Leeuwarder Courant 24-7-1999

Woonverbod voor huis in Vegelinbuurt


Kennelijk om verder een handje te helpen qua beeldvorming inzake de Vegelinbuurt, rekent de Leeuwarder Courant de Van Asbeckstraat hier ook al bij. De Van Asbeckstraat ligt echter even verderop en loopt parallel aan de Spoorstraat. Zoals eerder gemeld sleept er al jaren een conflict tussen bewoners in deze straat en de gemeente Leeuwarden over het verbeternivau van hun woningen in relatie tot het al dan niet verplichte karakter hiervan, waarbij de Vereniging Eigen Huis vond dat de gemeente teveel schoof onder het verplichte gedeelte (Datgene waarvoor een eigenaar op grond van de Woningwet kan worden aangeschreven.) Of de actie die de gemeente thans heeft ondernomen ook mede is ondernomen met in het achterhoofd dat conflict, is moeilijk te zeggen, maar het thans uitgevaardigde 'woonverbod' waarover het bericht gaat, kan uiteraard werken als breekijzer richting sloopoptie. Over dat 'woonverbod' dat berust op een op 11-3-1997 door de Eerste Kamer in de Gemeentewet nieuw toegevoegd artikel, eerst even een oud bericht:


Het betreft een op 19-3-1997 door het PEL verzonden brief naar de rubriek 'Ingezonden' van de LC, die zoals te doen gebruikelijk, niet werd geplaatst.

HUURBESCHERMING OP DE HELLING?

Enige LC-artikelen vielen de laatste tijd op, nl.:

Oorspronkelijk zou dit alleen om drugspanden gaan, maar het werd veel breder, 'zodat ook andere bronnen van overlast kunnen worden aangepakt', aldus de LC. De staatssecretaris ging ervan uit dat burgemeesters het middel pas toepassen als het echt nodig is.
Echter : Je zult maar een niet al te brave huurder zijn, je zult maar student zijn in de Meidoornstraat, je zult maar kleine middenstander zijn in de Vegelinbuurt. Waar heb je alle drie in feite mee van doen? Met hetzes als verbindend element.
Met deze wetswijziging in de hand kunnen buurten en buurtjes nu voortaan de burgemeester het leven zuur gaan maken. De burgemeester kent uiteraard de richtlijn over deze materie die de staatssecretaris nog zal sturen, maar toch : Waar rook is is vuur, een geregeld terugkomende groep klagende buurtbewoners is gewoon vervelend en uiteindelijk is de burgemeester ook maar een mens en ook niet totaal immuum voor uitgeoefende druk.
Kortom : Bevindt de huurbescherming zich op een glijdende schaal?
Maar wat zei U? Het was Uw eigen huisje? Uw huisje wordt gesloten op last van de burgemeester en waar U blijft, zoekt U zelf maar uit.
Heel misschien kunt U nog via het welzijnswerk en een corporatie een aangepast huurcontract krijgen met 'a-so' clausule voor verplichte 'hulp'. Allemaal voor Uw eigen bestwil.

Leeuwarden, 19-3-1997
secretariaat Ver. P.E.L.


Terug naar het heden: Uit de Leeuwarder Courant 24-7-1999:

WOONVERBOD VOOR HUIS IN VEGELINBUURT

LEEUWARDEN - De gemeente Leeuwarden heeft besloten de woning aan de Van Asbeckstraat 13 vanaf 1 augustus te sluiten. Reden is de voortdurende drugs- en geluidsoverlast die omwonenden ondervinden van de huurders van het pand. Eigenaar Harry Kruize en de vijf bewoners moeten het pand op 30 juli ontruimen en afsluiten. De gemeente staat geen bewoning meer toe tot 1 april 2000. Daarna kan ze het woonverbod verlengen.
[Deze eigenaar is voor zover mij bekend, kamerverhuurder van het pand en heeft in deze omgeving zo pakweg 20 panden. Hij had zelf al eens op een van zijn eigen adressen, Ypeystraat 40, zelf huurders eruit gegooid, na een waarschuwing door justitie. Eerder sloot hij volgens de LC van 7-1-1999 'een dealpand' van hem in de Tweede Vegelindwarsstraat. Toch klopt dit m.i. niet, omdat dat 'eigenrichting' is: Hij had naar de kantonrechter behoren te gaan en een verzoek tot ontbinding van de huurovereenkomst moeten indienen, maar van die weg hebben mensen als Kruize nooit gehoord. En Justitie behoort niet aan te zetten tot 'eigenrichting'. Justitie en gemeente hadden hem nl. beschuldigd van uitlokking van drugshandel en zullen gedreigd hebben met een 'woonverbod' zoals dan nu het geval is. Over het juridische begrip 'uitlokking' wil ik verder niet speculeren: Het is m.i. een vrij lastig begrip als puntje bij paaltje komt.]

De gemeente baseert de maatregel op een wetsartikel dat in 1997 is opgenomen in de Gemeentewet. Dit geeft haar het recht in geval van voortdurende overlast panden te sluiten. Rotterdam heeft hier al verschillende keren gebruik van gemaakt, maar in Friesland werd het nog niet eerder toegepast.

Vorig jaar schreef de gemeente de bewoners en eigenaren van zo'n vijftien overlastpanden aan om verbeteringen te treffen. In sommige gevallen voerde ze gesprekken met de betrokkenen. Omdat die bij het pand in de Van Asbeckstraat niet bleken te helpen, is tot sluiting besloten.
[Probleem blijft m.i.: Wie stelt vast dat er overlast is en zo ja, bij welke gradatie van 'overlast' kan het bewuste wetsartikel van stal gehaald worden? Soms is de overlast erg, soms overdrijven de omwonenden. Ook al zou het om junks gaan, dan nog kan de reguliere huurbescherming m.i. niet zomaar aan kant worden geschoven. Ik mis zo een plaats waar de feiten worden vastgesteld en op hun ernst gewogen, cq. de kantonrechter. En dat een huiseigenaar, wie hij ook moge zijn, zijn eigen (straks lege) pand niet meer zou mogen betreden gaat me ook net iets te ver. Wellicht voelt hij zich door de omstandigheden gedwongen om het huis eindelijk eens op te knappen en ik zou de laatste willen zijn om hem dat te beletten...]

Eigenaar Harry Kruize voelt zich overvallen door het besluit: 'Onvoorstelbaar. Het is een dikke strop voor mij. Er zitten vijf prima jongens in dat pand, niks geen drugs of zo. Ze hebben allemaal een tijdelijke verblijfsvergunning in Nederland en doen hard hun best om permanent toegelaten te worden. Ik weet niet waar ze nou naar toe moeten.'
[Wat me ook verbaast, is - indien het zou gaan om hard-drug-dealers - dat er dan geen arrestatie volgt op basis van verdenking van strafbare feiten, maar dat in feite tegen (vermeende?) drugshandel een oneigenlijk middel wordt ingezet. Natuurlijk zijn de omwonenden blij: Hun 'probleem' is weg en hoe dat gebeurt zal ze worst zijn, maar als je even nadenkt, ligt het toch gecompliceerder.]

Kruize laat zijn advocaat nog uitzoeken of er iets is te doen tegen het besluit. 'Ik was ervan overtuigd dat er geen overlast meer was. Ze kunnen toch niet zo maar een huiseigenaar pakken? als de gemeente overlast constateert bij een huis van woningcorporatie Patrimonium, dan sluiten ze dat toch ook niet?'
[Nee, Patrimonium gaat dan naar de rechter en vraagt ontbinding van de huurovereenkomst. Wel heeft hij in zoverre gelijk, dat Patrimonium een 'achtenswaardige WBC' is en hij een slecht bekend staande huisjesmelker. Ook gaat het hier om de meer principiële vraag in hoeverre een woningverhuurder medeverantwoordelijk is voor het gedrag van zijn huurders. Nadat ooit Patrimonium hier door buren van huurders aan de Julianalaan mede verantwoordelijk werd gesteld voor verstoring van 'het rustig woongenot', veranderdede jurisprudentie hierover. (Vonnis kantonrechter Hangelbroek te Leeuwarden) Ook de verhuurder moet tot op zekere hoogte actie ondernemen in die situaties. Maar hoe hoog die hoogte is, blijft mistig.]

Volgens Ed Muller van de gemeente heeft Kruize via een bezwarenprocedure of kort geding nog de mogelijkheid om de sluiting uit te stellen. Voorlopig heeft de gemeente nog geen plannen om andere panden te sluiten. De overlast van de andere veertien aangeschreven panden, waarvan de helft in de Vegelinbuurt, nam volgens Muller wel af na aandringen van de gemeente.


De gemeente wil blijkbaar flink de schrik erin hebben, want het blad 'Huis aan Huis' publiceerde op 28-7-1999 op de voorpagina een bericht dat afkomstig lijkt van een persbericht van de gemeente:

WONING VAN ASBECKSTRAAT VANWEGE OVERLAST GESLOTEN

LEEUWARDEN - Burgemeester Loeki van Maaren van de gemeente Leeuwarden heeft besloten de woning aan de Van Asbeckstraat 13 vanaf 1 augustus dit jaar tot 1 april 2000 te sluiten. Dit naar aanleiding van de voortdurende overlast die door de bewoners in en om het pand wordt veroorzaakt.

Gedurende de sluiting is het verboden het pand te betreden, daarin te wonen, zich op te houden of anderzins daarin verblijf te houden. Sinds augustus 1998 wordt er door omwonenden al geklaagd over overlast. De klachten hebben betrekking op geluidshinder, hinderlijke lichten in de woning gedurende de nacht en drugsoverlast.
[Wat ik me bij die 'hinderlijke lichten' moet voorstellen, weet ik niet. Wat ik ook mis in de verhalen, zijn processen-verbaal van de politie, waarin n.a.v. klachten overlast werd geconstateerd. Ook moet men zich realiseren dat het wetsartikel gemeenten een prachtig handvat biedt tegen krakers, om hen op oneigelijke gronden te ontruimen. Daar zijn gemeenten, zo bleek in het verleden, niks te beroerd voor geweest.]

In oktober 1998 zijn zowel de eigenaar als de bewoners van het pand al door de burgemeester gewaarschuwd. In februari en maart kwam er echter opnieuw een stroom van klachten binnen. Naar aanleiding daarvan hebben de eigenaar en de bewoners een gesprek gehad op het Stadskantoor, waarin zij konden reageren op de klachten. Dat gesprek heeft echter niet het gewenste resultaat gehad.

Om toch een einde te maken aan de overlast heeft de burgemeester besloten het pand te sluiten. Zowel de eigenaar als de bewoners hebben tot vrijdag de tijd om het pand te ontruimen en af te sluiten. Voor 1 april 2000 zal de burgemeester het besluit nemen of het pand op die datum weer als woning mag worden gebruikt.
[Ook deze eventuele verlenging van het 'woonverbod' blijft vreemd: Hoezo verlenging? Er woont dan toch al tijden niemand meer? Hoe kan er dan sprake zijn van 'overlast'? Kortom: In plaats van bij de rechter wordt je bij de gemeente op het matje geroepen en die zal het wel even uitmaken. Dit 'woonverbod' is m.i. een bevoegdheid die nooit aan de gemeenten had moeten worden gegeven, hoogstens aan de burgerlijke rechter. En voor wat eigenaar Harry Kruize betreft: Wellicht kan hij z'n eigen pand kraken...]