Nadat we onlangs berichtten: "Bilker stelt corporaties ultimatum", lijkt het er nu op dat B&W bij nader inzien hier toch maar van af zien.
Kennelijk zien ze in dat ze helemaal niet in de positie zijn om een 'ultimatum' te stellen aan de twee Leeuwarder corporaties.
Uit de Leeuwarder Courant van 23-11-2000:


ULTIMATUM AAN CORPORATIES BLIJFT UIT

LEEUWARDEN - Burgemeester en wethouders van Leeuwarden zien er vooralsnog van af de woningcorporaties een ultimatum te stellen voor hun bijdrage aan de stadsvernieuwing. Wethouder Bearn Bilker had afgelopen week deze harde gemeentelijke opstelling bepleit.

De wethouder vindt dat Corporatieholding Friesland en Nieuw Wonen Friesland te lang talmen met het maken van afspraken. Bilker, de eerstverantwoordelijke bij de gemeente voor de voortgang van de plannen, zal in plaats hiervan dinsdag een notitie over de stand van zaken presenteren in de raadscommissie voor stadsontwikkeling.

De wethouder laat zich niet uit over de inhoud van de nota. Evenmin gaat hij in op de vraag waarom het door hem bepleite ultimatum niet is gesteld. De stadsvernieuwing betreft ingrijpende sloop- en nieuwbouwplannen, waarbij in eerste aanleg wordt gekeken naar het noorden van de stad.
Einde 1e LC-bericht.


Commentaar: Nog voor dit krantebericht verscheen slaagden wij erin de integrale tekst van de B&W-nota te publiceren in de nieuwsgroep ann.wonen.
Op zaterdag 25-11-2000 kwam ook de Leeuwarder Courant met een stukje over de notitie en met een rectificatie op een eerder bericht van hen waarin o.a. stond dat B&W al 10 miljoen hadden uitgegeven aan planvoorbereidingskosten:


KOSTEN ¦3,4 MILJOEN

LEEUWARDEN - De gemeente heeft tot dusver ¦3,4 miljoen uitgegeven aan plankosten voor stedelijke vernieuwing en niet ¦10 miljoen, zoals een week geleden per abuis stond vermeld in een artikel over het onderwerp.
Einde 2e LC-bericht.


Al met al nog een fors bedrag. Daar had je toch leuk wat woningen van kunnen opknappen of als gemeente in een wijk de woonomgeving mee kunnen verbeteren...
Uit de Leeuwarder Courant van 25-11-2000:


MAANDELIJKS VERSLAG STEDELIJKE VERNIEUWING

LEEUWARDEN - Volkshuisvestingswethouder Bearn Bilker wil voortaan om de vier weken een voortgangsrapportage over de stedelijke vernieuwing publiceren.
Tussentijds zal de raadscommissie stadsontwikkeling voor zover nodig ook over het doen van politieke keuzen worden geraadpleegd.
Bilker ziet af van een ultimatum aan de betrokken woningbouwcorporaties.

Een en ander blijkt uit een notitie, die Bilker donderdag naar de raadscommissie heeft gestuurd. Uit het stuk komt de Leeuwarder stedelijke vernieuwing naar voren als een moerassig beleidsterrein met tal van verraderlijke plekken. Bilker signaleert dat de afnemende leegstand in huurwoningen het enthousiasme voor ferme sloop in Bilgaard en de Vrijheidswijk ondergraaft.

Volgens de wethouder nopen ontwikkelingen op de woningmarkt tot heroverweging van de oorspronkelijk afgesproken snelheid en hevigheid van de vernieuwingsoperatie. De ongedekte tekorten op de plannen en fundamentele kritiek op al te rigoureuze sloop maken herziening te meer wenselijk.

Het matigen of uitstellen van de sloopdoelstelling komt ook de kans ten goede, dat Leeuwarden de met de buurgemeenten afgesproken netto-woningproductie zal halen.
[Een nieuw argument. De netto-woningproductie is simpel het aantal nieuwe woningen min het aantal gesloopte woningen ofwel de toename van de totale woningvoorraad. Sloop je minder of niets, dan telt uiteraard elke nieuwbouwwoning mee. Als Leeuwarden de netto-woningproductie niet haalt, mogen de omliggende gemeenten meer woningen bouwen; daar komt de deal op neer. Vervolgens gaan meer inwoners met geld richting omliggende gemeenten waardoor Leeuwarden weer terug is bij af...
Kortom: Dit kan een politieke overweging zijn om minder of niet te slopen.
Afgezien daarvan: Het is sowieso beter voor het armere deel van de bevolking bij de toch al erg krappe woningmarkt (lage leegstandscijfers) bij huurwoningen tot pakweg ¦650,- ]

De notitie van Bilker behelst nog geen concrete voorstellen om de vorig jaar vastgestelde ambities af te zwakken.
[Dat is ook het zwakke punt ervan. Anderzijds geeft het de Commissie Stadsontwikkeling de gelegenheid om te komen tot bijstelling/bijsturing van het beleid in het kader van de Stedelijke Vernieuwing.]

Bilker constateert dat de stedelijke vernieuwing ook in andere grote steden veel trager verloopt dan de bedoeling was. Geldnood maakt het aantrekken van private partijen des te belangrijker, aldus de notitie.
Overigens zegt Bilker dat de gemeente uiteindelijk wel meer zal willen bijdragen dan de door het rijk toegekende subsidies. De notitie wordt dinsdag in de commissie stadsontwikkeling besproken.
[Als gesteld wordt dat de gemeente uiteindelijk wel meer geld wil bijdragen, dan is dat voor met name Corporatieholding Friesland een extra reden om bij de onderhandelingen nu de poot stijf te houden. De uitspraak betekent gewoon: Er zit meer geld in voor onze verliezen bij massale sloop...]
Einde 3e LC-bericht. Commentaar tussen [].