Het Dagelijks Bestuur van de Vereniging PEL heeft bedenkingen naar voren gebracht bij het College van B&W tegen de sloopaanvraag van woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland voor 2 flatblokken in Lekkumerend (Vrijheidswijk).
De bezwaarprocedure tegen deze sloopaanvragen begint met het uiten van z.g. "bedenkingen". Worden deze door B&W afgewezen door toch sloopvergunningen te verlenen aan NWF, dan zullen bezwaarschriften worden ingediend tegen de afgegeven vergunningen. Naar verluidt zullen enige nog steeds in de S8-flat aan de Jan Evenhuisstraat wonende bewoners plus enige bewoners van de Gebroeders Wierdaflat dezelfde procedure volgen.
Uit de Leeuwarder Courant van 28-11-2000:


PEL VECHT SLOOP FLATS VRIJHEIDSWIJK AAN

LEEUWARDEN - Het Platform Een- en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden (PEL) maakt bij de gemeente bezwaar tegen de sloopaanvragen voor twee flats in de Vrijheidswijk. Volgens het PEL is de door Nieuw Wonen Friesland nagestreefde sloop "onnodig en onzinnig", omdat de flats aan de Jan Evenhuisstraat en de Gebroeders Wierdastraat bouwkundig nog goed zijn.

PEL vindt de sloop bovendien in strijd met het rijksmilieubeleid, dat voorkoming van het ontstaan van bouwafval en duurzaam beheer van de bestaande woningvoorraad centraal stelt. De belangengroep wijst de gemeente verder op de oplopende wachttijden voor kandidaathuurders met een smalle beurs.

PEL berekent dat er nu een acute vraag is naar 600 goedkope huurwoningen.
De gemiddelde wachttijd zou al elf maanden bedragen. Sloop van de beide flats zal deze woningzoekenden duperen, aldus PEL.

De huurflats in de Vrijheidswijk staan op de nominatie voor sloop als onderdeel van de 'stedelijke vernieuwing'.
Einde LC-bericht.