Enige dagen nadat wethouder Bilker die Stedelijke Vernieuwing in zijn takenpakket heeft, onder vuur was genomen in de gemeenteraad, begint hij als een kat in het nauw (die zoals bekend rare sprongen maakt) wild om zich heen te slaan. Uit de Leeuwarder Courant van 17-11-2000:


BILKER STELT CORPORATIES ULTIMATUM

Stadsvernieuwing stagneert

LEEUWARDEN - Wethouder Bearn Bilker wil binnenkort duidelijkheid van de woningbouwcorporaties over hun aandeel in de stedelijke vernieuwing in Leeuwarden. Wat Bilker betreft komen burgemeester en wethouders dinsdag met een uiterste datum, waarop Corporatieholding Friesland (CHF) en Nieuw Wonen Friesland (NWF) zich moeten hebben vastgelegd op hun bijdrage. "It geduld fan it kolleeze rekket op", aldus de CDA-wethouder.
[Hun geduld raakt dus op. Wel, wel, daar zal met name CHF van onder de indruk zijn. In feite heeft het College van CHF nooit anders gevraagd dan het plegen van financiële harakiri. Begrijpelijk, dat ze daar niet in mee gaan.
Bovendien: Van de goedkopere woningen staat bijna niets leeg, voor 1 goedkoop flatje staan 50 huurders klaar, dus waarom goed verhuurbare woningen slopen? Nu weet ik wel dat ook CHF nauwelijks meer een 'sociaal gezicht' heeft sinds de bruteringsoperatie en dat zodra zij vinden dat ze voldoende compensatie krijgen voor de sloopverliezen, de boel toch plat gaat, maar voorlopig krijgen ook zij op hun beurt hun zin niet van de gemeente op dat punt, zodat er een impasse is ontstaan. Dooronderhandelen is m.i. zinloos en ultimatums stellen ook. Wat er echt moet gebeuren, is een bijstelling/ombuiging van de gemeentelijke beleidsuitgangspunten m.b.t. de stedelijke vernieuwing in die zin dat er echt wordt gekeken naar woningvraag, woningaanbod en inkomenspositie van de woonconsument en dat de gedroomde stad wordt verruild voor de realistische stad.]

Bilker reageert hiermee op uitlatingen van CHF-topman Durk van der Zee, die in de slepende onderhandelingen over het opknappen van Bilgaard en de Vrijheidswijk nieuwbouw ten noorden van die wijken heeft geclaimd. CHF vindt dat bouwen in het Leeuwarder Bos en ten noorden van de Bonke vereist is om de wijken een goede toekomst te bieden.
[Wat heet een goede toekomst: Om m.b.v. de verkoopwinsten delen van Bilgaard en Lekkumerend te slopen, zullen ze bedoelen.]
Bovendien kunnen de winsten worden benut om het bestaande tekort van ¦60 tot ¦90 miljoen op vernieuwing van de 'noordrand' te verkleinen. Bilker noemt de claim op een stadsuitleg richting Stiens en Lekkum desgevraagd "ûtfluchten fan dizze korporaasje". Volgens de wethouder haalt CHF dingen overhoop , die een langdurige planologische voorbereiding vergen.
[Dat laatste is zeker waar: Hij zal zo'n planproces zeker over de raadsverkiezingen van maart 2002 moeten tillen...]

Corporatiedirecteur Van der Zee zei woensdag tijdens een lezing voor aannemers in Jelsum dat er nog lang geen visie op de noordrand voorhanden is. Volgens Van der Zee kan deze visie nog wel anderhalf tot twee jaar op zich laten wachten. "De gemeente heeft er geen grip op en is voor de regie onvoldoende geëquipeerd", voegde Van der Zee daar in Jelsum aan toe.
[Hierbij tegenover een van de 'krachten' in het spel in feite zeggend: Het ligt niet aan ons hoor, dat jullie niet op je wenken bediend worden.]

Wethouder Bilker noemt de door Van der Zee voorspelde termijn misplaatst.
"Wy moatte sa gau as it kin mei in eindatum komme." De onderhandelingen tussen de gemeente en CHF draaien al een jaar lang om de vraag welke compensatie de gemeente aan de corporatie kan bieden om de strop op grootscheepse sloop van huurwoningen terug te verdienen.
[Ziehier een stuk van de waanzin van de SV-plannen: Met z'n allen het schip in qua geld vanwege politieke idiotie.]

CHF eist grofweg een voorkeurspositie bij nieuwbouwprojecten in Leeuwarden en omliggende gemeenten voor een periode van tien jaar. Het Leeuwarder college wijst die eis tot dusver van de hand. Bilker: "It is wat oars, as in korporaasje kompinsaasje siket yn in konkreet bouproject earne yn de stêd. Dy mooglikheid is der meastal wol."
[Maar de gemeente wil afspraken over meerdere jaren; vanuit het CHF-standpunt puur qua geld geredeneerd, is het dan ook logisch dat je een meerjaren dekking wilt.]

Met de corporatie NWF, waarin ook het vroegere gemeentelijk woningbedrijf is opgegaan, heeft Bilker minder problemen. Deze verhuurder stelt geen globale compensatie-eisen en wil zo snel mogelijk los met sloop, renovatie en nieuwbouw in het zuidwesten van de Vrijheidswijk. NWF dringt bij de gemeente juist aan op haast.
[Vermoedelijk wil NWF simpel compensatie qua nieuwbouw koopwoningen die voor de winst verkocht kunnen worden op dezelfde plaats als de woningen die gesloopt worden. Of gemeente en NWF het qua hoeveelheid, aard en ruimtelijke opzet qua nieuwbouw al eens zijn geworden, is mij niet bekend, hoewel uit dit LC-bericht blijkt dat er nog geen formeel akkoord is tussen NWF en de gemeente.]

In de Leeuwarder begrotingsvergadering zei wethouder Bilker maandag tegen de gemeenteraad, dat hij uiterlijk in februari met een visie op Bilgaard en de Vrijheidswijk komt, inclusief de eerste deelprojecten die worden aangepakt.
Veel raadsfracties beginnen ongeduldig te worden. Volgens Bilker is de ontwikkelingsvisie voor de noordrand in concept klaar.
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].