamers zijn/overblijven voor m.n. studenten, waarbij zonodig de corporaties ook bijspringen, valt met de quotering m.i. nu beter te leven.

Omdat het punt 'ter kennisname' op de agenda stond, kon hierover niet worden 'ingesproken', maar moest eerst een commissielid vragen om inhoudelijke behandeling door te vragen het op de agenda te zetten, alvorens ingesproken kon worden. Dat kan pas de volgende commissievergadering. PvdA-raadslid Willy de Jong vroeg om het punt op de agenda te zetten en ook SP-raadslid Freek Kalsbeek had hetzelfde voornemen. Hieronder volgt alvast het inspraakverhaal, zoals dat al was gemaakt:


Aan de leden van de commissie stadsontwikkeling

Onderwerp: Tussenbalans kamerverhuur

Leeuwarden, 21-12-1999

Geachte Commissieleden,

Hoewel het rapport 'Tussenbalans kamerverhuur' slechts ter kennisname op de agenda staat, wil ik namens de Vereniging P.E.L. over de inhoud toch een paar dingen kort zeggen.

Uit de gemeentelijke mededelingen in het blad 'Huis aan Huis' begrepen we dat de eerste inventarisatie- en registratieronde klaar is en dat een tweede inventarisatieronde op stapel staat.
Wij vinden dat de gemeente alle steun verdient bij haar pogingen om de regelingen m.b.t. de kamerverhuur op de rails te zetten, in het bijzonder voor wat de Exploitatieverordening betreft. Deze is ook in het belang van de bewoners zelf; dat kan niet genoeg benadrukt worden. We zijn ook blij met de aanstelling van twee bouwkundige inspecteurs oktober jl. Het gaat per slot om veel werk.

Zorgelijk is, dat uit de rapportage blijkt, dat diverse kamerverhuurders op allerlei slinkse manieren proberen onder de regeling uit te komen. Dat typeert, maar verwondert ons op zich niet.
Zo werd de hoofdhuur/onderverhuur constructie gebruikt, waarbij echter toch het feitelijk resultaat was dat de woning geen zelfstandige woonruimte meer was. Ook het trucje om bij een klein kamerpand zogenaamd niet meer aan drie maar aan twee kamerhuurders te verhuren, kennen we. De nota stelt op dit punt dan ook terecht dat het wel de bedoeling is om ook in de toekomst na te gaan of aan deze afspraak de hand gehouden wordt.
In dit kader vragen we in het bijzonder de aandacht voor kamerverhuur in appartementen. Door de woninggrootte gaat dit veelal om drie huurders, waarbij er formeel vaak slechts twee kamerhuurders zijn, maar in werkelijkheid drie. Uiteraard is dit een ontwijkingsmanouevre.

Appartementen zijn extra kwetsbaar voor kamerverhuurders, omdat dergelijke verhuurder van rechtswege meteen ook lid is van de Vereniging van Eigenaren. Omdat zij veelal slechts in hun verhuur interesse hebben, kunnen zij indien zij in de meerderheid zijn, een hele Vereniging van Eigenaren domineren. Dit uit zich dan door geen of slecht onderhoud, verwaarlozing ed. Zij treffen hiermee dan ook de eigenaar-bewoners in dergelijke complexen.

Indien de uitvoering van de verordeningen m.b.t. kamerverhuur nu al op zoveel weerstand stuit, is het wellicht zinvol nader te kijken welke mazen er nog zitten in de regelgeving. M.a.w.: Zou de regelgeving wellicht nader moeten worden aangescherpt?

secretariaat P.E.L.