Nadat eerst de Commissie Stadsontwikkeling heel ontevreden leek over het tempo van de Stedelijke Vernieuwing en wethouder Bilker in november jl. hierover met een notitie kwam, lijkt er achter de schermen toch weer het nodige bekokstoofd te zijn.
Want: Toen op 19-12-2000 de Commissie Stadsontwikkeling dan eindelijk in de openbaarheid deze notitie ging bespreken, waren de meeste commissieleden zo mak als een lammetje. Dat kon m.i. ook niet hebben gelegen aan een eerdere besloten vergadering hierover, want die was naar verluidt al na 5 minuten weer afgelopen omdat toen bijna niemand nog de tijd had gehad Bilker's notitie te lezen.
De Leeuwarder Courant van 20-12-2000 kwam met het volgende verhaal over de openbare vergadering van de Commissie Stadsontwikkeling op 19-12 jl.:


POLITIEK SPAART BILKER IN DEBAT SLOOPPLANNEN

LEEUWARDEN - Sommigen hebben al weddenschappen afgesloten over wanneer de kop van CDA-wethouder Bearn Bilker zal rollen. Tijdens de behandeling van de stedelijke vernieuwing toonde de Leeuwarder raadscommissie voor stadsontwikkeling zich gisteravond echter opvallend mild.
[Opvallend was ook de afwezigheid van de SP-fractie: Noch raadslid Freerk Kalsbeek noch raadslid Ronald Boorsma waren aanwezig en lieten zich afmelden door VVD-raadslid Puck van Ulzen...
Ik hoop niet dat dat veelzeggend is voor de koers van de SP...]

Leeuwarden heeft inmiddels al zeker ¦3,4 miljoen uitgegeven aan de plannen voor sloop en nieuwbouw, maar tot dusver heeft Bilker bij de commissie weing concreets op tafel gelegd. "Voor de zoveelste maal wordt aan de bewoners niet de gewenste duidelijkheid gegeven", klaagde Ruurd van der Meer van huurdersplatform Nieuw Elan.
[Nieuw Elan is een fusie tussen de Huurdersraad van Woonservice en een huurdersclub van Stichting Volkshuisvesting. Nieuw Elan waar dezelfde stroopsmeerders in zitten als indertijd in de Huurdersraad, werkt nauw samen met beide corporaties, die fuseerden tot Nieuw Wonen Friesland. Met die 'gewenste duidelijkheid' wordt bedoeld dat ze willen weten waar wat gesloopt gaat worden, meer niet. Een politieke stellingname over het fenomeen 'Stedelijke Vernieuwing' hebben ze niet, maar wat wil je ook, als je als club per huurder ¦1,50 ontvangt van de woningcorporatie. Ze gaan ook per 1 januari a.s. een ruimte huren van Nieuw Wonen Friesland; nl. Schoolstraat 2.
Vermoedelijk ging het er bij het inspraakverhaaltje van Ruurd van der Meer ook om om samen met NWF de wethouder duidelijk te maken, dat er echt nu eens concreet flink gesloopt moet worden; een een-tweetje dus.]

"Bij ons is de rek er uit. Wij moeten nu al een paar jaar bedenken: moet ik nu wel of niet een nieuwe keuken. En dat behang, kan ik dat straks wel vernieuwen of wordt m'n huis straks toch gesloopt."
[En maar zitten wachten dus, zoals een konijn gebiologeerd naar de lichtbak staart van de stroper. Dat in plaats van zelf iets te doen en stelling te nemen en je eens te realiseren wat SV werkelijk betekent voor huurders en woningzoekenden met weinig geld...]

"Duidelijkheid, dat woord heb ik vele malen gehoord", reageerde een zichtbaar nerveuze Bilker. "De duidelijkheid die er is, heb ik gegeven."
Volgens de wethouder kampen alle 23 deelnemende steden met het zelfde euvel: de onderhandelingen met de woningbouwcorporaties verlopen uiterst moeizaam.
[Bilker stelde verder dat gisteravond - dus op 18-12 - de Vegelinbuurt op de hoogte was gesteld van het definitieve sloopplan en dat de gemeente op zoek is naar 'partners'. Hij noemde Corporatieholding Friesland of 'een private partij', maar duidelijk was, dat er geen projectontwikkelaar was noch CHF die daar nieuwbouw gaat neerzetten.
Kortom: Als het eerst maar plat ligt...
Bilker stelde dat het uitwerkingsplan 'binnenkort' klaar zou zijn.]

"De verantwoordelijk wethouder mag de zwarte piet niet afschuiven op de corporaties", zo bracht Addy Stoker van de Christen Unie daar tegen in.
"Hij is toch de regisseur."
[Dat laatste sloeg op het feit dat de gemeente zich bij de hele SV een regierol heeft toebedacht.]

De coalitiepartijen stelden zich minder hard op. PvdA'er Roel Sluiter merkte op dat de communicatie stroef verloopt. Bovendien stelde hij vast dat de Friese hoofdstad "een forse stap terug in de ambitie" moet doen: er komen minder huizen in aanmerking voor sloop.
[Door Bilker zijn een aantal dingen gesteld, zoals: De uitbreiding van het Havankpark wordt 4 tot 5 jaar uitgesteld. Feddema van de VVD reageerde daar later op door te stellen dat hij toch het 'zuidelijk deel van het Ee-eiland' daarbij wilde betrekken - dus bij die uitbreiding - en Bilker was het daarmee eens.
In gewone taal: De Meenthe moet op enige termijn toch plat. Sluiter van de PvdA had tijdens de vergadering al laten merken dat het Ee-eiland van hem niet hoefde, maar men moet zich realiseren dat B&W nooit zonder slag of stoot hun doeleinden zullen opgeven. Wil men dat bereiken, dan moeten ze herhaaldelijk zodanig op hun bek gaan dat ze het wel op moeten geven.
Kortom: Op termijn wordt het Leeuwarder Bos nog wel degelijk bedreigd met gedeeltelijke kap en de Meenthe met sloop. Bilker stelde nog dat op dit moment besprekingen gaande zijn aangaande compensatie elders; dus in de vorm van nieuwbouw elders door CHF die hen door verkoop voldoende geld moet opleveren om alsnog de Meenthe te slopen.
Over het begrip 'kwaliteit' waarover wij Bilker aanspraken tijdens ons inspraakverhaal, beweerde hij dat dat stond in de Koepelnota. Maar dat is nu juist een stuk dat door ambtenaren is uitgebroed, zonder de huurders te vragen wat zij nu eigenlijk verstaan onder kwaliteit.
Maar kern van de reactie van Bilker richting Commissie Stadsontwikkeling was, dat 'de ambitie' overeind blijft, maar dat 'temporisering - van m.n. de sloop - aan de orde is. Volgens hem bepalen de herhuisvestigingsmogelijkheden het tempo van de (sloop)plannen. Die zijn aan elkaar gekoppeld, zo stelde Bilker.
Maar omdat de leegstand m.n. bij de huurwoningen onder de ¦650,- in 20 jaar nog nooit zo laag was, moest hij het begrip 'leegstand' wel aanvallen. Hij stelde dat leegstand vertekenend kan zijn, want 'er zijn veel studenten' en 'leegstand is onvoorspelbaar'.
Studenten bewonen dus niet 'echt' woningen; die huizen staan eigenlijk leeg...
Bilker voegde daar aan toe: "In de Vrijheidswijk vertegenwoordigen 18-23 jarigen 25% van de bevolking. "Dat is onevenwichtig". M.a.w.: Weg met de Vrijheidswijk door flink te slopen.
Feddema (VVD) wilde beweren dat het leegstandscijfer eigenlijk hoger was, want: "Studenten wonen tegenwoordig alleen in flats." De onuitgesproken mening hierachter is m.i. dat hij vindt dat studenten op kamers behoren te wonen - wellicht i.v.m. z'n eigen kamerverhuurpanden? - en dat dus eigenlijk zo'n flat leeg staat...
Een merkwaardig staaltje 'krom' redeneren ingegeven door 'wishful thinking'.
Echter: Een woning is verhuurd of niet verhuurd ofwel bewoond of leeg en tot nu toe keken we bij het leegstandscijfer uitsluitend naar de aanwezigheid of afwezigheid van een huurovereenkomst en niet naar wie er huurt. Wat dat betreft was deze opmerking van Feddema doortrapt en bedoeld om Bilker te steunen.
In zoverre kwam hier de bekende aap weer uit de mouw: Sloop is ook een middel om 'ongewenste bevolkingsconcentraties' te bestrijden. Het gaat niet om de huizen: Het gaat om (tegen) de mensen die niet behoren tot 'onze doelgroep'.
Zet nog 2 stappen verder Bilker en je bent op de Westbank en blaast huizen op van Palestijnen...
Het gaat me hier om de 'glijdende schaal' en die komt altijd van kwaad tot erger.
Uiteraard gaf Bilker niet aan wat dan wel 'evenwichtig' was; een oude truc: Noem nooit je criteria, zodat je die naar believen en eigen goeddunken kunt bijstellen wanneer je maar wilt en zodat nooit iemand jouw criteria kan toetsen aan de realiteit. Dit dan voorzover je überhaupt zo stom zou zijn je te richten naar de criteria van B&W m.b.t. hun 'evenwichtige bevolkingsopbouw'.]

Alleen coalitiepartner Truus Uiterwijk Winkel [tegenwoordig gecoacht door PAL-oudgediende Piet van der Wal] spuwde de nodige gal. "Ik heb het idee dat wij als raadsleden niet serieus worden genomen", zo bekritiseerde zij het tussenrapport van Bilker. "Er staat niks in wat nog niet bekend was."
[Haar fractiegenoot Roekiman vroeg om bijstelling van de sloopcijfers en zo liet sinds lange tijd PAL/GroenLinks weer eens een kritisch geluid horen.]
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].


Tenslotte nog een aantal losse opmerkingen vanuit de Commissie Stadsontwikkeling tijdens de behandeling van dit punt:

Bilker: Binnenkort invullen voorzieningen-zone (het van oost naar west lopende middengedeelte in Bilgaard waarin o.a. het winkelcentrum zit) plus het Hooidollen/Jokse gebied. (Waar na de sloop van de 2 flats daar nu grasveldjes liggen)
Bilker over de deadline voor de plannen: "Een absolute deadline is niet aan de orde, behalve als het niet lukt."
Kennelijk doelt hij op de onderhandelingen met de corporaties. Volgens Bilker is er op zich geen deadline voor het ISV-geld (dat wordt per jaar verdeeld) maar je moet volgens hem wel rekening houden met de op een gegeven moment beschikbaar komende hoeveelheid geld.
Bilker: "Morgen komt inspecteur volkshuisvesting op bezoek." Hij vraagt dan naar ISV-deadline.
Even daarvoor beweerde hij dat er geen deadline was...
Kortom: Bilker wist het weer eens niet.

Wethouder Peter den Oudsten over de onderhandelingen gemeente/corporaties:
Over de inhoud: Niet over oneens.
Over de positie: Elke corporatie kiest eigen positie.
Geld: Gaat over tientallen miljoenen guldens. Bij de WBC's is onmiddellijk het geld nodig. (Dus bv. als je wilt slopen of nieuwbouw plegen. Bij sloop krijg je niks terug; bij nieuwbouw krijg je geld terug als je verkoopt, maar dat duurt even.)
Belangrijke opmerking: "Gemeente kan woonomgeving (opnieuw inrichten) niet volledig financieel dekken".
Kan ISV onrendabele tekorten bij woningbouw ook dekken of is dat geld alleen voor de woonomgeving? Antwoord bleef mistig. (Uit de eerdere interim-regeling kwam indertijd wel de onrendabele top qua sloopkosten voor de 2 flats Hooidollen/Jokse.)
Hij noemt 2 gebieden die absolute prioriteit hebben: Achter de Hoven/Vegelin en de Noordrand. Maar als het niet kukt, verschuiven ze naar de ISV2-periode. (Fase 2 SV vanaf pakweg 2004?)
Wat willen de corporaties? Den Oudsten: "Beiden vragen compensatie middels bouwopdrachten. (Ontwikkelwinsten op woningen.) Is B&W op zich niet op tegen. Maar dit raakt ook het totaal; ook Zuiderburen."

Sluiter (PvdA) vindt het hele verhaal "een forse stap terug in de ambitie". Hij was niet bij het overleg geweest tussen de Commissie Stadsontwikkeling en de corporaties. Dat ging om een besloten overleg in restaurant De Wielen, maar zo te horen waren de uitnodigingen zo krakkemikkig verstuurd, dat de helft van de Commissieleden niks had ontvangen...
Sluiter stelt dat de sloopaantallen bijgesteld moeten worden.

Joop de Jong (NLP) stelt o.a. dat in OKL2 (Ontwikkelingskader 2 met o.a. afspraken met Stadsgewest gemeenten en provincie over: Leeuwarden bouwt sneller; de rest remt af qua productie) Leeuwarden productiecijfers moet halen. (Het gaat om de saldo's qua productie, dus aantal nieuwe huizen min aantal gesloopte huizen) Hij pleit ook daarom voor veel nieuwbouw en minder sloop, om de streefcijfers makkelijker te kunnen halen. (Haalt Leeuwarden die nl. niet - en ze lopen al achter - dan mag de rest weer meer bouwen.)
Kortom: De Jong haakte hier handig in op een opmerking hierover in de notitie van Bilker en gebruikte dit als anti-sloop argument.

Feddema (VVD) vond - naast zijn opmerkingen over de leegstand - dat het stuk van Bilker een sfeer neerzette van verdediging, vroeg naar het Plan van aanpak voor de Vegelin en vroeg wanneer de W.O.M. (Wijk Ontwikkelings Maatschappij) die nu 'stilgezet' was weer verder ging. (Deze W.O.M. is er nog niet, maar had er nu al moeten zijn volgens de gemeentelijke plannen.
Laatst had Bilker gesteld dat de W.O.M. er nu even nog niet komt voor wat betreft de Vegelin. Ofwel: Ook hier problemen voor B&W.

Sytske Inberg (D66) vraagt naar deadline ISV-geld. (zie hierboven) en vindt dat er niet meer flats gesloopt moeten worden in Lekkumerend. Ze wijst op het hoge IHS-beslag en de armoedeval die ontstaat doordat mensen bij herhuisvesting duurder moeten huren. Ze is ook tegen bouwen in het midden van het Leeuwarder Bos.

Addy Stoker (ChristenUnie/SGP) stelt dat de wethouder de zwarte piet niet mag doorschuiven naar de corporaties. Hij stelt dat 'evenwichtigheid' niet betekent dat je de laagste inkomens de stad uit mag verbannen/verwijzen.
Volgens hem kunnen de aantallen te slopen woningen nog net "maar we begeven ons op het hellende vlak".

Henk Drewel (CDA): "Soms vragen we ons af (m.b.t. de WBC's): Willen ze wel? Het Rijk vindt het ambitieniveau (van Leeuwarden) te laag. Dat mag wel hoger." (Nog meer slopen? Leeuwarden nog exclusiever voor gezinnen met geld?
Drewel realiseert zich wellicht onvoldoende dat hun traditionele achterban - gezin met eenverdiener - ook steeds meer moeite krijgt een nieuwbouwwoning te kopen.)

secretariaat Ver. PEL