Kamer opnieuw over huurbeleid in clinch met staatssecretaris

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De Tweede Kamer is gisteren opnieuw in aanvaring gekomen met staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting) over het huurbeleid.De fracties hebben de VVD-bewindsman gezamenlijk een brief gestuurd waarin zij aandringen op openbaarmaking van het vertrouwelijke advies van de landsadvocaat over de huurkwestie.

Voor Remkes is dit advies aanleiding om de maximale huurverhoging voor dit jaar op 4,25% vast te stellen en niet zoals een Kamermeerderheid wil op het inflatieniveau (2 tot 2,5%). Volgens de staatssecretaris zijn er in het verleden afspraken gemaakt tussen de staat en de verhuurderorganisaties om een hogere maximale huurprijs vast te stellen tot 2010. Remkes vreest schadeclaims als hij deze afspraken aan zijn laars lapt.

Remkes liet gisteren weten het verzoek van de Kamer om openbaarmaking van het advies te weigeren. Wel wil de VVD'er het stuk vertrouwelijk toelichten aan de Kamerleden.

In een reactie zei Remkes dat "het geen zin heeft om onze eigen ellende te veroorzaken. Het gaat om heel specifieke juridische adviezen, en ik wil niet dat die op straat komen te liggen. Dat is in strijd met het landsbelang".

De Kamer, met uitzondering van Remkes' eigen VVD, gelooft daar niets van en wil morgen overleg voeren met de bewindsman over de slepende kwestie.
Einde van dit bericht dat ons werd toegestuurd (helaas werd bron noch datum vermeld).


Commentaar: Het is voor het eerst sinds jaren dat het huurbeleid weer eens leidt tot een reeks debatten in de Tweede Kamer en daarmee terug is op de politieke agenda. Het begon ermee dat een Kamermeerderheid wilde dat de jaarlijkse huurverhogingen beperkt bleven tot het inflatiepercentage. Alleen voor woningen die qua huur beneden de 60% bleven van de voor die woning geldende z.g. "maximaal redelijke huur" zou een hogere huurverhoging gevraagd mogen worden. Er moet toen vanuit corporatiekringen fors lobbywerk zijn verricht, want vrij snel ging staatssectetaris Remkes dwars liggen. Zo schermde hij met een overeenkomst of convenant dat nog tijdens Tommel en de bruteringsoperatie (Grote operatie waarbij schulden van corporaties aan VROM en vorderingen van corporaties aan VROM tegen elkaar werden weggestreept, om het versimpeld te zeggen) tussen VROM en de corporaties zou zijn afgesloten. Daar zou in staan, dat de huren flink verhoogd mochten worden tot 2010.
Het vreemde was, dat niemand dat stuk ooit had gezien: De Woonbond niet, diverse Tweede Kamerleden die aan het zoeken waren geslagen niet enz. Wat er wel was, was een dergelijke afspraak die maar liep t.m. het jaar 1999.
M.a.w.: Het mocht nu anders en dat wilde de Tweede Kamer 'kamerbreed' ook, behalve uiteraard de VVD, als verdediger van het verhuurdersbelang.
Het lijkt erop dat Remkes koste wat het kost als VVD-er ook dat verhuurdersbelang wil beschermen en het ergerniswekkende is vooral dat de veel hogere maximale huurverhoging die is toegestaan, vooral gebruikt zal worden door de particuliere verhuurders, die helemaal gespitst zijn op zakkenvullen m.b.v. de portemonnee van de huurders.
Het idiote verschijnsel gaat zich nu voordoen dat een VVD-staatssecretaris straks meer huursubsidie kwijt is door dit huurbeleid; huursubsidie die dient als een verkapte exploitatiesubsidie van de verhuurders...
Remkes wordt steeds verder in het nauw gedreven, want nu heet het al dat het niet in het 'landsbelang' is om het advies van de landsadvocaat over de z.g. overeenkomst met de WBC's openbaar te maken...
Kortom: Het 'landsbelang' is o.a. het verhuurdersbelang en in bredere zin is het 'landsbelang' gewoon het belang van de z.g. 'elite' met poen, maar dat was al tijden bekend...
Is er nu een overeenkomst tot 2010 met de WBC's of niet?
Of had de overeenkomst met de WBC's die Tommel met de verhuurders afsloot en tot 1999 liep, nog een extra (geheime) clausule?? Het zou me niet eens verwonderen, want de werkelijke overeenkomsten die gaan over geld worden meestal in het geniep afgesloten...
Er is een lichtpuntje: Door dit alles wordt de pas gestarte campagne van de woningcorporaties om het imago van het huren van een woning weer wat op te krikken, behoorlijk ongeloofwaardig. Diverse kranten hadden hier een bericht over met een cynische ondertoon en terecht. Huurders wordt al jaren ook door de WBC's het vel over de oren gehaald en steeds minder mensen geloven nog in de sociale praatjes van onze z.g. 'sociale verhuurders'. Op termijn graven de WBC's hiermee hun eigen graf en als het zo kennelijk moet met de huurprijzen, ben ik hier niet rouwig om.
Vooral sinds het Rijk zich terugtrok uit volkshuisvestingsland, dus na de nota Heerma (Volkshuisvesting in de jaren 90) is het ware gezicht van de WBC's steeds duidelijker geworden. Ofwel het Rijk herneemt z'n greep op de WBC's (zoals de SP wil) ofwel we moeten met z'n allen de WBC's maar naar de vernieling helpen, door te zorgen dat iedereen zelf een eigen huisje kan kopen. En voor wie het avontuur zoekt: Kraken kan ook nog steeds...

secretaris P.E.L.