Op 18-1-2000 zou de Commissie Stadsontwikkeling de Rapportage Evaluatie Huursubsidie behandelen. Dit werd uitgesteld en het agendapunt werd doorgeschoven naar vermoedelijk de vergadering van de Commissie Stadsontwikkeling van 25-1-2000. Hierbij de tekst van het uitgedeelde inspraakverhaal:


AAN DE LEDEN VAN DE COMMISSIE STADSONTWIKKELING

Onderwerp: Rapportage Evaluatie Huursubsidie

Leeuwarden, 18-1-2000

Geachte Commissieleden,

Het is een goede zaak dat het Rapport Evaluatie Huursubsidie nu toch op de agenda staat van de Commissie, omdat er wel het nodige over valt te zeggen als u de plannen in het kader van de Stedelijke Vernieuwing hierbij ook in ogenschouw neemt.

Zoals bekend wil de gemeente Leeuwarden de strategische kernvoorraad woningen, d.w.z. de voorraad goedkopere huurwoningen voor de lagerbetaalden, verhogen. In een rapport dat als bijlage zat bij de gemeentelijke Kadernota Stedelijke Vernieuwing en door de K.A.W. was gemaakt, werd voorgerekend dat deze voorraad woningen na uitvoering van de geplande sloop van zo'n 2900 woningen in de komene jaren, te weinig zou zijn. Het gaat daarbij om huurwoningen tot ¦600,-/mnd kale huur. De KAW stelde voor om hiertoe het fiatteringsbeleid voor de huursubsidie te versoepelen, zodat ook de woningen van ¦600,- tot ¦800,- kale huur (7000 stuks) binnen bereik van lagerbetaalden zouden komen. Per slot hadden ook zij recht op 'meer kwaliteit'.
Afgezien van de vraag of duurder wonen ook altijd 'meer kwaliteit' betekent of gewoon alleen maar 'meer betalen', was uiteraard dit voorstel bedoeld om het leegstandsprobleem van de corporaties op te lossen bij hun duurdere huurwoningen. Kortom: Het instrument 'huursubsidie' moest dienen als verkapte exploitatiesubsidie voor de corporaties. Omdat de huursubsidie nogal conjunctuurgevoelig is en de ervaring leert dat IHS qua geld snel wordt 'afgeknepen' als het economisch wat minder gaat, is dit een risico voor huurders als dat gebeurt. Plotseling wonen ze dan 'te duur' en zitten in de problemen.

Met de huursubsidie 'nieuwe stijl' heeft het ministerie t.a.v. haar huursubsidie 'budget' ook enige nieuwe regels ingevoerd om het huursubsidie-beslag wat in de hand te houden. U kunt dit in de Rapportage terugvinden. Het gaat om twee prestatie-normeringen, t.w. de z.g. '4%-verhuisnorm', van belang voor het gemeentelijk fiatteringsbeleid en de z.g. 'huursubsidie-uitgaven-norm', ofwel in VROM-jargon de 'HS-norm'. Deze laatste is de gemiddelde huursubsidiebijdrage in een gemeente. De verhuurder die voor zijn totale woningbezit op lokaal niveau de norm overschreden heeft moet een bijdrage betalen aan VROM. Volgens VROM is dit over het subsidietijdvak '98-'99 het geval met de woningcorporaties BWL, Woonservice en Volkshuisvesting.

Het stadsvernieuwingsprobleem is nu, dat bij de geplande massale sloop van goedkopere huurwoningen en de daarop volgende gedwongen verhuizingen veel mensen terecht zullen komen in het deel van de kernvoorraad met huren van ¦600,- tot ¦800,- M.a.w.: In de 7000 woningen bij aan de kernvoorraad zijn 'vastgeplakt' omdat er anders te weinig woningen voor de doelgroep over waren na de geplande sloop.
(Raadpleeg voor details het KAW-rapport "Kwaliteit rûnom", een bijlage van de Kadernota.)
In de Evaluatienota staat ook duidelijk, dat van vermindering of ontheffing van boetes als gevolg van de Stedelijke Vernieuwing geen sprake is.
Kortom: Onze conclusie is, dat er minder gesloopt zal moeten worden, omdat anders het gevolg is, dat de boetes voor corporaties jaar na jaar zullen toenemen.

secretariaat Ver. P.E.L.