Inspraakverhaal subsidieaanvraag herstructurering


AAN DE COMMISSIE STADSONTWIKKELING VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN

Leeuwarden, 29-6-1999

Geachte Commissieleden,

Over de subsidieaanvraag bij VROM voor herstructurering van de goedkopere woningen in het gebied Achter de Hoven-Vegelin, willen we het volgende opmerken:

 1. In de aanvraag zelf wordt gesteld dat midden- en hoge inkomens vertrekken naar de randgemeenten omdat er een tekort in de koopsector zou zijn. Kan iemand dan eens uitleggen waarom op stadsgewestelijk niveau is gebleken dat ook zij hun hogere inkomens niet vast weten te houden? En is het niet eerder zo dat de beschikbaarheid van werk het hoofdmotief is om te verhuizen?
 2. Dat de sociale problematiek wordt aangepakt, zoals in eerdere stukken hier aan de orde is geweest en dat dit voornamelijk op de Vegelinbuurt is gericht, heeft onze instemming; het kan daar blijkbaar niet anders, hoewel het teleurstellend is in de krant te lezen dat er pas in het najaar controleurs zullen komen om uitvoering te geven aan de nieuwe 'Exploitatieverordening Kamermarkt' en dat er nog steeds geen gedoogruimte is gekomen voor degenen daar die tot de hard-drugs verslaafden moeten worden gerekend.
 3. Wij denken, dat het wel zal uitdraaien op 'Scenario 1', dus massale sloop van 260 woningen. Voor het goedwillende deel van de bewoners daar - ik denk bijv. aan diegenen die hun huisje vroeger met subsidiegeld hebben laten opknappen en ook met lede ogen de verpaupering aanschouwd hebben - geldt dat dit "blaming the victim" is: Het slachtoffer krijgt de schuld. Wat moet je nog met een pakket maatregelen in de sociale sfeer als je het probleem alleen maar verplaatst? Ik wijs ook op het onlangs verschenen rapport van hoogleraar Jan Willem Duyvendak: 'Integratie door differentiatie' Hij noemde het effect van 'gemengd bouwen' 'retoriek'.
  Ook het Rijk lijkt langzamerhand tot een ander inzicht te komen, want in de VROM-nota 'De Agenda' heet het dat het nodig is allerlei automatismen overboord te zetten en dat zo'n automatisme bijvoorbeeld de opvatting is dat een wijk alleen goed kan functioneren met een sociaal gedifferentieerde bevolkingsopbouw. Tevens wordt daar gesteld: "Over het nut van 'sociale architectuur' door middel van fysieke ingrepen kan men cynisch zijn. Een eenzijdige sociale of culturele structuur van buurten en wijken is alleen een probleem wanneer dat een gevolg is van onvrijwilligheid en het gebrek aan keuzeruimte."
  Kortom: Scenario 2 heeft onze voorkeur, samen met een pakket maatregelen in de sociale sfeer.
 4. In het Plan van Aanpak zelf wordt bij de analyse gesteld dat er veel mannen wonen in de leeftijd van 18-34 jaar en dat m.n. in de Vegelinbuurt veel alleenstaanden wonen en in een adem wordt dit gekoppeld aan "toename van het aantal misdrijven", waarbij die 'misdrijven' met name uit 'lawaai' blijken te bestaan. (Lawaaioverlast is een overtreding van de APV, geen misdrijf.)
  Nu geloven we niet in collectieve schuld o.i.d. en daarom vragen we B&W om in het kader van de 'herstructurering' eens op te houden met deze stemmingmakerij, want op termijn gaat dat van kwaad tot erger.
 5. Er wordt een bouwkundig onderzoek uitgevoerd in de Vegelinbuurt, maar, zo heet het dreigend: "andere delen van de wijk zijn echter niet uitgesloten, bijv. het Fruitstraatcomplex."
  Hierover het volgende:
  Enerzijds wordt gesproken over stimulering van kleinschalige bedrijvigheid, anderzijds over mogelijke sloop van de flat met oorspronkelijk een winkelgalerij. Wij stellen voor: Analyseer nu eens waarom bijv. een soortgelijk complex in de Wagnerstraat wel functioneert en dit in veel mindere mate. Denk ook eens aan een mogelijke uitbreiding van de rol van bijv. Stadsherstel. Zij zouden bijv. huisjesmelkers in zo'n flat kunnen uitkopen en samen met goedwillende eigenaar-bewoners bij meerderheidsbesluit in zo'n Vereniging van Eigenaren kunnen besluiten tot een drastische opknapbeurt, waarna Stadsherstel haar flats weer verkoopt met een zelfbewoningsclausule in de koopakte. In dit verband zou je ook aan BWL kunnen denken, die t.a.v. de Vegelinbuurt ook dacht aan het opkopen en verbeteren van sommige panden.
 6. Tenslotte: De voorgenomen verkoop van het Rode Dorp, de 151 woningen aan de opbrengstenkant in alle drie scenario's. Wij denken, dat deze woningen niet in de huidige staat aan de huurders mogen worden verkocht, maar pas nadat de gebreken eruit zijn gehaald. Ook denken wij dat het nuttig is te analyseren wat er goed ging en wat beter kon bij het proces dat leidde tot de verkoop van de Tjerk Hiddesbuurt aan de huurders.

Tenslotte: Het PEL staat niet negatief tegenover diverse elementen in de aanvraag, maar we zijn alleen tegen het vragen van subsidiegeld voorzover dit voor massale sloop wordt gebruikt.

Secretariaat P.E.L.