In de tachtiger jaren bevonden zich in Leeuwarden een aantal kraakpanden in de Arendsstraat en de Schoolstraat. Om deze panden is nogal wat te doen geweest. O.a. m.b.t. aanvallen door horden disco-jongeren. Hieronder de integrale aantekeningen van iemand die ooit een artikel over deze zaak geschreven heeft.

Arendsstraat


Pel archief begint op 19-02-85.

Het archief maakt melding van de meldingsplicht voor interne sloop. Deze meldingsplicht werd voorgesteld door Ap Timmermans.
Van der Wal (PAL) voorzag problemen met dit voorstel. 'Inwendige sloop kan zover gaan, dat totale sloop onvermijdelijk wordt'. Op 28-06-85 meld de L.C. dat de commissie Openbare Werken niet echt gelukkig was met dit voorstel.

PEL (28-03-85 L.C.) wil dat de bebouwing van de Schoolstraat en naast gelegen omgeving zoveel mogelijk wordt gehandhaafd. Sloop zou volgens hun kapitaal vernietiging betekenen. Ze pleiten ervoor om in de beschikbare ruimte een aantal ateliers te vestigen, alsmede enkele opslagruimtes en goedkope huurwoningen.
De huidige bewoners (krakers) beschikken over weinig geld en voor deze groep mensen moet woonruimte aanwezig zijn met een maximale huur van ¦150,- per maand.

Op 28-11-85 valt in het blad van PAL oa. het volgende te lezen. Tijdens een vergadering van B&W schijnt door de voorzitter te zijn gesuggereerd dat P.van der Wal tijdens de rellen in de Arendsstraat vooraan te hebben gelopen. Verder neemt de voorzitter het hem kwalijk dat hij een fascist zou verdedigen.
In dit zelfde blad staat vermeld dat van der Wal tijdens de commissie vergadering vragen heeft gesteld over het politie optreden in het weekend van 14 op 15 september 1985. Hij vind het vreemd dat een rapport over de gebeurtenissen van dat weekend van de 'bedreigden' en het rapport van de politie zulke grote verschillen bevatten. Blijkbaar hebben beide partijen over de zelfde gebeurtenissen uiteenlopende opvattingen.
Van der Wal pleit ervoor dat alle bevolkingsgroepen een beroep op de politie moeten kunnen doen, dus ook de krakers die zich op dat moment in een noodsituatie bevonden. Uit dit schrijven kan ik opmaken dat er van de kant van de krakers wel degelijk om hulp is gevraagd, maar dat justitie die gewoon geweigerd heeft.

Op 04-09-85 maakt de L.C. melding van een vechtpartij tussen Punkers. Zon 50 Punks raakten onderling slaags. Bij deze vechtpartij viel een gewonde. Dit persoon werd met een mes in zijn onderbeen gestoken. De politie had 15 mensen nodig om de zaak tot rust te brengen. Er werden zes personen gearresteerd.

Een bericht in de L.C. van 16-09-85 vertelt het volgende.
Bij een vechtpartij rondom de Arendsstraat heeft de politie 12 arrestaties verricht. De kraakpanden aan de Arendsstraat 12 en 14 werden die nacht aangevallen door ongeveer 150 disco's. De panden werden verdedigd vanaf het dak door de krakers, die met stenen en glaswerk de aanvallers op een afstand probeerden te houden. Tijdens dit gebeuren zou er met een buks op de aanvallers zijn geschoten. Op de vrijdagavond voor dit gebeuren was een van de vrienden van de aanvallers gewond geraakt bij een vechtpartij door een messteek. De aanvallers van zaterdagavond wilden wraak nemen op dit voorval. Op die avond vielen ongeveer 150 disco's de panden aan. De politie wilde geen bescherming geven aan de bewoners, maar gaf ze wel een vrije aftocht richting N.S. station.
Toen de bewoners uit het zicht waren verdwenen plunderden de aanvallers de betreffende panden. Hierbij maakte de politie geen arrestaties. De politie arresteerde de bewoners omdat zij zich schuldig zouden hebben gemaakt aan openbare geweldpleging.
De krakers werden op de trein richting Heerenveen gezet. Ze hadden geen gelegenheid om zich een plaatsbewijs aan te schaffen, dus werden ze in Heerenveen opgewacht door 15 agenten met de lange lat. Later op de avond reisden zij terug naar Grouw waar zij door vrienden en familieleden werden opgehaald. De gemeente had ondertussen hun huizen laten afsluiten.
In een verklaring van de politie spreken zij over vechtpartijen tussen de krakers onderling, terwijl de buurtbewoners spreken over een grote groep agressieve disco's die de krakers aanvielen. De gemeente bedacht een plan om de panden d.m.v. zelfwerkzaamheid door de bewoners op te laten knapen. Projectleider Gerard Groen noemt het uiterst wrang dat juist op de vooravond van de politieke beslissing de bewoners door de disco's zijn verjaagd. Terwijl dit juist de mensen zijn die de panden voor de buurt wilden behouden en opknappen in samenspraak met de gemeente. Burgemeester Te Loo betreurt het incident, maar vind dat de politie juist heeft gehandeld. 'We kunnen die panden niet continu bewaken.' Dat de politie geen hulp aanbood voor het tijdelijk evacueren van de bewoners vind hij normaal. 'De politie is geen vervoersbedrijf.'

Op diezelfde dag in dezelfde krant bericht Willem Bosma in de column L.C.commentaar:
Tientallen lummeltjes aangevoerd door personen uit de Leeuwarder onderwereld hebben de bewoners van de Arendsstraat gedwongen hun huis te verlaten, waarna hun panden werden gesloopt en geplunderd. De politie stond erbij en keer ernaar. De bewoners durven geen aangifte te doen omdat men zich niet meer veilig voelt bij de politie.

(L.C. 17-09-85): Krakers zorgen voor incident op gemeentehuis.
Tijdens een commissievergadering van de gemeente Leeuwarden kwamen een aantal krakers langs om hun ongenoegen te uiten over het politie optreden tijdens de belegering van hun panden.
De commissie reageerde geschokt. De krakers waren immers niet uitgenodigd. Volgens een van de krakers was dit ook niet nodig omdat de gemeente en politie hun vogelvrij hadden verklaard toen zij hun de rechten die elk ander burger heeft ontnamen, door politie bescherming te weigeren terwijl dit nodig was. De commissie waarschuwde de politie die vervolgens de krakers uit de zaal zette. De krakers ontdekten het kantoor van de burgemeester Ter Loo.
De spontane actie herhaalde zich nogmaals.

18-08-85 L.C. Pal wil rapport over de rellen in de gemeenteraad.
P. van der Wal vraagt burgemeester Te Loo een onderzoek in te stellen naar het politie optreden tijdens de rellen in de Arendsstraat.
Volgens hem was de politie op de hoogte van de dreigende ontruiming. Een kwartier voor de vechtpartij had zich al een grote groep mensen verzameld om de panden vervolgens aan te vallen. De politie werd gebeld, kwam kijken en verdween weer.
Ook na herhaaldelijk verzoek van de bewoners en buren weigerde justitie de bewoners te beschermen.

Het optreden van de politie en de berichtgeving van hun woordvoerder en de burgemeester noemt hij onaanvaardbaar en een regelrechte belediging voor de gedupeerden.
In een ander artikel in de zelfde krant.
Bedreigde jongens vluchten in koelcel om te vluchten voor een groep mensen die hun met de dood had bedreigd. In de koelcellen van V&D zochten zij een veilig heenkomen. De bedrijfsleider belde de politie die de bedreigde jongeren verwijderde. De jongeren voelde zich op straat nog steeds bedreigd en vluchten de naast gelegen groentezaak in. Ook hier verzocht de eigenaar de politie de jongeren te verwijderen. De politie kwam en arresteerde de mensen op verdenking van lokaalvredebreuk. Na overleg met de O.V.J. werd besloten geen aanklacht tegen de jongeren in te dienen.
In het zelfde artikel wordt vermeld dat de PVDA de burgemeester heeft verzocht om de bewoners van de bedreigde panden de bescherming te bieden zoals elk ander burger die kan krijgen. Volgens een woordvoerder van de PVDA voelen de bewoners zich nog steeds bedreigd en vrezen zij voor een herhaling van de gebeurtenissen.

In een artikel in het F.D. valt te lezen dat op 20-09-85 weer zo'n 175 jongeren zich voor de panden aan de Arendsstraat hadden verzameld.
De politie hield met tussenpozen de groep in het oog. Tijdens de afwezigheid van de politie sneuvelden enkele ramen vam de desbetreffende panden. Tot een grote escalatie kwam het echter niet, omdat de in het pand aanwezige mensen zich niet lieten zien. De politie verrichte geen arrestaties.
De L.C. meldt die dag dat de gedupeerden overwegen om een schadeclaim in te dienen omdat zij de gemeente en justitie verantwoordelijk stellen voor het escaleren van de rellen. Ook vermeldt het artikel dat de fractie van de PVDA aandringt op een spoeddebat over de gewelddadigheden.

In het PEL archief zijn omstreeks deze periode veel ingezonden brieven te lezen. De brieven hebben allemaal betrekking op de rellen in de Arendsstraat en omgeving. Verder beschrijven een aantal burgers incidenten die zij op straat waarnamen. Zo schrijft een getuige over de rellen dat toen hij nieuwsgierig kwam kijken wat er in de Arendsstraat aan de hand was hij een grote groep mensen zag die de panden met glas en stenen aanvielen. De politie was met ongeveer 10 mensen aanwezig maar deed niets. Later werden de krakers opgepakt wegens openbare geweldpleging.
Een andere brief verteld het verhaal van een automobilist die getuige was van de mishandeling van een groep fietsende krakers. Deze groep werd aangereden door een grote Amerikaanse auto die met gedoofde lichten op hen inreed. Later reed dezelfde auto nogmaals langs de fietsers om ze vervolgens met een honkbalknuppel op de rug te slaan.
Verder is er een brief afgedrukt van een kraker die door een politieauto wordt aangereden. Zij kan deze nog maar net ontwijken en loopt achter de auto langs waarbij de politiewagen hard achteruit rijdt. Het raampje wordt opengedraaid en de politieman zegt dat ze zich over dit incident maar moet beklagen bij de pers, die zijn er dol op volgens hem.

Op 21-08-95 meld de L.C. weer dat er zes mensen zijn aangehouden in de omgeving van de School- en Arendsstraat. In deze buurt hadden zich weer zo'n 150 disco's verzameld om de kraakpanden aan te vallen. Bij de schermutselingen sneuvelden enkele ramen van de desbetreffende panden.
22-09-85 Opnieuw rellen in Arendsstraat
Een groep van ongeveer 200 mensen had zich in de loop van de nacht weer verzameld om de kraakpanden aan de desbetreffende straat aan te vallen. Tussen drie en vier uur s'nachts moest de politie tot twee maal toe een charge uitvoeren om de menigte te verdrijven. Bij deze vechtpartijen verrichte de politie 5 arrestaties.

23-09-85 Commissie Openbare Orde komt morgen bijeen.
Op verzoek van de PVDA fractie vind er morgen een spoeddebat over de rellen in de Arendsstraat plaats. Deze vergadering zal openbaar zijn. De raadsfracties van D'66 en Pal hadden inmiddels al schriftelijk vragen gesteld over de gebeurtenissen. De betreffende fracties eisen opheldering over de rol van de politie tijdens de rellen.
Advocaat van de krakers mr. Bertus Schurink stelt namens de krakers de burgemeester als hoofd van de politie verantwoordelijk voor de geleden schade. Als de burgemeester niet binnen een week de gedupeerden schadeloos stelt zullen de gedupeerden de president van de rechtbank vragen een voorlopige getuigen verhoor te gelasten.

25-09-85 Te Loo wijst felle kritiek op optreden politie van de hand.
Te Loo: 'Niet alles is misschien puntgaaf verlopen. We leven niet in een politiestaat. Het apparaat is afgestemd op een normale gang van zaken en nauwelijks op escalatie. Ook vorig weekend in de Arendsstraat is gekozen voor een uiterst terughoudendheid in de toepassing tot geweld, overeenkomstig het besluit dat de raad in grote meerderheid voorstaat'.
Alle fracties met uitzondering van de VVD toonden zich uiterst bezorgt over het gebrek aan bescherming die de politie de krakers vorige week tijdens de rellen in de Arendsstraat bood.
Te Loo en de woordvoerder van de politie de korpschef Nicolas van Helten ontkenden dat zij een verzoek tot bescherming van de krakers hadden ontvangen. Uit een politierapport werd opgemerkt dat er volgens de politie geen sprake van plundering zou zijn geweest. Piet van der Wal ging nog verder in de door hem op de politie geleverde kritiek. Volgens hem had de politie bewust gekozen om niet in te grijpen. Bij een van de rellen was hij zelf aanwezig. Terwijl de vechtpartijen in volle gang waren vroeg hij aan een van de agenten die stonden toe te kijken: 'waarom grijpen jullie niet in?'. Het antwoord van de agent was duidelijk: 'Wat mij betreft fikt het hele zooitje vanavond nog af'.
Een van de krakers had op de scanner op een gegeven moment het bericht gehoord dat er nu maar eens een eind aan moest komen.
Pas na uren rellen had de politie er genoeg van en besloot in te grijpen. Volgens van der Wal was de politie op de hoogte en hebben ze bewust niet ingegrepen. Pas toen de situatie echt levensbedreigend werd volgens opvattingen van de politie besloten ze er wat aan te doen.
Janny Vlietstra van de PVDA noemde het verbijsterend dat de burgemeester en politie bleven vasthouden aan de eerder gemaakte verklaring, terwijl de betrokkenen, omwonenenden en de pers toch duidelijk aangaven dat de situatie niet in overeenstemming was met het gemaakte politierapport. Pas in een tweede termijn erkende Te Loo dat de politie misschien wat schoonheidsfoutjes had gemaakt, maar van een verkeerd beleid was volgens hem absoluut geen sprake.

L.C. 24-11-85 Panden Arendsstraat op last van Tilburgsche van binnen gesloopt.
De woningen met de nummers 12 en 14 zijn gisteren op last van de eigenaar kraakvrij gemaakt. Eerder die week moesten de bewoners de woningen uitvluchten. Waarna de bewoners die inmiddels weer waren teruggekomen nog steeds regelmatig werden bedreigd.
Op het moment dat de slopers het pand binnen traden waren er gen bewoners aanwezig. De panden zijn volgens de eigenaar gesloopt omdat men vreesde dat de terugkeer van de krakers weer een dergelijke reactie zou oproepen, hetgeen slecht voor de panden zou zijn.
De panden zouden d.m.v. zelfwerkzaamheid voor een deel door de bewoners zelf worden opgeknapt. De gemeente had inmiddels een bod richting de eigenaar van het pand gedaan. Door de interne sloop komen deze plannen in gevaar, aldus een woordvoerder van de gemeente Leeuwarden.
Aan het door Jorrit de Jong opgegeven oogmerk voor de sloopactie bestaat twijfel. De waarde van de panden vermindert door de interne sloop, maar na het platbranden van de panden is de kale grond meer waard dan met de verwaarloosde bebouwing die er nu staat. Dit werd desgevraagd ook door de eigenaar bevestigd.
De bewoners hebben inmiddels aangifte van vernieling gedaan. De politie die verscherpt toezicht op de panden hield had ondanks dit niets van de sloop werkzaamheden gemerkt.

27-09-85 Onbekenden bekladden gemeentehuis.
Uit onvrede met het beleid m.b.t. het politieoptreden en het goedpraten hiervan door de burgemeester Te Loo hebben onbekenden enkele leuzen met rode verf op de muren van het gemeentehuis aangebracht. Op die zelfde avond komt de commissie Openbare Orde bijeen om het voorval te bespreken.

PEL in brief aan raad. Geen sloop Arendsstraat.


In een laatste poging om het schoolgebouw aan de Arendsstraat voor sloop te behoeden heeft PEL zich in een schrijven gericht aan de raad. PEL heeft voorgesteld het schoolgebouw op te knappen naar de richtlijnen van de modellen 3 en 4. Het PEL zegt geen vertrouwen te hebben in de onderhandelingen tussen de gemeente en de huidige eigenaar van het schoolgebouw, die van de situatie misbruik maakte door het pand illegaal van binnen te slopen.

Op 28-09-85 verschijnt het blad De Waarheid met een achtergrondartikel over de gebeurtenissen rond de rellen in de Arendsstraat.
30-09-85 Tien jongelui gearresteerd.
Afgelopen zaterdagnacht is er weer stevig gevochten in de omgeving van de Arendsstraat. Een groep van 15 mensen uit Westeinde (Leeuwarden) liep gewapend met honkbalknuppels richting de binnenstad. Op de Harlingerstraatweg hield de politie de groep staande en nam 3 honkbalknuppels in beslag. Later die nacht verzamelde in de Ype Brouwersteeg een grote groep jongeren. Deze groep was zich aan het voorverzamelen om later de kraakpanden in de Arendsstraat aan te vallen. Met een charge probeerde de politie de mensen te verspreiden. Tijdens deze politie actie werden tien mensen gearresteerd. De krakers die zich inmiddels op het dak van het pand bevonden werden door de politie gesommeerd het dak te verlaten. Volgens een woordvoerder van de politie had de groep een uiterst provocerende houding.

03-10-85 Bewoners Arendsstraat stappen naar de rechter.
De onlangs gevluchte bewoners van de Arendsstraat zullen de rechter verzoeken om een opening van de voorlopige getuigenverhoor, dat inzicht moet geven in de verantwoordelijkheid van de burgemeester als hoofd van de politie. Met een dergelijk verhoor proberen de krakers de geleden schade op de gemeente te verhalen. Loco-burgemeester Gijs de Vries heeft inmiddels antwoord gegeven op de brief van 4 pagina's die door de krakers werd opgesteld. In dit schrijven werd de burgemeester aansprakelijk gesteld voor de geleden schade, en werd om een gesprek met hem verzocht.
Het burgemeesterlijk antwoord: 'Onder verwijzing naar uw schrijven van 20 september 1985 betreffende de gebeurtenissen in de Arendsstraat e.o. bericht ik u dat dezerzijds elke aansprakelijkheid voor schade welke aard dan ook, welke de gebruikers van de verlaten panden hebben geleden, wordt afgewezen. Gelet op deze procedure (het aangekondigde getuigen verhoor) zie ik voor een gesprek met hen dan ook geen aanleiding.'

04-10-85 Gemeente wil Arendsstraat kopen.
De gemeente Leeuwarden wil de panden aan de Arendsstraat, Willemskade en Schoolstraat aanlopen. De onderhandelingen met de eigenaar Tilburg Spoorlaan BV zijn in een ver gevorderd stadium. De eigenaar liet onlangs de panden na een illegale ontruiming intern slopen (kraakvrij).
De PAL fractie stelde voor om de onderhandelingen d.m.v. een aanschrijfprocedure of een onteigeningsprocedure stop te zetten. Zo ver is het dus niet gekomen. De gemeente vreesde dat de procedures te tijdrovend zouden zijn. Jorrit de Jong BV die als beheerder en makelaar optreedt voor de huidige eigenaar zegt inmiddels schriftelijke afspraken te hebben gemaakt met de gemeente. Een van deze afspraken is dat de gemeente de panden inclusief de krakers zou kunnen overnemen. Het bod dat de gemeente op de panden heeft gedaan is gebaseerd op de cascowaarde van de panden. Een belangrijk knelpunt wat op de onderhandelingen ligt is het 'kettingbeding'. In dit beding wordt vermeld dat het ingenieursbedrijf Ir.JH Kooi BV een opdracht voor nieuw- of verbouw in zijn bezit moet hebben. Is dit niet het geval dan kan dit bedrijf een schadeclaim van een kwart miljoen opeisen. Het beding geldt voor de panden Zaailand 18 en 20, Arendsstraat 18 tot en met 26. De eigenaar heeft inmiddels zijn verontschuldigingen voor de interne sloop bij de gemeente aangeboden. De gemeente overweegt om na een snelle opknapbeurt de krakers weer in de panden toe te laten.

07-11-85 Intern onderzoek naar vooroordelen politie jegens krakers.
Op last van de burgemeester onderzoekt de leiding van de Leeuwarder politie, of er in het korps jegens jongeren met afwijkend gedrag vooroordelen bestaan. Deze vooroordelen zouden mogelijk een rol hebben gespeeld bij het politie optreden tijdens de rellen in de Arendsstraat. Volgens plaatsvervangend korpschef Gerard Jorna verkeert het onderzoek nog in een beginstadium. In de nasleep van dit onderzoek zijn inmiddels nog twee onderzoeken gestart. Deze onderzoeken betreffen het onderbrengen van een arrestant op de luchtplaats nadat deze uit angst voor zijn leven de hulp van de politie had ingeroepen.
Het andere onderzoek betreft het achterblijven van politie optreden tijdens de plunderingen die plaatsvonden toen de bewoners door de politie op de trein waren gezet. Burgemeester Te Loo ontkend nog steeds dat de politie de bewoners heeft geadviseerd hun woningen te verlaten als zij zich er niet meer veilig voelden.
Het voorlopige getuigenverhoor dat door de krakers bij de rechtbank is aangevraagd laat nog even op zich wachten. De krakers zijn op dit moment nog drukdoende met het verzamelen van bewijsmateriaal en getuigen.

08-11-85 In Leeuwarden eerder een handgemeen dan in andere steden.
Op veel punten is het in Leeuwarden lang zo erg niet met de criminaliteit als in de grote steden, maar om de een of andere reden komt het hier veel sneller tot een handgemeen. Als de politie hier iemand tot de orde wil roepen bemoeien omstanders zich daar meteen mee en voor je het weet heeft de politieman een bloedneus te pakken. In de randstad zeuren ze wel onmiddelijk, maar daar blijft het dan ook vaak bij. Aldus korpschef drs. Nicolas van Helten. Deze op eigen visie gebaseerde toespraak hield hij gisteren in de Prinsentuin.
Over het politie optreden tijdens de vele rellen in de Arendsstraat wil hij dan ook geen kwaad woord horen. Van Helten bestreed dat de politie bij de rellen in de Arendsstraat en de Schoolstraat van de afgelopen weken niet krachtig genoeg zou hebben opgetreden. 'We hebben wel overwogen om mannen met een M.E.uniform in te zetten, maar we hebben bewust een beetje risico genomen, om de boel niet te laten escaleren. Als wij de beuk erin hadden gezet zou daarvan een wervende werking zijn uitgegaan. Daarmee hadden wij groepen jongeren van buiten naar de stad gelokt, speciaal voor deze vorm van toerisme.'

10-11-85 Korte berichten L.C.
De Leeuwarder-Courant die zich tot nu toe vrij kritisch uitliet over het optreden van justitie en de uitlatingen van de burgemeester in een poging om het optreden goed te praten nam nu een andere wending aan. In een drietal korte berichten schrijven ze over een artikel in het blad Bluf dat door de betrokken krakers zelf naar het blad was opgestuurd. Doordat de krakers zelf een indeling maakten in Krakers, Punks, Skinheads en Disco's waren volgens de schrijver van de korte berichten de opmerkingen van burgemeester Te Loo over een stammenstrijd in de Arendsstraat niet geheel onterecht. Verder verwijt hij de krakers het slachtofferschap uit te buiten om publicitaire voordelen. Hij neemt het de krakers kwalijk dat zij op een gegeven moment zelf voor de nodige verdediging zorgden om de aanvallende disco's terug te pakken. Toen de politie ditmaal wel tegen de aanvallers optrad ervaarde de kraakgroep dit gelaten. Ze waren nu zelf sterk genoeg om flinke klappen terug te geven.

13-11-85 Politiechef Jorna hekelt verslag ongeregeldheden.
Volgens Gerard Jorna kunnen er verschillende waarheden naast elkaar bestaan. Hij prees het politie optreden rond de rellen in de Arendsstraat, en was vol lof over het verschenen politie rapport. Dit rapport stak met kop en schouder uit boven de rapporten en verslaggeving van de pers en de krakers. Deze laatste stonden vol emoties die een heldere kijk zouden belemmeren.Hij betichtte het raadslid van PAL en de pers ervan onder een hoedje te spelen om de politie in een kwaad daglicht te stellen. Als voorbeeld noemde hij de verslaggeving over het politie optreden tijdens een van de rellen in Arendsstraat waarbij de politie hard optrad tegen de disco's. Na afloop van dit optreden zouden Piet van der Wal en de pers hebben afgesproken om dit optreden te bagatelliseren.
In een reactie op de uitlatingen van Jorna sprak de krant over een absurde situatie. Een korpschef die tijdens zijn toespraak optrad als rechterhand van burgemeester Te Loo om vervolgens de pers te beschuldigen van een samenzwering met de politiek om de politie te benadelen. Jorna had zijn klachten tegenover de krant nooit duidelijk gemaakt terwijl daar ruimschoots de gelegenheid toe was geweest. Vervolgens schrijven ze nog een stukje in de trand van 'Zo de waard is vertrouwd hij zijn gasten'.

Op die zelfde dag verschijnt in de stadseditie van de L.C. een artikel over de botsingen tussen het PAL en de burgemeester.
Namens de raadsfractie van PAL noemde Piet van der Wal het onderzoek dat door politie was ingesteld 'onvolledig, suggestief en tendentieus'. De reactie van de burgemeester op de uitlatingen van PAL was ook duidelijk. De burgemeester verweet Van der Wal 'sterke dubbelhartigheid' en twijfelde in grote mate aan diens correcte bedoelingen. Vervolgens gaat het artikel verder 'Terwijl Jan Bijkersma van de VVD de verslagen van justitie en de krakers goed parallel vond lopen, ontdekte Jellie de Jong van D'66 slechts een overeenkomst in de data van de beschreven rumoer'. De linkse fracties vroegen nogmaals opheldering omtrent een aantal zaken, maar de burgemeester bijgestaan door Jorna bleven bij hun oude standpunt dat er niets mis was gegaan.
De burgemeester haalde dan ook fel uit naar Piet van der Wal.
'Ik behoud mij het recht voor terug te slaan. Het is volstrekt stijlloos dat de heer van der Wal opnieuw begint te zeuren over die kwesties. Bij mij rijst in hoge mate twijfel aan de correcte bedoelingen van de PAL-fractie'.
Te Loo verweet de PAL-fractie dubbelhartigheid omdat deze hem vlak voor het tweede relweekend had aangeraden de straat af te sluiten waarna de M.E. een charge tegen de disco's moest inzetten. Na afloop van het debat waren alle fracties het er over eens dat de politie achteraf gezien sneller had moeten ingrijpen, maar geen van de fracties verbond een verdere conclusie aan die uitkomst. Bij deze werd het politie onderzoek afgesloten, met als eindconclusie dat de politie juist had gehandeld.
Wel moest de politie in de toekomst een beetje beter opletten.

28-11-85 Opnieuw vragen over politie optreden.
De PAL-fractie stelt zich achter hun woordvoerder Piet van der Wal en betreurt het dat de burgemeester en de korpschef de vragen bestrijden met argumenten die niet ter zake doen. De reactie van de beide personen op de vragen omtrent het politie optreden tijdens de rellen van de PAL fractie vinden zij volkomen misplaatst. De fractie heeft dan ook besloten om de vragen opnieuw schriftelijk aan de burgemeester voor te leggen.

30-11-85 Gevluchte bewoner Arendsstraat 12 vraagt voorlopig getuigenverhoor.
M.van der L was tot 15 september bewoonster van de Arendsstraat 12. Door het uitblijven, ondanks herhaaldelijk verzoek van politiehulp gedurende de aanvallen op haar pand kon zij niets anders doen dan het verzoek om het pand te verlaten van justitie in te willigen. Na haar vertrek werd de woning onder politie toezicht geplunderd.
Zij stelde de burgemeester en de gemeentepolitie aansprakelijk voor de door haar geleden schade.
De krakers kondigden in september van dit jaar al aan een getuigenverhoor bij de rechtbank aan te vragen. Dit verhoor liet een tijdje op zich wachten omdat men drukdoende was met het zoeken van getuigen. Nu is het dan zo ver. Volgens raadsman van de krakers mr. Evertjan Rotshuizen bevat de lijst met getuigen ongeveer 20 personen. Over de ingediende namenlijst wil hij voorlopig nog geen uitspraken doen.
De rechtbank heeft het verzoek inmiddels naar de gemeente doorgestuurd. Deze heeft twee weken om zich te verweren. De bewoonster van Arendsstraat 12 claimt ¦1000 gulden materiële schade en ¦5000 immateriële schade.

02-12-85 Krakers terug in pand Arendsstraat.
De krakers hebben de panden die zij zo'n twee maand geleden hebben moeten verlaten weer betrokken. Van een herkraak is volgens de woordvoerder van de kraakgroep geen sprake. 'We zijn gewoon een tijdje weg geweest, maar nu zijn we weer terug'. Ze zijn de panden weer gaan gebruiken omdat ze een onderdak nodig hebben en omdat ze op die manier hopen de gemeente aan te sporen de panden aan te kopen. Van een provocatie is volgens hen geen sprake, 'We zijn gewoon weer terug in onze woning'.
Gerard Groen van de dienst stadsontwikkeling was minder blij met de thuiskomst van de bewoners 'Straks breken er weer rellen uit, en dat is slecht voor de panden'.

09-12-85 Opnieuw rellen in Arendsstraat.
Na afloop van de voetbalwedstrijd Cambuur tegen DenHaag vertrok een deel van de Cambuur supporters richting de Arendsstraat en de kraakpanden aan te vallen. Bij deze aanval sneuvelden bijna alle ramen in de desbetreffende panden. Pas na een felle politiecharge werd het weer rustig in dit deel van de stad.

18-12-85 Kraakster stond elders ingeschreven, dus heeft geen schade.
In een schrijven van de gemeente heeft zij laten weten een tegenstander van een voorlopig getuigen verhoor te zijn. In het zelfde schrijven vind de gemeente dat de kraakster M.van der L geen recht op schadevergoeding heeft omdat zij niet op het desbetreffende adres stond ingeschreven. Het verweer van de gemeente zou er toe kunnen leiden dat de rechtbank het verzoek zou kunnen afwijzen.

17-01-86 Gemeente kan krakers schade betalen zonder toegeven politiefalen.
'Wat mij dwars zit, is dat voor een schadebedrag van ¦400 gulden zoveel kostbare uren van advocaten, rechters en getuigen gevraagd wordt', aldus Bob Holtz fungerend president van de rechtbank te Leeuwarden.
De advocaat van de krakers was het helemaal eens met de uitspraken van de president. Wij hebben de gemeente dan ook de mogelijkheid gegeven om dit op een minder tijdrovende manier af te handelen, maar dit werd hooghartig afgewezen. Nog steeds geven wij de voorkeur aan een gesprek buiten de rechtbank om.
Het hele gebeuren begint steeds meer op een politiek proces te lijken. De gemeente wil echter niets van een schadevergoeding weten. De burgemeester wijst alle aansprakelijkheid van de hand.
De president mr. Holtz gaf aan dat het getuigenverhoor waarschijnlijk door gaat.

18-03-86 Te Loo gaf raad onjuist verslag Arendsstraatrel.
Uit een interne rapportage is gebleken dat justitie de bewoners van de Arendsstraat 12 en 14 wel degelijk het advies gegeven om de woningen te verlaten tijdens de rellen. Dit rapport was opgesteld door de dienstdoende agent gelijk na het advies.
Bovendien verklaarde de gedupeerde B.de G onder ede het advies van de politie te hebben ontvangen. In het getuigenverhoor verklaarde M.van der L onder ede dat de politie op de dag van de rellen vroeg in de ochtend haar huis binnen kwam om de bewoners en gebruikers te vertellen dat ze het pand moesten opgeven.
'Gaan jullie maar naar huis, ze zijn nu weg en hier blijven is een verloren zaak, dat wordt niets want ze komen toch weer terug'.
De getuigeverklaring klopt met de interne politierapportage.
Dirk Scholten woordvoerder van de politie gaf geen reactie op deze feiten. Het bestaan van deze interne rapportage wilde hij bevestigen noch ontkennen. Door nu mededelingen te doen zouden ongewenste situaties kunnen ontstaan, aldus Scholten.

28-05-86 Verhoor 20 getuigen rellen Arendsstraat gereed.
Het voorlopig getuigenverhoor over de ongeregeldheden van september vorig jaar achter de Harmonie is geëindigd. De laatste van de in totaal 20 ooggetuigen, 12 burgers en 8 politieagenten verschenen deze week voor rechter-commissaris Bob Holtz. Het verhoor werd eind vorig jaar aangevraagd door de bewoonster van de Arendsstraat 12 M.van der L. Samen met haar advocaat bekijkt zij nu de mogelijkheid om via de rechtbank de gemeente te verplichten haar schadeloos te stellen, omdat gebleken is dat de politie in haar taak tekort geschoten is.

03-07-85 Geen sloop Schoolstraat.
De plannen om een deel van de Schoolstraat en de Arendsstraat e.o. te sloppen gaan voorlopig niet door. De gemeentelijke commissie Welstand vond de sloopplannen geen verbetering van de huidige situatie. De commissie was door B & W gevraagd de plannen te bekijken.

12-07-85 Ingezonden brief L.C.
De gemeente Leeuwarden vind de tijd nu rijp om de slopershamer in de Schoolstraat te zetten. De gemeentepanden in het gebied zullen bijna allemaal gesloopt worden. Dit omdat het door de gemeente niet haalbaar geacht werd om deze panden te behouden.
Om dit doel te bereiken heeft de gemeente jarenlang een sloopgericht beleid gevoerd, namelijk door stelselmatig gericht onderhoud (zelfs het meest elementaire) te weigeren. Panden die vijf jaar geleden nog als redelijk te boek stonden, werden zo snel in een slechtere staat gebracht. Ook na herhaaldelijk aandringen was het gemeentelijk woningbedrijf niet van plan het dak te repareren. Ook werden goten en afvoeren niet onderhouden, wat tot aanzienlijke schade leidde.
Ons inziens is dit een bewuste verkrottingspolitiek. Omdat deze politiek niet overal het gewenste resultaat gehad had, moesten aan het te houden haalbaarheidsonderzoek eisen worden gesteld om het zo onhaalbaar mogelijk te doen lijken. De te realiseren kwaliteit moest honderd procent vergelijkbaar zijn met nieuwbouw. Dit betekende dat hele bruikbare delen, die misschien niet 40 jaar maar wel 25 jaar mee kunnen er uit gesloopt moesten worden.
Dit, samen met het niet rekening houden met de lage eisen van de bewoners, zorgde voor een onrealistisch onhaalbaar resultaat.Dit leidde tot wat de dienst stadsontwikkeling gehoopt had, namelijk een schrikreactie in de gemeenteraad. Dat deze niet voor behoud gekozen heeft is fout. Men had de kosten van het achterstallig onderhoud moeten verhalen op het gemeentelijk woning bedrijf. Tevens had men een ander plan moeten maken, gericht op de realiteit, namelijk met lagere eisen en een kortere afschrijvingstermijn. Dit heeft men indertijd bewust niet overwogen.
Leeuwarden
Kraakorganisatie tegen stadsvernieling!

31-07-86 Ingezonden brief PEL
De failliete Tilburgse Hypotheek bank en de gemeente zouden het eens zijn over de aankoopprijs van de Arendsstraat, maar nu zou de zaak vast zitten op een kettingbeding (Jurjen Kooi) en B&W zouden hier tegen principiële bezwaren hebben. Volgens projectleider Groen van de Dienst Stads Ontwikkeling, is haast geboden met de verwerving omdat de panden snel achteruit gaan, en op 16 juli stond al in de L.C; Brandje in slooppand Zaailand-Arendsstraat. Zoals te verwachten was, heet het pand Zaailand 18-20 wat volgens het door de raad aangenomen model 3 verbouwd zou moeten worden, nu 'slooppand. Want het spel is duidelijk: B&W laten de raad eerst een compromis-model aannemen tussen renovatie (model 1) en alles nieuwbouw (model 2). Leuk om voor de afgelopen verkiezingen wat jongeren naar de PVDA te lokken, maar ons inziens gewoon kiezersbedrog en volksverlakkerij.
En model 1 dan van het PEL en de krakers? Op 11 maart '85 is in de wandelgangen na afloop van een contactgroep vergadering door de heer Groen gezegd dat de DSO ambtenaren geen poot zullen verzetten ten behoeve van model 1, maar dat model 2 (totale sloop) het DSO model was.
En het officieel aangenomen model 3 dan? Op 25 februari jl. stuurde het PEL hierover een brief naar de raad. Een en ander ging over de aankoop problemen met de Arendsstraat en een mogelijke oplossing hiervoor. De schoolgebouwen renoveren in plaats van de Arendsstraat (school is van de gemeente). Dit was het oude model 3a, wat indertijd door DSO snel in de kiem gesmoord werd. De architect had het te goed gedaan en in plaats van model 3a werd het model 3b waar de raad voor koos, onkundig van het andere variant.
De PEL brief ging om pre-advies naar B&W, maar antwoord kregen we niet. En het spel gaat door richting model 2. Op 30 september '85 nam de raad zijn besluit, maar het woord 'kettingbeding' is toen niet genoemd, terwijl men wist dat dit beding in de toekomst problemen zou veroorzaken. Waarom zijn de principiële bezwaren van de PVDA toen niet genoemd. De raad heeft dan ook niet een beoordeling kunnen maken op basis van alle bekende feiten. Ze zijn dus voorgelogen door B&W en DSO. De onderhandelingen, inspraakprocedures etc. zijn een farce, het uiteindelijke doel was al vanaf het begin af aan bekent namelijk: Slopen.

15-10-85 Aankoop Arendsstraat rond.
De gemeente heeft een overeenkomst bereikt met de THB Spoorlaan bv over de aankoop van de panden in de Arendsstraat en de naaste omgeving.
De gemeente heeft de panden aangekocht voor een bedrag van ¦260,000. De huizen worden opgeknapt in het kader van het stadsvernieuwing project. De panden worden in eerste instantie opgekocht door de woningstichting ST.Jozeph, waarna ze worden doorverkocht aan de gemeente.

29-10-86 Krakers naar rechter.
M.van der L. zal via de rechter een schadevergoeding van de gemeente gaan eisen. Haar raadsman Evertjan Rotshuizen kon desgevraagd nog niet mededelen of de zaak voor de kantonrechter, dan wel voor de rechtbank zal dienen. Met deze zaak is minimaal een half jaar gemoeid nu de gemeente heeft geweigerd in te stemmen met een verkorte procedure. Zolang zullen de raadsvragen van de PAL fractie ook onbeantwoord blijven, aldus WL van Haringsma, de kabinetchef van burgemeester Te Loo.

17-03-87 Toestemming Sloop.
De gemeente heeft toestemming gekregen om het schoolpand in de Schoolstraat te slopen. Vanmiddag hebben slopers onder politie begeleiding een begin met de sloop gemaakt. Alle alternatieven die door diverse personen en organisaties zijn ingediend waren tevergeefs. Met de sloop van de school gaat weer een stukje historisch Leeuwarden verloren.
Een dag later werd in de L.C. vermeld dat de gemeente inmiddels ook toestemming heeft gekregen om haar andere panden in de Schoolstraat en de Arendsstraat te slopen.

02-04-87 Pand gekraakt
In de nacht van 01 op 02 april is het pand aan de Schoolstraat 5b gekraakt. De krakers hopen hiermee het pand uit slopers handen te redden. De gemeente wil de panden slopen, en heeft hier inmiddels toestemming voor gekregen.

07-04-87 Krakers gedagvaard.
De krakers die vorige week het pand aan de Schoolstraat 5b kraakte worden door de gemeente gedagvaard. De gemeente die de panden wil gaan slopen wil hier de vrijehand in hebben. Ze zullen de rechter dan ook verzoeken om het pand te ontruimen.
De op de zitting verschenen kraker wilde anoniem blijven. De rechter accepteerde dit niet en verklaarde de krakers juridisch niet aanwezig.

13-04-87 Nieuwe behandeling ontruiminggeding.
De rechtbank president concludeerde vanmorgen dat hij op de zevende van deze maand onterecht verstek had verleend aan de anonieme krakers.Een officiële aankondiging van het geding had nooit in de krant gestaan, hetgeen juridisch verplicht is.

21-04-87. ontruiming
De rechtbank heeft beslist dat de krakers die verblijven in het pand aan de Schoolstraat 5b de ruimte onmiddelijk dienen te verlaten.

22-04-87 Schoolstraat ontruimd.
De politie heeft gistermiddag met behulp van een graafmachine het kraakpand Schoolstraat 5b ontruimd. Alle aanwezige zeven krakers werden hierbij gearresteerd. Ook werd een sympathisant gearresteerd nadat zij een deuk in een politie auto schopte. De ontruiming zou in principe geweldloos blijven als de politie zich rustig opstelde. Toen de deurwaarder het pand niet via de voordeur kon binnenkomen besloot men de politie erbij te halen.
Na een aantal vruchteloze pogingen om de voordeur te forceren besloot men grover geschut in te zetten. Een graafmachine van de slopers bracht uitkomst. De krakers gaven duidelijk blijk van hun afkeer en besloten om de M.E. en de graafmachine met glas, stenen en pakken melk te bekogelen. Toen de graafmachine een tweede kozijn wou inrammen werd van uit het pand geschreeuwd dat er brandbommen zouden worden gegooid als de graafmachine niet zou weggaan. De politie werd door dit dreigement verrast en besloot wat terughoudende op te treden. Inmiddels was de gehele straat afgezet. De graafmachine ramde even later onder een regen van stenen en glas het tweede kozijn, waarna alle zeven krakers werden aangehouden.

19-05-87 Brand in kraakpand
Bij een fel uitslaande brand in twee slooppanden aan het Zaailand moest de brandweer met groot materieel uitrukken. De brand verwoeste de beide panden volledig. De politie vond het echter nodig om de krakers in het nabij gelegen kraakpand in de Arendsstraat te waarschuwen door middel van het ingooien van ramen. Een bewoner van het desbetreffende pand verklaart het volkomen absurd te vinden dat de politie hen op een dergelijke manier wilde waarschuwen. We stonden al op straat naar de brand te kijken. De politie was hiervan op de hoogte. Toch vonden zij het nodig om vier ramen van ons huis in te gooien. Er stonden maar liefst zes agenten met stenen onze ramen aan de voorzijde kapot te gooien. Ook aan de achterzijde sneuvelden enkele ramen.
Een omwoner verklaarde te hebben gezien dat twee agenten met een stalen putdeksel aan het slepen waren richting de ramen van het desbetreffende pand. Toen de politie in de gaten kreeg dat omwonenenden naar hen keken legden ze de putdeksel weer neer.
De krakers ervaarden deze actie dan ook als niets anders dan het bekende krakerspesten waar de Leeuwarder politie zo goed in is. Ze zullen dan ook aangifte van vernieling doen.

22-05-87 Inval kraakpand
In de A.H. aan het Zaailand werden vier personen door personeel vastgehouden op verdenking van diefstal. De politie werd gewaarschuwd en ging aanvankelijk met 1 wagen naar de melding. De vastgehouden personen hadden zich inmiddels losgetrokken en liepen richting het kraakpand aan de Arendsstraat. De inmiddels gearriveerde politie probeerde de groep staande te houden maar slaagde hier niet in. De groep zat inmiddels in het kraakpand en de politie haalde versterking om vervolgens met een huiszoekingsbevel het pand binnen te vallen. Hierbij werden enkele personen gearresteerd. Bij de inval werd niets van de zogenaamde goederen terug gevonden. Volgens een woordvoerder van de krakers was het dan ook niets anders dan weer een grove intimidatiepoging van de politie.

Op diezelfde dag moest de politie nogmaals optreden rondom het zelfde pand. Op het Wilhelminaplein te Leeuwarden was een feest van Veronica gaande. Met hun programma Nederland Muziekland bezochten zij de stad.Na afloop van dit feest was een groep van 2 honderd jongeren richting het kraakpand aan de Arendsstraat vertrokken om daar de krakers mores te leren. Bij deze schermutselingen sneuvelden enkele ruiten. De politie trad niet bij dit voorval op.

06-07-87 Fietsendiefstal
Op een vrijdagavond fietste een inwoonster van het kraakpand aan de Schoolstraat op straat. Een voorbijgaande politieauto stopte en hield haar staande. Volgens de politie zou zij de fiets gestolen hebben. Toen zij dit ontkende vroeg de politie naar haar naam. Ze vertelde de agenten haar naam, maar deze waren er zogenaamd van overtuigd dat het hier om een valse naam zou gaan. Ze werd terplaatse opgepakt en naar het politie- bureau afgevoerd. Na een paar uur werd ze vrijgelaten en stond ze op straat zonder haar fiets.
De volgende dag bracht de politie haar fiets terug, volgens hen was er sprake van een vergissing. Ze zou erg veel op een ander persoon lijken die verdacht werd van een fietsendiefstal.
Als protest tegen deze politie-intimidatie werd die avond het telefonischverkeer van het hoofdbureau voor enige uren plat gelegd door mensen die opbelden en dan weer ophingen. Tientalle malen werd de politie die avond telefonisch uitgescholden voor fietsendieven. Een woordvoerder van de politie sprak schande van deze aktie. Het hele telefoonverkeer zou zijn geblokkeerd.

09-07-87 Betere relatie politie en krakers.
De tal van problemen tussen politie en krakers in de afgelopen jaren hebben er toe geleid dat er een commissie is ingesteld die moet trachten de relatie tussen politie en krakers te verbeteren.
De aanvallen van disco's waarbij de politie niet optrad. Het ingooien van ramen om te waarschuwen voor een brand van 65 meter verder op. Een inval voor een zogenaamde winkeldiefstal. Het uitschelden voor aidslijers en zeggen arrestanten naar de martelkamer te brengen zijn enkele voorvallen die de huidige relatie tussen politie en krakers kenmerken. De commissie zou ditmaal een klacht van een van de krakers onderzoeken waarbij de politie een grootschalige invalsaktie had uitgevoerd in het betreffende kraakpand. De kraker kon voor de commissie zijn verhaal vertellen. De officiële reactie van de politie was nog niet voorhanden, hier wordt nog aan gewerkt volgens de woordvoerder van de politie Scholten. De verschillende raadsfracties die in dit comité zitting hebben erkenden allemaal dat er problemen waren. Alleen de VVD zag al die problemen aan de kant van de krakers. De politie weet een uiterst moeilijke taak goed uit te voeren aldus Jan Bijkersma.

17-12-87 Eerste paal Schoolstraat in de grond
Wethouder A.Timmermans sloeg gisteren de eerste paal in de grond voor de bouw van 62 nieuwbouw woningen in de Schoolstraat. Woningbouw vereniging ST.Jozeph is de opdrachtgever van de nieuwbouw. Aan de Schoolstraat komen 62 woningen. 12 hiervan zijn bestemd voor ouderen en alleenstaanden, dertig voor kleinere gezinnen, dertien voor grotere gezinnen en zeven woningen voor het centraalwonen project. Dat laatste houd in dat de zeven bewoners -voor het grootste deel gezinnen met kinderen- naast hun eigen woning ook nog de beschikking krijgen over enkele gemeenschappelijke ruimten. De huren variëren tussen de ¦415 en ¦540 per maand, exclusief ¦30 gulden servicekosten per maand.

17-02-88 Krakers beboet voor verzet.
De krakers van het pand aan de Schoolstraat moesten vandaag voor de rechter verschijnen. De zesentwintig jarige kraker werd veroordeelt tot zes weken voorwaardelijk en een geldboete van ¦500. De eenentwintig jarige verdachte werd veroordeeld tot vier weken voorwaardelijk en een geldboete van ¦500.
De krakers waren tijdens de ontruiming aanvankelijk van plan om geweldloos verzet te bieden, echter toen de politie zonder enige waarschuwing besloot om met een kraanwagen de voorgevel op de tweede verdieping te rammen besloot men om terug te slaan. De kraanwagen werd bij een poging om nogmaals de gevel te rammen bekogeld met stenen en glas. De rechter trok hieruit de conclusie dat de krakers dit gepland hadden, omdat de stenen al klaar lagen. De krakers ontkenden dit en verklaarde dat de stenen afkomstig waren van de schade die de kraanwagen had veroorzaakt. De advocaat van de krakers vond het gooien van harde voorwerpen dan ook een vorm van handelen onder noodweer, omdat de krakers er van overtuigd waren dat het pand zou instorten bij een tweede aanvaring met de kraanwagen.

26-07-88 Te Loo 'affaire Arendsstraat is nu gesloten'.
De rechtbank te Leeuwarden heeft de schadeclaim van M.van der W. op de gemeente Leeuwarden afgewezen.
Volgens de rechter heeft de Leeuwarder politie alleen gebruik gemaakt van de ruime vrijheid die het beleid in dergelijke zaken biedt.
Volgens burgemeester Te Loo is hier de zaak dan ook mee afgedaan. De vragen die destijds door de PAL fractie zijn gesteld en nooit zijn beantwoord zijn hiermee ook opgehelderd, aldus de burgemeester.

03-10-88 kraak Arendsstraat 2
Een groep krakers uit Leeuwarden heeft gisteravond geprobeerd het pand aan de Arendsstraat 2 te kraken. De politie werd echter gealarmeerd en toog richting het pand. De krakers werden zogenaamd op heterdaad betrapt. Drie van de zes krakers werden aangehouden. Drie anderen wisten te ontkomen. De aangehouden krakers zeiden het pand te willen kraken uit onvrede met de plannen van sloop die de gemeente wil uitvoeren.

18-10-88 Pal houd vast aan raadsvragen over Arendsstraatrel
De PAL fractie wil alsnog antwoorden op de door hun gestelde vragen omtrent het politie optreden inzake de Arendsstraatrel in 1985. Het politie rapport en de uitspraak van de rechter inzake de afgewezen schadeclaim geven geen nieuw licht op de vragen. PAL vreest dat burgemeester Te Loo de hele affaire in de doofpot wil stoppen.

06-02-89 Te Loo houd boot af.
Burgemeester Te Loo vind dat de vragen die door de PAL fractie in 1985 zijn gesteld inmiddels door de diverse gebeurtenissen zijn achterhaald. Naar zijn mening zijn de gestelde vragen dan ook ruimschoots beantwoord door het politie rapport en de uitspraak van de rechter. Hij ziet dan ook geen aanleiding om alsnog op de gestelde vragen van de PAL fractie te reageren.

Op die zelfde dag valt in de krant te lezen dat onbekenden de woning van burgemeester Te Loo hebben aangepakt. In de nachtelijke uurtjes werd zijn woning versierd met geverfde leuzen zoals, Te Loo mut fut en Johnny oprotten.

07-03-90 Laatste kraakpanden Arendsstraat en Zaailand gedagvaard.
De gemeente heeft de panden Zaailand 18, 20, 44, 44a en 44b en het pand aan de Arendsstraat 46, 48 laten dagvaarden. De gemeente wil op deze manier zo snel mogelijk een ontruiming bewerkstelligen zodat met de renovatie (sloop) kan worden begonnen.
De krakers beroepen zich op het feit dat over het stadsvernieuwings project nog geen raadsbesluit is genomen. Volgens de gemeente moeten de panden medio maart ontruimd zijn. Bewoner J.M. is zeer verontwaardigd over de gang van zaken. Samen met de andere bewoners heeft hij al vorig jaar een bod op de panden gedaan. De bewoners wilden de panden verbouwen tot een centraal woningproject met vier woningen. Vanmiddag deed J.M. weer een bod van ¦25000 op het pand dat hij momenteel bewoont. De gemeente weigert echter op het aanbod in te gaan.

19-03-90 Renovatie schoolstraat definitief afgesloten.
De eerste paal van het stadsvernieuwingsproject aan de schoolstraat en omgeving werd medio september 87 in de grond geslagen. Gisteren werd het project officieel afgesloten in het bijzijn van de nieuwe bewoners. De opknapbeurt van de panden in die omgeving kosten per woning ongeveer ¦131000. De gemiddelde huur per maand zal ongeveer ¦425 bedragen.

16-03-90 Laatste kraakpanden worden ontruimd.
De laatste kraakpanden die in de Arendsstraat en het Zaailand te vinden zijn worden binnenkort op gerechtelijk bevel ontruimd. De gemeente wil de ontruiming voor 1 mei laten plaatsvinden.

21-03-90 Kraakpanden ontruimd
De gekraakte panden aan het Zaailand en aan de Arendsstraat zijn vandaag ontruimd. Voor deze ontruiming werden 40 politieagenten ingezet. Het gehele gebied was met dranghekken afgezet.
De krakers boden geen weerstand tijdens de ontruiming. Gelijk na de ontruiming werden de panden kraakvrij gemaakt.