Op maandagavond 27-11-2000 was er een door de gemeente georganiseerde "wijkconferentie" in Lekkumerend (Vrijheidswijk).
Uit de Leeuwarder Courant van 28-11-2000:


BOZE WIJKBEWONERS GEVEN BILKER ONDER UIT DE ZAK

LEEUWARDEN - De toch al onder vuur liggende wethouder Bearn Bilker kreeg het gisteravond opnieuw zwaar voor de kiezen. In buurthuis De Blokkendoos in de Vrijheidswijk trokken tegenstanders van de stedelijke vernieuwing fel van leer tegen hem.

De critici in het zaaltje verweten de CDA-bestuurder dat hij arme mensen wegpest. Naar te dure huurwoningen, of zelfs de stad uit. "Geef of een bedoeïnenterrein, dan kunnen we daar verrekken," beet bewoner Jan Post hem toe. Wijkpanellid Jo Kooistra schoot een nauwelijks vriendelijker associatie te binnen: "Kent u het blaasvoetbalspel? Daar doet de stedelijke vernieuwing me aan denken. Met de bewoners als bal. We worden alle kanten uitgeblazen."

Karin Ettema, bewoonster van de te slopen S8-flat aan de Jan Evenhuisstraat, greep de microfoon van Bilker en gaf hem vervolgens in een tien minuten durende monoloog onder uit de zak. "De eerste slachtoffers van de stedelijke vernieuwing lopen al op straat", beweerde ze. "Zij kunnen de dure huurwoningen waar u hen naar toe jaagt, niet betalen."

Naar eigen zeggen meldden zich bij haar al vijf verdreven S8-huurders "die wel kruipend terug willen." Ettema kondigde aan niet uit de S8 te zullen vertrekken. "Ik woon er al twaalf jaar. Het is mijn huis. Ik blijf!"

Slechts met grote moeite lukte het Bilker een toelichting te geven.
Voortdurend geïnterrumpeerd door Ettema, zei hij haar zorgen te begrijpen: "Als je al die persoonlijke verhalen hoort..."

"Dit is niet persoonlijk, dit is een politiek issue", sneerde Ettema.
"Het is de armoede van honderdduizenden gezinnen in Nederland."
[Zij heeft in zoverre gelijk, dat dit soort zaken niet als persoonlijk probleem kan worden afgedaan. Armoede in zijn algemeenheid wordt door de overheid steeds afgedaan als een persoonlijk probleem, maar dat is het niet:
Het gaat om een maatschappelijk probleem, dat alleen met politieke middelen en maatregelen structureel kan worden opgelost, mits - en daar gaat het steeds om - de politieke wil aanwezig is. De massale sloop waarmee Stedelijke Vernieuwing schijnt te moeten worden uitgevoerd is maatschappelijk gezien onuitvoerbaar gezien de inkomenspositie van veel leeuwarders. Ook de bijstand verwisselen voor gesubsidieerde baantjes zoals de WIW en de I/D-baantjes helpt mensen niet naar een substantieel hoger inkomensniveau. Pas als dat laatste het geval zou zijn en als in die situatie veel huurders a.h.w. 'met hun voeten zouden stemmen' door massaal zelf een duurdere woning uit te zoeken, zou er m.i. verantwoord gesloopt kunnen worden, hoewel ook dan m.i. eerst gekeken zou moeten worden of een gebouw drastisch zou kunnen worden verbeterd.
In het geval van de S8-flat zou dat in die situatie dan betekend hebben dat bekeken had kunnen worden of het idee van Paul Verhey uit Amsterdam die met een drastisch opknapplan voor de S8 een architektenprijsvraag won, uitvoerbaar was. In die situatie had je dan een gebouw teruggekregen in een hogere huurprijsklasse of in een bepaalde koopprijsklasse, maar dat had dan ook qua prijs minder problematisch geweest.]

Bilker: "Alle mensen die moeten verhuizen, krijgen persoonlijke begeleiding."
[Ja, er komt een of andere bemoeial bij je aan de deur die je 'verplicht' vrijwilligerswerk of een onderbetaald WIW-baantje probeert aan te smeren en je naar ofwel een te dure huurwoning probeert te kletsen ofwel richting volgende wijk die over enige jaren plat gaat. Meestal is hulp van de wal in de sloot. Meestal kun je beter zelf je gezonde verstand gebruiken en een eigen plan/strategie ontwerpen:
Je kent je eigen situatie toch het beste.
Ik wil niet beweren dat je dat zonder advies of externe info moet doen, maar het gaat er om dat je zelf de touwtjes in handen moet houden m.b.t. je eigen woon- en leefsituatie.]

Nogmaals wees hij op het hogere, algemene belang van de operatie: "Als we nu niet ingrijpen, lopen we over tien jaar totaal vast op de woningmarkt."
[Wat is er altijd een schade aangebracht en ellende veroorzaakt uit naam van dat 'algemeen belang' waarvan alleen bestuurders het geheim schijnen te kennen; althans: Dat pretenderen zij.
Uit naam van 'het algemeen belang' dat per definitie natuurlijk een 'hoger belang' is wordt altijd heen gewalst over de 'onbenullige, onbetekenende en nietige belangetjes' van al die simpele kleine burgers die het zomaar wagen om hun stem te verheffen tegen dat heilige 'algemene belang'...
Welnu, dat 'algemene belang' is gewoon het belang van de samenwerkende overheid, projectontwikkelaars, bouwondernemers, woningcorporaties ed. tegen de belangen van de bevolking. Oorlog van rijk tegen arm; dat is wat er op alle fronten al jaren gaande is, ook in de volkshuisvesting. "Wij zijn het volk!" zei men ooit in de DDR en de DDR was niet meer...
Dat zou hier ook moeten gebeuren, maar dan wat duurzamer dan het daar uiteindelijk ging.
En voor wat betreft dat vastlopen over tien jaar op de woningmarkt: Al die mooie rapporten en prognoses die de gemeente voor veel geld liet maken vertellen alleen wat de gemeente als opdrachtgever graag wil horen op een bepaald moment en komen nooit uit...
Dat hebben we wel gezien met de prognoses van enige jaren terug over de enorme leegstand die er z.g. aan zat te komen, terwijl nu het tegendeel het geval is.]

De anderen in de zaal, in meerderheid wonend in de Vrijheidswijk-Oost - waar nauwelijks gesloopt zal worden - hielden zich afzijdig van de discussie.
[Dat is weer dat noodlottige gebrek aan solidariteit, waarbij men onmiddellijk is vergeten dat bv. ook de twee flats aan het Dragoonsplein in de gemeentelijke plannen op de nominatie stonden voor sloop zo pakweg 2004.
Onlangs werd bekend dat Nieuw Wonen Friesland deze flats plus de flats aan de Canadezenlaan wil opknappen, zodat de sloopdreiging aan het Dragoonsplein van de baan lijkt te zijn.]

Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].


Verder valt uit deze wijk nog te melden dat volgens de Leeuwarder Courant van diezelfde dag de C1000 supermarkt wil vertrekken uit het winkelcentrum aan het Piet Kramerplein. De motieven zijn interessant, want de bedrijfsleider stelt dat er te weinig klanten overblijven als er honderden huizen worden gesloopt.
Zij willen verhuizen naar een terrein naast de Formido bouwmarkt pal aan het Vrijheidsplein. De supermarkt heeft nu pakweg 9800 klanten en heeft 40 medewerkers, waaronder veel allochtonen want "die spreken de taal van de klanten", zegt de bedrijfsleider.
Een citaat uit het bericht: "De stedelijke vernieuwing is levensbedreigend voor de winkel, stelt Buist. 'Als er straks 500 tot 600 woningen worden gesloopt, wordt het economisch draagvlak domweg te klein.'
Zij verwacht niet dat de nieuwe inwoners van de Bullepolder het gat opvullen. Voor rijkere mensen is haar winkel niet aantrekkelijk, denkt ze."
Einde citaat.
Dit is de eerste keer dat ik de kreet 'draagvlak voor de voorzieningen' waar de gemeente het vaak over heeft als ze praat over rijke mensen naar de stad halen, eens op de goede manier wordt gebruikt: De gemeente bedoelt dan vooral voorzieningen zoals de Harmonie, dit gaat om voorzieningen die tot de basisvoorzieningen horen: De supermarkt.
Naar de Harmonie hoef je niet beslist als je niet wilt, naar de supermarkt moet je, of je wilt of niet. Daarom hoort de supermarkt tot de basisvoorzieningen die een wijk nodig heeft en daarom is het ernstig als het economisch draagvlak voor de supermarkt afkalft door de geplande massale sloop.
Het resultaat van SV is dus nu dat het draagvlak voor de voorzieningen niet wordt vergroot, maar juist wordt afgebroken...
Tel uit je winst.

secretariaat Ver. PEL