Eerder werd door ons bericht dat de gemeente Leeuwarden de strategische kernvoorraad woningen, d.w.z. de voorraad goedkopere huurwoningen voor de lagerbetaalden, via een trucje wil verhogen. In een rapport dat als bijlage zat bij de gemeentelijke Kadernota Stedelijke Vernieuwing en door de K.A.W. was gemaakt, werd voorgerekend dat deze voorraad woningen na uitvoering van de geplande sloop van zo'n 2900 woningen in de komende jaren, te weinig zou zijn.
Het gaat daarbij om huurwoningen tot ¦600,-/mnd kale huur. De KAW stelde voor om dan het fiatteringsbeleid voor de huursubsidie te versoepelen, zodat ook de woningen van ¦600,- tot ¦800,- kale huur (7000 stuks) binnen bereik van lagerbetaalden zouden komen. Per slot hadden ook zij recht op 'meer kwaliteit' nietwaar? Afgezien van de vraag of duurder wonen ook altijd 'meer kwaliteit' betekent of gewoon alleen maar 'meer betalen', was uiteraard dit voorstel bedoeld om het leegstandsprobleem van de corporaties op te lossen bij hun duurdere huurwoningen. Kortom: Het instrument 'huursubsidie' moest dienen als verkapte exploitatiesubsidie voor de corporaties. Omdat de huursubsidie nogal conjunctuurgevoelig is en de ervaring leert dat IHS qua geld snel wordt 'afgeknepen' als het economisch wat minder gaat, is dit een risico voor huurders als dat gebeurt. Plotseling wonen ze dan 'te duur' en zitten in de problemen. Bovendien kunnen wij op deze manier de rekensom ook 'sluitend' krijgen en zorgen voor voldoende voorraad 'goedkopere woningen', ook na een forse sloop-ingreep. Nu wil het bovenstaande niet zeggen, dat we een huurder niet veel huursubsidie gunnen, maar 2 dingen gaan hier fout:

  1. Via voorlichting moet de huurder worden gewezen op het risico van een hoge huursubsidie. Dan kan men zelf afwegen of men dat risico neemt, ja of nee. b. De strategische kernvoorraad moet niet op deze wijze 'sluitend' worden gemaakt. Hiermee ontstaat een onjuist, versluierend beeld van de echte situatie. En laten we elkaar niets wijsmaken: Er ontstaat volgens diezelfde KAW na sloop een TEKORT aan betaalbare huurwoningen, zodat deze truc van stal gehaald moest worden.
  2. ECHTER: Nog voordat tot de geplande massale sloop is overgegaan, is er NU AL EEN PROBLEEM ONTSTAAN: Sinds de IHS 'nieuwe stijl' draait, zijn er ook andere regels t.a.v. het beslag op het 'budget huursubsidie' dat een woningcorporatie jaarlijks mag leggen. In feite heeft het Rijk een budget IHS en de corporaties mogen dat verdelen.
    Zij dienen daartoe een fiatteringsaanvraag in bij de gemeente. Dat houdt in: Een verklaring dat er voor dit huishouden geen goedkopere passende huurwoning beschikbaar is. Bij kleinere IHS bedragen hoeft dit niet, bij hogere bedragen wel. Nieuw is nu, dat het ministerie VROM een boete aan een woningcorporatie op kan leggen als ze voor 'teveel' beslag op de huursubsidie hebben gezorgd.


Uit de Leeuwarder Courant van 2-12-1999

RIJK DREIGT CORPORATIES MET BOETES

LEEUWARDEN - De Leeuwarder woningcorporaties hangt een stevige boete boven het hoofd. Ze hebben hun huurders het afgelopen jaar veel meer huursubsidie gegeven dan mocht. Het ministerie van volkshuisvesting, dat de subsidies beschikbaar stelt, eist ¦350.000 terug. Grootste overschrijder is Beter Wonen Leeuwarden, die waarschijnlijk ¦178.000 moet betalen.
[Hier is, om elk misverstand te voorkomen, aan te zien dat op zich de hoogte van het toegekende bedrag aan de huurder wel juist was, anders vordert VROM wel terug van de individuele huurder. Het gaat duidelijk om een 'budget-overschrijding' door de partij die de huursubsidie in orde heeft gemaakt voor de huurders. In de praktijk gebeurt dat bij een nieuwe huurovereenkomst door de WBC.]

In heel Leeuwarden werd ¦34,5 miljoen aan huursubsidie uitgekeerd.
Meer dan de helft van alle Leeuwarder huurders krijgt huursubsidie, 11.748 in totaal. Dit is een stijging van 5,3 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. De groep vormt ruim een kwart van het totaal aantal Leeuwarder huishoudens.
[Uit de gemeentelijke Kadernota bleek al, dat de groep huishoudens met lage inkomens tegen de gemeentelijke verwachting in, niet afnam. Hoe men, als meer dan de helft van de huurders in de stad recht heeft op huursubsidie, de voorraad goedkopere woningen wel meent te kunnen verkleinen door sloop, is mij een raadsel. Het grote, massale gebruik van huursubsidie wijst niet bepaald op rijkdom bij de Leeuwarder huurders.]

De overschrijding houdt vooral verband met de gemiddelde hoogte van de uitkering. Ook die nam behoorlijk toe. Per huishouden werd gemiddeld ¦245 per maand steun verleend, een stijging van 3,8 procent. Het ministerie hanteert echter 3,3% als grens.

Een gemeentelijk evaluatierapport geeft als mogelijke verklaring dat meer mensen zijn verhuisd naar een duurdere huurwoning. Dit zou onder meer het gevalzijn bij de bijna tweehonderd huishoudens die uit de sloopflats aan de Jokse en de Hooidollen werden gezet.
[Dit verwondert ons niets: Toen Volkshuisvesting kwam met haar aanbiedingen voor vervangende huisvesting, waren de meeste aangeboden woningen duurder. Men had toen al moeite om voor iedereen passende herhuisvesting te vinden.]

De ambtelijke rapporteur voorspelt dat het verschijnsel verder om zich heen zal grijpen als Leeuwarden de voorgenomen sloopplannen doorzet. 'Voor zittende huurders betekent sloop een verhuizing, waarschijnlijk naar een duurdere huurwoning.' Zij zullen dan ook meer huursubsidie claimen.
[Dit is precies de spijker op z'n kop! Het gemeentelijke beleid leidt voor lagerbetaalden naar duurder huren en naar het meer huursubsidie nodig hebben. In feite wordt de huursubsidie door gemeente en corporaties misbruikt als exploitatiesubsidie voor leegstaande duurdere huurwoningen en worden lagerbetaalden geprest om toch vooral maar duurder te gaan wonen.
Meer 'kwaliteit', nietwaar? Whatever that may be. (Veel durox-blokken, afdichtkit, pieppapier tussen de spouwmuur en een halfsteens muurtje ervoor? Vinex-lokatie wellicht?!)]

Als het ministerie voet bij stuk houdt, moet BWL ¦178.000 terugbetalen, Woonservice ¦94.000 , Volkshuisvesting ¦45.000 en de Liudgerstichting (voornamelijk ouderenhuisvesting) bijna ¦15.000.
[N.B.: Patrimonium wordt niet genoemd. Wellicht omdat een flink deel van hun woningbestand tot de goedkopere woningen behoort en het probleem zich daar dus minder voordoet.]
Om verdere tegenvallers te voorkomen, adviseert de rapporteur striktere afspraken te maken tussen de gemeente en de verhuurders over het toewijzen van huizen.
Het gaat er dan vooral om dat er niet onnodig duur wordt gehuurd.
[Dit advies staat haaks op het advies van de KAW die de strategische kernvoorraad goedkopere woningen wilde vergroten door ook de huizen van ¦600,- tot ¦800,- hier bij te rekenen, een 7000 stuks extra, omdat er anders na de geplande sloop in fase 1 van de herstructurering (2900 woningen) te weinig goedkopere voorraad overbleef voor de lagerbetaalden. De KAW wilde deze huizen binnen hun bereik brengen door de fiattering voor de huursubsidie juist te versoepelen. M.a.w.: Men kan meer huursubsidie krijgen. Gevolg zal dan zijn dat de VROM-boetes voor budget-overschrijding voor de woningcorporaties hoger zullen zijn... M.a.w.: Een onbruikbaar advies!]
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].