Nadat woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland eerder had aangekondigd dat zij de S8-flat in de Jan Evenhuisstraat uiterlijk eind van dit jaar ontruimd wilde zien omdat ze in januari met de sloop willen beginnen, zit het toch wat tegen: Allereerst hield Nieuw Wonen Friesland er geen rekening mee dat veel huurders er al lang woonden, zodat een huuropzegging rekening moet houden met een opzegtermijn die kan oplopen tot 6 maanden, want pas op 23 november jl. zegden ze de huur op aan de laatste huurders die nog steeds geen herhuisvesting hadden gevonden.
In de zaak waar onderstaand bericht over gaat, had de huurster recht op 6 maanden opzegtermijn, een termijn die hard nodig is, wil je goedkopere passende woonruimte vinden als je nu een 4-slaapkamer split-level flat hebt van pakweg ¦450,- kale huur; een splitlevelflat die ook nog op het parterre-niveau (begane grond) zit en een kelder heeft. En die moet je wel vinden, omdat je een eenoudergezin bent in de bijstand, het nodige doet aan sociaal werk in de buurt, de restanten van een organisatie moet runnen en ook nog kunstenares (schilderijen-opslag ed.) bent.
Uit de Leeuwarder Courant van 20-12-2000:


HUURSTER WIL SLOOPFLAT EVENHUISSTRAAT NIET UIT

LEEUWARDEN - Tien van de elf nog overgebleven huurders van de achthoog-flat in de Leeuwarder Jan Evenhuisstraat zijn op 29 december vertrokken.
[Leugen 1 van NWF tijdens de rechtszitting van 19-12 jl.: Ze beweerden dat er in de flat nog maar 1 huurster woonde. Op zich niets om je over te verwonderen: De woningcorporaties hebben altijd aan elkaar gehangen van leugens, bedrog, gelieg en gedraai, vooral tijdens processen. Dat wordt bij NWF vooral veroorzaakt door hun Mr. Richard Kropf, die niet gewoon jurist is van NWF die zijn werk wil doen, maar er bovendien behagen in schept om huurders het leven zuur te maken: Hij vindt dit soort dingen prachtig. Dat is althans mijn jarenlange ervaring met dit figuur. Leugen van de LC in hun headline: Huurster wil de flat wel uit, maar wil gewoon passende, betaalbare woonruimte terug.
Bedoelde huurster beseft ook wel, dat zij in haar eentje sloop niet tegen kan houden. NWF is niet bij machte gebleken haar tot nu toe passende woonruimte aan te bieden en dan proberen we het dus maar met grof juridisch geweld toch...?]

De elfde, Karin Ettema, wil voorlopig nog niet wijken voor de aangekondigde sloop. Woningbouwcorporatie Nieuw Wonen Friesland vroeg gistermiddag bij de kantonrechter om een voorlopige voorziening: de huurster moet haar flat uit.

[Uit een eerdere dreigbrief van de advocaat van NWF, Gina Kamsma, viel op te maken dat NWF een z.g. 'verkorte procedure' wilde. Dat houdt in: Een 'gewone' procedure voor de kantonrechter, alleen in 1 ronde: Dagvaarding, repliek gedaagde en dupliek van NWF en dat is het dan. Daarbovenop had NWF op basis van art 116 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering een 'voorlopige voorziening' geëist, in feite inhoudende: Nu meteen oprotten, nog voordat in de zaak zelf de rechter eindvonnis heeft gewezen.
In dat art. 116 staat o.a.: "1. In spoedeisende zaken kan ieder der partijen, tenzij terzake reeds een vordering in kort geding als bedoeld in artikel 289 is ingesteld, totdat de kantonrechter bij eindvonnis op de eis heeft beslist, vorderen dat de kantonrechter een voorlopige voorziening zal treffen."
Ik kan hier niets anders in zien dan dat NWF nog voordat de huurovereenkomst kan worden ontbonden - en dat kan alleen de rechter bij vonnis op grond van een van de 5 huuropzeggingsgronden in het BW - iemand uit z'n woning wil zetten. De idiote situatie zou dan optreden dat iemand wiens huurovereenkomst nog loopt uit de woning is gezet...
Kortom: De procedure heeft m.i. iets 'kort-geding-achtigs', temeer daar ook werd gesproken over een 'bodem-procedure'. Ik vraag me echter af of deze uitholling van het huurrecht niet volslagen oneigenlijk is: Net zoiets als dat een woning op last van de brandweer wegens brandonveiligheid wordt gesloten.
De gronden die NWF aanvoert zijn o.a. de 'veiligheid van de huurster'.
Allereerst is voor wat het gebouw zelf betreft voor die veiligheid NWF zelf verantwoordelijk. Zolang ze lege galerijen niet afsluiten plus die gedeelten van de trappenhuizen, slapen daar 's nachts de junkies. Nu ja, het is koud; ik kan het ze niet kwalijk nemen, zolang ze maar wat voorzichtig zijn met vuur als ze hun zilverpapiertjes verhitten...
Verder beklaagde NWF zich over de huurderving; een gotspe uiteraard: Wie wilde zonodig slopen? De huurster of NWF? Alsof je er geen rekening mee moet houden als verhuurder dat herhuisvesting niet van de ene dag op de andere gaat en dat dus geleidelijk aan steeds meer woningen leeg komen te staan.
Toen NWF de sloop aankondigde stond er geen enkele woning leeg, zou de advocaat van Ettema hebben aangevoerd.
Informeel zou door NWF ook gedreigd zijn haar de woning uit te zetten 'met 7 sterke mannen'. Tevens was onze vriend Richard Kropf 's avonds aanwezig bij de vergadering van de Commissie Stadsontwikkeling en in de pauze stond hij wat te ginnegappen met ene Ruurd van der Meer, van huurdersvereniging Nieuw Elan (voortzetting van de Huurdersraad van Woonservice en de Huurdersraad van Volkshuisvesting) die precies zo'n soort rol speelt als bv. HV Bilgaard: De nuttige idioot.
Het ging erom dat Kropf de blokCV in bedoelde flat het liefst wilde afsluiten (grijns, grijns) en dat huurster dan maar een straalkacheltje moest neerzetten.
Uiteraard allemaal 'humoristisch' bedoeld. Iets serieuzer werd Kropf toen hij beweerde: "We hebben haar wel tien woningen aangeboden".
Ondergetekende die zich maar eens met de heren was gaan bemoeien, stelde toen: "Ja, vast wel, allemaal zeker rattekruid duur." Kropf: "Nee hoor, de laatste kostte maar ¦650,-." NWF had tijdens de zitting plotseling een woning van ¦650,- aangeboden in de Auke Stellingwerfstraat, die huurster al eerder had bekeken, maar volgens haar te klein was.]

De corporatie wil het flatgebouw begin volgend jaar neerhalen, om er in de zomer te kunnen beginnen met nieuwbouw.
[Leugen 2 van NWF: Uit hun sloopaanvraag bleek volgens eigen opgave dat er geen nieuwbouwplan was.]
Alle bewoners hebben een nieuwe woning en een verhuispremie aangeboden gekregen. Alleen Ettema blijft weigeren.
[Leugen 3 van NWF: Er woont nog een klein aantal mensen, naar schatting 5 huishoudens: Enkele wachten op een aangeboden woning die nog steeds niet vrij is gekomen, een ander wacht op huisvesting in een andere plaats, waar ook zowat niets goedkoops meer te huren valt. Zoals gesteld heeft betrokken huurster tot nu toe niets passends aangeboden gekregen. Naast de volgens haar zeggen te kleine woning in de Auke Stellingwerfstraat had NWF haar onlangs opnieuw een door haar eerder geweigerde eengezinswoning aan de Jokse aangeboden die ¦918,- kale huur deed...
Ook deze woning werd tijdens de zitting opnieuw ten tonele gevoerd door NWF die aanbood het huurverschil tussen de oude woning en de nieuwe woning 8 jaar lang bij te passen. Dit verhaal berust echter op mondelinge info zonder dat ik de processtukken zelf gezien heb, dus ik moet hier een slag om de arm houden. Het huurverschil was volgens NWF maar ¦46,-/mnd.
Dat is typisch: De Jokse kost ¦918,- kaal en de S8 ¦450,- NWF rekende echter de huursubsidie bij de Jokse eraf die z.g. wel meer dan ¦500,- zou zijn. Ik heb dat niet nagerekend, maar een dergelijk huursubsidiebedrag moet ook nog door de fiattering van de gemeente.
Ook al zou rekenkundig het bedrag kloppen, dan is daarmee nog niet gezegd dat de gemeente dat fiatteert. (Fiattering is positief advies richting VROM die de beschikking HS moet geven) De S8 deed met huursubsidie eraf kaal ¦355,- zodat mijn verschil ruwweg ¦63,-/mnd is.
Echter: De stookkosten zijn nu ¦130,-/mnd terwijl je in de laagbouw in de Jokse in zo'n grote eengezinswoning volgens berichten wel op ¦250,- tot ¦300,- per maand zit...
In een ander bericht is al eens uitgelegd dat het energieverbruik maar beperkt door stookgedrag te beïnvloeden is en vooral wordt bepaald door de warmte-isolatie van het gebouwde en het rendement van de verwarmingsinstallatie. Dus of een dergelijk bedrag fors omlaag is te brengen door zuinig stookgedrag betwijfel ik...

Echter: Bij de vraag of er sprake is van passende woonruimte mag de rechter op grond van een artikel uit het BW helemaal niet kijken naar de te verkrijgen huursubsidie, maar daar zal rechter Arjen van der Meer wel overheen fietsen; hij fietste in het verleden wel meer over wetsartikelen heen, daar kan onze vaste advocaat nog wel het nodige over vertellen...
Hoe dit ook zij: Ik vind een verschil qua kale huur van ¦918,- minus ruwweg ¦450,- wijzen op niet-passende woonruimte qua aangeboden woning, ook al legt NWF daar elke maand ¦46,- bij. Als dat bijleggen bovendien gebeurt via huurverlaging, wordt een deel weer ingeleverd door de dan lagere huursubsidie.]

Straks is zij "met haar dochter nog de enige bewoner van die hele grote flat", zo schetste advocaat Gina Kamsma van Nieuw Wonen.
[Wat vreselijk eng...
Dat moet uiteraard de rechter ook vinden. Doet me denken aan de nadagen van de 7-hoog flat aan de Jokse toen een daar nog zittende huurster zei: "Nog nooit zo rustig gewoond; net als vroeger." Enige a-so huurders met de grootste bek waren uiteraard als eerste vertrokken en op slag was het woonklimaat weer goed, net als vanouds...
Bovendien in dit geval van de S8 zit de huurster op de begane grond met de voordeur gewoon naar de straat toe gekeerd. Van eventuele 'enge' galerijen heeft ze dus geen last en juist de openbare straat geeft dan enige sociale controle.
Bovendien blijf ik van mening dat NWF de galerijen waar niemand meer woont gewoon moet afsluiten. Voor wat de omgeving van het gebouw betreft vind ik dat de gemeente middels de politie gewoon haar normale taak moet doen zoals overal.]

"B. en W. hebben de sloopvergunning inmiddels afgegeven."
[Dat is geen argument. Je zou kunnen betogen dat het onbehoorlijk is sloopvergunning af te geven terwijl er nog huurders wonen, precies zo onbehoorlijk als het ging bij de sloop van de 2 7-hoog flats aan de Hooidollen/Jokse. Bovendien worden binnen 6 weken na afgifte van de sloopvergunning bezwaarschriften ingediend door in elk geval het PEL en wellicht ook door de huurster in kwestie en heeft een procedure m.b.t. een huurovereenkomst niks te maken met de procedure rond een aanvraag en vergunningverlening voor sloop.]
Volgens Kamsma sloeg Ettema tien aangeboden woningen af.
[Volgens mijn informatie had de advocaat van de huurster woning voor woning gemotiveerd weerlegd dat die woningen 'passend' zouden zijn. Of het daadwerkelijk om tien woningen ging, is mij niet bekend, maar eerdere ervaring leert dat een WBC niet te goed is voor het 'fabriceren' van z.g. woningaanbod achteraf, tijdens de zitting, door vrolijk ook woningen te noemen waarvan toentertijd bleek dat ze gewoon verhuurd waren of die de betrokken eigenaar - andere WBC - niet aan betrokkene wilde verhuren...]

Ettema's huurcontract is nog tot 1 juni 2001 geldig, stelde haar raadsman Ars van Braam. Zijn cliënte is kunstenares en heeft daardoor nogal wat ruimte voor nodig. Die is voor zo'n geringe huur niet elders in de stad voorhanden. Ettema heeft weinig geld, reden om de aangeboden huurhuizen af te wijzen.
[Extra probleem is dat als de dochter van de huurster over enige jaren 18 wordt, de huurster terugvalt op bijstandsniveau voor een alleenstaande terwijl ze dan ook belandt in de alleenstaanden-tabel van de huursubsidie, terwijl ze nu als een-ouder-gezin qua huursubsidie in de gezinstabel valt.
Dus: Bijstand plus huursubsidie fors omlaag. En dan in een woning die qua kale huur nu al ¦918,- kost?!
Probleem hierbij is, dat in de jurisprudentie m.b.t. 'wat is passende woonruimte' de rechter wel kijkt naar de financiële situatie nu maar niet naar de inkomsten straks.
Enige uitzondering die ik daarop vond, was een vonnis waarin de rechter wel rekening hield met het feit dat iemand geen pensioenopbouw had en gedaagde stelde dat hij nu alvast daarvoor geld reserveerde, zodat hij nu een bepaalde woning voor een bepaalde huur niet kon accepteren.
Wellicht stellen dat huurster in deze zaak nu al geld moet reserveren voor situatie straks?]

"Het vandalisme neemt toe rond deze flat, ondanks het preventieteam", voorspelde Kamsma.
[Volgens mijn informatie heeft met de zegen van NWF een stelletje dubieuze figuren zijn intrek genomen in een van de flats en speelt wat voor 'bewakingsdienst', omdat NWF te gierig is om een echt beveiligingsbedrijf in te huren. De resterende huurders voelen zich in de gaten gehouden door deze lui waarover hen niks is verteld door NWF, zo werd me meegedeeld.
Het gaat bij deze lieden om buurtbewoners. Namen: S8-flat: Ynze Veld plus een hond en Yke Dantuma. Gebr. Wierdaflat: Jitske Hielkema, Trude de Boer en Wil Dantuma.]

"Het is gewoon niet veilig meer om daar te wonen." "Ettema kan zich daar heel goed handhaven", bracht Van Braam daar tegenin. Nieuw Wonen had maar eerder het huurcontract moeten opzeggen.

Kantonrechter Arjen van der Meer zocht een compromis. "U woont dus na 1 januari in een soort spookflat", zo leidde hij zijn lijmpoging in. "Dat is niet zo'n aangenaam vooruitzicht." Van der Meer stelde voor dat beide partijen andermaal om de tafel gaan zitten voordat hij uitspraak doet.
[Ik heb weinig vertrouwen in m.n. rechter Arjen van der Meer, die tevens lid is van de Staten van Friesland voor de VVD; een VVD die ook daar onverkort voor veel 'Stedelijke Vernieuwing' ofwel voor veel sloop is en ruim baan voor hun achterban, de heren projectontwikkelaars. Dat z.g. compromis van hem is een schijnvertoning, bedoeld om een reden te vinden om te kunnen uitspreken dat nu meteen gezien art. 116 Rv ontruimd mag worden. Zodra wat voor raar voorstel dan ook van NWF zou worden afgewezen, zal hij stellen dat NWF toch heel genereus en redelijk is geweest, dat niet aangetoond is dat mevrouw extra ruimte nodig heeft omdat ze ook kunstenares is bla., bla. enz.
Uiteraard - en daar wijst zijn gelul over 'spookflat' al op - is de flat levensgevaarlijk en is de ontruiming alleen maar voor eigen bestwil en om mevrouw tegen zichzelf te beschermen enz. Intussen heeft huurster weinig keus: Of de veel te dure woning aan de Jokse of tussen Kerst en Oud & Nieuw op straat gezet worden...]

Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].


Tenslotte: Via derden wordt nog gemeld dat op de middag van de rechtszitting, dus op 19 december jl. medewerkers van NWF de flat in zijn gegaan om de overige huurders lastig te gaan vallen met als doel deze z.s.m. de flat uit te werken. Volgens de melding zou er 1 huurder 'om' zijn gegaan terwijl de rest weigerde.
Dat Karin Ettema dus de enig overgebleven huurster is, is dus gelogen in de Leeuwarder Courant, aldusde melding die bij ons binnenkwam.
Dit incident gevoegd bij de z.g. geintjes van Richard Kropf over het afsluiten van de blokCV onder het motto dat de huurders dan maar een straalkacheltje moeten neerzetten, geven wel aan wat NWF het liefst zou doen: De resterende huurders de flat uit treiteren.
Wellicht wordt het tijd dat het PEL zoveel leden krijgt dat we ook een groep mensen kunnen formeren die op hun beurt in dergelijke situaties een oogje in het zeil houden. Uiteraard ook voorzien van hond, gsm, portofoon, zaklantaarn ed., net als de 'buurtbewakingsploeg'.
En: In overleg met de resterende huurders...

secretariaat Ver. PEL